<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sodba VIII Ips 123/2011
ECLI:SI:VSRS:2012:VIII.IPS.123.2011

Evidenčna številka:VS3005424
Datum odločbe:19.06.2012
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Pdp 781/2010
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:delovno razmerje za določen čas - transformacija - transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Jedro

Tožena stranka sama je ignorirala splošno in osnovno delovno pravno pravilo, da se pogodba o zaposlitvi praviloma sklepa za nedoločen čas, pogodba o zaposlitvi za določen čas pa izjemoma. V nasprotju s tem pravilom je njeno stališče, da na delovnih mestih zastopnik začetnik I in zastopnik začetnik II pogodbe o zaposlitvi sploh ni mogoče skleniti za nedoločen čas.

Izrek

Revizija se zavrne.

Tožeča stranka krije sama svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je bila pogodba o zaposlitvi med tožnico in toženo stranko z dne 18. 6. 2009 sklenjena za nedoločen čas, da ji delovno razmerje dne 17. 9. 2009 ni prenehalo, temveč še traja, zato jo je tožena stranka dolžna pozvati na delo in ji za čas od prenehanja delovnega razmerja dalje priznati vse pravice iz delovnega razmerja, vključno s plačo, s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. Višji zahtevek je zavrnilo. Ugotovilo je, da je bila pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom, saj ni bilo razloga iz 7. alineje prvega odstavka 52. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS št. 42/2002 in naslednji).

2. Sodišče druge stopnje je pritožbo tožene stranke zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Ob ugotovitvi, da je tožnica s toženo stranko sklenila več zaporednih pogodb o zaposlitvi za isto delo in je bil neprekinjeni čas trajanja pogodb daljši kot dve leti, je presodilo, da je bila pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje je vložila pravočasno revizijo tožena stranka zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Navaja, da je za opravljanje dela zavarovalnega zastopnika potrebna licenca, tožnica pa izpita ni opravila. Prav pridobitvi licence je namenjeno usposabljanje na „začetniškem“ delovnem mestu, na katerem tožena stranka delavca, ki izpita ne opravi in licence ne pridobi, ne more večno obdržati. Tožnica ne kaže nobenega interesa za pridobitev licence, tudi potem ne, ko je bila pozvana nazaj na delo. Drugače, kot s pogodbo o zaposlitvi za določen čas, situacije ni mogoče urediti, saj delavcu dela zavarovalnega zastopnika ni mogoče ponuditi, če nima licence. Delovno mesto zastopnika začetnika je prehodno in obsega le pripravo na samostojno delo. Položaj je podoben, kot pri pripravništvu. Tudi na delih, kjer se opravlja pripravništvo, ni možna zaposlitev za nedoločen čas. Zato revidentka meni, da je sankcija transformacije preostra, zlasti, če gre za podaljšanje delovnega razmerja za določen čas v interesu delavca. Predlaga spremembo izpodbijanih sodb z zavrnitvijo zahtevka v celoti.

4. Tožnica v odgovoru na revizijo predlaga njeno zavrnitev.

5. Revizija ni utemeljena.

6. Revizijsko sodišče po prvem odstavku 371. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS št. 26/99 in naslednji) preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni. Revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (tretji odstavek 370. člena ZPP).

7. Materialno pravo ni zmotno uporabljeno.

8. Po 7. alineji prvega odstavka 52. člena ZDR se pogodba o zaposlitvi lahko sklene za določen čas, če gre za delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja. Po drugem odstavku 53. člena ZDR delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas z istim delavcem in za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih določa zakon, ter v primerih iz druge, četrte, pete in dvanajste alineje prvega odstavka 52. člena ZPP.

9. Dejanske ugotovitve sodišča druge stopnje, na katere je revizijsko sodišče vezano, so naslednje:

- tožena stranka je v obdobju od 18. 6. 2007 do 17. 9. 2009 s tožnico sklenila štiri pogodbe o zaposlitvi za določen čas: prvo za delovno mesto zastopnika začetnika I, ostale tri pa na delovnem mestu zastopnika začetnika II – univerzalnega zastopnika;

- tožnica je ves čas opravljala isto delo;

v vseh štirih pogodbah o zaposlitvi je bilo kot razlog za zaposlitev za določen čas navedeno usposabljanje in (ali) izobraževanje.

10. Odločilnega pomena je ugotovitev sodišča druge stopnje, da je tožnica ves čas spornega obdobja opravljala enako (isto) delo. Razlika med zastopnikom začetnikom I in zastopnikom začetnikom II (ti se delijo na univerzalne zastopnike, specialiste za ŽZ in univerzalne zastopnike s prevzetim portfeljem) je odraz sistema hierarhičnega napredovanja zavarovalnih zastopnikov, ki pa v osnovi opravljajo isto delo. Pogoj za uvrstitev na delovno mesto zastopnika začetnika II je predhodno šestmesečno delo pri toženi stranki na delovnem mestu zastopnika pripravnika ali zastopnika začetnika I ter dosežen plan produkcije oziroma predlog direktorja poslovne enote.

11. Že sodišče prve stopnje je poudarilo, da je sporno situacijo povzročila tožena stranka sama z ignoriranjem splošnega in osnovnega delovno pravnega pravila, namreč da se pogodba o zaposlitvi praviloma sklepa za nedoločen čas, pogodba o zaposlitvi za določen čas pa izjemoma. V nasprotju s tem pravilom je njeno stališče, da na delovnih mestih zastopnik začetnik I in zastopnik začetnik II pogodbe o zaposlitvi sploh ni mogoče skleniti za nedoločen čas. Neutemeljeno je sklicevanje revizije na 121. člen ZDR, saj tožnica ni sklenila pogodbe o zaposlitvi kot pripravnica. Primerjava tudi sicer ni primerna, saj iz spornih pogodb o zaposlitvi ne izhaja, da bi se tožnica izobraževala in usposabljala za pridobitev licence oziroma za samostojno delo zavarovalne zastopnice.

12. Tožnica je več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas sklenila za isto delo za neprekinjeno obdobje, daljše od dveh let, zato so bile na podlagi 54. člena ZDR v zvezi z drugim odstavkom 53. člena ZDR te pogodbe sklenjene v nasprotju z zakonom. To pa ima za posledico transformacijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

13. Ker niso podani uveljavljani razlogi, je sodišče revizijo na podlagi 378. člena ZPP zavrnilo.

14. Tožnica na podlagi prvega odstavka 155. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 165. člena ZPP krije sama svoje stroške odgovora na revizijo.


Zveza:

ZDR člen 52, 52/1, 52/1-7, 53, 54.
Datum zadnje spremembe:
10.09.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ2ODIx