Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20965cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MQ==
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS03883302.12.2002ČlankiHrvaškamolk organa - pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - ustavna pritožba - ZUS - izčrpanje pravnih sredstev - procesne predpostavke za vložitev - odločitev v razumnem roku - odločitve Ustavnega sodišča - pravično nadomestilo - oblika zahtevka - nepopravljiva škodaZaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda – Podnošenje ustavne tužbe prije iscrpljenog pravnog puta
(Zaščita človekovih pravic in temeljnih svoboščin - vložitev ustavne tožbe pred izčrpanjem pravnih sredstev)
VS03883402.12.2002ČlankiHrvaškazakonska zveza - premoženjska razmerja med zakonci - posebno premoženje - skupno premoženje - preživljanje - delitev skupnega premoženja - način pridobitveStatus imovine bračnih drugova – neka pitanja i dvojbe
(Status premoženja zakoncev - nekatera vprašanja in dvomi)
VS03883502.12.2002ČlankiHrvaškaodgovornost družbenikov - kapitalska družba - odgovornost članov uprave in nadzornega sveta - osebna družba - odgovornost za obveznosti gospodarske družbe - odgovornost članov za obveznosti GIZ - odgovornost članov za obveznosti k.d. - odgovornost zastopnika glede vložitve predloga za začetek stečajnega postopkaOdgovornost za obveze trgovačkog društva
(Odgovornost za obveznosti gospodarske družbe)
VS03883602.12.2002ČlankiHrvaškapogodba o zavarovanju - obveznost informiranja o pomembnih okoliščinahUgovor o osiguranju – obveza informiranja o značajnim okolnostima
(Zavarovalna pogodba - dolžnost seznanitve s pomembnimi okoliščinami)
VS03883702.12.2002ČlankiHrvaškaskaženost - telesne bolečine - strah - težka invalidnost bližnjega - denarna odškodnina - nematerialna škoda - povrnitev nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - odškodnina zaradi kršitve človekovih pravic - pravno nepriznane oblike nepremoženjske škode - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnostiNaknada nematerijalne štete – neka pitanja
(Povrnitev nepremoženjske škode - nekatera vprašanja)
VS03883802.12.2002ČlankiHrvaškapoklicna bolezen - odškodninska odgovornost delodajalca - nesreča pri delu - odgovornost zaradi nezakonite odločitve delodajalcaOdgovornost poslodavca za štetu uzrokavanu radniku
(Odgovornost delodajalca za škodo, povzročeno delavcu)
VS03883902.12.2002ČlankiHrvaškavrnitev delavca na delo - izvršba - sodno varstvo - varstvo pravic delavcev - nadomestilo plačeVraćanje radnika na posao u parničnom i ovršnom postupku
(Vrnitev delavca na delo v pravdnem in izvršilnem postopku)
VS03884002.12.2002ČlankiHrvaškapravnomočnost odločbe – formalna pravnomočnost – materialna pravnomočnost – katere odločbe postanejo pravnomočne – pritožba zoper odločbo sodišča prve stopnje – učinki pravnomočnosti – prepoved ponovnega sojenja o isti stvari – objektivne meje pravnomočnosti – prekoračitev tožbenega zahtevka – subjektivne meje pravnomočnosti – časovne meje pravnomočnostiPravomoćnost odluka u parničnom postupku
VS04116101.05.2005ČlankiHrvaškapredhodno vprašanje – objekt predhodnega vprašanja – prehodnost predhodnega vprašanja – predhodno vprašanje kot dejansko ali pravno vprašanje – reševanje predhodnih vprašanj v drugem postopku – učinki sodne odločitve o predhodnem vprašanju – pravnomočnost – deklaratorne odločbe – kondemnatorne odločbe – konstitutivne odločbe – objektivne in subjektivne meje učinkovanja odločb, ki rešujejo predhodno vprašanje – statusni spori – časovne meje učinkovanja – procesne meje učinkovanja – teritorialne meje učinkovanja – prejudicialno vprašanje – upravni akti – predhodna vprašanja v pravnih sredstvih„Predhodno“ pitanje u parničnom postupku
(„Predhodno vprašanje“ v pravdnem postopku)
VS04116201.05.2005ČlankiHrvaškapravnomočnost – vsebina pravnomočnosti – formalna in materialna pravnomočnost – začetek pravnomočnosti – deljena in enotna pravnomočnost – objektivne meje pravnomočnosti – subjektivne meje pravnomočnosti – časovne meje pravnomočnostiPravomočnost odluke i istovjetnost spora u parnici
(Pravnomočnost odločbe in istovetnost spora)
VS04116301.05.2005ČlankiHrvaškascenske prireditve – povrnitev škode – odgovornost organizatorja prireditve – izključitev odgovornostiOdštetna odgovornost organizatora scenskih
priredbi

(Odškodninska odgovornost organizatorjev scenskih prireditev)
VS04116401.07.2005ČlankiHrvaškapravdni stroški – povrnitev pravdnih stroškov – načelo uspeha v pravdi – metode ugotavljanja obsega uspeha v pravdi – umik tožbe – umik pravnega sredstva – pravica intervenienta do povrnitve stroškov – enotni sosporniki – stroški sodišča – zahteva za povrnitev stroškov – sodna poravnava – zakonski spori in spori iz razmerja med starši in otroki – načelo krivde – načelo objektivne vzročnosti – zamudne obresti od pravdnih stroškovKonačno snošenje troškova parničnog postupka – pokušaj sustavne prezentacije i redefiniranja instituta
(Povrnitev stroškov pravdnega postopka – poskus sistematične predstavitve in redefiniranja instituta)
VS04116501.05.2005ČlankiHrvaškapobot(kompenzacija)Kompenzacija kao posao te kao način prestanka obveze u praksi hrvatskog trgovačkog sudstva
(Kompenzacija kot posel in način prenehanja obveznosti v praksi hrvaškega gospodarskega sodstva)
VS04116601.07.2005ČlankiHrvaškanepremoženjska škoda – poslovna in neposlovna odgovornost – primerjalno pravoOdgovornost za neimovinsku štetu
(Odgovornost za nepremoženjsko škodo)
VS04116701.07.2005ČlankiHrvaškapravna narava obresti – vrste obresti – pogodbene obresti – zakonske obresti – zamudne obresti – višina pogodbenih obresti – višina zakonskih obresti – kapitalizacija obresti – anatocizem – obračun obresti – obrestna meraPravno uređenje kamata
(Pravna ureditev obresti)
VS04116801.07.2005ČlankiHrvaškakoncesije – pomorsko dobro - telekomunikacije – elektronski mediji – radio in televizija – prirejanje iger na srečo in nagradnih iger – veterinarska dejavnost – komunalne dejavnosti - izkoriščanje naravnih bogastev - rudarstvo – koncesije na kmetijskih zemljiščih – lovišča – izkoriščanje kulturnih dobrin – javne ceste – izkoriščanje voda in javnega vodnega dobra – prevoz blaga in potnikov – proste carinske trgovine – izvajanje pristaniške dejavnosti – koncesija na pomorskem dobruPravno uređenje koncesija (s posebnim osvrtom na pomorsko dobro)
(Pravna ureditev koncesij – s posebnim ozirom na pomorsko dobro))
VS04116901.07.2005ČlankiHrvaškapogodba o delu – statusne spremembe – prenos družbe – prenos dela družbe – odpoved pogodbe o zaposlitvi – krivdni razlogi – poslovni razlogi – sprememba pogodbe o zaposlitvi - prenos pogodbe o delu na novega delodajalcaPrenos ugovora o radu na novog poslodavca
(Prenos pogodbe o delu na novega delodajalca)
VS04125501.11.2005ČlankiHrvaškaneveljavnost pogodbe – ničnost – nasprotje z ustavo, prisilnimi predpisi, moralnimi načeli - popolna poslovna nesposobnost – napake volje – mogoč, dopusten, določen ali določljiv predmet obveznosti – nagib za sklenitev pogodbe – obličnost – pogoj – ničnost splošnih pogojev – delna ničnost – posledice ničnosti – restitucija – plačilo odškodnine – uveljavljanje ničnosti – konvalidacija – izpodbojnost – razlogi izpodbojnosti – razveljavitev pogodbe – delna izpodbojnost – uveljavljanje izpodbojnosti – posledice izpodbojnostiNevaljanost ugovora – ništetni i pobojni ugovori prema Zakonu o obveznim odnosima
(Neveljavnost pogodbe – ničnostni in izpodbojnostni razlogi po Zakonu o obligacijskih razmerjih)
VS04125601.11.2005ČlankiHrvaškazgodovinski pregled pravne ureditve – prilagajanje hrvaške zakonodaje pravu EU – varstvo potrošnikov – pojem potrošnika in trgovca – pogoji prodaje blaga in izvajanja storitev – oglaševanje proizvodov in storitev – zavajajoče oglaševanje – primerjalno oglaševanje – predujem – pogodbena kazen – način sklenitve pogodbe – splošni pogoji – nepoštene določbe pogodbe – ničnost – odgovornost za pravne in stvarne napake – garancija - potrošniški krediti – timesharing – pogodba o organiziranju potovanja – povrnitev škode - premoženjska škoda – javna obljuba nagrade – razdrtje pogodbe - embalažaZaštita prava potrošača i novi Zakon o obveznim odnosima
(Varstvo pravic potrošnikov in novi Zakon o obligacijskih odnosih)
VS04117001.11.2005ČlankiHrvaškaprodajna pogodba - ponudba - sprejem ponudbe - javna naročila - ničnost javnega naročilaOdnos obveznog prava i prava javne nabave kroz ugovor o nabavi
(Odnos med obligacijskim pravom in pravom javnih naročil – kupna pogodba)

Izberi vse|Izvozi izbrane