<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Up 314/2013
ECLI:SI:VSRS:2013:I.UP.314.2013

Evidenčna številka:VS1014421
Datum odločbe:04.09.2013
Opravilna številka II.stopnje:Sklep UPRS I U 573/2013
Senat:Martina Lippai (preds.), mag. Gorazd Kobler (poroč.), Milica Štern
Področje:UPRAVNI SPOR - UPRAVNI POSTOPEK
Institut:pravočasnost tožbe - fikcija vročitve - sporočilo o prispelem pismu - hišni predalčnik - dokumenti, puščeni v predalčniku

Jedro

Ker tožnik na podlagi sporočila o prispelem pismu v roku iz tretjega odstavka 87. člena ZUP ni prevzel odločbe tožene stranke, se šteje, da mu je bila vročitev opravljena v petek 8. 3. 2013, to je z dnem, ko je poteklo 15 dni od dneva, ko mu je bilo v poštnem nabiralniku puščeno obvestilo o prispelem pismu (fikcija vročitve, četrti odstavek 87. člena ZUP).

Fikcije vročitve ni mogoče povezovati z dnem, ko je pisanje po preteku roka za dvig (na pošti) puščeno v predalčniku naslovnika.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. S sklepom, navedenim v uvodu tega sklepa, je sodišče prve stopnje na podlagi 2. točke prvega odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) zavrglo tožnikovo tožbo kot prepozno.

2. Sodišče prve stopnje v obrazložitvi izpodbijanega sklepa navaja, da iz podatkov v upravnem spisu izhaja, da je bila vročitev drugostopenjske upravne odločbe opravljena v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP). Iz sporočila o prispelem pismu je razvidno, da je bila tožniku poskušena osebna vročitev, ki se ni dala opraviti, zato mu je bilo istega dne v poštnem predalčniku puščeno obvestilo o prispelem pismu, s katerim je bil tožnik opozorjen, da lahko pismo prevzame v roku 15 dni, ki začne teči od 22. 2. 2013, v primeru, da pisma ne bo prevzel, pa se po ZUP šteje, da je bila vročitev opravljena z dnem preteka tega roka. Rok za dvig pošiljke se je iztekel 8. 3. 2013, rok za vložitev tožbe pa je začel teči 9. 3. 2013. Ker je tožnik tožbo priporočeno na pošti oddal šele 10. 4. 2013, je glede na 30 dnevni rok za vložitev tožbe, tožbo vložil prepozno.

3. Tožnik v pritožbi navaja, da v soboto 9. 3. 2013 ni imel v predalčniku celotne poštne pošiljke. Celotno pošiljko je imel v predalčniku šele v ponedeljek 11. 3. 2013. Takrat se je tudi seznanil z vsebino pošiljke in zato je tožba vložena 10. 4. 2013 pravočasna. Navaja, da iz ovojnice vročilnice Upravne enote Kranj izhaja, da je bil naslovnik obveščen o prispelem pismu 21. 2. 2013, pod oznako „Pismo puščeno v hišnem predalčniku oziroma vrnjeno pošiljatelju“ pa s strani poštnega uslužbenca ni nobene oznake, pod vsebino pošiljke pa je navedeno dopis. Meni, da vročitev odločbe tožene stranke ni bila pravilna, saj je bila vročena z dopisom, ni pa mu bila vročena odločba kot taka, oziroma mu je bila vročena kot priloga. Iz dokumenta „Popis zadeve“ prvostopenjskega upravnega organa je pod „Vročitev odločbe o pritožbi“ naveden datum 11. 3. 2013, ki je pravi datum vročitve. Predlaga, da se izpodbijani sklep razveljavi.

K I. točki izreka:

4. Pritožba ni utemeljena.

5. S pravnomočnim sklepom I U 573/2013-4 z dne 26. 4. 2013, v zvezi s sklepom Vrhovnega sodišča I Up 314/2013 z dne 4. 9. 2013, je bil zavržen predlog tožnika za vrnitev te zadeve v prejšnje stanje.

6. Po presoji Vrhovnega sodišča je sodišče prve stopnje z izpodbijanim sklepom na podlagi 2. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1 tožnikovo tožbo pravilno zavrglo kot prepozno.

7. Tožbo v upravnem sporu je skladno z določbo prvega odstavka 28. člena ZUS-1 treba vložiti v 30 dneh od vročitve upravnega akta, s katerim je bil postopek končan (prvi odstavek 28. člena ZUS-1). V prvem odstavku 87. člena ZUP je med drugim določeno, da se morajo odločbe in sklepi ter drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, vročiti osebno tistemu, kateremu so namenjeni. Tretji odstavek 87. člena ZUP pa za primer, ko se vročitev ne da opraviti tako, kot je določeno v prvem odstavku tega člena ZUP, določa, da pusti vročevalec v hišnem predalčniku, na vratih stanovanja, poslovnega prostora ali delavnice pisno sporočilo. V sporočilu navede, kje se dokument nahaja in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh. Na sporočilu in na samem dokumentu, ki bi ga moral vročiti, vročevalec navede vzrok take vročitve, datum in kraj, kjer je sporočilo pustil, ter se podpiše. Vročitev v tem primeru velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Po preteku tega roka vročevalec pusti dokument iz prvega odstavka tega člena v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku naslovnika. Pisno sporočilo mora vsebovati obvestilo o posledicah takega vročanja (četrti odstavek 87. člena ZUP).

8. Iz obvestila o prispelem pismu, ki se nahaja v upravnem spisu, izhaja, da je bilo tožniku dne 21. 2. 2013 v hišnem predalčniku puščeno pisno sporočilo o prispelem pismu z obvestilom, da lahko pismo prevzame v roku 15 dni, ki začne teči dne 22. 2. 2013. Ker tožnik na podlagi navedenega obvestila v roku iz tretjega odstavka 87. člena ZUP ni prevzel odločbe tožene stranke, se šteje, da mu je bila vročitev opravljena v petek 8. 3. 2013, to je z dnem, ko je poteklo 15 dni od dneva, ko mu je bilo v poštnem nabiralniku puščeno obvestilo o prispelem pismu (fikcija vročitve, četrti odstavek 87. člena ZUP).

9. Vročevalec mora po preteku roka dokumente pustiti v predalčniku, vendar pa je fikcija vročitve nastopila že s potekom 15 dnevnega roka, v katerem bi tožnik (naslovnik) pisanje lahko sam dvignil, in ne šele takrat, ko mu je vročevalec dokumente pustil v predalčniku. ZUP namreč dejanju, ko vročevalec po preteku 15 dnevnega roka za prevzem dokumentov na pošti le-te pusti v predalčniku naslovnika, ne pripisuje nobenega pravnega učinka, saj je obveznost vročevalca, da odločbo pusti v naslovnikovem predalčniku, namenjena le temu, da se zagotovi čim večja dejanska verjetnost, da se bo naslovnik kljub vročitvi s fikcijo res seznanil s pisanjem.(1) Pritožbeni ugovor, da je tožnik odločbo tožene stranke v predalčnik prejel šele v ponedeljek 11. 3. 2013, na odločitev v tej stvari ne more vplivati.

10. Tožnik (naslovnik) je imel pred nastopom fikcije 15 dni časa za dvig pisanja, samega prejema obvestila o prispelem pismu in časa njegovega prejema (21. 2. 2013), ki predstavljata pogoj in časovni mejnik za računanje 15 dnevnega roka, po katerem nastopi fikcija vročitve, pa tožnik v pritožbi niti ne izpodbija.

11. Glede na navedeno na (fiktivni) čas vročitve in začetek teka roka za vložitev tožbe tudi ne more vplivati zapis prvostopenjskega upravnega organa o vročitvi odločbe tožene stranke v popisu zadeve, na katero se sklicuje tožnik v pritožbi, in pritožbeni ugovor, da vročitev odločbe tožene stranke ni bila pravilna, saj je vročitev, ne glede na mnenje upravnega organa in način pošiljanja odločbe z dopisom, po zakonu nastopila z iztekom 15 dnevnega roka za prevzem pošiljke na pošti.

12. Tridesetdnevni rok za vložitev tožbe (prvi odstavek 28. člena ZUS-1) je v obravnavanem primeru tako začel teči 9. 3. 2013 (drugi odstavek 100. člena ZUP). Zadnji dan tega roka pa je bila nedelja 7. 4. 2013. V skladu s četrtim odstavkom 111. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 se je zato rok za vložitev tožbe iztekel prvi naslednji delovni dan, to je v ponedeljek 8. 4. 2013. Tožba, ki jo je tožnik priporočeno po pošti vložil 10. 4. 2013, je bila zato vložena prepozno, zaradi česar jo je sodišče prve stopnje ob predhodnem preizkusu pravilno zavrglo na podlagi določbe 2. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1.

13. Ker niso podani pritožbeni razlogi in ne razlogi, na katere mora paziti po uradni dolžnosti, je Vrhovno sodišče na podlagi 76. člena v zvezi s prvim odstavkom 82. člena ZUS-1 pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep.

K II. točki izreka:

14. Tožnik s pritožbo ni uspel, zato sam trpi svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 165. člena in prvi odstavek 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).

----

Op. št. (1): Smiselno enako odločba Ustavnega sodišča RS U-I-277/10, Up-1516/10 z dne 14. 4. 2011, točka 7.


Zveza:

ZUS-1 člen 23, 23/1, 28, 28/1, 36, 36/1-2.
ZUP člen 87, 87/1, 87/3, 87/4.
ZPP člen 111, 111/4.
Datum zadnje spremembe:
24.09.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDYxNTg0