<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

sodba I U 563/2009
ECLI:SI:UPRS:2010:I.U.563.2009

Evidenčna številka:UL0003663
Datum odločbe:06.10.2010
Področje:DRUŠTVA
Institut:društvo - vpis sprememb v register društev - članstvo v društvu - spor o zakonitem zastopniku

Jedro

Pristojnemu upravnemu organu je bil predložen zapisnik izredne skupščine društva. Naloga upravnega organa pa je bila, da preveri, ali je celoten postopek od sklica seje izredne skupščine do predaje zapisnika pristojnemu organu potekal v skladu s statutom društva.

V zadevi je sporno vprašanje, ali so tisti, ki so konec aprila 2007 izrazili željo, da postanejo člani kluba, to tudi dejansko postali in s tem pridobili pravico sklicati izredno skupščino ali ne. Vsi tisti, ki so podpisali pristopno izjavo in vplačali članarino, so s tem postali člani kluba, ne glede na to, da je upravni odbor članstvu nasprotoval. Upravni odbor po mnenju sodišča novega člana ne more zavrniti, če je ta izpolnil pogoje iz 8. člena statuta.

Obrazložitev

Tožba se zavrne.

OBRAZLOŽITEV:

Prvostopenjski organ je z izpodbijano odločbo v register društev, ki ga vodi pod zap. št. 179, kjer je vpisan Nogometni klub A., s sedežem v Ljubljani, vpisal spremembo temeljnega akta in zastopnika društva. Kot zastopnika društva je vpisal B.B. V obrazložitvi izpodbijane odločbe navaja, da je dne 8. 6. 2007 prejel zahtevo Nogometnega kluba A. (NK A.), vloženo s strani B.B., za registracijo spremembe zastopnika in temeljnega akta društva. K zahtevi je bila priložena zahteva za sklic izredne skupščine z dne 26. 4. 2007 s podpisi članov, zaznamek o predaji zahteve za sklic izredne skupščine z dne 26. 4. 2007, sklic izredne skupščine z dne 28. 5. 2007, slika izobešenega sklica z dnevnim redom in predlogom sprememb temeljnega akta na oglasni deski društva in zaznamek o objavi sklica na oglasni deski društva z dne 29. 5. 2007, zapisnik izredne skupščine z dne 5. 6. 2007 in lista prisotnih na izredni skupščini, članska lista C.C. z dne 15. 5. 2007, 68 pristopnih izjav, 59 dokazil o priporočeni oddaji pristopnih izjav, 48 kopij plačilnih nalogov za plačilo članarine in dopis z osebnimi podatki D.D., novoizvoljenega zastopnika. Še pred prejetjem zahteve za registracijo sprememb je prvostopenjski organ prejel obvestilo NK A., podpisano s strani tožnika. Tožnik je prvostopenjski organ obvestil, da je skupina občanov, ki sebe imenujejo za člane NK A., sklicala izredno skupščino z dnevnim redom. Podpisani domnevni člani so zaprosili za članstvo v društvu, vendar jih je upravni odbor društva zaradi njihovega destruktivnega delovanja in povzročanja materialne škode zavrnil, o čemer so bili vsi pisno obveščeni s priporočeno pošto. Vsi sklepi t. i. skupščine so nelegalni in ne morejo imeti pravnih učinkov. Obvestilu je predložil 58 obvestil, naslovljenih na naslove oseb, ki so s pristopno izjavo izrazile željo postati člani društva in jih je NK A. obvestil o zavrnitvi članstva, 57 fotokopij pristopnih izjav in 63 fotokopij o priporočenih pošiljkah naslovnikom, obvestilo upravnega odbora NK A. članom društva z dne 5. 5. 2007 o nesprejemu v članstvo društva skupine občanov, ki so dne 26. 4. 2007 izrazili željo za članstvo in katerim je bila s sklepom upravnega odbora njihova želja zavrnjena, obvestilo, da podana zahteva za sklic izredne skupščine z dne 26. 4. 2008 ni legalna, ker jo sklicujejo občani, ki niso člani društva in sklic izredne skupščine. Prvostopenjski organ je ugotovil, da so tožnikove izjave, da osebe, ki so naslovile pristopne izjave na društvo in so nakazale članarino, niso člani, neutemeljene in v nasprotju s temeljnim aktom društva. Prvostopenjski organ je po prejemu izjasnitev tako tožnika kot B.B. preučil listine in dokaze o članstvu, predložene v tem upravnem postopku, kot tudi dokaze o izpolnjevanju pogojev 82 oseb za člane, navedenih v evidenci članstva upravnega odbora, ki je bila pri pristojnem organu predložena v prejšnjem upravnem postopku. Prvostopenjski organ je ugotovil, da je bil sklic in potek izredne skupščine dne 5. 6. 2007 izveden v skladu s temeljnem aktom, da je bil B.B. veljavno izvoljen za zastopnika in da je bila sprememba temeljnega akta sprejeta v skladu s temeljnim aktom in Zakonom o društvih (Uradni list RS št. 61/06 in nadaljnji, v nadaljevanju ZDru-1). Na podlagi temeljnega akta lahko zahtevo za sklic izredne skupščine poda ena tretjina članov. Prvostopenjski organ je ugotovil, da je bilo na dan podaje zahteve za sklic izredne skupščine v društvo včlanjenih 119 članov. Zahteva 44 članov za sklic izredne skupščine predstavlja več kot eno tretjino vsega članstva. Tako tožnik kot B.B. sta kot dokaz priložila zahtevo za sklic izredne skupščine z dnevnim redom, s prilogo seznama in podpisi članov. Upravni odbor društva bi na podlagi temeljnega akta moral sklicati izredno skupščino v roku 30-tih dni od prejete zahteve, zaradi opustitve dejanja je sklic izredne skupščine dne 28. 5. 2007 s strani predlagatelja upravičen in skladen s temeljnim aktom. Fotografija izobešenega sklica z dnevnim redom in predlogom sprememb in sklicatelji, izobešenim na oglasni deski društva (kar je praksa društva) dokazuje, da so člani o sklicu bili obveščeni pravočasno in v skladu s statutom. Po praksi društva se člane društva obvešča preko oglasne deske. Sklic je bil izveden v skladu s 13. členom temeljnega akta. Do dne izredne skupščine je bilo dodatno včlanjenih še 11 članov. Prvostopenjski organ ugotavlja, da je bilo skupno število članov do izredne skupščine 130. Sama izredna skupščina je potekala v skladu s 13. in 12. členom temeljnega akta. Iz zapisnika je razvidno, da je skupščina zaradi nesklepčnosti z zasedanjem počakala pol ure, nakar je bila sklepčna, ker je bilo prisotnih več kot 10 članov. Dnevni red izredne skupščine je bil identičen dnevnemu redu sklica izredne skupščine. Tožnik je bil razrešen z mesta predsednika, z večino prisotnih članov pa je bil za predsednika izvoljen B.B., večina jih je tudi sprejela spremembo 6. člena temeljnega akta, s čimer je bil dopolnjen temeljni akt v določbah, ki opredeljujejo naloge društva. Zapisnik je bil podpisan s strani predsednika skupščine, zapisnikarja in overoviteljev zapisnika. Na podlagi tako ugotovljenega dejanskega stanja je prvostopenjski organ ugotovil, da je vlagatelj priložil vse zahtevane priloge za registracijo spremembe zastopnika in temeljnega akta društva ter da s tem izpolnjuje z zakonom določene pogoje za registracijo sprememb društva, zato je odločil tako, kot je navedeno v izreku odločbe.

Tožnik se je zoper prvostopenjsko odločbo pritožil, drugostopenjski organ pa je pritožbo zavrnil.

Tožnik v tožbi navaja, da je prvostopenjski organ kršil 14. člen ZDru-1, ki določa, da postanejo člani društva, kakor določa statut društva, tisti, ki podpišejo ter pošljejo po priporočeni pošti pristopno izjavo ter na transakcijski račun nakažejo plačilo članarine ter da jih mora upravni odbor sprejeti. Prvostopenjski organ nepravilno razlaga statut društva, saj statut v 8. členu izrecno nalaga način plačila, ki ga določi upravni odbor. Naloge upravnega odbora so, da sprejema nove člane. Po 16. členu statuta je upravni odbor izvršilni organ kluba ter vodi in odgovarja za svoje delo med dvema skupščinama in odgovarja le skupščini. Vsi tisti, ki so na dan 26. 4. 2007 izrazili željo, da postanejo člani kluba, a jih upravni odbor ni sprejel v članstvo, bi se morali pritožiti na skupščino kot najvišji organ kluba, kar izrecno določa 14. člen ZDru-1. Štirinajsti člen statuta pa med drugim pravi, da skupščina dokončno odloča o pritožbah zoper odločitve ostalih organov kluba. Upravni odbor je dne 31. 3. 2006 izdal obvestilo glede vpisa novih članov. Nadalje tožnik očita, da je prvostopenjski organ sodeloval z B.B., kateremu je izdal upravni akt z vpisom zakonitega zastopnika društva, čeprav je vedel, da ni član društva. B.B. tožnik nadalje očita, da je iz prostorov kluba vzel dokumente, med drugim tudi knjigo članstva. Postopek je na prvi stopnji vodila Č.Č. Tožnik je prišel v pisarno prvostopenjskega organa dne 9. 7. 2007, kjer pa je bila notri le njena sodelavka D.D., ki je tožniku povedala, da je gospa Č.Č. na dopustu. Naslednji dan, 10. 7. 2007, pa je prvostopenjski organ izdal izpodbijano odločbo. Še isti dan je B.B. razbil ključavnico vrat za vstop v prostore kluba. Razen tega je B.B. dobil podporo tudi s strani političnih struktur, konkretno E.E. iz LDS. Prvostopenjski organ je podprl scenarij, kako čim prej izvesti izredno skupščino, pri čemer se tožnik sprašuje, kako lahko dobi klub priporočeno po pošti 54 pristopnih izjav, prav tako je na isti dan nakazano na transakcijski račun vplačilo članarin, isti dan pa te iste osebe zahtevajo izredno skupščino društva. Iz spisa je razvidno, da so tri osebe vdrle v prostore kluba in od tožnika zahtevale, da podpiše dokument, da ena tretjina članov zahteva izredno skupščino, brez priloženih podpisov članov. Nadalje tožnik navaja, da je pridobil od Mestne občine Ljubljana uradni dokument, na katerem kot izvajalec v imenu Zveze športnih društev A. podpisan E.E., če pa se podpis na tem dokumentu primerja s podpisom na njegovi pristopni izjavi za vpis v članstvo v društvo, potem se ugotovi, da gre za različna podpisa. Nadalje tožnik še navaja, da je za Č.Č., ki je vodila postopek, zahteval podatke o tem, kdaj je bila na dopustu v mesecu juliju in od kdaj ne dela več pri prvostopenjskemu organu. Tožnik meni, da je bila z izdajo izpodbijanega akta storjena velika škoda. Predlaga, naj sodišče izpodbijano odločbo odpravi.

Tožena stranka v odgovoru na tožbo navaja, da vztraja pri drugostopenjski odločbi, ker je pravilna in zakonita glede na dejansko stanje, ki je razvidno iz dokumentacije v upravnem spisu, navedbe tožnika pa so neutemeljene. Predlaga, naj sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrne.

B.B. kot stranka z interesom odgovora na tožbo ni podal.

Nogometni klub A. kot stranka z interesom v odgovoru na tožbo navaja, da se strinja z izpodbijano odločbo ter odločbo drugostopenjskega organa, po kateri je vpisana sprememba temeljnega akta in novi zastopnik društva B.B. Med tem časom je z izvolitvijo novega vodstva kluba ponovno prišlo do spremembe zakonitega zastopnika društva. Predlaga, naj sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrne.

Tožba ni utemeljena.

Registracijo sprememb društva določa 20. člen ZDru-1. Ta člen določa, da če društvo spremeni ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika ali naslov sedeža društva, mora vložiti zahtevo za registracijo spremembe v tridesetih dneh od nastale spremembe. Zahtevi mora društvo priložiti zapisnik seje organa, na kateri so bile sprejete spremembe. Če je bil spremenjen temeljni akt, mora zahtevi priložiti dva izvoda sprememb temeljnega akta ali prečiščenega besedila temeljnega akta. V obravnavani zadevi je bil priložen zapisnik izredne skupščine, naloga upravnega organa pa je bila, da preveri, ali je celoten postopek od sklica seje izredne skupščine do predaje zapisnika pristojnemu organu potekal v skladu s statutom društva. Sodišče meni, da je prvostopenjski organ pravilno ugotovil, da je postopek sprememb potekal v skladu s statutom društva in glede navedenega sledi utemeljitvi izpodbijane odločbe, zato skladno z določilom 2. odstavka 71. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS št. 105/06 in nadaljnji, v nadaljevanju ZUS-1) ne bo ponavljalo razlogov za odločitev, ampak se v celoti sklicuje na utemeljitev prvostopenjskega organa. Sodišče zgolj poudarja, da je prvostopenjski organ pravilno ugotovil, da so tožnikove izjave, da osebe, ki so naslovile pristopne izjave na društvo in so nakazale članarino, niso člani, neutemeljene in v nasprotju s temeljnim aktom društva in da je bil sklic in potek izredne skupščine dne 5. 6. 2007 izveden v skladu s temeljnem aktom ter da je bil B.B. veljavno izvoljen za zastopnika. Pravilno je ugotovil, da lahko zahtevo za sklic izredne skupščine poda ena tretjina članov, da je bilo na dan podaje zahteve za sklic izredne skupščine v društvo včlanjenih 119 članov, zahteva 44 članov za sklic izredne skupščine pa predstavlja več kot eno tretjino vsega članstva. Prav tako je pravilno ugotovil, da so bili člani o sklicu obveščeni pravočasno in v skladu s statutom ter da je bil tožnik razrešen z mesta predsednika, z večino prisotnih članov pa je bil za predsednika izvoljen B.B. Prvostopenjski organ se je tudi pravilno opredelil do tega, da B.B. je član društva, saj je napisal pristopno izjavo in plačal članarino.

