<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

VSRS Sklep I Up 94/2015
ECLI:SI:VSRS:2015:I.UP.94.2015

Evidenčna številka:VS1015097
Datum odločbe:20.05.2015
Opravilna številka II.stopnje:Sklep UPRS I U 669/2014
Senat:Martina Lippai (preds.), Marko Prijatelj (poroč.), Borivoj Rozman
Področje:UPRAVNI SPOR - UPRAVNI POSTOPEK
Institut:denarna kazen - prepozna tožba - osebna vročitev - fikcija vročitve - sporočilo o prispelem pismu - pomota pri vročanju

Jedro

Določba tretjega stavka četrtega odstavka 87. člena ZUP, ki določa, da po preteku 15 dnevnega roka vročevalec pusti dokument v hišnem predalčniku naslovnika, če ga ta ima, sicer pa vrne pošiljko pošiljatelju, na trenutek vročitve ne more vplivati. Vročitev namreč velja za opravljeno že z dnem preteka 15 dnevnega roka od poskusa osebne vročitve (pustitev obvestila o pošiljki naslovniku) na podlagi drugega stavka četrtega odstavka 87. člena ZUP (t.i. fikcija vročitve).

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.

Obrazložitev

1. Z v uvodu tega sklepa navedenim sklepom je sodišče prve stopnje na podlagi 2. točke prvega odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) kot prepozno zavrglo tožnikovo tožbo zoper odločbo župana Občine Sodražica, št. 061-1/14-4 z dne 26. 2. 2014, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba zoper sklep Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče, št. 0612-56/2013-7 z dne 8. 11. 2013. S slednjim sklepom je bilo tožniku naloženo plačilo denarne kazni v višini 300 EUR zaradi žalitve uradne osebe.

2. Sodišče prve stopnje se v obrazložitvi izpodbijanega sklepa sklicuje na določbi prvega odstavka 28. člena ZUS-1 in četrtega odstavka 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP). Navaja, da se osebna vročitev odločbe tožniku 27. 2. 2014 ni dala opraviti in je bilo zato tega dne tožniku v hišnem predalčniku puščeno obvestilo o tem, s poukom in opozorilom o pravnih posledicah. Ker tožnik odločbe ni dvignil v 15 dneh, je 14. 3. 2014 nastopila fikcija vročitve, 30 dnevni rok za vložitev tožbe pa je potekel 14. 4. 2014. Ker je bila tožba vložena šele 16. 4. 2014, je torej prepozna.

3. Tožnik (v nadaljevanju pritožnik) v pritožbi navaja, da mu je bilo obvestilo o prispelem pismu res puščeno v hišnem predalčniku 27. 2. 2014, vendar je bila vročitev zaradi napake vročevalca dejansko opravljena šele 17. 3. 2014, kar je razvidno iz dokumentacije, s katero sodišče že razpolaga (povratnica). Pritožnik se sklicuje na prvi odstavek 98. člena ZUP, ki določa, da se v primeru pomote pri vročanju šteje, da je bila vročitev opravljena tisti dan, za katerega se ugotovi, da je oseba, ki ji je bil dokument namenjen, ta dokument dejansko dobila.

4. Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

5. Pritožba ni utemeljena.

6. Tožbo v upravnem sporu je treba po določbi prvega odstavka 28. člena ZUS-1 vložiti v 30 dneh od vročitve upravnega akta, s katerim je bil postopek končan, to je bila v obravnavanem primeru odločba tožene stranke o zavrnitvi tožnikove pritožbe. V prvem odstavku 87. člena ZUP je med drugim določeno, da se morajo odločbe in sklepi ter drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, vročiti osebno tistemu, kateremu so namenjeni. Tretji odstavek 87. člena ZUP pa za primer, ko se vročitev ne da opraviti tako, kot je določeno v prvem odstavku tega člena, določa, da pusti vročevalec v hišnem predalčniku, na vratih stanovanja, poslovnega prostora ali delavnice pisno sporočilo. V sporočilu navede, kje se dokument nahaja in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh. Če naslovnik dokumenta ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Po preteku tega roka vročevalec pusti dokument iz prvega odstavka tega člena v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku naslovnika (četrti odstavek 87. člena ZUP).

7. Med strankama ni sporno, da je 27. 2. 2014 vročevalec pritožniku poizkusil osebno vročiti pismo (odločbo tožene stranke). Ker se vročitev ni dala opraviti, je vročevalec v pritožnikovem hišnem predalčniku istega dne pustil sporočilo o prispelem pismu z obvestilom, da lahko pritožnik pismo prevzame v roku 15 dni, ki je začel teči 28. 2. 2014. Pritožnik v navedenem roku pisma ni prevzel.

8. Med strankama je sporno, kdaj se šteje, da je bila vročitev pritožniku opravljena: s potekom 15 dnevnega roka, tj. v petek 14. 3. 2014 (stališče sodišča prve stopnje), ali ko je bilo pismo po preteku 15 dnevnega roka, tj. v ponedeljek 17. 3. 2014, vloženo v hišni predalčnik (pritožnikovo stališče).

9. Odgovor je v jasni zakonski določbi drugega stavka četrtega odstavka 87. člena ZUP, ki določa, da velja vročitev za opravljeno z dnem preteka 15 dnevnega roka, če naslovnik dokumenta ne prevzame v temu času (t.i. fikcija vročitve). Torej je pravilno stališče sodišča prve stopnje. Določba tretjega stavka četrtega odstavka 87. člena ZUP, ki določa, da po preteku 15 dnevnega roka vročevalec pusti dokument v hišnem predalčniku naslovnika, če ga ta ima, sicer pa vrne pošiljko pošiljatelju, na trenutek vročitve ne more vplivati (glej tudi sklep Vrhovnega sodišča I Up 406/2013 z dne 9. 4. 2014). Glede na to, da je bila odločba tožene stranke pritožniku pravilno vročena, se tudi ni mogoče sklicevati na prvi odstavek 98. člena ZUP, saj se ta nanaša samo ne primere, ko je pri vročanju prišlo do pomot, do česar pa v obravnavanem primeru ni prišlo.

10. Glede na navedeno je po presoji Vrhovnega sodišča sodišče prve stopnje z izpodbijanim sklepom na podlagi 2. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1 tožbo pravilno zavrglo kot prepozno.

11. Ker niso podani pritožbeni razlogi in ne razlogi, na katere mora paziti po uradni dolžnosti, je Vrhovno sodišče na podlagi 76. člena ZUS-1 pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep.


Zveza:

ZUS-1 člen 28, 28/1. ZUP člen 87, 87/1, 87/3, 87/4, 98, 98/1.
Datum zadnje spremembe:
05.08.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDgxMzQy