<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba I U 903/2014
ECLI:SI:UPRS:2015:I.U.903.2014

Evidenčna številka:UL0011357
Datum odločbe:18.06.2015
Senat, sodnik posameznik:mag. Darinka Dekleva Marguč (preds.), dr. Boštjan Zalar (poroč.), Liljana Polanec
Področje:DRUŠTVA - UPRAVNI POSTOPEK
Institut:društvo - vpis sprememb v register društev - obnova postopka

Jedro

Ob vložitvi predloga za obnovo postopka je organ ugotovil, da je sporno, ali je bil občni zbor društva, na katerem je bila sprejeta sprememba zastopnika društva, sklican v skladu s statutom društva in Zakonom o društvih. A.A., ki je bila kot „prejšnja“ predsednica društva in njegova „prejšnja“ zakonita zastopnica vpisana tudi v register društev, je namreč zatrjevala, da o izrednem občem zboru društva ni bila obveščena, in da na zboru ni sodelovala niti niso sodelovali vsi člani društva ter k temu priložila določene listine, s katerimi je dokazovala to svojo trditev.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

Izpodbijani sklep je UE Radovljica izdala na podlagi drugega odstavka 266. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), v zvezi s prvim odstavkom 17. člena Zakona o društvih. V 1. točki izreka je odločila, da se predlogu A.A., za obnovo postopka, ki je bil končan z odločbo istega organa št. 215-238/2013-7 z dne 25. 9. 2013 v zadevi registracije spremembe zastopnika društva B. z matično številko …, ugodi in se dovoli obnova celotnega postopka v predhodno navedeni upravni zadevi. V 2. točki pa je odločila, da pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve. V obrazložitvi organ povzema potek postopka, glede katerega je A.A. predlagala obnovo postopka. UE je po prejetem predlogu za obnovo ugotovila, da je predlog dovoljen, popoln in pravočasen. Okoliščine, na katere se je predlog za obnovo postopka opiral, pa so bile verjetno izkazane, kot to določa prvi odstavek 267. člena ZUP. A.A. je bila do odločanja izrednega občnega zbora društva B. dne 20. 9. 2013, ki je odločal o izvolitvi novega predsednika kluba, predsednica društva B. in njegova zastopnica. Na izrednem občnem zboru dne 20. 9. 2013 so po navedbah predlagateljice glasovali in odločali nečlani društva oziroma osebe, ki niso vpisane v evidenci članov, ki jo vodi sekretar kluba. V ta namen je predlagateljica priložila seznam 56 članov društva B. s plačano članarino, kopijo odstopne izjave tožnika kot predsednika društva B. z dne 14. 3. 2005, dokazilo o pologu vplačila članarine za leto 2012 in izpis elektronskega sporočila C.C., da v dnevniku nimajo zabeleženega sestanka ali najema prostora v Športni dvorani za dan 20. 9. 2013. Na podlagi navedenih dejstev je upravni organ ocenil, da je obnova postopka iz razlogov navedenih v prvi točki 260. člena ZUP utemeljena, saj obstajajo dodatna dokazila, ki znatno vplivajo na odločitev o pravilnosti sklica izrednega občnega zbora in veljavnosti glasovanja na njem.

Organ druge stopnje je pritožbo tožnika zoper izpodbijani sklep UE št. 215-238/2013-54 z dne 13. 3. 2014 kot neutemeljeno zavrnil. Upravni organ je s pomočjo dokazil, priloženih zahtevi za obnovo postopka ugotovil, da bi lahko prišlo pri sklicu občnega zbora društva do kršitev določb statuta, ki se nanašajo na posredovanje vabil članom na zasedanje izrednega občnega zbora, s čimer bi bilo kršeno načelo enakopravnosti članstva, ta dejstva pa bi lahko pripeljala do drugačne odločitve, če bi bila organu prve stopnje znana že v postopku registracije spremembe zastopnika društva. Iz vloge A.A. z 10. 10. 2013 namreč izhaja, da je za spremembo zastopnika društva izvedela šele z vpogledom v Poslovni register AJPES 8. 10. 2013, zato obstaja sum, da kot tedaj aktualna zastopnica društva sploh ni bila vabljena na izredni občni zbor. Organ prve stopnje mora po uradni dolžnosti v postopku registracije sprememb društva paziti, da so sprejete spremembe v skladu s temeljnim aktom društva in pravnim redom RS, zato bo moral organ prve stopnje na podlagi vseh zbranih dokazil in s sodelovanjem vseh strank v postopku ponovno odločati o zahtevi za registracijo spremembe zastopnika društva B.. Izpodbijani sklep je procesne narave, s katerim je bila obnova postopka šele začeta; z njim še ni bilo odločeno v zadevi, ki je predmet obnove. Organ prve stopnje bo moral v zadevi, ki je predmet obnove postopka, izdati še meritorno odločbo, s katero bo na podlagi podatkov, ki so bili zbrani v prejšnjem postopku, in podatkov ter dokazil, ki jih bo zbral v obnovljenem postopku, lahko pustil odločbo o registraciji spremembe zastopnika društva B. z dne 25. 9. 2013 v veljavi ali pa jo odpravil ali razveljavil in jo nadomestil z novo odločbo.

Tožnik vlaga tožbo zoper sklep o obnovi postopka pri čemer uveljavlja, da A.A. ni bila stranka upravnega postopka, končanega z odločbo št. 215-238/2013-7 z dne 25. 9. 2013, ki je predmet obnove. Ker ni bila stranka postopka, tudi ne more vložiti predloga za obnovo postopka po 1. točki 260. člena ZUP, upravni organ pa ga po navedenem obnovitvenem razlogu ne more začeti. Obnovo postopka lahko predlaga le stranka (prvi odstavek 261. člena ZUP). Če pa osebi, ki bi morala biti udeležena v postopku kot stranka ali stranski udeleženec, pa ne gre za primer iz drugega odstavka 229. člena ZUP, ni bila dana možnost udeležbe v postopku, lahko vloži predlog za obnovo postopka zgolj iz razloga po 9. točki 260. člena ZUP, česar pa A.A. ni storila. Tožena stranka v obrazložitvi drugostopenjske odločbe sicer prvič omenja tudi obnovitveni razlog iz 9. točke 260. člena ZUP, vendar pa iz odločbe ni jasno razvidno, ali je predmetni postopek sedaj obnovljen iz obnovitvenega razloga po 1. ali po 9. točki 260. člena ZUP. Okoliščine in dokazi, ki se navajajo kot razlog za obnovo, niso taki, da bi lahko pripeljali do drugačne odločbe in da bi moral upravni organ zato skladno z določbo tretjega odstavka 267. člena ZUP zavrniti predlog za obnovo postopka. Evidenca 56 članov s plačano članarino v letu 2012 ne more vplivati na pravilnost izvedbe in sklepčnost občnega zbora v letu 2013, saj evidence članov s plačano članarino iz leta 2012 ni mogoče enostavno aplicirati še na leto 2013. Posledično ta evidenca sama zase ali v zvezi z že izvedenimi in uporabljenimi dokazi nikakor ne more pripeljati do drugačne odločbe, če bi bilo to dejstvo oziroma dokaz naveden in uporabljen v prejšnjem postopku. Da to drži, dodatno potrjuje tudi izjava Č.Č., ki je naveden na predhodno omenjenem seznamu kot član in plačnik članarine v letu 2012, da ni nikdar podpisal pristopne izjave za včlanitev v društva B. in da ni nikoli plačal članarine. Očitno je, da je bila omenjena evidenca, ki naj bi jo izdelal blagajnik in ne sekretar, kot to določajo Pravila društva B., prirejena za določen namen, zelo verjetno za namen kandidiranja za pridobitev javnih sredstev za delovanje športnih društev v Občini Bled. Iz enakega razloga na odločitev o zadevi tudi ne more vplivati dokazilo o pologu članarine za leto 2012. Polog se nanaša na leto 2012, izredni občni zbor pa je bil izveden septembra 2013. Poleg tega iz tega dokumenta ni razvidno, kdo in v kolikšnem znesku je plačal članarino ter kdo in s katerim denarjem je naredil omenjeni polog. D.D. je 14. 3. 2005 res podal pisno odstopno izjavo, da odstopa z mesta predsednika društva B. Odstop z mesta predsednika pa seveda v ničemer ne vpliva na njegovo članstvo v društvu B., saj gre zgolj za odstop s funkcije, ne pa za izstop iz članstva društva. Do drugačne odločitve v zadevi pa ne more pripeljati tudi izpis elektronskega sporočila C.C., da v dnevniku nimajo zabeleženega sestanka ali uporabe prostora v Športni dvorani ... za dan 20. 9. 2013. Po vedenju tožnika glede uporabe ali najema sejne sobe v Športni dvorani ... pri upravljalcu dvorane ne obstoji nikakršen dnevnik. Tožnik je že navedel, da vsi prisotni na izrednem občnem zboru lahko potrdijo, da se je zbor dne 20. 9. 2013 od 9.30 ure dalje izvedel prav v sejni sobi Športne dvorane, saj tožnik osebno razpolaga s ključi te sejne sobe. Že v fazi formalne presoje predloga za obnovo je potrebno presoditi kvalificiranost s strani predlagatelja obnove predloženih oziroma predlaganih dejstev in dokazov. Slednjega pa ne upravni organ prve stopnje in ne tožena stranka nista storila, s čemer sta kršila predhodno citirane določbe ZUP. Po mnenju tožnika namreč okoliščine in dokazi, ki se navajajo kot razlog za obnovo niso taki, da bi lahko pripeljali do drugačne odločbe. Na podlagi navedenega predlaga, da sodišče sklep UE Radovljica št. 215-238/2013-54 z dne 13. 3. 2015 odpravi.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo ocenjuje, da je sklep pravilen in zakonit glede na dejansko stanje, ki je razvidno iz dokumentacije v upravnem spisu, navedbe tožeče stranke pa neutemeljene, zato predlaga, da sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrne.