V tej zadevi je sporno vprašanje, ali so tisti člani, ki so konec aprila 2007 izrazili željo, da postanejo člani kluba tudi dejansko postali člani kluba in s tem pridobili pravico sklicati izredno skupščino, ali pa niso postali. V 8. členu statuta piše, da se članstvo v klubu pridobi s podpisom pristopne izjave in vplačilom članarine na način, kot jo določi upravni odbor. Sodišče meni, da so člani postali vsi tisti, ki so podpisali pristopno izjavo in plačali članarino. Tožnik sicer v tožbi navaja, da 8. člen statuta izrecno nalaga način plačila članarine, kot ga določi upravni odbor, vendar pa v tožbi ne navaja, zakaj naj bi bil način plačila članarine sporen. Res pa je tožnik k tožbi priložil obvestilo upravnega odbora z dne 31. 3. 2006, kjer piše, kako morajo postopati novi člani društva. V obvestilu tudi piše, da naj se članarina plača v gotovini. Nadalje se tožnik v tožbi sklicuje na 16. člen statuta, ki določa naloge upravnega odbora. Med temi nalogami je tudi ta, da sprejema nove člane. S tem v zvezi se postavlja vprašanje, ali za članstvo v klubu zadostuje podpis pristopne izjave in plačilo članarine s plačilnim nalogom, ali pa je potrebno, da mora novega člana poleg tega izrecno sprejeti upravni odbor, plačilo pa bi bilo za članstvo veljavno le, če bi bilo v gotovini. Sodišče meni, da je statut treba razlagati tako, da zadostuje podpis pristopne izjave in plačilo članarine s plačilnim nalogom. Bistveno je, da je članarina plačana. Sodišče tudi meni, da ni potrebna izrecna odobritev upravnega odbora o sprejemu novega člana, saj bi to moralo izrecno pisati v statutu. Piše pa zgolj to, da se članstvo pridobi s podpisom pristopne izjave in vplačilom članarine v višini in na način, kot je določil upravni odbor. Iz navedena razloga sodišče meni, da so vsi tisti, ki so podpisali pristopno izjavo in vplačali članarine, s tem postali člani kluba, ne glede na to, da je upravni odbor članstvu nasprotoval. Upravni odbor po mnenju sodišča novega člana ne more zavrniti, če je ta izpolnil pogoje iz 8. člena statuta. Iz navedenega razloga tudi ni šlo za kršitev 14. člena ZDru-1, saj ni nobenega razloga, da bi posamezniki, ki so postali člani društva s pristopno izjavo in plačilom članarine, morali odločitev upravnega odbora o zavrnitvi njihovega članstva kakorkoli izpodbijati, saj so ob predpostavki, da posebna odobritev upravnega odbora ni potrebna, postali člani že na podlagi samega statuta. Glede tožbenega očitka, da je prvostopenjski organ sodeloval z B.B., pa sodišče ugotavlja, da je bil B.B. stranka v upravnem postopku in ni nič spornega, če prvostopenjski organ s stranko sodeluje, saj je sodeloval v upravnem postopku tudi s tožnikom. Glede navedbe tožnika, da je bila Č.Č., ki je vodila postopek, dne 9. 7. 2007 na dopustu, pa sodišče ugotavlja, da je prvostopenjsko odločbo izdala vodja referata F.F., medtem ko je Č.Č. vodila postopek. Odločba je bila izdana dne 10. 7. 2007. Navedba tožnika, da je bila imenovana en dan prej na dopustu, zato nikakor ne more vplivati na pravilnost odločitve. Na pravilnost odločitve pa tudi ne more vplivati tožbena navedba, da je E.E. na pristopni izjavi podpisan z drugačnim podpisom, kot pa na pogodbi o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja športnega objekta, ki jo je predložil tožnik. Tožnik s tem še ni izkazal, da podpis na pristopni izjavi ni podpis osebe, ki naj bi pristopila. Razen tega je E.E. dne 25. 4. 2007 tudi plačal članarino, kar je razvidno iz dokumentacije v upravnem spisu in ne bi bilo smiselno, da bi plačal članarino, če ni bi bil prav on tudi tisti, ki se je podpisal pristopno izjavo.

Ker je iz zgoraj navedenih razlogov odločitev prvostopenjskega organa pravilna, je sodišče tožbo zavrnilo. Sodišče je odločilo na podlagi 1. odstavka 63. člena ZUS-1.


Zveza:

ZDru-1 člen 14, 20.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
13.12.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ5MTg2