<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

Predhodna vprašanja SEU

VSRS Predlog X Ips 52/2021

Evidenčna številka:VS00050621
Datum:01.11.2021
Institut:predlog za predhodno odločanje Sodišča Evropske unije - davčna dobava v drugo državo članico - kombinirana nomenklatura - uvrstitev v tarifno oznako - del sedeža motornega vozila
Področje:DAVKI - PREDHODNO ODLOČANJE SEU
Odločba SEU:C-725/21
Senat/sod. posam.:dr. Erik Kerševan (preds.), mag. Tatjana Steinman (poroč.), Andrej Kmecl

Izrek

Vrhovno sodišče zastavlja Sodišču Evropske unije naslednje vprašanje za predhodno odločanje:

1. ali je za opredelitev posameznega proizvoda kot „del“ sedeža za motorna vozila v smislu poglavja 94 Kombinirane nomenklature iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, v različicah, uporabnih v sporu o glavni stvari, nujno, da sedež brez tega proizvoda ne bi mogel opravljati svoje bistvene in glavne funkcije (v smislu njegove funkcionalne enotnosti), ali pa zadostuje že, da je posamezni del, ki je namenjen izključno vgradnji v avtomobilske sedeže, mogoče prepoznati kot del sedeža,

2. ali možnost (ne)samostojne splošne rabe obravnavanih proizvodov vpliva na njuno (ne)uvrstitev v tarifno podštevilko 9401 90 80.

Besedilo

Kratka predstavitev dejanskega stanja in postopka v glavni stvari

1. Tožnica je preko posrednega zastopnika (deklaranta) v obdobju med avgustom 2015 in junijem 2017 po carinskem postopku hkratne sprostitve v prost promet in vnosa v domačo porabo za blago, ki je oproščeno DDV v okviru davčne dobave v drugo državo članico, prijavila blago, ki je bilo na carinskih deklaracijah označeno kot „deli stolov za avtomobile (mreža za izdelavo žepov na zadnji strani sedežev in podporniki mreže)“ in „deli stolov za avtomobile (mreža za izdelavo žepov na zadnji strani sedežev, zaščita za notranjost sedežev)“. Blago je bilo deklarirano v tarifno oznako 9401 90 80 Kombinirane nomenklature Evropske unije (v nadaljevanju KN) in Taric kodo 90, kamor se uvrščajo drugi deli sedežev, za katere velja carinska stopnja 2,7%.

Postopek pred davčnimi organi

2. Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju prvostopenjski davčni organ) je po opravljeni carinski kontroli ocenila, da je treba proizvod „mreža za izdelavo žepov hrbtne strani sedežev – Bend and net“ (v nadaljevanju mreža za izdelavo žepov) uvrstiti v tarifno oznako 6307 90 10 KN in Taric 00, ki se nanaša na druge gotove kvačkane tekstilne izdelke in za katero velja 12 % carinska stopnja, proizvod „zaščita sedeža – Skirt assy“ (v nadaljevanju zaščita sedeža) pa v tarifno oznako 3926 90 97 KN in Taric kodo 90, ki se nanaša na druge proizvode iz plastičnih mas in za katero velja carinska stopnja 6,5 %. Posledično je tožnici z odločbo z dne 13. 7. 2018 določila in naložila v plačilo 298.810,52 EUR iz naslova carine na industrijske izdelke in pripadajoče zamudne obresti.

3. Ministrstvo za finance je kot drugostopenjski davčni organ pritožbo tožeče stranke zoper odločitev prvostopenjskega davčnega organa kot neutemeljeno zavrnilo. Pojasnilo je, da tarifna številka 9401 KN, ki vključuje (tudi) dele sedežev, ne velja za pribor. Ravno slednjega pa po presoji drugostopenjskega davčnega organa predstavljata oba obravnavana proizvoda. Plastična zaščita sedeža namreč po oceni tega organa nima nosilne funkcije, brez katere sedež ne bi mogel opravljati svoje bistvene in glavne funkcije, mreža za izdelavo žepov, ki se vgradi v plastično zaščito zadnjega dela sedeža vozila, pa ima le dodatno funkcijo shranjevanja manjših stvari, zato sedež, če se jo odstrani, ohrani vse bistvene funkcije.

