<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sklep I Cpg 384/2020
ECLI:SI:VSLJ:2020:I.CPG.384.2020

Evidenčna številka:VSL00038059
Datum odločbe:26.08.2020
Senat, sodnik posameznik:Nada Mitrović (preds.), Helena Miklavčič (poroč.), Vesna Jenko
Področje:PRAVO DRUŽB - SODNE TAKSE
Institut:oprostitev plačila sodne takse pravne osebe - premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje pravne osebe - likvidna sredstva - odločanje o predlogu za oprostitev plačila sodne takse - bilančni dobiček - računovodski izkazi - pomanjkljiva trditvena podlaga

Jedro

Vprašanje obstoja likvidnostnih sredstev na računu ni edino merilo, ki bi bilo pravno pomembno pri odločanju o predlogu za oprostitev plačila sodnih taks.

Neutemeljena je trditev tožeče stranke v pritožbi, da gre pri bilančnem dobičku le za računovodsko kategorijo in ne „realen denar“. Bilančni dobiček odraža višino prostega kapitala družbe po koncu poslovnega leta, ki ga je dovoljeno uporabiti. Uporabo čistega dobička in bilančnega dobička opredeljuje 230. člen Zakona o gospodarski družbah. Zakaj torej svojega prostega kapitala ne more uporabiti za izpolnitev svojih obveznosti, pa tožeča stranka ne navede.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo predlog tožeče stranke za oprostitev plačila sodne takse z dne 10. 2. 2020.

2. Zoper odločitev se pritožuje tožeča stranka. Uveljavlja vse pritožbene razloge iz prvega odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s tretjim odstavkom 1. člena Zakona o sodnih taksah - ZST-1. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni oziroma podredno, da ga razveljavi in vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Iz obrazložitve izpodbijanega sklepa izhaja, da je sodišče tožeči stranki dne 20. 1. 2020 izdalo plačilni nalog za takso za pritožbo zoper sodbo v znesku 1.671,00 EUR. Tožeča stranka je dne 10. 2. 2020 vložila predlog za oprostitev plačila sodne takse, ki ga je po pozivu sodišča dopolnila dne 6. 3. 2020. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je tožeča stranka v poslovnem letu 2018 sicer izkazovala čisto izgubo v višini 4.591,18 EUR, a hkrati zabeležila bilančni dobiček v znesku 30.347,95 EUR. Poleg tega je imela tožeča stranka v zadnjih treh mesecih redne prilive na svojem transakcijskem računu, ki ni blokiran. Ker tožeča stranka z ničemer ni izkazala tako šibkega ekonomskega in likvidnostnega stanja, ki bi pomenil razlog za oprostitev plačila sodne takse, je predlog tožeče stranke zavrnilo.

5. Pritožba neutemeljeno graja ugotovitev sodišča prve stopnje, da omenjanje bilančnega dobička, ko je tožeča stranka zaključila poslovno leto 2018 z izgubo, ne izkazuje sredstev za plačilo sodne takse in da sodišče prve stopnje ni nikjer ugotovilo, da tožeča stranka razpolaga z likvidnostnimi sredstvi za plačilo sodne takse, saj tožeča stranka z likvidnimi sredstvi ne razpolaga, bilančni dobiček pa ni realen denar, ampak le računovodska kategorija.

6. Pritožbeno sodišče najprej ugotavlja, da iz Podatkov izkaza poslovnega izida za leto 2018 (priloge C), izguba pri tožeči stranki ne izhaja. Ker je čisti dobiček poslovnega leta potrebno najprej nameniti za pokrivanje izgub, to pomeni, da družba sploh ne more ugotoviti bilančnega dobička dokler ne pokrije izgub iz prejšnjih obdobij. Tako je tudi v navedenih računovodskih izkazih sicer res ugotovljena izguba v višini 4.591,18 EUR, a le kot prikaz za tekoče poslovno leto, saj se je zaradi prenesenega dobička v višini 34.939,13 EUR iz preteklih let, ta izguba tekočega leta 2018 pokrila, tako da je na koncu poslovnega leta 2018 ugotovljena nova višina bilančnega dobička (kot razlika med prenesenim dobičkom in izgubo) v znesku 30.347,95 EUR.

7. Skladno z 11. členom ZST-1 lahko sodišče stranko, ki je pravna oseba, plačila taks za vloge, pri katerih je plačilo takse procesna predpostavka, delno oprosti oziroma ji odloži plačilo taks ali ji dovoli obročno plačilo, če stranka nima sredstev za plačilo sodne takse in jih tudi ne more zagotoviti oziroma jih ne more zagotoviti takoj v celotnem znesku brez ogrožanja svoje dejavnosti (drugi in tretji odstavek v zvezi s četrtim odstavkom 11. člena ZST-1). Pri odločanju o delni oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks mora sodišče upoštevati celotno premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje stranke (peti odstavek 11. člena ZST-1).

8. Vprašanje obstoja likvidnostnih sredstev na računu torej ni edino merilo, ki bi bilo pravno pomembno pri odločanju o predlogu za oprostitev plačila sodnih taks. Glede na dejstvo, da izkazuje tožeča stranka v svojih računovodskih izkazih bilančni dobiček v višini 30.347,95 EUR, ostaja nejasno zakaj ga ne bi mogla uporabiti za poplačilo svojih dolgov. Tako kot vse ostale dolgove, mora tožeča stranka plačati tudi dolg iz naslova sodne takse. Tožeča stranka pa v okviru trditvenega in dokaznega bremena, ki je na njej, ni ne trdila in še manj izkazala, da tega dolga ni zmožna plačati iz bilančnega dobička oz. da le-tega iz določenih razlogov ni mogoče uporabiti. Neutemeljena je namreč trditev tožeče stranke v pritožbi, da gre pri bilančnem dobičku le za računovodsko kategorijo in ne „realen denar“. Bilančni dobiček odraža višino prostega kapitala družbe po koncu poslovnega leta, ki ga je dovoljeno uporabiti. Uporabo čistega dobička in bilančnega dobička opredeljuje 230. člen Zakona o gospodarski družbah - ZGD-1. Zakaj torej svojega prostega kapitala ne more uporabiti za izpolnitev svojih obveznosti, pa tožeča stranka ne navede.

9. Sodišče prve stopnje je zato pravilno zaključilo, da je tožeča stranka ob izkazani višini bilančnega dobička in ob pomanjkanju ostalih trditev in s tem razlogov, ki bi izkazovali njeno šibko ekonomsko in likvidnostno stanje, sredstva za plačilo sodne takse sposobna zagotoviti, in sicer brez ogrožanja svoje dejavnosti že iz tega naslova.

10. Neutemeljena je tudi pritožbena navedba, da bi moralo sodišče odločati o podredno vloženem predlogu za odlog plačila sodne takse in o obročnem plačilu sodne takse. Takega predloga tožeča stranka ni podala, zato sodišče o njem ni moglo odločati. Iz predloga tožeče stranke z dne 10. 2. 2020 (red. 38 v spisu), ki ga je dopolnila po pozivu sodišča (sklep z dne 12. 2. 2020; red. št. 39) dne 6. 3. 2020, izhaja le predlog za oprostitev plačila sodne takse do višine 0,001% dolžne sodne takse. Prav tako sodišče prve stopnje predloga za oprostitev plačila sodnih taks niti smiselno ni moglo obravnavati kot predloga za odlog ali obročno plačilo sodne takse, saj za to niti smiselno ni mogoče najti ustreznih trditev, da bi sodišče prve stopnje ob njihovi uporabi o tem sploh lahko odločalo.

11. V zvezi z zapisom v zadnjem odstavku obrazložitve izpodbijanega sklepa, ko je sodišče prve stopnje tožečo stranko opozorilo na na novo določen rok 15 dni za plačilo sodne takse, ki teče od prejema izpodbijanega sklepa, pritožbeno sodišče ugotavlja, da tak zapis v obrazložitvi na zakonitost in pravilnost izpodbijanega sklepa ne vpliva. S tem zapisom je bila tožeča stranka le ponovno opozorjena na rok za plačilo sodne takse, ki pa glede na vloženo pritožbo začne sedaj teči od vročitve predmetnega sklepa višjega sodišča, s katerim je pravnomočno odločeno o zavrnitvi predloga tožeče stranke za oprostitev plačila sodne takse. Dolžno sodno takso po plačilnem nalogu z dne 20. 1. 2020 mora tako tožeča stranka plačati v roku 15 dni od vročitve tega sklepa višjega sodišča, kar izhaja že iz pravnega pouka plačilnega naloga z dne 20. 1. 2020.

12. Ker pritožbeni razlogi niso podani in tudi ne razlogi, na katere višje sodišče pazi po uradni dolžnosti (2. odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP), je višje sodišče pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in izpodbijani sklep sodišča prve stopnje potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 11, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5
Zakon o gospodarskih družbah (2006) - ZGD-1 - člen 230

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.12.2020

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQyMzA1