Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20997cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Mw==
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS04354201.01.2014ČlankiHrvaškastečaj delodajalca - zavarovanje terjatev delavcev – pravice delavcev - Agencija za zavarovanje zahtevkov delavcev v primeru stečaja delodajalcaNovela zakona o osiguranju potraživanja radnika u slućaju stečaja delodajalca (Novela zakona o zavarovanju zahtevkov delavcev v primeru stečaja delodajalca)
VS04354301.01.2014ČlankiHrvaškadavki - stalno prebivališče – vpliv prebivališča na pravice iz delovnega razmerja – prijava stalnega prebivališča – odjava stalnega prebivališčaNovi zakon o prebivalištu i njegovo značenje za porezno i radno pravo (Novi zakon o prebivališču in njegov pomen za davčno in delovno pravo)
VS04755812.02.2014ČlankiHrvaškaposest – neposredni posestnik – posredni posestnik – samopomoč – varstvo posesti – sodno varstvo posestiPosjedovna zaštita (Varstvo posesti)
VS04811601.01.2014ČlankiHrvaškazastaranje - zastaranje kazenskega pregona - retroaktivnost - zastaralni roki - evropski nalog za prijetje in predajo - dvojna kaznivost - identiteta normeZastara kaznenog progona u kontekstu EU-naloga i retroaktivnosti kasnijeg zakona
(Zastaranje kazenskega pregona v kontekstu evropskega naloga za prijetje in predajo in retroaktivnost kasnejšega zakona)
VS04569801.01.2014ČlankiHrvaškaprevozna pogodba – prevoz stvari po morju – odpoved pogodbe s strani naročnika – ladjarska pogodbaSamovoljni odustanak naručitelja od ugovora o prijevozu stvari morem (Samovoljna odpoved pogodbe o prevozu blaga po morju s strani naročnika)
VS04571501.03.2013ČlankiHrvaškaizpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj – izpodbijanje dejanj stečajnega dolžnika – namen izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj – predpostavke izpodbijanja – rok za izpodbijanje – razlika med izpodbijanjem pravnih dejanj v stečajnem postopku in izven njega – izpodbijanje s tožbo – izpodbijanje z ugovoromPobijanje pravnih radnji dužnika po Zakonu o obveznim odnosima i Stečajnom zakonu
(Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj po Zakonu o obveznim odnosima in Stečajnem zakonu)
VS04571601.03.2013ČlankiHrvaškaodgovornost družbenikov za obveznosti družbe - spregled pravne osebnosti – predpostavke odgovornosti družbenikov – ugovori družbenikaOdgovornost članova za obveze društva kapitala (Odgovornost družbenikov za obveznosti gospodarske družbe)
VS04812101.05.2014ČlankiHrvaškaevropski nalog za prijetje in predajo - izvrševanje evropskega naloga za prijetje in predajo - državno tožilstvo - pritožba - oškodovanec - funkcije državnega tožilca - kazenski pregon - zahteva za varstvo zakonitostiNeprirodna i neustavna pozicija hrvatskog državnog odvjetništva u postupku provedbe EU uhidbenog naloga (Nenaraven in neustaven položaj državnega tožilstva na Hrvaškem v postopku izvajanja evropskega naloga za prijetje in predajo)
VS04761221.03.2014ČlankiHrvaškalastninska pravica – omejitev lastninske pravice – nepremičnina – cesta – javno dobro – vodno dobro - gozd – kmetijsko zemljišče – varstvo lastninske pravice – sodno varstvo – razlastitev – kulturna dediščinaNajšira ograničenja vlasnikove pravne vlasti nad nekretninama prema posebnim stvarnopravnim uređenjima i jamstva prema vlasništva
( Najširše omejitve lastnikove pravne oblasti nad nepremičnino na podlagi posebnih stvarnopravnih ureditev in zaščite lastninske pravice)
VS04761321.03.2014ČlankiHrvaškalastninska pravica – prehodne in končne določbe – družbena lastnina – lastninjenje – privatizacija - pravica upravljanja, uporabe in razpolaganja - nepremičnina – predmet lastninske pravice – kmetijsko zemljišče – gozd – športni objekti – društvo - pravna oseba – zadruga – vknjižba v zemljiško knjigo – sodno varstvo – pravni naslednik – gospodarska družba - prednostna pravicaPretvorba prema prijelaznim i završnim odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(Lastninjenje v skladu s prehodnimi in končnimi določbami Zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah)
VS04761421.03.2014ČlankiHrvaškazemljiška knjiga – zemljiškoknjižni postopek – veljaven in zakonit vpis v zemljiško knjigo - sodno varstvo - pritožba – revizija – izbrisna tožba – ugovor – rok za vložitev izbrisne tožbe – vročanje – aktivna legitimacija – ustanovitev, obnova in dopolnitev zemljiške knjige – tožba na popravek – zaznambaNovela Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. i pravna sredstva za zaštitu od nevaljanih i nezakonitih upisa v zemljišnoj knjizi
(Novela Zakona o zemljiški knjigi iz leta 2013 in pravna sredstva za zaščito pred neveljavnimi in nezakonitimi vpisi v zemljiški knjigi)