Upravni spor

4. Tožnica je vložila tožbo zoper prvostopenjsko davčno odločbo, ki jo je Upravno sodišče zavrnilo s sodbo z dne 23. 6. 2020. V njej se je strinjalo z klasifikacijo proizvodov, ki sta jo opravila davčna organa. Tožnikove navedbe o nujnosti vgradnje obravnavanih izdelkov v avtomobilske sedeže in njihove ničvrednosti v nasprotnem primeru pa je zavrnilo z argumentacijo, da dejstvo, da je neko blago namenjeno izključno za določen model nekega stroja (oziroma predmeta) po sodni praksi Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju SEU) ni relevantno za opredelitev tega blaga za „del“ ali „pribor“. Posledično je kot nepotreben zavrnilo tožničin dokazni predlog za postavitev izvedenca, ki naj bi podal mnenje o uporabnosti izdelkov v zvezi z avtomobilskimi sedeži oziroma mnenje o možnosti njihove samostojne uporabe.

5. Tožeča stranka je zoper sodbo Upravnega sodišča vložila predlog za dopustitev revizije, ki mu je Vrhovno sodišče delno ugodilo in revizijo dopustilo s sklepom X DoR 275/2020 z dne 18. 11. 2020, in sicer za rešitev naslednjih pomembnih pravnih vprašanj:

- Ali je treba proizvod „zaščita sedeža – Skirt assy“ uvrsti pod tarifno oznako 3926 90 97 KN (drugi proizvodi iz plastičnih mas) in Taric kodo 90 ali pa pod tarifno oznako 9401 90 80 KN in Taric kodo 90, v katero so uvrščeni drugi deli sedežev?

- Ali je treba proizvod „mreža za izdelavo žepov hrbtne strani sedežev – Bend and net“ uvrsti pod tarifno oznako 6307 90 10 KN (drugi gotovi kvačkani tekstilni izdelki) in Taric kodo 00 ali pa pod tarifno oznako 9401 90 80 KN in Taric kodo 90, v katero so uvrščeni drugi deli sedežev?

6. Na tej podlagi je tožeča stranka vložila revizijo. Vztraja, da bi morala biti obravnavana proizvoda uvrščena v tarifno oznako 9401 90 80 KN, saj zaščita sedeža ni izdelek, ki bi ga bilo mogoče splošno uporabljati oziroma ni niti podoben proizvod iz plastičnih mas, ki bi spadal pod tarifno oznako 39 KN, mreža za izdelavo žepov pa ni gotov izdelek iz tekstilnega materiala, ki bi spadal pod oznako 63 KN, ampak se oba izdelka uporabljata izključno za avtomobilske sedeže in brez vgradnje v njih nimata samostojne uporabne funkcije. Vztraja tudi pri trditvi, da bi opustitev vgradnje zaščite sedeža onemogočila dejansko uporabo samega sedeža, saj ne gre za estetski ali zamenljiv dodatek, ampak za dodatno funkcionalnost sedeža (utrditev in zaščita samega ogrodja sedeža, ki je ključna z vidika varnosti). Tudi glede mreže za izdelavo žepov navaja smiselno enako, in sicer da ne gre za estetski ali zamenljiv dodatek k sedežu, ampak za dodatno funkcionalnost sedeža, saj ta izdelek nima le nosilne, ampak tudi varovalno funkcijo.

7. Ker je po oceni Vrhovnega sodišča odločitev o tem, v katero tarifno (pod)številko KN je treba uvrstiti obravnavana proizvoda, odvisna od pravilne razlage pojma „deli“ v zvezi s poglavjem 9401 KN, torej od razlage prava EU, je Vrhovno sodišče kot najvišje sodišče v Republiki Sloveniji dolžno zastaviti vprašanje SEU.

Dejanske ugotovitve v zvezi s spornim blagom

8. Proizvod zaščita sedeža je izdelan iz plastične mase, prevlečen s klobučevino, ki se namesti na zadnjo stran in pod avtomobilski sedež z namenom zaščite notranjosti.

9. Proizvod mreža za izdelavo žepov je v obliki elastične kvačkane mreže, velikosti 30 x 20 cm, izdelane iz sintetične filamentne preje, črne barve, z vgrajeno elastično nitko. Mreža ima po dolžini, na eni strani našit plastičen trak, s katerim se namesti na zadnjo stran avtomobilskega sedeža.

Upoštevno pravo

Pravo EU

10. Za dejansko stanje v postopku v glavni stvari se uporabljajo različice KN, ki izhajajo Izvedbenih uredb Komisije (EU) št. 1101/2014 z dne 16. oktobra 2014, 2015/1754 z dne 6. oktobra 2015 in 2016/1821 z dne 6. oktobra 2016 o spremembah Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi. Besedilo navedenih različic se – glede splošnih pravil za razlago KN in tarifnih številk, na katere se nanašajo predhodna vprašanja, ne razlikuje.

11. V prvem delu KN, ki se nanaša na uvodne določbe, je oddelek I, v katerem so splošna pravila in katerega pododdelek A, naslovljen „Splošna pravila za razlago [KN]“, določa:

„Blago se v [KN] uvršča po naslednjih načelih:

1. Naslovi oddelkov, poglavij in podpoglavij so podani zato, da se je laže znajti pri uvrščanju; zaradi pravnih razlogov uvrščanje poteka po poimenovanjih tarifnih številk in opombah k ustreznim oddelkom ali poglavjem in po nadalje opisanih pravilih, če niso v nasprotju z vsebino teh tarifnih številk ali opomb.

2. (a) Za proizvod ali izdelek, ki je naveden ali zajet v poimenovanju posamezne tarifne številke, se šteje tudi proizvod, ki ni kompleten ali končen, če ima bistvene značilnosti kompletnega ali končnega proizvoda. Pod tarifno številko se uvršča tudi kompleten ali končen proizvod (ali proizvod, ki se uvršča kot kompleten ali končen po tem pravilu), če se predloži nesestavljen ali razstavljen.

(b) Za proizvod ali izdelek, ki je naveden ali zajet v poimenovanju posamezne tarifne številke, se šteje tudi mešanica ali kombinacija tega materiala ali snovi z drugimi materiali ali snovmi. Proizvod ali izdelek iz danega materiala ali snovi se obravnava kot blago, ki v celoti ali deloma sestoji iz tega materiala ali snovi. Uvrščanje blaga, ki sestoji iz več materialov ali snovi, poteka po pravilu iz točke 3.

3. Proizvodi, ki bi jih bilo mogoče po pravilu iz točke 2(b) ali iz drugih razlogov na prvi pogled uvrstiti pod dve ali več tarifnih številk, se uvrščajo takole:

(a) tarifna številka, v kateri je najbolj konkretno ali najbolj natančno poimenovanje za proizvod, ima prednost pred tarifnimi številkami, v katerih je poimenovanje splošnejše. Kadar pa se poimenovanja dveh ali več tarifnih številk nanašajo samo na del materiala ali snovi, vsebovanih v mešanih ali sestavljenih proizvodih, ali samo na del komponent, pripravljenih kot komplet za prodajo na drobno, poimenovanja teh tarifnih številk štejejo za enako konkretna, celo če ima katero izmed njih bolj kompleten in bolj natančen opis proizvoda;

(b) mešanice, sestavljeni proizvodi, ki sestoje iz različnih materialov ali so izdelani iz različnih komponent oziroma sestavin, ter proizvodi, pripravljeni v kompletih za prodajo na drobno, ki se ne morejo uvrstiti po pravilu iz 3(a), se uvrstijo, kot da so iz materiala ali sestavine, ki jim daje bistven značaj, če je to merilo uporabno;

(c) če blaga ni mogoče uvrstiti po pravilu iz 3(a) ali (b), se uvrsti pod tisto tarifno številko, ki je po zaporedju zadnja med tistimi, ki jih je treba enako upoštevati.

[…]“

12. Drugi del KN, naslovljen „Seznam carin“, med drugim vključuje oddelek VII, naslovljen „Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas; kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume“.

13. Ta oddelek med drugim vsebuje poglavje 39 KN, naslovljeno „Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas“.

14. V opombi 2(x) k temu poglavju je določeno, da v to poglavje ne spadajo izdelki iz poglavja 94 (npr. pohištvo, svetilke in svetila, svetlobni znaki, montažne zgradbe).

15. Tarifna številka 3926 KN, ki spada v to poglavje, je strukturirana tako:

16. V drugem delu KN je tudi oddelek XI, naslovljen „Tekstil in tekstilni izdelki“.

17. Skladno z opombo 1(s) k temu oddelku v ta oddelek ne spadajo izdelki iz poglavja 94 (npr. pohištvo, posteljnina, svetilke in pribor zanje).

18. Ta oddelek med drugim vsebuje poglavje 63 KN, naslovljeno „Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe.

19. Tarifna številka 6307 KN je strukturirana tako:

20. Drugi del KN ima tudi Oddelek XX, naslovljen „Razni izdelki “.

21. Ta oddelek pa vsebuje poglavje 94 KN, naslovljeno „Pohištvo; posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki; svetilke in pribor zanje, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljeni znaki z imeni in podobno; montažne zgradbe “.

