Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 21128cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Mg==
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS04117001.11.2005ČlankiHrvaškaprodajna pogodba - ponudba - sprejem ponudbe - javna naročila - ničnost javnega naročilaOdnos obveznog prava i prava javne nabave kroz ugovor o nabavi
(Odnos med obligacijskim pravom in pravom javnih naročil – kupna pogodba)
VS04117201.11.2005ČlankiHrvaškastvarne pravice – pridobitev stvarnih pravic na pomorskem dobruStvarna prava na pomorskom dobru
(Stvarne pravice na pomorskem dobru)
VS04117301.11.2005ČlankiHrvaškapogodba o delu – odpoved pogodbe o delu – redna odpoved pogodbe o delu – poslovni razlogi – krivdni razlogi - izredna odpoved pogodbe o delu – rok – razlogi za izredno odpoved pogodbe o delu – sodno prenehanje pogodbe o deluOtkaz ugovora o radu
(Odpoved pogodbe o delu)
VS04117401.11.2005ČlankiHrvaškasodni register – vpis v sodni register – podatki, ki se vpisujejo v sodni registerZnačenje upisa u sudski registar
(Pomen vpisa v sodni register)
VS04562901.07.2013ČlankiHrvaškaarbitraža – pizanje arbitražnih odločb – izvršljivost arbitražnih odločb – arbitražni sporazum – arbitrabilnost spora – nasprotovanje odločbe javnemu redu – priznanje arbitražne odločbe, ki je bila ugotovljena za ničnoPriznanje i ovrha arbitražnih pravorijeka u Sloveniji (Priznanje in izvršljivost arbitražnih odločb v Sloveniji
VS04563001.07.2013ČlankiHrvaškaobresti - posojilna pogodba – pogodba o kreditu – obrestna mera – pogodbene obrestiJe li promjenjiva kamatna stopa u ugovorima o kreditu na zakonu osnovana? (Ali je spremenljiva obrestna mera v pogodbah o kreditu skladna z zakonom?)
VS04563101.07.2013ČlankiHrvaškaMednarodna konvencija o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju (Konvencija HNS) – omejitev odgovornosti – obvezno zavarovanje odgovornosti – sklad HNSMeđunarodna
konvencija o odgovornosti i naknadi štete u vezi s prijevozom opasnih i štetnih tvari morem (HNS konvencija) (
Mednarodna konvencija o odgovornosti
in nadomestilu
škode v zvezi s prevozom nevarnih
in zdravju škodljivih snovi po
morju

(Konvencija HNS))
VS04685217.10.2013ČlankiHrvaškazemljiškoknjižni postopek – uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem – pravni interes – aktivno legitimirana stranka – stranka – zaznamba začetka postopka v zemljiški knjigi – začetek in potek postopka – narok - pravdni postopekPojedinačni ispravni postupak
(Posamezni postopek uskladitve zemljiške knjige z dejanskim stanjem)
VS04685317.10.2013ČlankiHrvaškazemljiška knjiga – zemljiški kataster – vpis v zemljiško knjigo in kataster – javna cesta – nerazvrščena cesta - zemljiškoknjižni postopek – knjižni pravni prednik – geodetski elaborat – Državna geodteska uprava – javno dobro – izbrisna tožbaE
videntiranje i upis u katastru i zemljišnim knjigama ranije izgrađenih javnih i nerazvrtanih cesta (

Prijava in vpis v kataster in zemljiško knjigo že zgrajenih javnih in nerazvrščenih cest)
VS04350301.11.2013ČlankiHrvaškadelovna razmerja – spremembe hrvaške zakonodajeNovela zakona o radu
(Novela Zakona o delu)
VS04565501.09.2013ČlankiHrvaškasposobnost biti stranka – procesna sposobnost - pravdna sposobnost – pravdna sposobnost pravnih oseb – pravdna sposobnost državnih organovSubjekti postupka u sporovima unutar trgovačkog društva
(Subjekti postopka v sporih znotraj gospodarskih družb)
VS04565601.09.2013ČlankiHrvaškadelniška družba (d. d.) - skrbništvo nad delnicamiO dioničarima kojima ne pripadaju njihove dionice (O delničarjih, ki jim ne pripadajo njihove delnice)
VS04565701.09.2013ČlankiHrvaškaadhezijska pogodba – prednosti in slabosti adhezijske pogodbe – zavarovalna pogodba – bančni posli – prevozna pogodba – turistične pogodbe – pogodba o posredovanju in prodaji nepremičnin – razlaga adhezijskih pogodbAdhezijsko sklapanje ugovora s posebnim osvrtom na tumačenje spornih odredbi
(Adhezijsko sklepanje pogodbe s posebnim pogledom na razlago spornih določb)
VS04565801.09.2013ČlankiHrvaškapovračilo stroškov v izvršilnem postopku – potrebni stroški – povračilo stroškov izvršbe na podlagi verodostojne listine – povračilo stroškov izvršbe na nepremičnine – povračilo stroškov izvršbe na premičnineNaknada troškova u ovršnom postupku
(Povrnitev stroškov v izvršilnem postopku)
VS04566601.11.2013ČlankiHrvaškaposlovna odškodninska odgovornost – predpostavke poslovne odškodninske odgovornosti – odgovornost za neizpolnitev – odgovornost za izpolnitev z napako - odgovornost za zamudo z izpolnitvijo – protipravnost – vzročna zveza - nastanek škode – ekskulpacijski razlogi – višja sila – škoda, ki jo povzroči tretja oseba – obvestitev o nastanku škode – izostanek obvestilaUgovorna odgovornost za štetu
(Poslovna odškodninska odgovornost)
VS04566701.11.2013ČlankiHrvaškapogajanja pred sklenitvijo pogodbe – neuspela pogajanja – odgovornost za škodo, nastalo zaradi neuspelih pogajanj – predpostavke odgovornosti – obseg povrnitve škodeOdgovornost za štetu zbog neuspjelih pregovora (Odgovornost za škodo zaradi neuspelih pogajanj)
VS04566801.11.2013ČlankiHrvaškanelojalna konkurenca – oblike nelojalnih ravnanj – nastanek škodePravna priroda nelojalne konkurencije
(Pravna narava nelojalne konkurence)
VS04689213.11.2013ČlankiHrvaškazdravniška napaka – odškodninska odgovornost – moralna in etična načela zdravniške stroke – profesionalna skrbnost – kodeks medicinske etike – stvarna napaka – odgovornost za proizvod z napako – varstvo potrošnikov – objektivna odgovornost – subjektivna odgovornost – pacientove pravice – nepredviden dogodek – slučaj – višja sila – običajno tveganje – sodni postopki – mediacija – arbitražaLiječnička pogreška – sudskomedicinski aspekt (Zdravniška napaka – sodnomedicinski aspekt)
VS04689313.11.2013ČlankiHrvaškafiducija – fiduciarno zavarovanje – prenos v zavarovanje – prenos lastninske pravice v zavarovanje – sporazum strank o prenosu lastninske pravice v zavarovanje – lex commissoria – pactum antihreticum – intabulacijska klavzula – ničnost – komisorni dogovor – neposredna izvršljivost – datio in solutum - prepoved omejitve pravice do vrnitve blaga in pravic – prodaja ali zadržanje zastavljene stvari po vnaprej določeni ceni – prodaja zastavljenega predmeta – podzastava – zastavna pravica na zastavni pravici – večkratna zastavitev iste nepremičnineZabranjene odredbe sporazuma o fiducijarnom osiguranju (Prepovedi pri sklepanju sporazuma o fiduciarnem zavarovanju)
VS04689413.11.2013ČlankiHrvaškaizbrisna tožba – pasivna legitimacija – dobrovernost – načelo zaupanja v zemljiško knjigo – razpolagalna sposobnost – dovoljenost izbrisne tožbe - odškodninska odgovornost – predpostavke za izbrisno tožboBrisovna tužba
(Izbrisna tožba)

Izberi vse|Izvozi izbrane