<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Up 276/2012
ECLI:SI:VSRS:2013:I.UP.276.2012

Evidenčna številka:VS1013996
Datum odločbe:30.01.2013
Opravilna številka II.stopnje:Sklep UPRS I U 1690/2011
Področje:UPRAVNI SPOR - UPRAVNI POSTOPEK
Institut:pravočasnost tožbe - fikcija vročitve - sporočilo o prispelem pismu

Jedro

Obvestilo o prispelem pismu, ki se nahaja v upravnih spisih, ima na hrbtni strani natisnjeno opozorilo, da če prejemnik pisma ne bo prevzel v 15 dneh, se po četrtem odstavku 87. člena ZUP šteje, da je bila vročitev opravljena z dnem poteka tega roka. To obvestilo je tudi sicer po vsebini in obliki skladno z devetim in desetim odstavkom 172. člena Uredbe o upravnem poslovanju, ki določata njegovo obliko in vsebino (kot dela ovojnice za osebno vročanje). Zato tožnikov ugovor nepravilne vročitve ni utemeljen.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.

II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom, navedenim v uvodu tega sklepa, je sodišče prve stopnje na podlagi 2. točke prvega odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) kot prepozno zavrglo tožnikovo tožbo zoper odločbo (gradbeno dovoljenje) Upravne enote Škofja Loka, št. 351-411/2009 z dne 1. 4. 2011 in odločbo tožene stranke, št. 35108-129/2011-16-MP z dne 3. 8. 2011. Prvostopenjski upravni organ je z izpodbijanim gradbenim dovoljenjem investitorjema Direkciji RS za ceste in Občini Škofja Loka (v nadaljevanju stranki z interesom) dovolil gradnjo 3. podetape 1. faze Poljanske obvoznice Škofja Loka (R1-210/1110) odsek Ljubljanska cesta – predor, v tam navedenem obsegu in pogojih, na tam navedenih zemljiščih. Tožena stranka je ob reševanju tožnikove pritožbe dopolnila prvo alinejo 2. točke izreka prvostopenjske odločbe (dodala še navedbo o tem, da vodilno mapo sestavlja tudi čistopis junij 2011), v preostalem je tožnikovo pritožbo zavrnila.

2. V obrazložitvi izpodbijanega sklepa sodišče prve stopnje na podlagi podatkov v upravnih spisih ugotavlja, da je bila odločba tožene stranke, s katero je bil končan upravni postopek, tožniku vročena na podlagi tretjega in četrtega odstavka 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP) o fikciji vročitve, dne 26. 8. 2011. Tega dne je namreč potekel zadnji dan 15 dnevnega roka od dne 11. 8. 2011, ko je bilo tožniku puščeno obvestilo o prispelem pismu. Tridesetdnevni rok za vložitev tožbe, ki je začel teči prvi dan po vročitvi (27. 8. 2011), se je iztekel v ponedeljek 26. 9. 2011. Tožnik pa je tožbo vložil 28. 9. 2011, to je po izteku zakonskega roka, zato jo je sodišče prve stopnje kot prepozno zavrglo.

3. Tožnik vlaga pritožbo, v kateri uveljavlja vse tri pritožbene razloge po prvem odstavku 75. člena ZUS-1. Navaja, da mu je bila odločba tožene stranke vročena 29. 8. 2011, kar izhaja tudi iz dostavne knjižice Pošte Škofja Loka, katere fotokopijo prilaga. Na pošiljki si je tudi označil, da mu je bila vročena dne 29. 8. 2011, ko mu jo je poštni uslužbenec pustil v nabiralniku. Meni, da gre v tej zadevi za vprašanje pravilnosti vročitve, ki je bila opravljena po 87. členu ZUP. Odločba mu namreč ni bila pravilno vročena. Iz fotokopije vročilnice, ki se nahaja v spisu, sicer izhaja, da je bil dne 11. 8. 2011 obveščen o prispelem pismu, vendar iz te fotokopije ni razvidno, da je bil opozorjen tudi na pravne posledice iz četrtega odstavka 87. člena ZUP. Ker na posledice ni bil opozorjen, fikcija vročitve po četrtem odstavku 87. člena ZUP ni nastopila. Njegova tožba, vložena dne 28. 9. 2011, je zato vložena pravočasno. Predlaga, da Vrhovno sodišče izpodbijani sklep razveljavi. Zahteva tudi plačilo stroškov pritožbenega postopka.

4. Tožena stranka v odgovoru na pritožbo z dne 6. 11. 2012 meni, da „revizija“ ni utemeljena. Predlaga njeno zavrnitev in potrditev „sodbe“ sodišča prve stopnje.

