<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sodba in sklep I Cp 2201/2011
ECLI:SI:VSLJ:2012:I.CP.2201.2011

Evidenčna številka:VSL0062723
Datum odločbe:01.02.2012
Področje:PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
Institut:javna priobčitev fonogramov - dolžnost bodočega mesečnega poročanja o obsegu javnega priobčevanja fonogramov

Jedro

Opustitev dolžnosti mesečnega poročanja o obsegu javnega priobčevanja fonogramov iz četrtega odstavka 159. člena ZASP ima za posledico le sankcijo iz kazenske določbe 2. točke prvega odstavka 185. člena ZASP.

Izrek

I. Pritožbi se zavrneta in se potrdita izpodbijana sodba (v izpodbijani II/2. in II/3. točki izreka) in izpodbijani sklep.

II. Tožeča stranka krije sama svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek, da je toženka dolžna do sklenitve ustrezne pogodbe, s katero bo s tožečo stranko uredila medsebojna razmerja glede javnega priobčevanja fonogramov, tožeči stranki mesečno poročati o obsegu javnega priobčevanja fonogramov pri opravljanju svoje dejavnosti (II/2. točka izreka). Sodišče prve stopnje je hkrati z neizpodbijano zamudno sodbo toženki naložilo, da je dolžna plačati tožeči stranki zapadla nadomestila za zakonito uporabo fonogramov v skupnem znesku 742,45 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi (II/1. točka izreka). Z neizpodbijanim sklepom pa je hkrati zavrglo tožbo glede zahtevka za plačilo civilne kazni (I/2. točka izreka). Odločilo je še, da je toženka dolžna povrniti tožeči stranki pravdne stroške v znesku 25,26 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi (II/3. točka izreka).

2. Zoper zavrnilni del sodbe, v katerem je sodišče prve stopnje zavrnilo zahtevek glede mesečnega poročanja o obsegu javnega priobčevanja fonogramov, in zoper odločitev o pravdnih stroških (zoper odločitev v II/2. in II/3. točki izreka) se po svojem pooblaščencu pravočasno pritožuje tožeča stranka. Uveljavlja pritožbena razloga zmotne uporabe materialnega prava in bistvene kršitve določb pravdnega postopka. Pritožbenemu sodišču predlaga, da izpodbijano sodbo spremeni tako, da tudi v zavrnilnem delu ugodi tožbenemu zahtevku in pravilno odmeri pravdne stroške, podrejeno pa, da izpodbijano sodbo v tem delu razveljavi in vrne zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje. Priglaša stroške pritožbenega postopka. Navaja, da ji je toženka dolžna po zakonu mesečno poročati o obsegu javnega priobčevanja fonogramov, česar pa, kot je to ugotovilo tudi sodišče prve stopnje, ne izpolnjuje, zato je očitno, da je za izpolnitev njene dolžnosti mesečnega poročanja potrebna sodna odločba, s katero ji bo ta dolžnost naložena. Toženkina dolžnost je lahko izvršljiva le na podlagi izvršilnega naslova – sodne odločbe. Glede pravdnih stroškov pa navaja, da sodišče prve stopnje o njih še ne bi smelo odločiti, saj se je postopek zaključil z izdajo zamudne sodbe, ki je ni bila dolžna predvideti, zato bi ji moralo sodišče prve stopnje dopustiti rok za priglasitev pravdnih stroškov, ki jih zato priglaša v tej pritožbi. Sicer pa meni, da je napačen zaključek sodišča prve stopnje, da znaša njen uspeh v pravdi le 50%. Meni, da glede zavrnjenega in zavrženega zahtevka niso nastali nobeni posebni stroški, zato bi ji moralo sodišče v skladu s tretjim odstavkom 154. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) priznati povračilo celotnih stroškov. Sodišču prve stopnje očita še pomanjkljivo obrazložitev glede odločitve o pravdnih stroških.

3. Z izpodbijanim sklepom pa je sodišče prve stopnje sklenilo, da je toženka dolžna povrniti tožeči stranki še pravdne stroške v znesku 66,78 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

4. Tožeča stranka se pritožuje tudi zoper ta sklep. Uveljavlja pritožbeni razlog bistvene kršitve določb pravdnega postopka. Pritožbenemu sodišču predlaga, da izpodbijani sklep spremeni tako, da ji bo priznalo celotne naknadno priglašene pravdne stroške. Priglaša tudi stroške pritožbenega postopka. Meni, da je odločitev sodišča prve stopnje v izpodbijanem sklepu preuranjena, saj pritožbeno sodišče še ni odločilo o pritožbi zoper odločitev o stroških v izpodbijani sodbi. Sicer pa se pritožuje iz istih razlogov kot zoper odločitev o stroških v izpodbijani sodbi. Tako izpodbija odločitev sodišča prve stopnje o delnem, 50% uspehu v pravdi, saj meni, da z zavrnjenim in zavrženim zahtevkom niso nastali posebni stroški. Poleg tega pa sodišču prve stopnje očita pomanjkljivo obrazložitev odločitve o njenem uspehu v pravdi.

5. Tožena stranka na pritožbi ni odgovorila.

6. Pritožbi nista utemeljeni.

O pritožbi zoper sodbo:

7. Sodišče prve stopnje je pravilno zavrnilo tožbeni zahtevek, ki se nanaša na dolžnost mesečnega poročanja o obsegu javnega priobčevanja fonogramov pri opravljanju lastne dejavnosti. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju ZASP) v četrtem odstavku 159. člena uporabnikom varovanih del, ki ta dela uporabljajo na podlagi ZASP brez neizključnega prenosa ustrezne pravice, nalaga dolžnost enkrat mesečno predložiti pristojni kolektivni organizaciji podatke o njihovi uporabi. Opustitev te dolžnosti pa je opredeljena kot prekršek, ki se sankcionira z denarno globo (2. točka prvega odstavka 185. člena ZASP). Tožeča stranka navedene dolžnosti mesečnega poročanja toženke ne more uveljavljati kot njeno pravico, iztožljivo v civilni pravdi. Tožeča stranka ima namreč kot kolektivna organizacija za uveljavljanje pravic imetnikov na voljo le uveljavljanje civilnopravnih sankcij zaradi kršitve avtorskih pravic, ki jih določa ZASP (plačilo nadomestila ter morebitne odškodnine oziroma civilne kazni). Prav tako pa sme sodišče toženi stranki naložiti, da opravi določeno dajatev le takrat, ko je obveznost zapadla do konca glavne obravnave (prvi odstavek 311. člena ZPP). Tožeča stranka tako z zahtevkom glede poročanja v bodoče, do sklenitve ustrezne pogodbe, tudi iz tega razloga ne more uspeti. Tako obrazloženo stališče je pritožbeno sodišče že zavzelo v drugih postopkih, v katerih je bil predmet odločanja istovrsten zahtevek tožeče stranke (primerjaj odločbe VSL I Cp 1228/2011, I Cp 1171/2011, I Cpg 439/2011, I Cpg 240/2011, I Cpg 115/2011, I Cpg 1455/2010, I Cpg 1127/2010, I Cpg 796/2010).

8. V delu, v katerem se pritožba sklicuje na dopolnjen stroškovnik v smislu sedmega odstavka 163. člena ZPP, je sodišče prve stopnje pritožbene navedbe pravilno štelo kot predlog za izdajo dopolnilnega sklepa o stroških (prvi odstavek 325. člena ZPP v zvezi s 332. členom ZPP), o katerem je nato odločilo z v tem pritožbenem postopku prav tako izpodbijanim sklepom z dne 11. 04. 2011 (kar bo obrazloženo še v nadaljevanju). Glede odločitve o stroških postopka, o katerih je sodišče prve stopnje odločilo z izpodbijano sodbo, pa pritožbeno sodišče ugotavlja, da je ta ustrezno obrazložena, zato je neutemeljen pritožbeni očitek o kršitvi določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP. Pritožbeno sodišče se strinja tudi z oceno sodišča prve stopnje, da je tožeča stranka v pravdi uspela s približno 50% svojega zahtevka (in sicer glede zahtevka za plačilo nadomestila za uporabo fonogramov, medtem ko je bil njen zahtevek glede dolžnosti mesečnega poročanja o obsegu javnega priobčevanja fonogramov zavrnjen, glede zahtevka za plačilo civilne kazni pa je bila tožba zavržena). Zato je tožeča stranka upravičena do povrnitve polovice priznanih pravdnih stroškov (drugi odstavek 154. člena ZPP).

9. Glede na navedeno in ker pritožbeno sodišče pri preizkusu izpodbijane sodbe tudi ni ugotovilo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in v izpodbijani II/2. in II/3. točki izreka potrdilo izpodbijano sodbo (353. člen ZPP).

O pritožbi zoper sklep:

10. Neutemeljen je pritožbeni očitek, da bi moralo sodišče prve stopnje z odločitvijo o dodatnih, naknadno (v pritožbi zoper sodbo) priglašenih stroških postopka počakati do odločitve pritožbenega sodišča o pritožbi zoper sodbo. Če je poleg predloga za dopolnitev sodbe vložena tudi pritožba zoper sodbo, kot je bilo to v tej zadevi, sodišče prve stopnje počaka in ne pošlje pritožbe pritožbenemu sodišču, dokler ne odloči o predlogu za dopolnitev sodbe in se ne izteče rok za pritožbo zoper to odločbo. Če se zoper odločbo o dopolnitvi sodbe vloži pritožba, se ta pritožba skupaj s pritožbo zoper prvotno sodbo pošlje pritožbenemu sodišču, kot je to storilo sodišče prve stopnje v tej zadevi (prvi in drugi odstavek 327. člena ZPP v zvezi s 332. členom ZPP).

11. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je tudi izpodbijani sklep ustrezno obrazložen in da tako ni podana v pritožbi očitana kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP. Kot rečeno, je z izpodbijanim sklepom sodišče prve stopnje odločilo o dodatnih, naknadno (v pritožbi zoper sodbo) priglašenih pravdnih stroških tožeče stranke. Sodišče prve stopnje je torej tudi v izpodbijanem sklepu pravilno upoštevalo, da je tožeča stranka v pravdi uspela (le) s 50% svojega tožbenega zahtevka in je zato upravičena do povrnitve polovice priznanih pravdnih stroškov (drugi odstavek 154. člena ZPP).

12. Glede na navedeno in ker pritožbeno sodišče pri preizkusu izpodbijanega sklepa tudi ni ugotovilo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP), je pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep (2. točka 365. člena ZPP).

13. Ker tožeča stranka s pritožbo ni uspela, krije sama svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 165. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP).


Zveza:

ZASP člen 159, 159/4, 185, 185/1, 185/1-2.
Datum zadnje spremembe:
11.04.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQyNDA1