<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VDSS sodba Pdp 558/2012

Sodišče:Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek:Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
ECLI:ECLI:SI:VDSS:2012:PDP.558.2012
Evidenčna številka:VDS0009452
Datum odločbe:27.09.2012
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:odškodninska odgovornost delodajalca - nezgoda pri delu - neustrezno delovno mesto - odločba ZPIZ - padec - protipravnost - vzročna zveza

Jedro

Tožena stranka s tem, ko je tožnici odredila delo na delovnem mestu pomožne čistilke, ni ravnala protipravno, prav tako ne obstoji vzročna zveza med delom tožnice na tem delovnem mestu in poškodbami, ki jih je utrpela zaradi padca. Glede na navedeno tožena stranka tožnici za vtoževano škodo ne odgovarja.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani del sodbe sodišča prve stopnje (glavnica 23.500,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 1. 4. 2012 – pravilno: 1. 4. 2011 – dalje do plačila).

Tožnica sama krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje zavrnilo tožničin tožbeni zahtevek, da ji je tožena stranka dolžna plačati znesek 27.500,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od zneska 4.000,00 EUR od 29. 6. 2012 (pravilno: 29. 6. 2011) dalje do plačila in od zneska 23.500,00 EUR od 1. 4. 2012 (pravilno: 1. 4. 2011) dalje do plačila, vse v roku 15 dni (I. točka izreka). Odločilo je, da tožnica sama krije svoje stroške postopka (II. točka izreka).

Zoper zavrnilni del izpodbijane sodbe, ki se nanaša na vtoževano odškodnino iz naslova nezgode pri delu v znesku 23.500.00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 1. 4. 2012 (pravilno: 1. 4. 2011) dalje do plačila, se iz vseh pritožbenih razlogov naštetih v prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in nadalj.) pritožuje tožnica. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi, izpodbijani del sodbe razveljavi in zadevo v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Navaja, da sodišče prve stopnje izpodbijanega dela sodbe ni obrazložilo, zaradi česar je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka. ZPIZ je dne 11. 1. 2010 izdal novo odločbo, s katero je bila tožnici priznana pravica do dela na drugem delovnem mestu, z že podanimi omejitvami, s krajšim delovnim časom (4 ure dnevno). Tožena stranka je tožnici po izdaji te odločbe ponudila v podpis novo pogodbo o zaposlitvi za enako delovno mesto (pomožna čistilka), kar pomeni, da ni spoštovala navedene odločbe ZPIZ. S takšnim svojim ravnanjem je privolila v nastanek škode, saj se je tožnica poškodovala prav zaradi dela na neustreznem delovnem mestu, očitno zaradi fleksijskih oz. rotacijskih gibov hrbtenice, ki so sestavni del dela pomožne čistilke. V zvezi z mnenjem o ustreznosti tega delovnega mesta, ki ga je tožena stranka pridobila pred sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi za identično delovno mesto, tožnica navaja, da strokovna sodelavka s svojim mnenjem ne more nadomestiti odločbe ZPIZ, ki je izdana v posebnem postopku, na podlagi strokovnih mnenj za to usposobljenih zdravnikov. Ugotovitev sodišča prve stopnje, da v ravnanju tožene stranke ni mogoče najti nobenih nepravilnosti, je zato napačna. Priglaša pritožbene stroške.

Pritožba ni utemeljena.

Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijani del sodbe v mejah uveljavljanih pritožbenih razlogov, pri čemer je v skladu z določbo drugega odstavka 350. člena ZPP po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb postopka, ki izhajajo iz citirane določbe in na pravilno uporabo materialnega prava. Pri tem preizkusu je ugotovilo, da sodišče prve stopnje bistvenih kršitev pravil postopka, na katere pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti in na katero se sklicuje tožnica, ni storilo, da je dejansko stanje popolno in pravilno ugotovilo in da je na tako ugotovljeno dejansko stanje pravilno uporabilo tudi materialno pravo.

Smiselno zatrjevana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP ni podana. Izpodbijana sodba namreč vsebuje vse razloge o odločilnih dejstvih, med katerimi ni nasprotij in je ustrezno obrazložena.

V tem individualnem delovnem sporu tožnica od tožene stranke vtožuje plačilo odškodnine, in sicer zaradi nezgode pri delu z dne 23. 6. 2010 v znesku 23.500.00 EUR (za telesne bolečine in nevšečnosti 14,000,00 EUR, za strah 1.500,00 EUR in za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti 8.000,00 EUR) z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 1. 4. 2011 in zaradi mobbinga, ki naj bi ga nad tožnico izvajal njen nadrejeni v znesku 4.000,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 29. 6. 2011.

Sodišče prve stopnje je na podlagi ocene izvedenih dokazov zaključilo, da toženi stranki ni mogoče očitati, da je ravnala v nasprotju s četrtim odstavkom 6.a člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR – Ur. l. RS, št. 42/2002 in nadalj.), zato je zavrnilo tožničin zahtevek iz naslova odškodnine zaradi izvajanja mobbinga. Te odločitve tožnica v pritožbi ne izpodbija, zato je že postala pravnomočna in ni predmet pritožbenega preizkusa.