5. Stranki z interesom odgovora na pritožbo nista vložili.

K I. točki izreka:

6. Pritožba ni utemeljena.

7. Po presoji Vrhovnega sodišča je sodišče prve stopnje z izpodbijanim sklepom na podlagi 2. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1 tožnikovo tožbo pravilno zavrglo kot prepozno. Pri tem se je pravilno oprlo na določbe 87. člena ZUP in podatke v upravnih spisih, iz katerih je razvidno, kdaj je bil akt, s katerim je bil postopek končan (v obravnavani zadevi je to odločba tožene stranke), vročen tožniku.

8. ZUP v tretjem odstavku 87. člena za primer, ko se vročitev ne da opraviti tako, kot je določeno v prvem odstavku tega člena, določa, da pusti vročevalec v hišnem predalčniku, na vratih stanovanja, poslovnega prostora ali delavnice pisno sporočilo. Če sporočila ni mogoče pustiti na prej določenih mestih, ga lahko pusti tudi v poštnem predalu ali na drugem primernem mestu. V sporočilu navede, kje se dokument nahaja in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh. Na sporočilu in na samem dokumentu, ki bi ga moral vročiti, vročevalec navede vzrok take vročitve, datum in kraj, kjer je sporočilo pustil, ter se podpiše. Po določbi četrtega odstavka 87. člena ZUP vročitev po prejšnjem odstavku tega člena velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Po preteku tega roka vročevalec pusti dokument iz prvega odstavka tega člena v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku naslovnika. Kolikor stranka nima predalčnika ali je ta neuporaben, vročevalec vrne pošiljko pošiljatelju. Pisno sporočilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati obvestilo o posledicah takega vročanja.

9. Iz obvestila o prispelem pismu, ki se nahaja v upravnih spisih, izhaja, da je bilo tožniku dne 11. 8. 2011 v hišnem predalčniku puščeno pisno obvestilo o prispelem pismu. Ker tožnik na podlagi navedenega obvestila v roku iz tretjega odstavka 87. člena ZUP ni prevzel odločbe tožene stranke, se na podlagi določb četrtega odstavka 87. člena ZUP šteje, da mu je bila vročitev opravljena 26. 8. 2011, to je z dnem, ko je poteklo 15 dni od dneva, ko mu je bilo v poštnem nabiralniku puščeno obvestilo o prispelem pismu. Tridesetdnevni rok za vložitev tožbe (prvi odstavek 28. člena ZUS-1) je zato začel teči 27. 8. 2011. Zadnji dan tega roka pa je bila nedelja 25. 9. 2011. V skladu s četrtim odstavkom 111. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1 se je zato rok za vložitev tožbe iztekel prvi naslednji delovni dan, to je v ponedeljek 26. 9. 2011. Tožba, ki jo je tožnik priporočeno po pošti vložil 28. 9. 2011, je bila zato vložena prepozno.

10. Tožnikov ugovor, da mu je bila odločba tožene stranke vročena dne 29. 8. 2011, ko mu je bila puščena v hišnem predalčniku, in da fikcija vročitve ni nastopila, ker na posledice vročanja po četrtem odstavku 87. člena ZUP ni bil opozorjen, ni utemeljen. Obvestilo o prispelem pismu, ki se nahaja v upravnih spisih, ima namreč na hrbtni strani natisnjeno tudi opozorilo, da če prejemnik pisma ne bo prevzel v 15 dneh, se po četrtem odstavku 87. člena ZUP šteje, da je bila vročitev opravljena z dnem poteka tega roka. To obvestilo o prispelem pismu je tudi sicer, po vsebini in obliki, skladno z devetim in desetim odstavkom 172. člena Uredbe o upravnem poslovanju, ki določata njegovo obliko in vsebino (kot del ovojnice za osebno vročanje). Zato tožnik s sklicevanjem na fotokopijo vročilnice, ki je ni predložil, in s predloženo kopijo dostavne knjižice Pošte Škofja Loka, iz katere izhaja samo to, da je bila odločba tožene stranke dne 29. 8. 2011 vložena v hišni predalčnik (kar niti ni sporno), ne more uspeti.

11. Ker niso podani pritožbeni razlogi in ne razlogi, na katere mora paziti po uradni dolžnosti, je Vrhovno sodišče na podlagi 76. člena v zvezi s prvim odstavkom 82. člena ZUS-1 pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep.

K II. točki izreka:

12. Tožnik s pritožbo ni uspel, zato sam trpi svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 154. člena in prvi odstavek 165. člena ZPP, v zvezi s prvim odstavkom 22. člena ZUS-1).


Zveza:

ZUS-1 člen 28, 28/1.
ZUP člen 87, 87/3, 87/4.
Uredba o upravnem poslovanju člen 172, 172/9, 172/10.
Datum zadnje spremembe:
23.07.2013

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDU1MjQw