Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20997cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPWRpdiZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTU=
Evidenčna številka: VS043706, Datum objave: 01.01.2015, Vrsta: Članki, Izvor: Željko Borić, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: varstvo delavcev - prenos podjetja - identiteta podjetja - delodajalec prenosnik - delodajalec prevzemnik - pravice prenesenih delavcev
Besedilo:Prijenos poduzeća i radnička prava (Prenos podjetja in pravice delavcev)
Evidenčna številka: VS043730, Datum objave: 01.05.2015, Vrsta: Članki, Izvor: Renata Gerkman Rudec, Država: Slovenija, Jezik: hrvaščina
Institut: prosti pretok delavcev - vloga Evropske Komisije in Parlamenta - pravica do enakega obravnavanja - diskriminacija
Besedilo:Mobilnost radnika u EU – zaštita od nejednakog postupanja (Mobilnost delavcev v EU – zaščita pred neenakim obravnavanjem)
Evidenčna številka: VS043731, Datum objave: 01.05.2015, Vrsta: Članki, Izvor: prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dr. sc. Vanja Smokvina, Država: Slovenija, Jezik: hrvaščina
Institut: varstvo in zdravje pri delu - avtonomno reguliranje - hierarhija pravnih aktov - pravila
Besedilo:Zapostavljeno autonomno reguliranje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu (Zapostavljeno avtonomno reguliranje varstva in zdravja pri delu)
Evidenčna številka: VS045807, Datum objave: 01.05.2015, Vrsta: Članki, Izvor: mag. Damir Majstorović, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: stečajna masa - stranka v postopku - stečajna masa kot stranka v sodnem postopku - izvršilni postopek
Besedilo:Stečajna masa kao stranka u sudskim postupcima (Stečajna masa kot stranka v sodnih postopkih)
Evidenčna številka: VS047819, Datum objave: 18.05.2015, Vrsta: Članki, Izvor: Josipa Salač, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: potrošniška pogodba - nepoštena pogodbena določba - načelo vestnosti in poštenja - načelo transparentnosti - pogodbe stranke - potrošnik - trgovec - enakopravnost pogodbenih strank - kogentne zakonske določbe - veljavnost nepoštene pogodbene določbe
Besedilo:Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima (Nepoštene določbe v potrošniški pogodbi)
Evidenčna številka: VS047820, Datum objave: 18.05.2015, Vrsta: Članki, Izvor: Zinka Bulka, mag. iur., Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: tožba - predznamba - opravičba predznambe - aktivna legitimacija - rok za vložitev tožbe - vpis v zemljiško knjigo - nepremičnina - zastavna pravica - skupna hipoteka - zaznamba izvršbe
Besedilo:Tužba radi opravdanja predbilježbe (Tožba za opravičbo predznambe)
Evidenčna številka: VS047821, Datum objave: 20.07.2015, Vrsta: Članki, Izvor: Željko Borić, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: zavarovalna pogodba - plačilo zavarovalnine - obveznosti zavarovalnice - zavarovanje avtomobilske odgovornosti - zavarovalni primer - zavarovalno kritje - izguba pravice iz zavarovanja
Besedilo:Obveza na isplatu osigurnine (Obveznost izplačila zavarovalnine)
Evidenčna številka: VS042010, Datum objave: 08.05.2015, Vrsta: Članki, Izvor: Miljenko A. Giunio, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: javna naročila - državna revizijska komisija - postopki pred državno revizijsko komisijo - sodno varstvo v postopkih javnega naročanja
Besedilo:Javna nabava kroz Scile i Haribde žalbenog postupka i upravnog spora (Javno naročanje skozi Scilo in Karibdo pravdnega postopka in upravnega spora)
Evidenčna številka: VS044788, Datum objave: 01.07.2015, Vrsta: Članki, Izvor: dr. Ante Vuković, dr. Dejan Bodul, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: stečajni upravitelj - odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja - zavarovalna pogodba - zavarovanje odgovornosti - pogodba o zavarovanju odgovornosti - ekskulpacijski razlogi - zastaranje - zastaralni roki - odgovornost članov upniškega odbora
Besedilo:Osiguranje stečajnog upravitelja od odgovornosti - de lege lata i rješenja de lege ferenda (Zavarovanje odgovornosti stečajnega upravitelja - de lege lata in sklepi de lege ferenda)
Evidenčna številka: VS044805, Datum objave: 01.11.2015, Vrsta: Članki, Izvor: Mićo Ljubenko, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: dolžnikova obveznost predlagati začetek stečajnega postopka - odškodninska odgovornost poslovodstva - nelikvidnost - skupna škoda - FINA - Finančna agencija - obveznost FINE predlagati začetek stečajnega postopka -razlogi za stečaj - čas nastanka odgovornosti zaradi opustitve vložitve predloga za začetek stečajnega postopka - izpodbojna dejanja - odgovornost članov uprave - osnovni kapital - nadzorni odbor - zavarovanje članov uprave za odgovornost - postopanje upnikov v stečaju
Besedilo:Materijalna odgovornost zbog nepokretanja stečaja (Odškodninska odgovornost zaradi nevložitve predloga za začetek stečajnega postopka)
Evidenčna številka: VS044806, Datum objave: 01.11.2015, Vrsta: Članki, Izvor: dr. Henrik-Riko Held, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: neupravičena pridobitev - verzija - kondikcija - verzijski zahtevek - kondikcijski zahtevek
Besedilo:Kondikcijski i verzijski zahtjevi de iure condito (Kondikcijski in verzijski zahtevki de iure condito)
Evidenčna številka: VS047871, Datum objave: 19.10.2015, Vrsta: Članki, Izvor: Damir Kontrec, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: zemljiškoknjižni postopek - zaznamba začetka postopka - zaznamba spora - vpis v zemljiško knjigo - cesta - skrajšani stečajni postopek - izbris subjekta iz sodnega registra - izbris zaznambe - prenehanje lastnika nepremičnine - ugovor - pritožba - zaznamba pravnega sredstva - izredno pravno sredstvo
Besedilo:Dvojbe u primjeni zemljišnoknjižnih propisa (Dvomi pri uporabi zemljiškoknjižnih pripisov)
Evidenčna številka: VS047872, Datum objave: 19.10.2015, Vrsta: Članki, Izvor: mr. sc. Senija Ledić, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: novela Družinskega zakonika - razveza zakonske zveze - roditeljska pravica - očetovstvo - materinstvo - posvojitev - skrbništvo - rejništvo - sporazumna razveza zakonske zveze - otrokova korist - obvezni svetovalni razgovor - skupna vzgoja in varstvo otroka - mediacija - pravica do stanovanja - družinski dom - domneva očetovstva - odvzem roditeljske pravice - preživljanje - preživljanje starih staršev - preživljanje zakonca - poslovna sposobnost - odločanje o zdravljenju - pritožba - revizija - vloga centra za socialno delo - otrok v sodnem postopku - procesna sposobnost otroka - zastopanje otroka v postopku - otrokovo mnenje
Besedilo:Glavne značajke reforme obiteljskog prava i postupka (Glavne značilnosti novele družinskega prava in postopka)
Evidenčna številka: VS047873, Datum objave: 19.10.2015, Vrsta: Članki, Izvor: Tomislav Aralica, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: motenje posesti - začasna odredba - sodno varstvo posesti - samopomoč - ugotovitvena odločba - dajatvena odločba
Besedilo:Smetanje posjeda s posebnim osvrtom na privremene mjere (Motenje posesti s posebnim poudarkom na začasnih odredbah)
Evidenčna številka: VS047874, Datum objave: 14.12.2015, Vrsta: Članki, Izvor: Damir Jelušić, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: dovoljenost revizije - pravno mnenje Vrhovnega sodišča - predlog za dopustitev revizije - dopuščena revizija - medijska zadeva
Besedilo:(Ne)dopuštenost redovne revizije po posebnim propisima - pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH ((Ne)dopustnost redne revizije po posebnih predpisih – pravno mnenje Vrhovnega sodišča RH)
Evidenčna številka: VS047875, Datum objave: 14.12.2015, Vrsta: Članki, Izvor: mr.sc. Miljenko A. Giunio, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: predplačilo - akontacija - škoda - dospelost terjatve - zastaranje
Besedilo:Akontacijska obveza – zastara u raskoraku s dospjelošću (Obveznost predplačila – zastara v primerjavi z dospelostjo)
Evidenčna številka: VS047935, Datum objave: 18.04.2016, Vrsta: Članki, Izvor: Branimir Škurla, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: predpogodba - odškodninska odgovornost - razlaga predpogodbe - vzporedni dogovori - stranski dogovori - obveznosti iz predpogodbe - obveznost skleniti glavno pogodbo - bistvene sestavine predpogodbe - odstop od predpogodbe - neizpolnitev predpogodbe
Besedilo:Uz deset godina ZOO-a: Predugovor (Ob deseti obletnici Zakona o obligacijskih razmerjih: Predpogodba)
Evidenčna številka: VS047936, Datum objave: 18.04.2016, Vrsta: Članki, Izvor: dr. sc. Mladen Pavlović, Država: Hrvaška, Jezik: hrvaščina
Institut: etažna lastnina - solastnina - upravljanje s stavbo - samoupravljanje - interno upravljanje - upravnik stavbe - pravni položaj upravnika - odgovornost upravnika - dolžnosti upravnika - pogodba o upravljanju - pogodba o medsebojnih pravicah - vzdrževanje stavbe - rezervni sklad - upravljanje s sredstvi rezervnega sklada - uporaba sredstev rezervnega sklada - obveznost vplačila v rezervni sklad - dolžnik - sodna določitev upravnika - predstavnik solastnika nepremičnine - višina vplačil v rezervni sklad
Besedilo:Etažno vlasništvo/suvlasništvo i upravljanje zgradom (Etažna lastnina/solastnina in upravljanje s stavbo).
Evidenčna številka: VS045831, Datum objave: 01.09.2015, Vrsta: Članki, Izvor: dr. Petar Miladin, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: obrestna mera - spremenljiva obrestna mera - devizna klavzula - drsna lestvica
Besedilo:Promjenljive kamate, devizna i klizna klavzula (Spremenljiva obrestna mera, devizna in drsna klavzula)
Evidenčna številka: VS045832, Datum objave: 01.09.2015, Vrsta: Članki, Izvor: Dražen Jakovina, Država: Hrvaška, Jezik: srbohrvaščina
Institut: prenehanje pogodbe - sporazumno prenehanje pogodbe - enostranska odpoved pogodbe - prenehanje pogodbe na podlagi zakona - razveza pogodbe s strani sodišča - spremenjene okoliščine - posledice prenehanja pogodbe
Besedilo:Raskid ugovora (Prenehanje pogodbe)

Izberi vse|Izvozi izbrane