22. Skladno z opombo 1(d) v ta oddelek ne spadajo deli z možnostjo splošne rabe […], ali podobni proizvodi iz plastičnih mas (poglavje 39) ter […].

23. Tarifna številka 9401 KN je strukturirana tako:

Vprašanja v zvezi s pravom EU

24. Splošna pravila za razlago KN na eni strani določajo, da uvrščanje blaga poteka po poimenovanjih tarifnih številk in opomb k oddelkom ali poglavjem, ter da se na drugi strani šteje, da imajo naslovi oddelkov, poglavij ali podpoglavij le indikativno vrednost. Zaradi pravne varnosti in lažjega nadzora je v skladu z ustaljeno sodno prakso SEU1 odločilno merilo za tarifno uvrstitev blaga na splošno poiskati v njegovih objektivnih značilnostih in lastnostih, kot so opredeljene z besedilom tarifne številke KN in opombami k oddelku ali poglavju. Iz sodne prakse SEU prav tako izhaja, da če uvrstitve ni mogoče opraviti že zgolj na podlagi objektivnih značilnosti in lastnosti zadevnega proizvoda, je lahko objektivno merilo za tarifno uvrstitev namen uporabe tega proizvoda, če je ta namen z njim neločljivo povezan, pri čemer zadostuje, da se upošteva bistven namen tega proizvoda in to, da je treba neločljivo povezanost presojati glede na njegove objektivne značilnosti in lastnosti.2

25. V zvezi z navedenim Vrhovno sodišče najprej ugotavlja, da proizvod zaščita sedeža ni izrecno zajet z besedilom tarifne številke 3926, niti z besedilom opomb k oddelku VII ali poglavju 39 KN, proizvod mreža za izdelavo žepov pa ni izrecno zajet z besedilom tarifne številke 6307, niti z besedilom opomb k oddelku XI ali poglavju 63 KN. Njun fizični opis bi sicer lahko kazal na to, da ju je treba uvrstiti v poglavje 39 oziroma 63, vendar pa tako poglavje 39 v opombi 2(x) kot tudi oddelek XI v opombi 1(s), v katerega spada tudi poglavje 63, ne vsebujeta izdelkov iz poglavja 94 KN. Poleg tega se v poglavje 6307 uvrščajo (le) drugi gotovi tekstilni izdelki, vključno z modnimi kroji za oblačila.

26. Glede na navedeno se Vrhovnemu sodišču najprej zastavlja vprašanje, ali je obravnavana proizvoda mogoče uvrstiti v poglavje 94, natančneje pod tarifno podštevilko 9401 90 80 KN, v katero pa ju je mogoče uvrstiti le, če jih je mogoče šteti za „dele“ sedežev (za motorna vozila).

27. Vrhovno sodišče ugotavlja, da Izvedbene uredbe v različicah, uporabnih v tem sporu, ne opredeljujejo pojma „del“ v smislu poglavja 94 KN, ampak v opombi 3A določajo le, da pod tar. št. 9401 do 9403 z deli proizvodov niso mišljeni listi – plošče (razrezani ali nerazrezani v oblike, vendar ne kombinirani z drugimi deli) iz stekla (tudi ne ogledala), marmorja, drugega kamna in iz kakršnega koli drugega materiala, navedenega v poglavju 68 ali 69. Poleg tega je v opombi 3B določeno še, da se blago, opisano pod tar. št. 9404, kadar se predloži ločeno, kot deli ne sme uvrščati pod tar. št. 9401, 9402 ali 9403.

28. SEU je sicer v zvezi z razlago tega pojma (vezano na druga poglavja in tarifne številke KN) že pojasnilo, da pojem „deli“ nakazuje, da obstaja celota, za delovanje katere so ti deli nujno potrebni (zlasti sodbe z dne 15. februarja 2007, RUMA, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110, 31. točka, z dne 16. junija 2011, Unomedical, C-152/10, ECLI:EU:C:2011:402, 29. točka in z dne 19. julija 2012, Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe in drugi, C-336/11, ECLI:EU:C:2012:500, 34. točka). Iz te sodne prakse izhaja, da za opredelitev blaga kot „delov“ v smislu teh poglavij (to je 84, 85 in 90) ne zadostuje, da se dokaže, da stroj ali aparat brez tega blaga ne more zadovoljiti potreb, ki jim je namenjen. Dokazati je treba, da je mehansko in elektronsko delovanje zadevnih strojev ali aparatov odvisno od navedenega blaga (v tem smislu sodba z dne 7. februarja 2002, Turbon International, C-276/00, ECLI:EU:C:2002:88, 30. točka, in že navedena sodba, Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe in drugi, 35. točka).

29. Vrhovnemu sodišču se kljub temu, da iz sodne prakse SEU izhaja, da je treba pojem „deli“ za dosledno in enotno uporabo skupinske tarife načeloma opredeljevati enako glede različnih poglavij znotraj KN (prim. sodbo z dne 12. decembra 2013, HARK GmbH & Co. KG Kamin-und Kachelofenbau, C-450/12, ECLI:EU:C:2013:824, 37. točka), zastavlja vprašanje, ali lahko ima navedeni pojem popolnoma enak pomen tudi v okviru poglavja 94 KN, konkretno v okviru tarifne številke 9401 oziroma tarifne podštevilke 9401 90 80 KN. Po mnenju Vrhovnega sodišča bi to pomenilo, da se kot „del“ sedeža lahko šteje le blago, brez katerega sedež ne bi mogel opravljati svoje bistvene in glavne funkcije (v smislu njegove funkcionalne enotnosti).3

30. Da bi bila lahko razlaga pojma „deli“ v smislu poglavja 94 širša kot izhaja iz sodne prakse SEU glede drugih poglavij KN, bi po presoji Vrhovnega sodišča lahko izhajalo iz Pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema poimenovanj in šifriranih oznak blaga (v nadaljevanju Pojasnjevalne opombe HS), ki jih izdaja Svetovna carinska organizacija. Po sodni praksi SEU slednje sicer niso zavezujoče, a so pomembni instrumenti za enotno uporabo skupne carinske tarife in same po sebi zagotavljajo veljavne elemente za njeno razlago.4 Iz Vrhovnemu sodišču dostopne različice Pojasnjevalnih opomb k tarifni številki 9401 izhaja:

„V to tarifno številko se uvrščajo tudi deli, katere je moč prepoznati kot dele stolov in drugih sedežev, kot so na primer: naslonjala, sedala stolov, naslonjala za roke (napolnjena ali nenapolnjena s slamo, trsjem, z vzmetjo ali brez nje) in spiralne vzmeti, sestavljene za oblazinjevanje sedal.

Posebej dobavljeni vzglavniki in žimnice z vzmetmi, ki so polnjeni s katerimkoli materialom, ali pa so iz celularne gume ali plastične mase (preoblečeni ali nepreoblečeni), so iz te tarifne številke izključeni (tar. št. 94.04) tudi, če so nedvoumno posebej konstruirani kot deli oblazinjenih sedežev (na primer: divanov, kavčev, zof itd.). Če pa so ti deli kombinirani z drugimi deli sedežev, ostanejo uvrščeni v tej tarifni številki. Prav tako ostanejo uvrščeni v njej tudi, če so dobavljeni skupaj s sedeži, katerih deli so.“

31. Glede na to, da npr. naslonjalo za roke na funkcijo sedeža nujno ne vpliva, kljub temu pa ga pojasnjevalne opombe HS primeroma štejejo kot del stola, se Vrhovnemu sodišču zastavlja vprašanje, ali je za opredelitev pojma „del“ v smislu poglavja 94 KN res nujno, da sedež brez tega dela ne bi mogel opravljati svoje bistvene in glavne funkcije, ali pa zadostuje že, da je posamezni del mogoče prepoznati kot del sedeža. Če je ključno slednje, pa se (predvsem) glede na opombo 1(d) k poglavju 94 zastavlja tudi vprašanje, ali možnost (ne)samostojne splošne rabe obravnavanih proizvodov vpliva na njuno (ne)uvrstitev v tarifno številko 9401 90 80.

32. Vrhovno sodišče meni, da mu predstavljeni kriteriji ne omogočajo, da bi proizvod „zaščita sedeža – Skirt assy“, ki je izdelan iz plastične mase, prevlečen s klobučevino in ki se namesti na zadnjo stran in pod avtomobilski sedež z namenom zaščite notranjosti, zanesljivo lahko uvrstil bodisi pod tarifno oznako 3926 90 97 KN (drugi proizvodi iz plastičnih mas) in Taric kodo 90 bodisi pod tarifno oznako 9401 90 80 KN in Taric kodo 90, v katero so uvrščeni drugi deli sedežev. Prav tako mu ne omogočajo, da bi lahko proizvod „mreža za izdelavo žepov hrbtne strani sedežev – Bend and net“, ki je v obliki elastične kvačkane mreže, velikosti 30 x 20 cm, izdelane iz sintetične filamentne preje, črne barve, z vgrajeno elastično nitko in ima po dolžini, na eni strani našit plastičen trak, s katerim se namesti na zadnjo stran avtomobilskega sedeža, zanesljivo uvrstil bodisi pod tarifno oznako 6307 90 10 KN (drugi gotovi kvačkani tekstilni izdelki) in Taric kodo 00 bodisi pod tarifno oznako 9401 90 80 KN in Taric kodo 90, v katero so uvrščeni drugi deli sedežev.

33. Vrhovno sodišče se sicer zaveda, da je vloga Sodišča Evropske unije, kadar mu je predložen predlog za sprejetje predhodne odločbe glede tarifne uvrstitve, bolj to, da nacionalnemu sodišču pojasni merila, ki mu bodo omogočila zadevne proizvode pravilno uvrstiti v KN, kot pa da bi Sodišče Evropske unije samo opravilo uvrstitev, zlasti zato, ker ni nujno, da ima za to na voljo vse potrebne podatke, saj je nacionalno sodišče v boljšem položaju za izvedbo uvrstitve, kot je navedeno npr. v sodbi z dne 4. marca 2015, Oliver Medical, C-547/13, ECLI:EU:C:2015:139, 44. točka.

34. Vendar pa Vrhovno sodišče ocenjuje, da so dvomi, ki so bili prestavljeni v tej zadevi, dvomi glede samih meril za uvrstitev v KN, zato je zaradi enotne uporabe prava EU ob upoštevanju tretjega odstavka 267. člena Pogodbe o delovanju

Evropske unije Sodišču Evropske unije dolžno v predhodno odločanje predložiti naslednja vprašanja:

1. Ali je za opredelitev posameznega proizvoda kot „del“ sedeža za motorna vozila v smislu poglavja 94 Kombinirane nomenklature iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, v različicah, uporabnih v sporu o glavni stvari, nujno, da sedež brez tega proizvoda ne bi mogel opravljati svoje bistvene in glavne funkcije (v smislu njegove funkcionalne enotnosti), ali pa zadostuje že, da je posamezni del, ki je namenjen izključno vgradnji v avtomobilske sedeže, mogoče prepoznati kot del sedeža?

2. Ali možnost (ne)samostojne splošne rabe obravnavanih proizvodov vpliva na njuno (ne)uvrstitev v tarifno podštevilko 9401 90 80?

--------------------------

1 Tako zlasti sodbe z dne 3. marca 2016, Customs Support Holland, C-144/15, ECLI:EU:C:2016:133, 26. in 27. točka, z dne 16. maja 2019, Estron, C-138/18, ECLI:EU:C:2019:419, 50. in 51. točka in z dne 5. septembra 2019, TDK-Lambda Germany, C-559/18, ECLI:EU:C:2019:667, 26. točka.

2 V tem smislu zlasti sodbe z dne 17. julija 2014, Sysmex Europe, C-480/13, ECLI:EU:C:2014:2097, 31. in 32. točka, z dne 12. maja 2016, Toorank Productions, C-532/14 in C-533/14, ECLI:EU:C:2016:337, 35. točka in z dne 5. septembra 2019, TDK-Lambda Germany, C-559/18, ECLI:EU:C:2019:667, 27. točka.

3 Pojem „funkcionalna enotnost“, kot ga je opredelila sodna praksa SEU, se uporablja, če je stroj sestavljen iz posameznih delov, ki so izdelani zaradi zagotovitve ena same določene funkcije (glej sodbo z dne 15. februarja 2007, RUMA GmbH, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110 , 32. točka).

4 Glej v tem smislu sodbi z dne 18. junija 2009, Kloosterboer Services, C-173/08, EU:C:2009:382, 25. točk, in z dne 20. junija 2013, Agroferm, C‑568/11, EU:C:2013:407, 28. točka).


Zveza:

Mednarodne Pogodbe
Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) - člen 267, 267/3

EU - Direktive, Uredbe, Sklepi / Odločbe, Sporazumi, Pravila
Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi - priloga 1, poglavje 94
Datum zadnje spremembe:
09.12.2021

Opombe:

P3NldS0xMzg=