<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep IV Cpg 75/2005
ECLI:SI:VSLJ:2005:IV.CPG.75.2005

Evidenčna številka:VSL05733
Datum odločbe:30.11.2005
Področje:sodni register
Institut:prekinitev postopka

Jedro

V obravnavanem primeru je vprašanje veljavnosti sprejetih sklepov, ki

se nanašajo na spremembo osnovnega kapitala, predhodno vprašanje, od

katerega je odvisna materianopravna presoja pravilnosti predlaganih

vpisov.

Če so za rešitve predhodnega vprašanja v registrskem postopku, ki je

po svoji naravi nepravdni postopek, izpolnjeni v zakonu določeni

pogoji, to vprašanje reši registrsko sodišče. Pogoj je, da odločitev

o veljavnosti sklepov o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala

in o povečanju osnovnega kapitala, ni odvisna od dejstev, ki so med

udeleženci sporna, saj o utemeljenosti relevantnih spornih dejstev

registrsko sodišče ne more odločati po pravilih, ki veljajo za

pravdni postopek.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Pritožnik sam nosi svoje pritožbene stroške.

 

Obrazložitev

Z uvodoma citiranim sklepom je registrsko sodišče prekinilo postopek

vpisa sklepov v sodni register do pravnomočnosti odločbe v

gospodarskem sporu, ki se vodi pri Okrožnem sodišču v K. pod opr. št.

I Pg 578/2004 in odločilo, da vsak udeleženec v postopku krije sam

svoje stroške.

Predlagatelj vpisa sklepov se je zoper sklep o prekinitvi

registrskega postopka pravočasno pritožil, uveljavljal je pritožbene

razloge bistvene kršitve določb postopka, kršitve materialnega prava

in nepopolne oziroma napačne ugotovitve dejanskega stanja.

Pritožbenemu sodišču je predlagal, da izpodbijani sklep razveljavi in

zadevo vrne prvostopnemu sodišču v ponovno obravnavo in odločanje,

priglasil pa je tudi pritožbene stroške.

Pritožba ni utemeljena.

Pritožbeno sodišče uvodoma ugotavlja, da je subjekt vpisa podatkov v

sodni register M. d.d. dne 10.10.2004 vložil predlog za vpis :

1. sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, ki je

vsebovan v notarskem zapisniku skupščine notarja S.K., opr. št. SV

372/04 z dne 12.10.2004:

"Osnovni kapital družbe se zmanjša za 526.643.000,00 SIT, tako da po

zmanjšanju znaša 30.979.000,00 SIT.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, na podlagi

bilance stanja na dan 31.12.2003, v skladu s 354. členom ZGD in sicer

za namene:

-v znesku 27.495.000,00 SIT za namen kritja prenesene izgube;

-v znesku 188.980.000,00 SIT za namen kritja čiste izgube poslovnega

leta 2003 in

-v znesku 310.168.000,00 SIT za namen prenosa v kapitalske rezerve.

Osnovni kapital se zmanjša z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic iz

dosedanjih 2.000,00 SIT na 1.000,00 SIT za vsako delnico in nadalje z

združitvijo po devet tako oblikovanih delnic v eno novo delnico,

nominalne vrednosti 1.000,00 SIT. Osnovni kapital po poenostavljenem

zmanjšanju znaša 30.979.000,00 SIT in je razdeljen na 30.979 navadnih

imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT vsaka. Postopki v

zvezi s spremembami in združitvijo delnic pri KDD se izvedejo v treh

tednih od vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kaptala v sodni

register. Presečni dan določi uprava družbe. Skupščina pooblašča

nadzorni svet, da spremeni statut tako, da ga uskladi s tem sklepom o

zmanjšanju osnovnega kapitala in njegovo izvedbo."

2. sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z vložki, ki je

vsebovan v prej navedenem notarskem zapisniku z dne 12.10.2004:

Osnovni kapital družbe, ki po poenostavljenem zmanjšanju znaša

30.979.000,00 SIT se po izvedbi poenostavljenega zmanjšanja poveča z

novimi denarnimi vložki za znesek 23.000.000,00 SIT in znaša po

izvedenem povečanju 53.979.000,00 SIT.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede z novimi denarnimi vložki, z

izdajo 23.000 novih navadnih delnic z nominalno vrednostjo delnice

1.000,00 SIT in prodajno ceno oziroma emisijsko vrednostjo 1.350,00

SIT. Skupna nominalna vrednost celotne izdaje novih delnic znaša

23.000.000,00 SIT, skupna emisijska vrednost celotne izdaje pa

31.050.000,00 SIT. Ob vpisu mora biti vplačanih 25% nominalne

vrednosti vsake delnice, to je 250,00 SIT in celotni presežek nad

nominalno vrednostjo delnice, ki znaša 350,00 SIT, kar pomeni, da

mora biti za vsako delnico pred vpisom v sodni register skupaj

vplačanih 600,00 SIT.

Preostanek mora biti vplačan najkasneje v enem letu od vpisa

povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Celotna izdaja novih

delnic je namenjena izključno obstoječim delničarjem."

Pravno podlago za sprejetje skupščinskega sklepa o poenostavljenem

zmanjšanju osnovnega kapitala določa 354. člen ZGD.

Katere listine je treba priložiti predlogu za vpis sklepa o

poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, določa 20. člen Uredbe

o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list

Rs, št. 18/2002, v nadaljevanju Uredba).

Z vpisom sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register je osnovni

kapital zmanjšan (349. člen ZGD v zvezi s tretjim odstavkom 354.

člena ZGD).

Pravno podlago in pogoje za sprejetje skupščinskega sklepa o

povečanju osnovnega kapitala z vložki določa 309. člen ZGD.

Katere listine je treba priložiti predlogu za vpis sklepa o povečanju

osnovnega kapitala z vložki, določa 11. člen Uredbe.

Uprava in predsednik nadzornega sveta morata prijaviti sklep o

povečanju osnovnega kapitala za vpis v register (314. člen ZGD).

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v register

(315. člen ZGD).

V konkretnem primeru ne gre za hkratno priglasitev zmanjšanja in

povečanja osnovnega kapitala, ki jo ZGD dopušča le tedaj, ko se

osnovni kapital zmanjša pod najnižji zakonsko predpisani znesek (353.

člen ZGD).

Zato mora v konkretnem primeru registrsko sodišče najprej odločiti o

pogojih za vpis sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega

kapitala. Šele z vpisom tega sklepa v sodni register bo osnovni

kapital zmanjšan na predlagano višino 30.979.000,00 SIT (ki je višja

od najnižjega zakonsko predpisanega zneska 6.000.000,00 SIT). To pa

po drugi strani pomeni, da bi se šele takrat stekli pogoji za

veljavno odločanje o povečanju tega (zmanjšanega) osnovnega kapitala.

V skladu z določilom 10. člena ZSReg mora sodišče opraviti vpis v

sodni register:

1.če je predlog s predpisano vsebinon predložila upravičena oseba

2.če so predlogu priložene predpisane listine, s katerimi se

dokazujejo dejstva, ki so pomembna za vpis v sodni register

3.če je zahtevek za vpis v skladu z zakonom.

Določba pod točko 3 je materialne narave in je razdelana v 34. členu

ZSreg. V okviru te določbe sodišče ocenjuje materialno skladnost

vsebine predloga za vpis v sodni register s priloženimi listinami in

z veljavnimi zakonskimi določbami.

