<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sodba I U 2459/2018-22
ECLI:SI:UPRS:2020:I.U.2459.2018.22

Evidenčna številka:UP00034465
Datum odločbe:21.05.2020
Senat, sodnik posameznik:Andrej Kmecl (preds.), mag. Jonika Marflak Trontelj (poroč.), Irena Grm
Področje:GRADBENIŠTVO
Institut:soglasje h gradnji - ograja - varovalni pas občinske ceste - poseg v varovalni pas

Jedro

Med strankama ni sporno, da je predmetna ograja na nekaterih delih postavljena tudi manj kot 40 cm od roba asfalta ... ceste, s čimer je poseženo v varovalni pas občinske ceste. Tožnica ne oporeka niti zaključku organov obeh stopenj, da je s tem poseženo tudi v možnost namestitve prometne signalizacije in prometne opreme ter da zaradi postavitve ograje na cestišče tudi ni prostora za odlaganje snega ob rob vozišča na način, da so ovirani pešci in promet z vozili ter da je s postavitvijo ograje dodatno zmanjšana preglednost pri izvozu iz privatne parcele na cesto, s čimer je ogrožena tudi varnost udeležencev v cestnem prometu ter da so s postavitvijo ograje prizadeti tudi interesi širitve ceste zaradi prihodnjega razvoja prometa na ... cesti. Zato je tudi po presoji sodišča prvostopenjski organ izdajo soglasja tožnici za poseg (postavitev ograje) v varovalnem pasu občinske ceste utemeljeno zavrnil.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Prvostopenjski organ je z izpodbijano odločbo zavrnil zahtevo tožnice za izdajo soglasja za postavitev dvoriščne ograje/zidu na parc. št. 1363/41 k. o. ..., v 6 m varovalnem pasu občinske ceste ... cesta (LZ 466101, parc. št. 2022/16 k. o. ...) ter odločil, da posebni stroški v postopku niso nastali. V obrazložitvi citira določbe Zakona o cestah (ZCes-1) in 37. člen Odloka o občinskih cestah v Občini Log – Dragomer (Odlok) ter ugotavlja, da bo predmetna ograja poslabšala stanje na cesti, da so z njeno postavitvijo prizadeti interesi varovanja občinske ceste in varnega prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanje njenega videza.

2. Drugostopenjski organ je tožničino pritožbo zavrnil.

3. Tožnica se z odločitvijo ne strinja in vlaga tožbo, v kateri med drugim navaja, da je ograja (zid) izvedena samo kot podaljšek obstoječe dvoriščne ograje iz leta 1989 in sosedovih ograj ter da bi, če bi izpodbijana odločba obveljala, signalizacija lahko bila postavljena samo na njenem zemljišču, sneg cele ulice bi se lahko odlagal na njenem dvorišču in cesta bi se lahko širila samo na njenem zemljišču. Pojasnjuje, da je ograjo postavila, da bi omilila vplive s strani toženke izvedenega nestrokovnega nasutja kolovoza in asfaltiranja ter povečanega prometa po predmetni cesti. Meni, da kolikor cesta potrebuje bankino, je ta lahko izvedena samo na javni površini kot sestavni del ceste, ne pa na privatnem zemljišču v varovalnem pasu, enako velja tudi za postavitev signalizacije, pluženje in odlaganje snega. Izraža dvom, da toženka enakopravno obravnava vse lastnike hiš na ... cesti, saj zahteva odstranitev ograje samo od nje, ne pa tudi od vseh ostalih. Sodišču predlaga, naj tožbi ugodi, izpodbijano odločbo razveljavi (pravilno: odpravi) in zadevo vrne istemu organu v ponovno odločanje.

4. Toženka v odgovoru na tožbo dodatno pojasnjuje svojo odločitev in predlaga zavrnitev tožbe. Hkrati zahteva povrnitev stroškov postopka.

5. Tožba ni utemeljena.

6. V zadevi je sporna zavrnitev tožničine zahteve za izdajo soglasja za postavitev dvoriščne ograje na parc. št. 1363/41 k.o. .... Ni pa spora o tem, da je tožnica lastnica te parcele, ki meji na občinsko ... cesto (LZ 466101, parc. št. 2022/16 k. o. ...), da je ograjo zgradila že pred izdajo izpodbijane odločbe, da je ta postavljena v varovalnem pasu občinske ceste ter da je njen odmik od roba asfalta tudi pod 40 cm.