Tožba ni utemeljena.

Sodišče najprej pojasnjuje, da je v obravnavani zadevi predmet tega upravnega spora odločitev upravnega organa o ugoditvi predlogu za obnovo postopka registracije spremembe zastopnika društva in ne sama odločba o registraciji, ki je bila izdana v postopku, katerega obnovo je tožena stranka dovolila. Iz tega razloga se je sodišče v tej sodbi opredelilo le do tistih ugovorov tožeče stranke, ki se nanašajo na pravilnost in zakonitost izdanega sklepa o obnovi predmetnega upravnega postopka. Ostali ugovori glede pravilnosti in resničnosti podatkov, na podlagi katerih je bil upravni postopek obnovljen, so za predmetni upravni spor irelevantni, bo pa jih sodišče obravnavalo v upravnem sporu, ki ga je tožnik sprožil zoper odločbo, ki je bila izdana v obnovljenem postopku.

V skladu s 1. točko 260. člena ZUP se postopek, ki je končan z odločbo, zoper katero v upravnem postopku ni rednega pravnega sredstva (odločba, dokončna v upravnem postopku), obnovi, če se zve za nova dejstva ali se najde ali pridobi možnost uporabiti nove dokaze, ki bi bili mogli sami zase ali v zvezi z že izvedenimi in uporabljenimi dokazi pripeljati do drugačne odločbe, če bi bila ta dejstva oziroma dokazi navedeni ali uporabljeni v prejšnjem postopku. Pri tem za nova dejstva in dokaze, ki so lahko razlog za obnovo postopka, štejejo le dejstva, ki so obstajala že v času vodenja prejšnjega upravnega postopka pa se zanje ni vedelo.

Po presoji sodišča je tožena stranka v konkretnem primeru pravilno in zakonito izdala izpodbijani sklep. V konkretnem primeru gre za specifično situacijo, kjer je tožena stranka dejansko stanje v prvotnem postopku, ugotavljala le na podlagi listin in potrdil, ki jih je v postopku predložil tožnik. Ob kasnejši vložitvi predloga za obnovo postopka, vloženega s strani A.A., ki mu je priložila tudi določene v uvodu navedene listine, pa je organ ugotovil, da je sporno ali je bil občni zbor društva, na katerem je bila sprejeta sprememba zastopnika društva, sklican v skladu s statutom društva in Zakonom o društvih. A.A., ki je bila kot „prejšnja“ predsednica društva B. in njegova „prejšnja“ zakonita zastopnica vpisana tudi v register društev, ki ga vodi po uradni dolžnosti pristojni upravni organ, je namreč zatrjevala, da o izrednem občem zboru društva ni bila obveščena, in da na zboru ni sodelovala niti niso sodelovali vsi člani društva ter k temu priložila določene listine, s katerimi je dokazovala to svojo trditev.

To pa je tudi po presoji sodišča lahko novo dejstvo, ki bi v prvotnem postopku, če bi bilo že takrat znano, lahko pripeljalo do drugačne odločitve. Zato je tožena stranka ravnala pravilno, ko je postopek registracije spremembe zastopnika društva obnovila na podlagi določbe prvega odstavka 260. člena ZUP (v zvezi z 9. točko 260. člena ZUP). Od ugotovitve, ali je bil obči zbor društva sklican na pravilen način, je namreč odvisna tudi pravilnost in zakonitost sprejetih sklepov, ki so bili sprejeti na predmetnem občem zboru in posledično tudi pravilnost in zakonitost vpisa sprejete spremembe zastopnika društva v register. S tem je podana tudi upravičenost „prejšnje“ predsednice društva predlagati obnovo postopka registracije spremembe zastopnika društva (kljub drugačnemu mnenju tožnika), saj lahko organ šele z vložitvijo takšnega predloga za obnovo postopka ugotovi obstoj novih dejstev in novih dokazov, ki bi lahko pripeljali do drugačne odločitve organa, če bi mu bile znane že v času prvotnega odločanja. Upravni organ v izpodbijani odločbi res ni izrecno navedel 9. točko 260. člena ZUP kot obnovitveni razlog, vendar ta pomanjkljivost izpodbijane odločbe ni vplivala na njeno zakonitost in pravilnost.

Po mnenju sodišča sta tožena stranka in organ prve stopnje pravilno ocenila in v izpodbijani odločbi v zadostni meri obrazložila, da so podatki, ki jih je predložila A.A., predstavljali verjetno izkazano okoliščino, ki bi mogla pripeljati do drugačne odločitve, če bi bila znana in uporabljena v prejšnjem postopku. Sklep pa je izdan tudi v okvir rokov iz 263. člena ZUP.

Ker je po presoji sodišča izpodbijana odločba pravilna in na zakonu utemeljena, je sodišče odločilo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1 in tožbo kot neutemeljeno zavrnilo.


Zveza:

ZDru-1 člen 17. ZUP člen 260, 266, 267.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
04.01.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg4OTgw