Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 79cT1wb2RhbGolQzUlQTFhbmplJTIwcm9rYSUyMHphJTIwaXpwb2xuaXRldiUyMG9idmV6bm9zdGklMjAmZGF0YWJhc2UlNUJVUFJTJTVEPVVQUlMmX3N1Ym1pdD1pJUM1JUExJUM0JThEaSZyb3dzUGVyUGFnZT0yMA==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
sklep I U 624/2012Upravno sodiščeUpravni oddelek07.06.2012upravni spor – akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu - ukrep okoljskega inšpektorja - podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti – zavrženje tožbeRok za izpolnitev obveznosti iz inšpekcijske odločbe ni procesni rok, ker se ne nanaša na opravljanje dejanj v postopku, ampak je o njem odločeno že z inšpekcijsko odločbo, saj se nanaša na samo obveznost, naloženo z inšpekcijskim ukrepom. Tako določen rok je zato mogoče izpodbijati le v okviru pravnih sredstev zoper odločbo, torej zoper izvršilni naslov, njegovega podaljšanja pa ni mogoče doseči na podlagi določb 99. člena ZUP.
UPRS Sodba II U 63/2019-12Upravno sodiščeUpravni oddelek13.03.2019brezplačna pravna pomoč - preklic pogojne obsodbe - podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti - pravna in dejanska vprašanja - zagovornikV obravnavanem primeru je ocena tožene stranke, da je tožeči stranki postopek znan, ker naj bi ji bil rok za izpolnitev posebnega pogoja že enkrat podaljšan in da ne gre za reševanje pravnih vprašanj ter zato ne potrebuje zagovornika, napačna. Postavitev zagovornika obsojencu, ki ga zaradi gmotnega položaja ne more sam najeti in mu je potrebno zagotoviti enak položaj, kot obsojencu, ki tovrstnih gmotnih težav nima, terja po presoji sodišča že sama okoliščina, da mu je v postopku mogoče izreči zaporno kazen.
sklep II U 91/2013Upravno sodiščeUpravni oddelek02.10.2013akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu - procesni sklep - predlog za podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti - odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristiTožnica je z vlogo zahtevala podaljšanje materialnega roka, določenega v inšpekcijski odločbi, ki pa ni podaljšljiv. Zavrženje take vloge v upravnem postopku pa ne predstavlja posega v pravice ali neposredno na zakon oprte tožničine koristi.
sklep II U 232/2012Upravno sodiščeUpravni oddelek20.02.2013upravni spor - akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu - podaljšanje roka – sklep o podaljšanju rokaSklep o zavrženju zahteve za podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti je upravni akt procesne narave, s katerim ni bilo poseženo v tožničino pravico, obveznost ali njeno neposredno, na zakon oprto korist.
sklep II U 433/2012Upravno sodiščeUpravni oddelek25.01.2013inšpekcijski ukrep - rok za izpolnitev naloženih obveznosti - pravna narava roka za izpolnitev naloženih obveznosti - predlog za podaljšanje roka - materialni rok - akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporuV primeru, ko je rok za izpolnitev obveznosti sestavni del inšpekcijske odločbe – izvršilnega naslova, rok za izpolnitev obveznosti ni procesni rok v smislu tretjega odstavka 99. člena ZUP, temveč gre za materialni rok, ki ga ni mogoče podaljšati. Z odločitvijo o zavrženju vloge tožnika za podaljšanje tega roka zato ni bilo poseženo v katero od njegovih pravic.