7. Pravno podlago za gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest ter prometa na njih predstavljata ZCes-1 in Odlok, na katera se pravilno sklicujeta upravna organa obeh stopenj. Po prvem odstavku 5. člena ZCes-1 je na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. Na cestnem svetu1 javne ceste je po tretji alineji 3. točke drugega odstavka 5. člena ZCes-1 prepovedano postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete. Skladno s prvim odstavkom 97. člena ZCes-1 je v varovalnem pasu2 občinske ceste raba prostora omejena. Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljavca občinske ceste (drugi odstavek 97. člena ZCes-1). Upravljavec občinske ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza (tretji odstavek 97. člena ZCes-1). Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša pri lokalnih cestah največ 10 metrov (četrti odstavek 97. člena ZCes-1). Občina lahko z odlokom predpiše manjšo širino varovalnih pasov (peti odstavek 97. člena ZCes-1). Tako Odlok v četrtem odstavku 37. člena določa, da je varovalni pas na vsako stran občinske lokalne ceste širok 6 m. Skladno s šestim odstavkom 37. člena Odloka morajo biti oporni zidovi, ograje in žive meje od roba cestišča oddaljeni najmanj 1 m.

8. Med strankama ni sporno, da je predmetna ograja na nekaterih delih postavljena tudi manj kot 40 cm od roba asfalta ... ceste, s čimer je, upoštevaje prej citirane določbe ZCes-1 in Odloka, poseženo v varovalni pas občinske ceste. Tožnica ne oporeka niti zaključku organov obeh stopenj, da je s tem poseženo tudi v možnost namestitve prometne signalizacije in prometne opreme ter da zaradi postavitve ograje na cestišče tudi ni prostora za odlaganje snega ob rob vozišča na način, da so ovirani pešci in promet z vozili ter da je s postavitvijo ograje dodatno zmanjšana preglednost pri izvozu iz privatne parcele na cesto, s čimer je ogrožena tudi varnost udeležencev v cestnem prometu ter da so s postavitvijo ograje prizadeti tudi interesi širitve ceste zaradi prihodnjega razvoja prometa na ... cesti. Zato je tudi po presoji sodišča prvostopenjski organ izdajo soglasja tožnici za poseg (postavitev ograje) v varovalnem pasu občinske ceste utemeljeno zavrnil.

9. Na odločitev ne more vplivati niti tožničino sklicevanje na lastništvo zemljišča, na katerem je postavila sporno ograjo, saj so skladno s prej citiranimi določbami ZCes-1 posegi v prostor varovalnega pasu omejeni, na kar lastništvo zemljišča ne vpliva. Prav tako se tožnica ne more uspešno sklicevati na dejstvo, da je predmetno ograjo postavila „samo kot podaljšek obstoječe dvoriščne ograje in sosedovih ograj“. V zvezi s tožbenimi navedbami pa sodišče tožnici še pojasnjuje, da morajo lastniki zemljišč ob javni cesti dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste, med ostalim tudi postavitev prometne signalizacije in prometne opreme ter odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda in če navedeni posegi, gradnja in postavitev objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta (prvi odstavek 19. člena ZCes-1).

10. Ker je sodišče ugotovilo, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen ter da je odločba pravilna in na zakonu utemeljena, je tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 kot neutemeljeno zavrnilo.

11. Tožnica v tožbi ni predlagala novih dokazov oziroma navajala novih okoliščin, ki bi bile pomembne za odločitev o zadevi, zato je sodišče v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 59. člena ZUS-1 odločitev sprejelo na seji, to je brez glavne obravnave.

12. Odločitev o stroških postopka temelji na četrtem odstavku 25. člen ZUS-1, po katerem v primeru, kadar sodišče tožbo zavrne, trpi vsaka stranka svoje stroške postopka.

-------------------------------
1 Cestni svet je po 12. točki prvega odstavka 2. člena ZCes-1 zemljišče, katerega mejo na podlagi predpisov o projektiranju javnih cest določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje; meja cestnega sveta poteka največ 2 metra od linij skrajnih točk, vključno z napravami za odvodnjavanje.
2 Varovalni pas je po 76. točki prvega odstavka 2. člena ZCes-1 prostor ob javni cesti, v katerem je raba prostora omejena.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o cestah (2010) - ZCes-1 - člen 97, 97/1, 97/2, 97/4

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Odlok o občinskih cestah v Občini Log - Dragomer (2008) - člen 37
Datum zadnje spremembe:
20.10.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQwNzg5
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*