Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 271cT1vZGdvdm9ybm9zdCUyMHN0YXIlQzUlQTFldiUyMHphJTIwb3Ryb2thJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJmRhdGFiYXNlJTVCU0VVJTVEPVNFVSZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZkYXRhYmFzZSU1QlNPUE0lNUQ9U09QTSZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIw
 OdločbaDatumJedroInstitut
VSL Sklep I Cp 277/201806.06.2018Odgovornost staršev za ravnanje otroka od dopolnjenega 7. leta starosti do polnoletnosti je krivdna (četrti odstavek 142. člena OZ). Trditveno breme glede opustitev staršev je na tožeči stranki, ker pa se krivda staršev domneva, je na njih dokazno breme, da ni bilo opustitve dolžnega ravnanja. Starši ne odgovarjajo namesto odškodninsko odgovornega otroka, temveč njihova odgovornost temelji na lastnih opustitvah. Ker iz v tožbi navedenih dejstev ne izhaja krivdno ravnanje tretjega toženca, predpostavke za izdajo zamudne sodbe iz 3. točke prvega odstavka 318. člena ZPP ni.zamudna sodba - delna zamudna sodba - prava zamudna sodba - pogoji za izdajo zamudne sodbe - odpravljiva nesklepčnost tožbe - kontumacijski postopek - odgovornost staršev - odgovornost staršev za otroka, starejšega od sedem let - krivdna odgovornost staršev
Sodba in sklep II Ips 201/200416.06.2005Stranka, ki je šele po prvem naroku za glavno obravnavo navajala določene trditve, ne more za nazaj (npr. šele v pravnem sredstvu)
opravičevati, da teh dejstev ni mogla navesti že prej. Na njej je breme, da hkrati (ob navedbi dejstev) izkaže, da tega brez svoje krivde ni mogla storiti pravočasno. Nujni del tega bremena je (vsaj) pojasnilo, kaj je razlog za nepravočasno navajanje.
trditveno breme - prepozno navajanje dejstev - razlogi za revizijo - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - dovoljenost revizije zoper sklep o stroških - zavrženje revizije - krivdna odgovornost - dolžno nadzorstvo - pravno mnenje - odgovornost iz pravičnosti - povrnitev negmotne škode - višina denarne odškodnine - odgovornost za ravnanje drugega - odgovornost staršev za otroka, starejšega od sedem let - načelo individualizacije višine odškodnine
VSL sklep II Cp 1464/200220.11.2002Če za škodo poleg otroka (mladoletnik z dopolnjenimi štirinajstimi leti) odgovarjajo tudi starši, sme tožeča stranka zahtevati odškodnino od kogarkoli izmed njih hoče

 
odgovornost - odgovornost staršev - subrogacija - pasivna legitimacija
Sodba in sklep II Ips 775/200918.07.2013Revizijske trditve o relevantnih okoliščinah škodnega dogodka predstavljajo nasprotovanje dokazni oceni sodišča, kar predstavlja očitek zmotne (nepopolne) ugotovitve dejanskega stanja.dovoljenost revizije - razlogi za revizijo - izpodbijanje dejanskega stanja v reviziji - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - povrnitev nepremoženjske škode - odgovornost - ugriz psa - višina odškodnine
VSL sodba I Cp 348/201419.06.2014Za neplačane stroške oskrbnine vrtca ni podana solidarna odgovornost staršev, če je otrok dodeljen v vzgojo in varstvo enemu od staršev, drugemu pa je naloženo plačilo preživnine.plačilo oskrbnine vrtca - solidarna odgovornost staršev - razvezani starši
Sodba in sklep II Ips 271/200718.02.2010V razmerju do oškodovanca starši poškodovalca niso dolžni dokazati, da nadzorstvo šole ni bilo ustrezno. Takšno dokazno breme bi starši nosili le za otroka do dopolnjenega 7 leta, glede katerega je odgovornost staršev objektivna.odgovornost staršev za ravnanje mladoletnika - nadzorstvo šolo - ustreznost vzgoje mladoletnika - dokazno breme - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije
VSL sodba in sklep I Cp 1798/200406.04.2005Odgovornost staršev za nenadzorvanje otroka, ki je v duševnem razvoju
na starosti 5 let, ni mogoče naprtiti otroku. Pri presoji zahtevka iz
naslova strahu, ni mogoče zatrjevane deljene vzročnosti po teoriji
adekvatne vzročnosti upoštevati kot odgovornost otroka, ampak kot
ugovor deljene vzročne zveze.

 
mladoletnik - vzročna zveza
Sodba II Ips 498/200218.09.2003Zaradi kompleksnosti vzgojnega procesa je treba za oceno o vzgojni zanemarjenosti otroka celovito presojati njegovo ravnanje in obnašanje, pa tudi ravnanje in skrb njegovih staršev.
odgovornost za škodo od nevarne stvari - odgovornost za drugega - odgovornost staršev - protipraven odvzem nevarne stvari imetniku - vzgojna zanemarjenost otroka
VSL sodba I Cp 3003/201315.01.2014Odgovornost staršev temelji na njihovih opustitvah, vsebina krivdne odgovornosti je v zanemarjanju vzgoje, krivda pa je podana tudi takrat, ko skrb staršev ni prilagojena in naravnana na usmerjenje ravnanja njihovega mladoletnega otroka v situacijah, ki bi jih starši morali in mogli pričakovati.odgovornost staršev za škodo - mladoletni otrok - krivdna odgovornost - bolezen starša
VSM Sodba III Cp 812/201907.10.2019Sodišče je v obravnavanem postopku za predodelitev otroka ponovno ugotavljalo, na strani katerega od staršev so boljše možnosti za vzgojo in varstvo otroka in zaključilo, da ml. hčerka pri nobenem od staršev ni kakorkoli ogrožena, ugotavljalo je sposobnosti obeh za vzgojo otroka ter izpostavilo dejstva, na podlagi katerih je zaključilo, da mati zagotavlja boljše možnosti za vzgojo in varstvo mladoletne hčerke ter, da je v korist ml. otroka tudi kontinuiran in stabilen sistem varstva in vzgoje.varstvo in vzgoja mladoletnega otroka - ponovno odločanje o zadevi - predodelitev otroka v varstvo in vzgojo - največja otrokova korist - izvedensko mnenje - poročilo centra za socialno delo - presoja primernosti staršev za dodelitev otroka
VSL sklep IV Cp 527/201518.03.2015Če starša ne živita skupaj in nimata oba varstvo in vzgoje otroka oziroma otrok živi samo pri enem od staršev, izvršuje roditeljsko pravico tisti od staršev, ki ima otroka v varstvu in vzgoji, razen če ne gre za vprašanja, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj. V slednjem primeru o takšnih vprašanjih sporazumno soodločata.izvrševanje roditeljske pravice - stroški postopka
VSL sodba I Cp 1649/9819.01.2000Obveznost staršev preživljati svoje otroke je solidarna, tako je solidarna tudi obveznost staršev, da povrnejo potrebne izdatke tistemu, ki je dejansko skrbel za otroke.

 
verzija - preživnina za otroka - solidarna odgovornost - sprememba tožbe
VSC sodba Cp 364/200703.10.2007Krivdna odgovornost staršev za škodo, ki jo povzroči mladoletnik, je podana tudi ko starši kljub sicer dobri splošni vzgoji, ne usmerjajo in ne kontrolirajo otroka v situacijah, ki bi jih morali ali mogli pričakovati in te situacije lahko pripeljejo do škode, npr. vztrajna in drastična kršitev prepovedi uporabe motorja izven dovoljenega območja.

 
odgovornost staršev - mladoletni otroci
Sodba II Ips 155/200020.09.2000Vrnitev otroka na prehod za pešce, potem ko je že prečkal cesto, ni običajna prometna situacija. Zato ni krivde odškodninske odgovornosti staršev mladoletnega mopedista, ki na (prav) tako prometno situacijo sina niso opozarjali.
povzročitev škode - odgovornost staršev - odgovornost drugih za mladoletnika - krivdna odgovornost z obrnjenim dokaznim bremenom - vožnja kolesa z motorjem
VSL Sklep IV Cp 1259/201715.06.2017Sodišče izda novo odločbo o stikih, če to zahtevajo spremenjene razmere in koristi otroka.