UPRS sodba I U 557/2014Upravno sodiščeUpravni oddelek03.02.2015neposredna plačila v kmetijstvu - zahteva za izplačilo sredstev – rok za vložitev zahteve – podaljšanje roka - sprememba obveznostiUpravičenec lahko poda največ en utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev.
sklep I U 1908/2011Upravno sodiščeUpravni oddelek28.12.2011inšpekcijski postopek – upravna izvršba – podaljšanje roka za izvršitev obveznosti – upravni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu – zavrženje tožbeSklep o zavrženju zahteve za podaljšanje roka za izvršitev obveznosti, določenega z inšpekcijsko odločbo, v ničemer ne posega v pravni položaj tožnikov, zato tožba zoper takšen akt ni dovoljena.
sklep I U 1592/2011Upravno sodiščeUpravni oddelek22.12.2011upravni spor – akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu – procesni sklep – podaljšanje roka za izpolnitev inšpekcijskega ukrepa – zavrženje tožbeSklep o zavrženju tožnikove zahteve za podaljšanje roka za izpolnitev naloženega inšpekcijskega ukrepa, ki je bil določen že v izvršilnem naslovu, je sicer upravni akt procesne narave, vendar ne predstavlja sklepa, s katerim bi bil inšpekcijski postopek obnovljen, ustavljen ali končan.
UPRS Sodba in sklep II U 446/2016-10Upravno sodiščeUpravni oddelek24.10.2018davčna izvršba - davčna izvršba na denarne prejemke dolžnika - začetek davčne izvršbe - opomin pred izvršboZDavP-2 izdaje opomina v postopku davčne izvršbe ne predvideva. Če davčni organ to vseeno stori, ni namen podaljšanja roka za izpolnitev davčnih obveznosti. Davčna izvršba se lahko začne naslednji dan po poteku roka za plačilo davka.
UPRS sodba in sklep I U 1353/2013Upravno sodiščeUpravni oddelek20.05.2014prošnja za podaljšanje roka – zavrnitev prošnje – procesni rok – materialni rok – bistvena kršitev določb postopkaV zvezi s pravilno obravnavo vloge za podaljšanje podaljšljivih materialnih rokov je treba izhajati iz določb materialnega zakona, torej v obravnavanem primeru iz določb ZPOmK-1. Ker ZPOmK-1 dolžine rokov za izvršitev naloženih ukrepov ne določa, je sklepati na namero zakona, da roke za izvršitev ukrepov iz 53. člena določa organ ter da so podaljšljivi. Ker pa gre za materialni predpis, se odločitev zapodaljšanjeroka sprejme z odločbo. Praviloma je za podaljšanje roka treba uvesti in izvesti nov postopek in izdati novo odločbo (ne procesni sklep). Pri odločanju pa se mora uporabiti kriterije objektivnosti in sorazmernosti.Toženka je vlogo tožnika z dne 5. 7. 2013 že uvodoma nepravilno obravnavala kot vlogo za
sodba I U 1930/2011Upravno sodiščeUpravni oddelek15.03.2012inšpekcijski postopek – ukrep gradbenega inšpektorja – upravna izvršba – stvarna pristojnost – podaljšanje roka za prostovoljno izpolnitevDoločbe o stvarni pristojnosti v zadevi niso bile kršene s tem, da je izvršilni naslov izdala območna enota organa, saj gre v tem primeru zgolj za organizacijsko ureditev delovanja državnega organa in ne za njegovo stvarno pristojnost. Rok za izpolnitev iz inšpekcijske odločbe ni procesni rok, saj se ne nanaša na opravljanje dejanj v postopku, ampak na obveznost, ki je naložena z inšpekcijskim ukrepom. To pomeni, da na izvršljivost ne more vplivati tožnikov predlog za podaljšanje izpolnitvenega roka.
UPRS sodba I U 1258/2013Upravno sodiščeUpravni oddelek11.02.2015dostop do tajnih podatkov - preklic dostopa do tajnih podatkov - vmesno varnostno preverjanje - obstoj varnostnega zadržkaTožnikova trditev v pripravljalni vlogi, da ni imel dostopa do vseh dokumentov, da bi se lahko učinkovito branil, je pavšalna oziroma ni pomembna, saj iz nje ni razvidno, zakaj bi nujno rabil določen dokument, da bi lahko prepričal organ oziroma sodišče, da ni bil sposoben razmišljati in reagirati na poziv za soglasje oziroma izpolnitev vprašalnikov, pri čemer je namesto tega bistveno, ali ni bil sposoben prositi za podaljšanje roka, ali pa za vrnitev v prejšnje stanje.
UPRS sodba II U 423/2014Upravno sodiščeUpravni oddelek09.09.2015Nepovratna sredstva - zahteva za izplačilo sredstev - rok za vložitev zahteve - prošnja za podaljšanje roka - sprememba obveznosti - akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporuZ odločbo o zahtevi za izplačilo sredstev se odloča o pravici stranke. Rok za vložitev zahtevka iz odločbe o pravici do sredstev je torej materialni rok, saj v primeru nespoštovanja navedenega roka stranka izgubi pravico zahtevati izplačilo sredstev.ZKme-1 v 54. členu omogoča spremembo obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. Tako lahko stranka po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, določene v odločbi o pravici do sredstev. Odločitev o podaljšanju roka torej pomeni odločitev o obveznosti stranke. Glede na navedeno je zato zoper tak akt dopusten upravni spor v skladu z določbo 2. člena ZUS-1.
sklep I U 1550/2009Upravno sodiščeUpravni oddelek22.06.2010inšpekcijski postopek – sklep o zavrženju prošnje za dodatni rok za izpolnitev obveznosti - procesni sklep – upravni spor - akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporuTožnik konkretnem primeru se izpodbija sklep, s katerim je bila zavržena prošnja za dodatni rok za izpolnitev obveznosti, pri čemer se drugostopenjski organ pri svoji odločitvi sklicuje na 3. odstavek 99. člena ZUP, ki določa, da se lahko rok, ki ga je določila uradna oseba, ki ga je mogoče podaljšati, podaljša na prošnjo prizadete osebe, ki jo mora ta vložiti pred iztekom roka, če so podani opravičeni razloga za podaljšanje. Tak sklep pa je po mnenju sodišča povsem procesne narave, zato glede na določilo drugega odstavka 5. člena ZUS-1 ne more biti akt, ki bi se lahko izpodbijal v upravnem sporu.
UPRS Sodba III U 186/2016-7Upravno sodiščeUpravni oddelek06.04.2017ukrep kmetijskega inšpektorja - obnova postopka - predlog za obnovo postopka - nova dejstva in dokazi - predlog za podaljšanje roka - poravnavaDokument, ki ga je predlogu za obnovo postopka priložil tožnik, ni novo dejstvo ali dokaz, ki bi lahko, če bi se zanj vedelo v trenutku odločanja, privedlo do nove odločitve. Kot je pravilno ugotovila tožena stranka, dejanska raba zemljišča, kot je vodena v evidencah, ni pomembna pri ugotovitvi, ali lastnik kmetijskega zemljišča oziroma njegov uporabnik ravna tako, kot to od njega zahteva določba 7. člena ZKZ. Tožnik je predlagal, naj se mu rok, ki mu je bil določen za izpolnitev obveznosti, podaljša, svoj predlog pa oprl na določbo 99. člena ZUP. Sodišče soglaša s toženo stranko, da rok, ki je bil določen z izpodbijano odločbo, ni rok, ki bi bil tožniku določen za izvedbo posameznega dejanja v upravnem postopku, pač pa rok za izpolnitev obveznosti. Pravilno tudi ugotavlja, da je podaljšanje takega...
sklep II U 148/2012Upravno sodiščeUpravni oddelek03.04.2013inšpekcijska odločba - rok za izpolnitev obveznosti - podaljšanje roka - materialni rok - poseg v pravico stranke - dopustnost upravnega sporaTožnika sta zahtevala podaljšanje roka, ki je bil določen v izvršilnem naslovu in ga ni mogoče podaljšati. Zato z izpodbijanim sklepom o zavrženju njune vloge ni bilo poseženo v kakšno njuno pravico ali na zakon oprte osebne koristi, saj je o tem bilo odločeno v izvršilnem naslovu (inšpekcijski odločbi).