V obravnavanem registrskem postopku so se kot osebe, katerih pravni

interes utegne biti z vpisom sklepov prizadet, vključili v uvodu tega

sklepa navedeni delničarji subjekta vpisa v sodni register, ki jim je

sodišče priznalo status udeležencev (17. člen ZSReg), ker je

ugotovilo, da gre za delničarje, ki uveljavljajo svoj manjšinski

položaj v delniški družbi z vloženo tožbo zoper sprejete sklepe o

spremebi osnovnega kapitala. Pritožbeni očitek, da sodišče prve

stopnje ni navedlo razlogov, zakaj je delničarjem priznalo status

udeležencev v registrskem postopku, je neutemeljen. Delničarji, ki

trdijo, da bodo z združevanjem devetih delnic v eno iztisnjeni iz

delniške družbe, imajo možnost, da uveljavljajo svoj obstoječi

status, dokler ne pride do vpisa sklepa o poenostavljenem zmanjšanju

osnovnega kapitala v sodni register. Ravno nemoralnost in

nasprotovanje tega ukrepa javnemu redu pa tudi uveljavljajo v tožbi,

poleg očitkov, da sklep ni bil sprejet na veljaven način. Zato se

pritožbeno sodišče strinja z oceno sodišča prve stopnje, da so

prizadeti delničarji udeleženci tega registrskega postopka.

V obravnavanem primeru je vprašanje veljavnosti sprejetih sklepov, ki

se nanašajo na spremembo osnovnega kapitala, predhodno vprašanje, od

katerega je odvisna materialno pravna presoja pravilnosti predlaganih

vpisov. Če so za rešitev predhodnega vprašanja v registrskem

postopku, ki je po svoji naravi nepravdni postopek, izpolnjeni v

zakonu določeni pogoji, to vprašanje reši registrsko sodišče (prvi

odstavek 33. člena ZSReg). Pogoj je, da odločitev o veljavnosti

sklepov o poenostavljenem zmanjšanju in o povečanju osnovnega

kapitala, ni odvisna od dejstev, ki so med udeleženci sporna, saj o

utemeljenosti relevantnih spornih dejstev registrsko sodišče ne more

odločati po pravilih, ki veljajo za pravdni postopek. Pritožbene

trditve, da so dejstva med udeleženci nesporna, so neutemeljene. Že

iz navedb v pripravljalnih vlogah, ki sta jih vložila predlagatelj

vpisa sklepov na eni strani in udeleženci na drugi strani izhaja, da

je med njimi sporno, ali je bilo racionalno oblikovati kapitalske

rezerve v višini desetkratne vrednosti osnovnega kapitala, ali bodo

nekateri delničarji iz družbe iztisnjeni, ali je izvedena pravilna

nominacija delnic in ali obstojita v delniški družbi dva razreda

delnic (delničarji z navadnimi imenskimi delnicami in delničarji z

delnicami oznake E).

Zato je po oceni pritožbenega sodišča sodišče prve stopnje imelo

pravno podlago za odločitev o prekinitvi postopka vpisa predlaganih

sklepov v sodni register (drugi odstavek 33. člena ZSReg). Napotitev

udeležencev na pravdo (tretji odstavek 33. člena ZSReg) pa ni bila

potrebna, saj je sodišče predhodno ugotovilo, da so delničarji

napovedali izpodbojno tožbo in da so tožbo že vložili. Na trditve

pritožnika, da imajo udeleženci zgolj šikanozen namen, ker naj bi mu

sodišče v zadevi I Pg 578/04 še ne vročilo tožbe v odgovor,

pritožbeno sodišče odgovarja, da so nerelevantne za odločitev v

obravnavani zadevi.

Pritožbeno sodišče pa tudi ne more pritrditi pritožniku, da vpis

predlaganih sklepov upravičuje dejstvo, da z vpisom interesi

udeležencev ne bodo prizadeti, ker naj bi predstavljali sprejeti

sklepi le računovodske operacije. Kaj takega iz predlogu priloženih

listin ne izhaja.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče neutemeljeno pritožbo

zavrnilo. Ker tudi ni ugotovilo kršitev postopka, na katere pazi po

uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena v zvezi s 366. členom

ZPP, oba v zvezi z 19. členom ZSReg in 37. členom ZNP), je

izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 39. člena ZSreg).

Izrek o stroških temelji na določilu 18. člena ZSReg.

 


Zveza:

ZSReg člen 33, 33.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNjIzMw==