<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba X Ips 838/2003
ECLI:SI:VSRS:2007:X.IPS.838.2003

Evidenčna številka:VS18950
Datum odločbe:29.08.2007
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS U 232/2002
Področje:ŠOLSTVO
Institut:šolstvo - napredovanje v naziv - delovne izkušnje

Jedro

Neutemeljeno je sodišče prve stopnje pritrdilo napačnemu stališču tožene stranke, da tožnica ob vložitvi predloga za napredovanje ni izpolnjevala pogojev za zaposlitev in s tem tudi ne za napredovanje, ko 13 let pred vložitvijo predloga ni v celoti izkazovala delovnih izkušenj. Pogoji za napredovanje se ugotavljajo za obdobje, ki je za napredovanje pravno pomembno, ne pa za stanje ob sklenitvi delovnega razmerja. Ker niti Pravilnik o napredovanju zaposlenih v šolah v nazive niti ZOFVI v času vložitve predloga nista izrecno predpisovala ustreznost delovnih izkušenj, delovnih izkušenj dela učitelja praktičnega pouka ni mogoče šteti za neustrezne delovne izkušnje.

Izrek

1. Reviziji se ugodi, izpodbijana sodba se spremeni tako, da se tožbi ugodi, odločba tožene stranke z dne 3.12.2001, se odpravi in se zadeva vrne toženi stranki v ponovno odločanje.

2. Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki stroške pritožbenega postopka v višini 369,25 EUR, v petnajstih dneh od vročitve tega sklepa dalje brezobrestno, od tedaj dalje pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi določbe 1. odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS, Uradni list RS, št. 50/97 in 70/2000) zavrnilo tožničino tožbo zoper odločbo tožene stranke z dne 3.12.2001. S to odločbo je tožena stranka zavrnila predlog ravnateljice Šolskega centra ... za napredovanje tožnice v naziv mentor. Svojo odločitev je tožena stranka utemeljila s tem, da tožnica, učiteljica praktičnega pouka v zdravstvu, ob vložitvi predloga za napredovanje dne 30.1.1998 ni izpolnjevala pogoja iz 1. odstavka 2. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v šolah v nazive (Pravilnik, Uradni list RS, št. 64/96), in sicer z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) določenega pogoja za učitelje praktičnega pouka in veščin. Po določbi 5. odstavka 69. člena ZOFVI morajo imeti ti delavci najmanj srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri, najmanj tri leta delovnih izkušenj in pedagoško-andragoško izobrazbo. Ker pa je tožena stranka ugotovila, da je tožnica ob nastopu dela v šoli dne 1.3.1984 izkazovala le devet mesecev in petnajst dni pridobljenih delovnih izkušenj, je zavrnila predlagano napredovanje zaradi neizpolnjevanja pogoja za opravljanje tega dela.

Po presoji sodišča prve stopnje je odločitev tožene stranke pravilna, da tožnica ne more napredovati v naziv mentor, ker ne izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovne delavce (1. odstavek 2. člena Pravilnika). Tožnica sicer ima strokovni naslov višje medicinske sestre in strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, pridobila pa si je tudi pedagoško izobrazbo, vendar pa je po presoji sodišča prve stopnje pravilno stališče tožene stranke, da opravljeni strokovni izpit ne more vplivati na to, ali tožnica izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v 5. odstavku 26. člena ZOFVI, to je, ali izpolnjuje pogoj izobrazbe in delovnih izkušenj. Strokovni izpit pa ne more nadomestiti tega pogoja. Tožena stranka je pri svojem odločanju sicer prekoračila rok, določen v 222. členu Zakona o splošnem upravnem postopku, vendar pa tožnica ni izkoristila možnosti, ki jo daje 2. odstavek 26. člena ZUS.

Tožnica v pritožbi uveljavlja pritožbena razloga zmotne uporabe materialnega prava in zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo spremeni tako, da tožbi ugodi in ji povrne stroške postopka, ali pa jo razveljavi in zadevo vrne v novo sojenje prvostopnemu sodišču. Tožnica meni, da je izkazala, da ima za napredovanje v naziv mentorice pridobljenih najmanj tri leta delovnih izkušenj. To je izkazala z delovno knjižico, izjavo Splošne bolnišnice ... ter s podatki, navedenimi v predlogu za napredovanje v naziv. Iz teh listin je razvidno, da je imela v času vložitve vloge za napredovanje v naziv mentorice, to je 30.1.1998, že več kot štirinajst let delovnih izkušenj, in sicer devet mesecev in petnajst dni v splošni bolnišnici, preostalo pa v Srednji ... šoli kot učiteljica praktičnega pouka v zdravstvu. Zato ni pravilno stališče tožene stranke in sodišča prve stopnje, da ob vložitvi vloge ni izkazovala treh let delovnih izkušenj. Nepravilno je stališče, da bi morala izkazovati delovne izkušnje samo v osnovnem poklicu pred sklenitvijo delovnega razmerja, saj se z delom pri praktičnem pouku dijakov v bolnišnici prav tako pridobivajo delovne izkušnje. Sicer pa v relevantni zakonodaji ob vložitvi vloge ni bilo zahteve, da si delovne izkušnje lahko pridobi samo na točno določenem delovnem mestu. Take zahteve so bile v zakonodaji postavljene šele mnogo kasneje. Poleg tega Pravilnik in ZOFVI dajejo možnost napredovanja v pedagoški naziv tudi tistim delavcem, ki sploh ne izpolnjujejo izobrazbenih pogojev, seveda pod določenimi pogoji. Zato bi bila v neenakopravnem položaju z delavci, ki bi brez ustrezne izobrazbe lahko napredovali, tožnica, ki pa ima več kot trinajst let delovnih izkušenj v šolstvu, pa ne bi mogla napredovati.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

Ker je s 1.1.2007 začel veljati in se uporabljati ZUS-1, je bilo treba s pritožbo tožnice, ki je bila vložena pred 1.1.2007, ravnati po določbi 2. odstavka 107. člena ZUS-1. Skladno s to zakonsko določbo se zadeve, v katerih je bila vložena pritožba pred uveljavitvijo ZUS-1, še naprej obravnavajo kot pritožbe po določbah ZUS-1, če izpolnjujejo pogoje za pritožbo po določbah ZUS-1 in v primerih, ko je pravnomočna sodba po zakonu pogoj za izvršitev upravnega akta, ter v primerih, ko je pritožba izrecno dovoljena na podlagi posebnega zakona. V obravnavani zadevi vložena pritožba ne izpolnjuje pogojev za pritožbo po ZUS-1, pravnomočnost ni pogoj za izvršitev odločitve niti ni v teh primerih dovoljena pritožba v upravnem sporu po posebnem zakonu. Glede na navedeno vložena pritožba ne izpolnjuje nobenega izmed pogojev za pritožbo po 2. odstavku 107. člena ZUS-1 in se od 1.1.2007 obravnava kot pravočasna in dovoljena revizija. Sodba sodišča prve stopnje je v skladu z določbo 2. odstavka 107. člena ZUS-1 postala pravnomočna s 1.1.2007.

Revizija je utemeljena.

Revizijsko sodišče je preizkusilo izpodbijano sodbo v delu, v katerem se izpodbija z revizijo, in sicer v mejah uveljavljanega revizijskega razloga zmotne uporabe materialnega prava (2. točka 1. odstavka 85. člena in 86. člen ZUS-1). Pri tem je revizijsko sodišče presodilo, da sta sodišče prve stopnje, pred njim pa tudi že tožena stranka, zmotno uporabila določbi 5. odstavka 96. člena ZOFVI in 1. odstavka 2. člena Pravilnika, kar predstavlja zmotno uporabo materialnega prava. Po določbi 1. odstavka 2. člena Pravilnika lahko napredujejo v naziv mentor, svetovalec in svetnik učitelji in drugi strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno izobraževalno dejavnost na področjih osnovnošolskega, nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega in tehničnega izobraževanja ter drugega navedenega izobraževanja, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovne delavce. Za učitelje praktičnega pouka in veščin 5. odstavek 96. člena ZOFVI določa, da morajo imeti ti učitelji najmanj srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri, najmanj tri leta delovnih izkušenj in pedagoško-andragoško izobrazbo ali opravljen mojstrski izpit. Ob vložitvi predloga za napredovanje (30.1.1998) je imela tožnica nesporno višjo strokovno izobrazbo medicinske sestre, opravljen strokovni izpit ter izkazano zaposlitev v vzgoji in izobraževanju kot učitelj praktičnega pouka od 1.3.1984 dalje. Pred zaposlitvijo v šolstvu je bila zaposlena kot medicinska sestra v Splošni bolnišnici ... devet mesecev in petnajst dni. Tožnica je imela torej ob vložitvi predloga za napredovanje nesporno ustrezno izobrazbo ter več kot trinajst let delovnih izkušenj oziroma v času odločanja tožene stranke (3.12.2001) že več kot šestnajst let delovnih izkušenj. Neutemeljeno je zato sodišče prve stopnje pritrdilo napačnemu stališču tožene stranke, da tožnica ob vložitvi predloga za napredovanje ni izpolnjevala pogojev za zaposlitev, in s tem tudi ne za napredovanje, ko trinajst let pred vložitvijo predloga ni v celoti izkazovala delovnih izkušenj. Pri tem je treba pritrditi ugotovitvi tožnice, da niti Pravilnik niti ZOFVI v času vložitve predloga nista izrecno predpisovala ustreznost delovnih izkušenj in zato po stališču revizijskega sodišča delovnih izkušenj dela učitelja praktičnega pouka ni mogoče šteti za neustrezne delovne izkušnje. Revizijsko sodišče je zato ob ugotovitvi, da je bilo dejansko stanje pravilno ugotovljeno, da pa je sodišče prve stopnje materialno pravo zmotno uporabilo, s sodbo na podlagi določbe 1. odstavka 94. člena ZUS-1 ugodilo reviziji in spremenilo izpodbijano sodbo tako, da je tožbi na podlagi 4. točke 1. odstavka 64. člena ZUS-1 ugodilo, odpravilo odločbo tožene stranke in ji zadevo vrnilo v ponovno odločanje .

K 2. točki izreka:

O stroških postopka je revizijsko sodišče odločilo v mejah zahtevka, saj je tožnica zaznamovala in zahtevala le stroške pritožbenega postopka. Ker je tožnica s pritožbo uspela, je revizijsko sodišče ob spremembi sodbe in ugoditvi tožbi odločilo, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki povrniti stroške pritožbenega postopka. Višina teh stroškov je izračunana na podlagi seštevka točk po 30 Tarifni številki Odvetniške tarife, in sicer za pritožbo 375 točk, kar povečano za 20 % DDV znaša 450 točk, kar ob vrednosti točke 0,4590 EUR znese 206,55 EUR, 4,13 EUR za materialne stroške in sodno takso za pritožbo v višini 158,57 EUR oziroma skupno 369,25 EUR. Odločitev o stroških temelji na določbi 2. odstavka 165. člena v zvezi s 1. odstavkom 154. člena in 155. členom ZPP.


Zveza:

ZOFVI člen 96, 96/5.ZUS-1 člen 94, 94/1, 107, 107/2. ZPPčlen 154, 155, 165.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yMTU3NA==
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*