VS04761521.03.2014ČlankiHrvaškamedij – odškodninska odgovornost – povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode - odgovornost odgovornega urednika – odgovornost založnika – odgovornost novinarja – odgovornost medija – odgovornost avtorja – odgovornost odvetnika – odgovornost sodnika - pravična denarna odškodnina – osebnostna pravica –razžalitev dobrega imena in časti – dostojanstvo – pravica do svobode izražanja – tožba – rok za vložitev tožbe – prekluziven rok – procesne predpostavke – objava popravka – objava sodbe - višina odškodnine – duševne bolečine – strah – telesne bolečine – javna oseba – zasebna oseba – mladoletna oseba - izvedenecMediji – moć brez pravog nadzora – Odgovornost nakladnika medija za novčanu naknadu štete
( Mediji – moč brez pravega nadzora – odškodninska odgovornost založnika medija za denarno odškodnino)
VS04761621.03.2014ČlankiHrvaškaevropsko civilno procesno pravo – pravosodno sodelovanje – civilna zadeva – eksekvatura – implementacija uredbe – predhodno odločanje – evroavtonomna razlaga pojmov – načelo enotne razlage – javni red – lex fori – spor majhne vrednosti – plačilni nalog – iura novit curia – evropska pravosodna mreža – evropski pravosodni atlas – standardiziran obrazecPregled instituta procesnog prava koji se počinju primjenjivati ulaskom Republike Hrvatske u EU – pogled praktičara
( Pregled institutov procesnega prava, ki se začnejo uporabljati z vstopom Republike Hrvaške v EU - pogled praktika)
VS04761721.03.2014ČlankiHrvaškaglavna obravnava – koncentracija postopka – mirovanje postopka - načelo monokratičnosti – dokazovanje – zaslišanje – vročanje – stvarna pristojnost – pravni interes – plačilni nalog – prosta presoja dokazov – stroški postopka – potrebni stroški postopka – procesni rok – vrnitev v prejšnje stanje – tožba – nasprotna tožba – izvedenec – priprave za glavno obravnavo – predhodni preizkus tožbe – razpis naroka za glavno obravnavo – odgovor na tožbo – načelo odprtega sojenja – ugovor – preložitev naroka za glavno obravnavo – razveljavitev sodbe sodišča prve stopnje - pravno sredstvo – sestava sodišča – pritožba - rok za vložitev pritožbe – izvršljivost odločbe – pravnomočnost – izvedba dokaza pred sodišče druge stopnje – obseg obrazložitve odločbe sodišča druge stopnje – revizija – dovoljenost revizije – sodba – izdaja in razglasitev sodbe – postopek s pritožboNovo uređenje glavne rasprave i žalbenog postupka po noveli Zakona o parničnom postupku iz 2013.
(Nova ureditev glavne obravnave in pritožbenega postopka po noveli Zakona o pravdnem postopku iz leta 2013)
VS04361201.03.2014ČlankiSlovenijanovela Zakona o delovnih razmerjih – odpoved pogodbe o zapslitviNovela zakona o radu iz 2013. i kolektivni otkazi u svjetlu primjene europskog prava
(Novela zakona o delovnih razmerjih iz leta 2013 in odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev v luči evropskega prava)
VS04766912.05.2014ČlankiHrvaškakolizijsko pogodbeno pravo - načelo najbližje zveze – materialno pravo – pogodba – avtonomija voljePrincip najbliže veze u kolizijskom ugovornom pravu
(Načelo najtesnejše zveze v kolizijskem pogodbenem pravu)
VS04767012.05.2014ČlankiHrvaškaspor male vrednosti – evropski postopek – prebivališče – načelo pisnosti postopka – načelo koncentracije postopka – načelo ekonomičnosti postopka – pravna sredstva – izvršba – priznanje tuje sodne odločbeEuropski postupak za sporove male vrijednosti i usporedba sa hrvatskim zakonom
(Evropski postopek za spore male vrednosti in primerjava s hrvaško zakonodajo)
VS04767112.05.2014ČlankiHrvaškapravdni postopek – vročanje – notar – sporazum strank o načinu vročanja – elektronsko vročanje – neposredno vročanje med strankami oziroma odvetniki – dogovor strank o naslovu za vročanje – zasebno vročanje – vročanje na sodiščuNeke značajke posebnih metoda dostave u parničnom postupku
(Nekatere značilnosti posebnih metod vročanja v pravdnem postopku)
VS04767212.05.2014ČlankiHrvaškanaturalna obveznost – osebna obveznost – bodoča obveznost – alternativna obveznost – posojilna pogodba – porok - poroštvo – predmet poroštva – solidarna obveznost – pogojna obveznost – kumulativna obveznost – fakultativna obveznost – stvarnopravna obveznostPredmet jamstva za koje se obveze može jamčiti (Predmet poroštva, za izpolnitev katerega se je mogoče zavezati)
VS04767312.05.2014ČlankiHrvaškazavarovanje terjatev - načelo prednostnega vrstnega reda vpisa – sodno zavarovanje terjatev – notarsko zavarovanje terjatev - premičnina – premoženjska pravica – register zastavnih pravic - zastavna pravica – predlog za vpis zastavne pravice – prednostno načelo – odstop prednostnega vrstnega redaNačelo prednosnog reda upisa sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina na pokretninama i pravima (Načelo prednostnega vrstnega reda vpisa sodnih in notarskih zavarovanj terjatev na premičninah in pravicah)

Izberi vse|Izvozi izbrane