Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20965cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0y
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005593601.12.2021ČlankiSlovenijapredkupna pravica - kršitev predkupne pravice - oblikovalni zahtevek - dajatveni zahtevek - sklepčnost tožbe - pogoji za uveljavljanje predkupne pravice - nedobrovernost tretjega - obvestilo predkupnemu upravičencu - odškodninski zahtevek - prodaja kmetijskih zemljišč

Način uveljavljanja kršitve predkupne pravice

VS0005600330.06.2021ČlankiHrvaškaposvojitev otroka - rejništvo - posvojitev otroka po istospolnih partnerjih - pravice istospolnih partnerjev

Posvojenje i udomiteljstvo pred izazovima za bolju budućnost nezbrinute djece (Posvojitev in rejništvo ob izzivih za boljšo prihodnost zanemarjenih otrok)

VS0005599731.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - potek postopka - predhodni preizkus predloga - uvedba postopka - sklep o postavitvi začasnega zastopnika - vročitev predloga - dokaz z izvedencem - nesuspenzivnost pritožbe - začetek postopka po uradni dolžnosti

Shema postopka postavitve odrasle osebe pod skrbništvo

VS0005600207.12.2021ČlankiHrvaškalastninska pravica najemodajalca - nepremoženjska škoda - navadna škoda - hrvaško pravo - primerjava s primeri iz sodne prakse

Konsideracije oko prava vlasnika stanova koje koriste ili su koristili zaštićeni najmoprimci (Razmišljanje glede pravic lastnikov stanovanj, ki jih uporabljajo ali so jih uporabljali zaščiteni najemniki)

VS0005592824.02.2022ČlankiSlovenijapostavitev izvedenca - testiranje dnk - plačevanje preživnine - snemanje glavne obravnave

Družinsko sodstvo s perspektive vpletenega laika

VS0005600430.06.2021ČlankiHrvaškastranke v postopku - prenehanje stranke - smrt stranke med postopkom - napačna oznaka stranke - sosporniki - odtujitev stvari - sposobnost biti stranka - procesna sposobnost stranke - stranski udeleženci v postopku

Stranke i sudjelovanje trećih osoba u parnici (Stranke in sodelovanje tretjih oseb v sodnih sporih)

Sporna pravna pitanja i aktualna sudska praksa (Sporna pravna vprašanja in trenutna sodna praksa)

VS0005593701.12.2021ČlankiSlovenijavrednost zapuščine - cenitve zapuščine - ocenjevanje vrednosti - vrednost nepremičnin - sodni izvedenci in sodni cenilci

Vrednotenje nepremičnin v zapuščinskem postopku

VS0005599531.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - udeleženci postopka - formalni udeleženci postopka - zakoniti udeleženci nepravdnega postopka - pravice udeležencev postopka - materialni udeleženci nepravdnega postopka - udeležba svojcev - prijava udeležbe - izbira skrbnika

Udeleženci v postopku postavitve odrasle osebe pod skrbništvo

VS0005600018.03.2022ČlankiHrvaškacesija - pogodba o cesiji - obvestitev dolžnika o cesiji - odstop terjatve (cesija) - globalna cesija - prevzem izpolnitve - subrogacija - sprememba dolžnika - prevzem dolga - pristop k dolgu

Promjena subjekta u obveznom odnosu pravni učinci i posljedice (Sprememba subjekta v obligacijskem razmerju pravni učinki in posledice)

VS0005592916.12.2021ČlankiSlovenijadokazovanje s pričami - pisna izjava priče - pisna izjava stranke - načelo neposrednosti - pristranskost

Pisna izjava stranke v pravdi namesto njenega zaslišanja

VS0005593310.03.2022ČlankiSlovenijasprememba zakonodaje - prenehanje najemne pogodbe - odpoved najemne pogodbe - odpoved najemne pogodbe iz krivdnih razlogov - enostranska izjava - vročitev odpovedi - izpraznitveni nalog - retroaktivna veljava zakona

Nova ureditev izvensodne odpovedi stanovanjskih najemnih pogodb v luči prepovedi retroaktivnosti

VS0005598631.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - odvzem poslovne sposobnosti - postavitev skrbnika - načelo sorazmernosti - naloge skrbnika - odločba o imenovanju skrbnika - procesna sposobnost - izbira skrbnika

Skrbništvo za odrasle osebe

VS0005482313.01.2022ČlankiSlovenijasolastnina - oddaja stanovanja v najem - najemna pogodba - posel rednega upravljanja - dejanska etažna lastnina - soglasje solastnika

Soglasje solastnikov kot pogoj dopustnosti oddaje stanovanja v najem

VS0005598931.12.2021ČlankiSlovenijapostopek za postavitev odrasle osebe pod skrbništvo - uporaba zakona - prehodne določbe - učinek pravnomočnosti - odvzem poslovne sposobnosti - prenehanje skrbništva - razrešitev skrbnika - podaljšanje roditeljske pravice

Prehod v novo ureditev skrbništva za odrasle osebe

VS0005569421.04.2022ČlankiSlovenijavojni zločin - vojno hudodelstvo - agresija - genocid - hudodelstva zoper človečnost - jurisdikcija slovenskega sodišča - univerzalno načelo - Ukrajina - pristojnost Mednarodnega kazanskega sodiščaMednarodni zločini v Ukrajini in univerzalno načelo
VS0005569531.12.2021ČlankiSlovenijanačelo zakonitosti - kazensko pravo - kazenske sankcije

The closure of systems of penal sanction norms as systems of constitutive rules

(Zapora sistemov norm kazenskopravnih sankcij kot sistemov konstitutivnih pravil)

VS0005575931.12.2021ČlankiSlovenijasovražni govor - svoboda izražanja - človekovo dostojanstvo - Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

Sovražni govor v sodbah Evropskega sodišča za človekove pravice: analitična predstavitev

VS0005565517.02.2022ČlankiSlovenijaponarejanje zdravil - medicinski pripomočki - proizvodnja in promet škodljivih sredstev za zdravljenje - Proizvodnja in promet ponarejenih sredstev za zdravljenje, zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, ali medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede skladnosti - nevarnost za zdravjeNova inkriminirana ravnanja v zvezi s ponarejenimi zdravili
VS0005565914.04.2022ČlankiSlovenijanasilje v družini - kaznivo dejanje - prekršek - sankcije za prekršek - izrek globe - primernost sankcije - učinkovitost - Hrvaška - zaščitni ukrepi - odvračalni učinek - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)

(Ne)primernost izrekanja glob v primeru prekrška "nasilja v družini"

VS0005481913.01.2022ČlankiSlovenijaukrepi za varstvo koristi otroka - Center za socialno delo (CSD) - pristojnost sodišča - pravni učinek odločb - nadomestitev odločbe - namestitev otroka v rejniško družino - podaljšanje rejništvaPredhodno obdobje se izteka

Izberi vse|Izvozi izbrane