<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep II Cp 2684/2011
ECLI:SI:VSLJ:2012:II.CP.2684.2011

Evidenčna številka:VSL0059775
Datum odločbe:09.05.2012
Področje:PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
Institut:javna priobčitev fonogramov - dolžnost bodočega mesečnega poročanja o obsegu javnega priobčevanja fonogramov - civilna kazen - nepopolnost tožbe - nedoločenost tožbenega zahtevka

Jedro

Opustitev dolžnosti mesečnega poročanja o obsegu javnega priobčevanja fonogramov iz četrtega odstavka 159. člena ZASP ima za posledico le sankcijo iz kazenske določbe 2. točke prvega odstavka 185. člena ZASP.

Tožeča stranka dolžnosti mesečnega poročanja tožene stranke ne more uveljavljati kot njeno pravico, iztožljivo v civilni pravdi. Tožeča stranka ima namreč kot kolektivna organizacija za uveljavljanje pravic imetnikov na voljo le uveljavljanje civilnopravnih sankcij zaradi kršitve avtorskih pravic, ki jih določa ZASP (plačilo nadomestila ter morebitne odškodnine oziroma civilne kazni).

Izrek

I. Pritožbi se delno ugodi in se sodba sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu (3. točka in 4. točka izreka) razveljavi ter se zadeva v tem delu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

II. Sicer se pritožba zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje (1. točka izreka).

III. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrglo tožbo v delu, v katerem je tožeča stranka od tožene stranke zahtevala, da je dolžna do sklenitve ustrezne pogodbe, s katero bo s tožečo stranko uredila medsebojna razmerja glede javnega priobčevanja fonogramov, tožeči stranki mesečno poročati o obsegu javnega priobčevanja fonogramov pri opravljanju svoje dejavnosti (1. točka izreka). Z izpodbijano sodbo je odločilo, da je tožena stranka dolžna plačati tožeči stranki zapadla nadomestila za zakonito uporabo fonogramov v skupnem znesku 587,07 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi (2. točka izreka). V delu, ki se nanaša na plačilo civilne kazni v višini mesečnega nadomestila za javno priobčevanje fonogramov po tarifi tožeče stranke, ki ustreza načinu in obsegu priobčevanja fonogramov pri opravljanju dejavnosti tožene stranke, povečanega za 200%, v višini, ki jo bo določilo sodišče, z zakonskimi zamudnimi obrestmi, pa je tožbeni zahtevek zavrnilo (3. točka izreka). Hkrati je toženi stranki naložilo, da je dolžna povrniti tožeči stranki pravdne stroške v znesku 255,20 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi (4. točka izreka).

2. Zoper odločitev v 1., 3. in 4. točki izreka navedene sodne odločbe se po svojem pooblaščencu pravočasno pritožuje tožeča stranka. Uveljavlja vse pritožbene razloge po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Pritožbenemu sodišču predlaga, da izpodbijano sodno odločbo spremeni tako, da v 1. in 3. točki izreka v celoti ugodi tožbenima zahtevkoma, v 4. točki izreka pa pravilno odmeri pravdne stroške, podrejeno pa, da v izpodbijanem delu sodno odločbo razveljavi in v tem delu vrne zadevo sodišču prve stopnje v novo odločanje. Priglaša stroške pritožbenega postopka. Glede zavrženja tožbe v 1. točki izreka sklepa navaja, da je obveznost mesečnega poročanja o obsegu javnega priobčevanja fonogramov res določena v četrtem odstavku 159. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah1 (v nadaljevanju ZASP), vendar je lahko izvršljiva samo na podlagi ustreznega izvršilnega naslova, torej sodne odločbe. Sicer je uzakonjena obveznost tožene stranke brez vsakega pomena. Poudarja nujnost sprotnega javljanja o obsegu in načinu javnega priobčevanja fonogramov. Meni, da predstavlja izpodbijana odločitev sodišča prve stopnje grob poseg v lastninska razmerja in upravičenja na področju avtorske in njej sorodnih pravic. Glede zavrnitve tožbenega zahtevka v 3. točki izreka sodbe navaja, da je bila tožena stranka na podlagi določil ZASP dolžna plačevati nadomestilo za uporabo varovanih del ter poročati o obsegu in načinu uporabe teh del. Ker tožena stranka ni izpolnjevala ne enega ne drugega, je s tem kršila pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, zato tožeča stranka od nje zahteva plačilo civilne kazni. Dokazni postopek je pokazal, da je bila tožena stranka seznanjena s svojimi zakonskimi obveznostmi (ki bi jih morala glede na veljaven in objavljen zakon tudi sicer poznati), a jih ni izpolnjevala, zato je podana njena krivda. Sodišču prve stopnje v zvezi z navedenim očita tudi pomanjkljivo obrazložitev odločitve, saj je sledilo le izpovedbi toženke. Glede odločitve o pravdnih stroških pa navaja, da iz obrazložitve izpodbijane odločbe ni razvidno, kako je sodišče prve stopnje odmerilo pravdne stroške oziroma zakaj ni tožeči stranki priznalo vseh priglašenih pravdnih stroškov. Odločitve o pravdnih stroških torej ni mogoče preizkusiti.

3.Tožena stranka je po svoji pooblaščenki na pritožbo odgovorila. Meni, da je pritožba neutemeljena, zato pritožbenemu sodišču predlaga njeno zavrnitev. Priglaša stroške odgovora na pritožbo.

4. Pritožba je delno utemeljena.

5. Uvodoma pritožbeno sodišče ugotavlja, da zoper odločitev v 2. točki izreka izpodbijane sodbe, s katero je sodišče prve stopnje toženi stranki naložilo, da je dolžna tožeči stranki plačati zapadla nadomestila za zakonito uporabo fonogramov, ni vložena pritožba, zato je odločitev sodišča prve stopnje v tem delu že pravnomočna in ni predmet pritožbenega preizkusa.

6. Sodišče prve stopnje je zavrglo tožbo v delu, ki se nanaša na dolžnost mesečnega poročanja tožene stranke o obsegu javnega priobčevanja fonogramov pri opravljanju lastne dejavnosti. Obrazložilo je, da ni podana pravna korist tožeče stranke (prvi odstavek 274. člena ZPP), ker je navedena dolžnost tožene stranke določena že v ZASP. Ta namreč v četrtem odstavku 159. člena uporabnikom varovanih del, ki ta dela uporabljajo na podlagi ZASP brez neizključnega prenosa ustrezne pravice, nalaga dolžnost enkrat mesečno predložiti pristojni kolektivni organizaciji podatke o njihovi uporabi. Opustitev te dolžnosti pa je opredeljena kot prekršek, ki se sankcionira z denarno globo (2. točka prvega odstavka 185. člena ZASP). Pritožbeno sodišče k tem razlogom še dodaja, da tožeča stranka navedene dolžnosti mesečnega poročanja tožene stranke ne more uveljavljati kot njeno pravico, iztožljivo v civilni pravdi. Tožeča stranka ima namreč kot kolektivna organizacija za uveljavljanje pravic imetnikov na voljo le uveljavljanje civilnopravnih sankcij zaradi kršitve avtorskih pravic, ki jih določa ZASP (plačilo nadomestila ter morebitne odškodnine oziroma civilne kazni). Prav tako pa sme sodišče toženi stranki naložiti, da opravi določeno dajatev le takrat, ko je obveznost zapadla do konca glavne obravnave (prvi odstavek 311. člena ZPP). Tožeča stranka z zahtevkom glede poročanja v bodoče, do sklenitve ustrezne pogodbe, tudi iz tega razloga ne more uspeti. Tako stališče je pritožbeno sodišče že zavzelo v drugih postopkih, v katerih je bil predmet odločanja istovrsten zahtevek tožeče stranke (primerjaj odločbe VSL I Cp 1228/2011, I Cp 1171/2011, I Cpg 439/2011, I Cpg 240/2011, I Cpg 115/2011, I Cpg 1455/2010, I Cpg 1127/2010, I Cpg 796/2010). Pritožbeno sodišče še ugotavlja, da bi glede na gornjo obrazložitev moralo sodišče prve stopnje tožbeni zahtevek, ki se nanaša na dolžnost mesečnega poročanja tožene stranke, zavrniti. Ker pa ne sme spremeniti odločitve sodišča prve stopnje v škodo stranke, ki se je pritožila, če se je pritožila samo ona (359. člen ZPP), je pritožbo zoper sklep (1. točka izreka) zavrnilo in ga potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).

7. Glede tožbenega zahtevka za plačilo civilne kazni pritožbeno sodišče ugotavlja, da je le-ta nedoločen, posledično pa je takšen tudi izrek izpodbijane sodbe v delu, v katerem je sodišče prve stopnje meritorno odločilo o njem (3. točka izreka). Ker pravilnosti takšne odločitve zaradi nerazumljivosti izreka ni mogoče preizkusiti, je podana absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, na katero pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP). Določnost tožbenega zahtevka je namreč procesna predpostavka za njegovo (meritorno) obravnavo. Zakonska ureditev, v skladu s katero je v domeni sodišča, da presodi utemeljenost civilne kazni glede na vse okoliščine primera (četrti odstavek 168. člena ZASP), tožeče stranke ne odvezuje procesne dolžnosti, da tudi v tem delu oblikuje ustrezen, konkretno opredeljen zahtevek, kar v primeru denarne terjatve terja navedbo določenega zneska denarja (primerjaj odločbe VSL II Cp 457/2011, I Cp 789/2011, I Cp 1237/2011, I Cpg 1238/2010, I Cp 1228/2011, I Cpg 439/2011). Le določen zahtevek je lahko podlaga za izvršljivost dajatvene sodbe, ki jo želi tožeča stranka v tej pravdi doseči (prvi odstavek 21. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju). Skrb za določno oblikovan tožbeni zahtevek pa nosi tožeča stranka sama (prvi odstavek 180. člena ZPP).

8. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče pritožbi zoper odločitev o tožbenem zahtevku za plačilo civilne kazni in posledično zoper odločitev o pravdnih stroških (3. in 4. točka izreka izpodbijane sodbe) ugodilo in jo v tem delu razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. Kršitve postopka glede na njeno naravo ne more samo odpraviti (prvi odstavek 354. člena ZPP). V novem sojenju naj sodišče prve stopnje tožečo stranko v skladu s prvim odstavkom 108. člena ZPP pozove na dopolnitev tožbe v delu, ki se nanaša na zahtevano plačilo civilne kazni, da bo sposobna za meritorno obravnavo. Odvisno od ravnanja tožeče stranke naj o zahtevku ponovno odloča ali pa postopa v skladu s petim odstavkom 108. člena ZPP. V primeru odločanja naj kritično upošteva pritožbene trditve glede obstoja pogojev za civilno kazen in se opredli tudi do dejstev, na katera opozarja pritožnik.

9. Posledično, zaradi delne razveljavitve odločitve o glavni stvari, je pritožbeno sodišče razveljavilo tudi stroškovno odločitev. Odločitev o stroških postopka pred sodiščem prve stopnje in stroških pritožbenega postopka se v skladu s četrtim odstavkom 165. člena ZPP pridrži za končno odločbo.


Zveza:

ZASP člen 159, 159/4, 168, 185, 185/1, 185/1-2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
11.07.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ0ODgz