sodba I U 1758/2012Upravno sodiščeUpravni oddelek07.03.2013inšpekcijski postopek - ukrep gradbenega inšpektorja - nelegalna gradnja - rok za odstranitev nelegalne gradnje - postopek pridobivanja gradbenega dovoljenjaČas, potreben za pridobivanje gradbenega dovoljenja, ni razlog, ki bi ga bilo treba upoštevati pri določitvi roka za izpolnitev obveznosti odstranitve nelegalne gradnje. Morebiti kasneje izdano gradbeno dovoljenje v primeru, kot je obravnavani, pa ima lahko vpliv na postopek izvršbe, ki se zaradi izdanega gradbenega dovoljenja ustavi.
sklep I U 2010/2010Upravno sodiščeUpravni oddelek20.01.2011upravni spor – akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu - procesni rok – materialni rokSklep o zavrženju tožnikove vloge za podaljšanje roka za izpolnitev naloženega inšpekcijskega ukrepa je upravni akt procesne narave. Po določbi 2. odstavka 5. člena ZUS-1 se v upravnem sporu lahko izpodbijajo le tisti sklepi, s katerimi je bil postopek odločanja o izdaji upravnega akta obnovljen, ustavljen ali končan. Izpodbijani sklep ne predstavlja sklepa, s katerim bi bil inšpekcijski postopek obnovljen, ustavljen ali končan, saj se nanaša na rok za izpolnitev obveznosti, ki je bil določen že v inšpekcijski odločbi z dne 5. 12. 2007. Poleg tega se z navedenim sklepom ne odloča o nobeni tožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi, določeni v materialnem predpisu. Rok za izpolnitev
UPRS sodba I U 1007/2014Upravno sodiščeUpravni oddelek24.02.2015licenca na področju splošne medicine - podaljšanje licence – pogoji za podaljšanje licence – dodatno strokovno izpopolnjevanje - homeopatijaSodišče pritrjuje tožnici, da nobena določba ZZdrS poleg obvezne izpolnitve pogoja strokovnih dosežkov ne določa še pogoja dodatnega strokovnega izpopolnjevanja v postopkih podaljševanja licence, vendar pa ZZdrS tudi ne ureja posebej takega primera, kot je obravnavani, to je primer podaljšanja licence zdravniku, ki prakse na področju, za katerega je predlagal podaljšanje licence, ne opravlja v polni delovni obveznosti.
UPRS sodba I U 1060/2016Upravno sodišče10.11.2016ukrep fitosanitarnega inšpektorja – prepoved trženja semenskega materiala - podaljšanje roka – procesni rok – materialni rok – z odločbo določen rok za izpolnitev obveznosti – obravnava vloge stranke kot pravnega sredstvaParicijski rok, določen v inšpekcijski odločbi, ni procesni rok v smislu 99. člena ZUP. Prvostopenjski organ je o vlogi tožnice, v kateri je ta predlagala podaljšanje roka, napačno odločal na podlagi tretjega odstavka 99. člena ZUP, kot da gre za procesni rok. O vlogi tožnice bi moral organ odločati, kot da se nanaša na materialni rok (za izpolnitev ukrepa inšpektorja). Vendar bi bilo za tako vlogo (zahtevo) za spremembo inšpekcijske odločbe (ob odsotnosti specialne ureditve o tem v materialnem zakonu, in za ZSMKR je organ v postopku to okoliščino ugotovil) ob njenem preizkusu po določbah prvega odstavka 129. člena ZUP mogoče ugotoviti le, da je podan razlog za zavrženje po 4. točki, zaradi že vodenega upravnega postopka. Glede na to bi organ moral, najprej ob postopanju z vlogo po določbah 67. člena ZUP, preizkusiti, ali so izpolnjene procesne predpostavke...

Izberi vse|Izvozi izbrane