<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep II Cp 1351/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:II.CP.1351.2018

Evidenčna številka:VSL00018778
Datum odločbe:26.11.2018
Senat, sodnik posameznik:Irena Veter
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO
Institut:razveljavitev potrdila o pravnomočnosti - predlog za razveljavitev klavzule o pravnomočnosti - odprava napak - vročanje pisanj - osebno vročanje - nepravilnosti pri vročanju - pravilno vročanje - dejanska seznanitev s sodnim pisanjem - vložitev pravnega sredstva - delni odvzem poslovne sposobnosti - skrbništvo - zakoniti zastopnik stranke - odobritev skrbnika

Jedro

Za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti se skladno s sodno prakso uporablja pravilo o razveljavitvi potrdila o izvršljivosti iz 42. člena ZIZ. Ta določba predvideva predlog oz. zahtevo za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti, ki omogoča odpravo napak pri vročanju oz. seznanitvi strank s sodnim pisanjem.

Pritožnik je bil s sklepom o dedovanju seznanjen, omogočeno mu je bilo izpodbijanje sklepa s pritožbo, ki jo je tudi vložil sam, odobril pa skrbnik. Pritožnik ni izkazal nobenih okoliščin, ki bi kazale na utemeljenost zahteve za razveljavitev klavzule o pravnomočnosti sklepa o dedovanju.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo zahtevek dediča R. R. za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v ... opr. št. D 110/2000 z dne 28. 12. 2016 (I. točka izreka) ter zavrnilo njegov predlog za obnovo zapuščinskega postopka D 110/2000 Okrajnega sodišča v ... (II. točka izreka).

2. Dedič R. R. se proti temu sklepu pritožuje po skrbnici S. S. in po odvetniku. V prvi pritožbi izpodbija odločitev I. točki izreka sklepa ter navaja, da je sodišče neutemeljeno ter v nasprotju z dokazi in vlogami, ki se nahajajo v spisu, dediču zavrnilo zahtevek za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti sklepa o dedovanju, katerega je brez uporabe 80. in 82. člena ZPP nepravilno oz. protizakonito vročilo Društvu T. iz Ljubljane, čeprav je bilo sodišču iz vlog dediča znano, da odločba CSD ... z dne 12. 8. 2016 še ni dokončna in pravnomočno ter je bil posledično brez skrbnika. Po seznanitvi s sklepom z dne 28. 12. 2016 je dedič ponovno sodišču podal predlog za postavitev začasnega zastopnika in pritožbo, tudi tokrat sodišče o utemeljen predlogu ni odločilo, pritožbenem sodišču je vročilo pritožbo podano s strani nezakonitega zastopnika Društva T. O tej pritožbi je vsebinsko odločilo Višje sodišče v Ljubljani dne 12. 4. 2017 s sklepom II Cp 777/2017, ki je prav tako obremenjen z nezakonitim zastopanjem Društva in zato ni zakonit in pravnomočen. Pritožbi ponovno prilaga odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS z dne 24. 3. 2017 in poudarja, da je bil od 12. 8. 2016 do 28. 4. 2017 brez zakonitega zastopnika. V pritožbi, vloženi po odvetniku, pritožnik opozarja, da mora sodišče ves čas po uradni dolžnosti paziti na sposobnost stranke, v konkretnem primeru pa odločba za določitev skrbništva T.-u nikoli ni postala pravnomočna, celo razveljavljena je bila z odločbo MDD z dne 24. 3. 2017. Edini skrbnik dedičev je postala S. S., zato je upravičeno zahtevala razveljavitev tistih dejanj oz. odločb, ki so bile vročene nepooblaščenemu skrbniku, saj se s tem šteje, saj se s tem šteje, da jih dedič nikoli ni prejel. Sodišče bi moralo vsa sodna pisanja in odločbe zato ponovno vročiti novi skrbnici in s tem dediču omogočiti rok na njihovo izjasnitev ali rok za uporabo pravnega sredstva.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Pritožnik, ki mu je po podatkih spisa s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani N 53/2011 z dne 18. 5. 2012 v zvezi s sklepom VSL II Cp 2040/2012 z dne 10. 10. 2012 delno odvzeta poslovna sposobnost, in sicer za vse aktivnosti, povezane s sodnimi, upravnimi in drugimi uradnimi postopki, je po pravnomočnosti sklepa o dedovanju v obravnavani zapuščinski zadevi po skrbnici zahteval razveljavitev potrdila o pravnomočnosti sklepa o dedovanju. Zahtevo je utemeljeval s tem, da je bil v obdobju od 27. 8. 2016 do 23. 2. 2018 brez zakonitega zastopnika, v tem obdobju pa naj bi vse odločitve sodišče vročalo nezakonitim skrbnikom, Združenju T. in CSD ... Zaradi nepravilne vročitve sklepa o dedovanju je pritožnik v zahtevi predlagal, da se mu, po imenovanju nove skrbnice, ponovno vročijo vse odločitve zapuščinskega sodišča.

