Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20997cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9NQ==
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS04370601.01.2015ČlankiHrvaškavarstvo delavcev - prenos podjetja – identiteta podjetja - delodajalec prenosnik – delodajalec prevzemnik – pravice prenesenih delavcevPrijenos poduzeća i radnička prava
(Prenos podjetja in pravice delavcev)
VS04373001.05.2015ČlankiSlovenijaprosti pretok delavcev – vloga Evropske Komisije in Parlamenta - pravica do enakega obravnavanja - diskriminacijaMobilnost radnika u EU – zaštita od nejednakog postupanja
(Mobilnost delavcev v EU – zaščita pred neenakim obravnavanjem)
VS04373101.05.2015ČlankiSlovenijavarstvo in zdravje pri delu – avtonomno reguliranje – hierarhija pravnih aktov - pravilaZapostavljeno autonomno reguliranje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
(Zapostavljeno avtonomno reguliranje varstva in zdravja pri delu)
VS04580701.05.2015ČlankiHrvaškastečajna masa – stranka v postopku - stečajna masa kot stranka v sodnem postopku - izvršilni postopekStečajna masa kao stranka u sudskim postupcima (Stečajna masa kot stranka v sodnih postopkih)
VS04781918.05.2015ČlankiHrvaškapotrošniška pogodba - nepoštena pogodbena določba – načelo vestnosti in poštenja – načelo transparentnosti – pogodbe stranke – potrošnik – trgovec – enakopravnost pogodbenih strank – kogentne zakonske določbe – veljavnost nepoštene pogodbene določbeNepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima (Nepoštene določbe v potrošniški pogodbi)
VS04782018.05.2015ČlankiHrvaškatožba – predznamba – opravičba predznambe - aktivna legitimacija – rok za vložitev tožbe – vpis v zemljiško knjigo – nepremičnina – zastavna pravica – skupna hipoteka – zaznamba izvršbeTužba radi opravdanja predbilježbe
(Tožba za opravičbo predznambe)
VS04782120.07.2015ČlankiHrvaškazavarovalna pogodba - plačilo zavarovalnine – obveznosti zavarovalnice - zavarovanje avtomobilske odgovornosti – zavarovalni primer - zavarovalno kritje - izguba pravice iz zavarovanjaObveza na isplatu osigurnine
(Obveznost izplačila zavarovalnine)
VS04201008.05.2015ČlankiHrvaškajavna naročila - državna revizijska komisija - postopki pred državno revizijsko komisijo - sodno varstvo v postopkih javnega naročanjaJavna nabava kroz Scile i Haribde žalbenog postupka i upravnog spora
(Javno naročanje skozi Scilo in Karibdo pravdnega postopka in upravnega spora)
VS04478801.07.2015ČlankiHrvaškastečajni upravitelj - odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja - zavarovalna pogodba - zavarovanje odgovornosti - pogodba o zavarovanju odgovornosti - ekskulpacijski razlogi - zastaranje - zastaralni roki - odgovornost članov upniškega odboraOsiguranje stečajnog upravitelja od odgovornosti - de lege lata i rješenja de lege ferenda
(Zavarovanje odgovornosti stečajnega upravitelja - de lege lata in sklepi de lege ferenda)
VS04480501.11.2015ČlankiHrvaškadolžnikova obveznost predlagati začetek stečajnega postopka - odškodninska odgovornost poslovodstva - nelikvidnost - skupna škoda - FINA - Finančna agencija - obveznost FINE predlagati začetek stečajnega postopka -razlogi za stečaj - čas nastanka odgovornosti zaradi opustitve vložitve predloga za začetek stečajnega postopka - izpodbojna dejanja - odgovornost članov uprave - osnovni kapital - nadzorni odbor - zavarovanje članov uprave za odgovornost - postopanje upnikov v stečajuMaterijalna odgovornost zbog nepokretanja stečaja
(Odškodninska odgovornost zaradi nevložitve predloga za začetek stečajnega postopka)
VS04480601.11.2015ČlankiHrvaškaneupravičena pridobitev - verzija - kondikcija - verzijski zahtevek - kondikcijski zahtevekKondikcijski i verzijski zahtjevi de iure condito