Sodišče prve stopnje je po oceni izvedenih dokazov ugotovilo, da toženi stranki tudi ni mogoče očitati, da je ravnala protipravno, ker je tožnici odredila opravljanje dela na delovnem mestu pomožne čistilke, ker je bilo to delo za tožnico primerno, prav tako pa si je tožnica svoje delo sama organizirala (samostojno je določala, koliko vode si bo nalila v vedro, ki ga je bilo potrebno dvigniti ipd.). Z ozirom na navedeno je zaključilo, da tožena stranka tožnici ni odškodninsko odgovorna za obravnavano nezgodo pri delu, zato je tožničin zahtevek iz tega naslova zavrnilo. Pritožbeno sodišče se z dejanskimi in pravnimi zaključki sodišča prve stopnje strinja in jih zato ne ponavlja, v zvezi s pritožbenimi navajanji pa še dodaja:

Pravna podlaga za presojo odškodninske odgovornosti tožene stranke je podana v 184. členu ZDR, kjer je določeno, da mu jo mora v primeru, če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom, povrniti delodajalec po splošnih pravilih civilnega prava. Temeljno načelo odškodninskega prava je, da vsakdo lahko zahteva povračilo škode, če so podani štirje elementi, in sicer: 1. nedopustno ravnanje, 2. škoda, 3. vzročna zveza med nedopustnim ravnanjem in škodo in 4. odgovornost povzročitelja škode.

Sodišče prve stopnje je pravilno zaključilo, da toženi stranki ni mogoče očitati, da ni upoštevala odločbe ZPIZ z dne 11. 1. 2010, prav tako tudi ne, da je tožnici odredila delo na neustreznem delovnem mestu pomožne čistilke (glej 11. in 12. točko obrazložitve izpodbijane sodbe). Odločbi ZPIZ z dne 8. 5. 2007 (priloga B1) in dne 11. 1. 2010 (priloga B3) se razlikujeta le glede delovnega časa, glede preostalih omejitev v zvezi s tožničinim delom pa sta povsem enaki. Po prejemu prve odločbe je tožena stranka za tožnico pridobila dodatno izvedensko mnenje invalidske komisije z dne 22. 6. 2009 o primernosti delovnega mesta pomožne čistilke (priloga B2). Po novi odločbi ZPIZ z dne 11. 1. 2010 pa je pridobila tudi ustno pojasnilo pri ZPIZ, da je to delovno mesto za tožnico še naprej ustrezno, kar potrjuje tudi naknadno pridobljeni dopis ZPIZ z dne 12. 1. 2012 (priloga B6). Glede na to, da so omejitve po odločbi ZPIZ z dne 11. 1. 2010 ostale enake (z izjemo delovnega časa) tožena stranka ni bila dolžna pridobiti novega izvedenskega mnenja invalidske komisije pri ZPIZ glede ustreznosti delovnega mesta pomožne čistilke in prav tako tudi ne tožnico premestiti na drugo ustrezno delovno mesto.

Ker tožena stranka tudi ne izpodbija ugotovitev sodišča prve stopnje, da si je lahko sama organizirala delo in odločala o načinu opravljanja dela, kakor tudi, da je bila poučena, kakšen je pravilen način opravljanja tega dela, zato, da ne bo škodovala svojemu zdravju, ni mogoče slediti pritožbenemu očitku, da so bile njene delovne zadolžitve pri toženi stranki neustrezne, torej, da je tožena stranka ravnala protipravno, ker je s tožnico sklenila pogodbo o zaposlitvi za navedeno delovno mesto.

Tožnica šele v pritožbi prvič navaja, da se ji je obravnavana delovna nezgoda pripetila očitno zaradi fleksijskih oz. rotacijskih gibov hrbtenice, ki so sestavni del dela pomožne čistilke. Pri tem ni niti poskusila pojasniti, zakaj navedenega ne bi mogla uveljavljati pravočasno (v postopku pred sodiščem prve stopnje). Zato pritožbeno sodišče ocenjuje, da so glede na prvi odstavek 337. člena ZPP te njene pritožbene navedbe nedovoljena pritožbena novota. Sicer pa so te njene pritožbene navedbe iz že navedenih razlogov tudi neutemeljene.

Z ozirom na navedeno se pritožbeno sodišče strinja z zaključkom sodišča prve stopnje, da tožena stranka s tem, ko je tožnici odredila delo na delovnem mestu pomožne čistilke ni ravnala protipravno in da prav tako ne obstoji vzročna zveza med delom tožnice na tem delovnem mestu in poškodbami, ki jih je utrpela zaradi padca dne 23. 6. 2010. Pritožbeno sodišče torej pritrjuje zaključku sodišča prve stopnje, da niso bili podani vsi elementi odškodninske odgovornosti tožene stranke za zatrjevano škodo, ki jo je utrpela tožnica, zato je sodišče prve stopnje njen odškodninski zahtevek zaradi nezgode pri delu utemeljeno zavrnilo.

Pritožbeno sodišče na ostale pritožbene ugovore ne odgovarja, saj za rešitev zadeve niso relevantni. Pritožbeno sodišče namreč presoja tiste navedbe v pritožbi, ki so odločilnega pomena in navede le tiste razloge, ki jih upošteva po uradni dolžnosti, kot to določa 360. člen ZPP.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da s pritožbo uveljavljani razlogi niso podani, prav tako ne razlogi, na katere pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti, zato je na podlagi 353. člena ZPP pritožbo tožnice zavrnilo in potrdilo izpodbijani del sodbe sodišča prve stopnje (glavnica 23.500,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 1. 4. 2011 dalje do plačila).

Odločitev o pritožbenih stroških temelji na določbi prvega odstavka 165. člena ZPP. Tožnica s pritožbo ni uspela, zato sama krije svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 154. člena ZPP).


Zveza:

ZDR člen 184.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
31.01.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDUwOTY1