<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

Sodba VIII Ips 173/2008

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Delovno-socialni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2010:VIII.IPS.173.2008
Evidenčna številka:VS3004323
Datum odločbe:06.04.2010
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Pdp 434/2007
Senat:
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:izpodbijanje pogodbe o zaposlitvi - napake volje - grožnja

Jedro

Razlogi, iz katerih je tožnik izpodbijal podpisano pogodbo o zaposlitvi, niso podani. Tožnik ni izkazal zatrjevanih hudih psihičnih pritiskov, negativnega in agresivnega vedenja s strani tožene stranke v smislu mobbinga (trpinčenja), zatrjevani strah pred izgubo zaposlitve pa ni strah v smislu drugega odstavka 45. člena OZ.

Izrek

Revizija se zavrne.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek, s katerim je tožnik zahteval ugotovitev, da je pogodba o zaposlitvi št. 1.2.-550/765325/110406 z dne 10. 5. 2006, ki sta jo sklenili pravdni stranki, nezakonita in se razveljavi in med pravdnima strankama nima pravnega učinka. Sklenilo je, da vsaka stranka krije svoje stroške postopka.

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožeče stranke zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je tožeča stranka vložila revizijo iz revizijskega razloga zmotne uporabe materialnega prava. Navajala je, da so bili v predmetni zadevi s strani tožene stranke uporabljeni taki pritiski, da je bil tožnik prisiljen v podpis nove pogodbe o zaposlitvi, kar so potrdile priče, zaslišane v postopku. Zato bi moralo sodišče ugotavljati, kako je ravnanje tožene stranke vplivalo na odločitev tožnika, da podpiše novo pogodbo o zaposlitvi. Zato je predlagala, da revizijsko sodišče reviziji ugodi.

4. Revizija je bila v skladu z določbo 375. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP - Uradni list RS, št. 26/99 in nadalj.) vročena toženi stranki, ki nanjo ni odgovorila.

5. Revizija ni utemeljena.

6. Revizija je izredno, nesuspenzivno, devolutivno, dvostransko in samostojno pravno sredstvo proti pravnomočnim odločbam sodišč druge stopnje. Revizijsko sodišče izpodbijano sodbo preizkusi le v delu, v katerem se z revizijo izpodbija, in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni, po uradni dolžnosti pazi le na pravilno uporabo materialnega prava (določba 371. člena ZPP).

7. Revident v reviziji ni navajal bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, ki se lahko uveljavljajo kot revizijski razlog, zato revizijsko sodišče glede tega razloga izpodbijane sodbe ni preizkušalo.

8. Revident v pretežnem delu revizije izpodbija ugotovitev dejanskega stanja, kar v reviziji ni dovoljeno. Revizijsko sodišče je glede dejanskega stanja vezano na dejanske ugotovitve izpodbijane sodbe, zato glede teh navedb izpodbijane sodbe ni smelo preizkušati (tretji odstavek 370. člena ZPP).

9. Materialno pravo ni bilo zmotno uporabljeno.

10. Pravdni stranki sta se na podlagi določb 47. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR – Uradni list RS, št. 42/2002 in nadalj.) dogovorili, da zaradi spremenjenih okoliščin skleneta novo pogodbo o zaposlitvi. Po tej pogodbi naj bi tožnik od 15. 4. 2006 pričel opravljati delo na delovnem mestu 73367 I/1 – ZA, izvajanje in vodenje prometa. Pogodba je bila s strani pogodbenih strank podpisana 10. 5. 2006.

11. Tožnik je s tožbo, vloženo dne 9. 6. 2006, zaradi napak volje pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi uveljavljal ničnost oziroma razveljavitev te pogodbe.

12. Po določbi 11. člena ZDR se glede sklepanja, veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj pogodbe o zaposlitvi smiselno uporabljajo splošna pravila civilnega prava, če ni z zakonom določeno drugače. Iz določb Obligacijskega zakonika (OZ – Uradni list RS, št. 83/2001 in nadalj.), ki to ureja v členih od 45 do 50, izhaja, kaj so napake volje v civilnem pravu. Ena od njih bi lahko bila grožnja, ki jo smiselno uveljavlja tožnik. Zaradi grožnje lahko pogodbena stranka zahteva razveljavitev pogodbe, če je bil zaradi grožnje pri njej povzročen utemeljen strah, zaradi katerega je bila sklenjena pogodba. Strah pa je utemeljen, če je iz okoliščin razvidno, da je grozila resna nevarnost življenju ali pa telesni ali drugi drugi pomembni dobrini pogodbene stranke.

13. Sodišče je na podlagi izvedenih dokazov zaključilo, da tožnik ni izkazal zatrjevanih hudih psihičnih pritiskov, negativnega in agresivnega vedenja s strani tožene stranke v smislu mobbinga (trpinčenja) in da zatrjevani strah pred izgubo zaposlitve ni strah v smislu drugega odstavka 45. člena OZ, ker bi tožnik v primeru takega strahu lahko uporabil pravno varstvo, ki ga predvideva ZDR. Zato niso, kot to pravilno ugotavlja sodišče v izpodbijani sodbi, podani razlogi, iz katerih je tožnik izpodbijal podpisano pogodbo o zaposlitvi in je sodišče njegov tožbeni zahtevek zavrnilo v skladu z veljavnimi predpisi.

14. Ob upoštevanju povedanega je revizijsko sodišče v skladu z določbo 378. člena ZPP revizijo zavrnilo kot neutemeljeno.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o delovnih razmerjih (2002) - ZDR - člen 11
Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 45

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
29.11.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ2MDEy