(Kondikcijski in verzijski zahtevki de iure condito)
VS04787119.10.2015ČlankiHrvaškazemljiškoknjižni postopek - zaznamba začetka postopka – zaznamba spora – vpis v zemljiško knjigo – cesta - skrajšani stečajni postopek – izbris subjekta iz sodnega registra – izbris zaznambe - prenehanje lastnika nepremičnine – ugovor – pritožba – zaznamba pravnega sredstva – izredno pravno sredstvoDvojbe u primjeni zemljišnoknjižnih propisa (Dvomi pri uporabi zemljiškoknjižnih pripisov)
VS04787219.10.2015ČlankiHrvaškanovela Družinskega zakonika – razveza zakonske zveze – roditeljska pravica – očetovstvo – materinstvo – posvojitev – skrbništvo – rejništvo – sporazumna razveza zakonske zveze – otrokova korist – obvezni svetovalni razgovor – skupna vzgoja in varstvo otroka – mediacija – pravica do stanovanja – družinski dom – domneva očetovstva – odvzem roditeljske pravice – preživljanje – preživljanje starih staršev – preživljanje zakonca – poslovna sposobnost – odločanje o zdravljenju – pritožba – revizija – vloga centra za socialno delo – otrok v sodnem postopku - procesna sposobnost otroka – zastopanje otroka v postopku – otrokovo mnenjeGlavne značajke reforme obiteljskog prava i postupka
(Glavne značilnosti novele družinskega prava in postopka)
VS04787319.10.2015ČlankiHrvaškamotenje posesti - začasna odredba – sodno varstvo posesti – samopomoč – ugotovitvena odločba – dajatvena odločbaSmetanje posjeda s posebnim osvrtom na privremene mjere
(Motenje posesti s posebnim poudarkom na začasnih odredbah)
VS04787414.12.2015ČlankiHrvaškadovoljenost revizije – pravno mnenje Vrhovnega sodišča – predlog za dopustitev revizije – dopuščena revizija – medijska zadeva(Ne)dopuštenost redovne revizije po posebnim propisima - pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH
((Ne)dopustnost redne revizije po posebnih predpisih – pravno mnenje Vrhovnega sodišča RH)
VS04787514.12.2015ČlankiHrvaškapredplačilo – akontacija – škoda – dospelost terjatve - zastaranjeAkontacijska obveza – zastara u raskoraku s dospjelošću
(Obveznost predplačila – zastara v primerjavi z dospelostjo)
VS04793518.04.2016ČlankiHrvaškapredpogodba – odškodninska odgovornost – razlaga predpogodbe – vzporedni dogovori – stranski dogovori - obveznosti iz predpogodbe – obveznost skleniti glavno pogodbo – bistvene sestavine predpogodbe - odstop od predpogodbe – neizpolnitev predpogodbeUz deset godina ZOO-a: Predugovor
(Ob deseti obletnici Zakona o obligacijskih razmerjih: Predpogodba)
VS04793618.04.2016ČlankiHrvaškaetažna lastnina – solastnina – upravljanje s stavbo – samoupravljanje – interno upravljanje - upravnik stavbe - pravni položaj upravnika - odgovornost upravnika – dolžnosti upravnika – pogodba o upravljanju – pogodba o medsebojnih pravicah – vzdrževanje stavbe – rezervni sklad – upravljanje s sredstvi rezervnega sklada – uporaba sredstev rezervnega sklada – obveznost vplačila v rezervni sklad – dolžnik – sodna določitev upravnika – predstavnik solastnika nepremičnine – višina vplačil v rezervni skladEtažno vlasništvo/suvlasništvo i upravljanje zgradom
(Etažna lastnina/solastnina in upravljanje s stavbo).
VS04583101.09.2015ČlankiHrvaškaobrestna mera - spremenljiva obrestna mera – devizna klavzula – drsna lestvicaPromjenljive kamate, devizna i klizna klavzula (Spremenljiva obrestna mera, devizna in drsna klavzula)
VS04583201.09.2015ČlankiHrvaškaprenehanje pogodbe – sporazumno prenehanje pogodbe – enostranska odpoved pogodbe – prenehanje pogodbe na podlagi zakona – razveza pogodbe s strani sodišča – spremenjene okoliščine – posledice prenehanja pogodbeRaskid ugovora
(Prenehanje pogodbe)

Izberi vse|Izvozi izbrane