5. Za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti se skladno s sodno prakso1 uporablja pravilo o razveljavitvi potrdila o izvršljivosti iz 42. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ. Ta določba predvideva predlog oz. zahtevo za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti, ki omogoča odpravo napak pri vročanju oz. seznanitvi strank s sodnim pisanjem.

6. Kot pravilno povzema potek postopka prvostopenjsko sodišče, je bil sklep o dedovanju z dne 28. 12. 2016 v obravnavani zapuščinski zadevi 4. 1. 2017 vročen pritožniku po takratnem skrbniku T. Pritožnik sam je zoper sklep o dedovanju 13. 1. 2017 vložil pritožbo, ki jo je takratni skrbnik izrecno odobril (list. št. 745 spisa). Sodišče druge stopnje je s sklepom II Cp 777/2017 z dne 12. 4. 2017 delno ugodilo tej pritožbi in sklep o dedovanju delno spremenilo, v ostalem pa pritožbo zavrnilo, kot tudi pritožbi ostalih udeležencev postopka.

7. Pritožba neutemeljena vztraja, da pritožnik od 12. 8. 2016 dalje, torej tudi v obdobju vročitve sklepa o dedovanju in pritožbenega postopka, ni imel skrbnika, ker ni bil ustrezno zastopan, pa naj mu sodišče ne bi pravilno vročalo odločb. Iz podatkov spisa izhaja, da se je Center za socialno delo ..., ki je sprva sam opravljal dolžnost pritožnikovega skrbnika, z odločbo št. 1221-122-2016-10 z dne 12. 8. 2016 razrešil navedene dolžnosti in za njegovega stalnega skrbnika imenoval T. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je kot drugostopenjski organ z odločbo 12007-47/2016-11 z dne 24. 3. 2017 po pritožbi R. R. omenjeno odločbo v celoti odpravilo in zadevo vrnilo v ponoven postopek organu prve stopnje (CSD ...). Ta je ponovno odločil enako, in sicer, da se ga razreši opravljanja dolžnosti skrbnika in da se R. R. za novega stalnega skrbnika zopet imenuje T. Na ponovno pritožbo R. R. je bila navedena odločba odpravljena z odločbo pritožbenega organa št. 12007-37/2017/21 z dne 8. 11. 2017. To pomeni, da je bil pritožnik pravilno zastopan v celotnem obdobju, na katerega se nanašajo citirane odločbe, sklep o dedovanju pa mu je bil po takratnem skrbniku pravilno vročen. Kot pritožnik sam navaja v pritožbi, je bil s sklepom o dedovanju seznanjen, omogočeno mu je bilo izpodbijanje sklepa s pritožbo, ki jo je tudi vložil sam, odobril pa skrbnik.

8. Pritožbeno sodišče zato pritrjuje ugotovitvam prvostopenjskega sodišča, da pritožnik ni izkazal nobenih okoliščin, ki bi kazale na utemeljenost zahteve za razveljavitev klavzule o pravnomočnosti sklepa o dedovanju D 110/2000 z dne 28. 12. 2016 Okrajnega sodišča v ... Pravilni in v skladu z določbo 224. člena Zakona o dedovanju so tudi razlogi sklepa o zavrženju predloga dediča za obnovo zapuščinskega postopka, ki ga v pritožbi izpodbija brez vsake vsebinske utemeljitve.

9. Ker niso podani pritožbeni razlogi, niti tisti, na katere mora paziti po uradni dolžnosti, je sodišče druge stopnje zavrnilo pritožbo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 163. členom ZD).

-------------------------------
1 VS RS Cpg 4/2017, III Ips 101/2006, II Ips 153/2015, VSL II Cp 15/2016, II Cp 741/2018.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 42
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 78, 142

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
08.03.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI2Mzc0