Osnovna usmeritev družinskega prava je, da je treba upoštevati in zagotavljati korist otroka v vseh razmerjih in situacijah, v katerih je otrok udeležen ali prizadet. Korist otroka je zato glavno načelo tudi pri odločanju sodišča o otrokovih stikih s starši. Res je pravica do stikov tako pravica staršev kot pravica otroka, vendar pa je otrok osrednja osebnost te pravice. Upoštevaje otrokovo korist sta zato oba starša zavezana k obojestranskemu lojalnemu obnašanju pri uresničevanju pravice do stikov. Tisti od staršev, pri katerem je otrok v varstvu in vzgoji, mora opustiti vse, kar drugemu od staršev otežuje stike. Pri tem je dolžan tudi aktivno ravnati in pri otroku vzpostaviti...
odločba o stikih - spremenjene okoliščine - pravica do stikov - otrokova korist
VSM sodba I Cp 1075/201521.12.2015Le v primeru objektivne nemožnosti preživljanja otrok, ki so se rodili proti volji staršev zaradi zdravniške napake (neuspeli splav), je oškodovalec (toženec) dolžan povrniti oziroma v bodoče plačati stroške, ki so jih roditelji imeli oziroma bodo imeli za preživljanje otroka.odškodninska odgovornost - zdravniška napaka - neuspeli splav - dolžnost preživljanja otroka - povrnitev nepremoženjske škode - povrnitev premoženjske škode - mesečna renta - obravnava pred sodiščem druge stopnje
VSL sklep IV Cp 443/201518.03.2015Sodišče mora prepovedati stike kadar ugotovi, da eden od staršev otroka s stiki neposredno ogroža. Prepoved bo na mestu (le), če sodišče ugotovi, da stiki predstavljajo tako psihično ali fizično obremenitev, da je zaradi varstva koristi otroka treba osebne stike (ali stike nasploh - tudi pisne, telefonske), v celoti prepovedati. Sodišče lahko stike z otrokom omeji tudi, kadar pomenijo psihično obremenitev za otroka. Poseg v pravice staršev mora biti sorazmeren z ogroženostjo otroka, sorazmernost pa je potrebno utemeljiti v obrazložitvi glede odločitve o izbiri ukrepa.spori iz razmerij med starši in otroki - stiki - korist otroka - ukinitev stikov
VSL sodba II Cp 1998/200009.05.20011.Glede razveze je po določbi 65. člena ZZZDR odločilno le vprašanje, ali je zakonska zveza tako globoko in trajno omajana, da je ni več mogoče rešiti (tj. da je nevzdržna). V takšnem primeru sodišče zakonsko zvezo razveže ne glede na odgovornost za nevzdržnost in ne glede na to ali je zakonska zveza navzdržna le za enega od obeh zakoncev. 2.Preživnina za otroke se v zakonskih sporih praviloma določa od dneva vložitve tožbe. 3.Odmera preživnine za sedemletnega otroka: -možnosti staršev: mati - 79.000,00 SIT; oče - 83.000,00 SIT, -potrebe otroka: 45.000,00 SIT; otroški dodatek: 7.000,00 SIT, -preživnina: 20.000,00 SIT.

 
razveza zakonske zveze - višina preživnine - določitev preživnine za otroka
VSL Sodba in sklep IV Cp 1460/201917.09.2019Okoliščina, da sta otroka zaupana v varstvo in vzgojo enemu od staršev, skladno z drugim odstavkom 113. člena ZZZDR pomeni le, da tisti od staršev, ki ima otroka v varstvu in vzgoji, odloča o vprašanjih dnevnega življenja otroka. Medtem ko o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, odločata še vedno oba starša sporazumno, v skladu z otrokovo koristjo. Odločitev o vzgoji in varstvu je del izvrševanja roditeljske pravice, vendar je ta pravica širša. Roditeljska pravica pomeni, da morajo starši (torej oba) svojim otrokom omogočiti pogoje za zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo.

Glede na ugotovitev, da sta oba starša sposobna za nadaljnje varstvo in vzgojo otrok, ob tem ko pravdni stranki...
dodelitev otroka v vzgojo, varstvo in preživljanje - primernost staršev - največja otrokova korist - objektivne okoliščine - roditeljska pravica - vprašanja, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj - dokaz z izvedencem - ustno in pisno izvedensko mnenje - nagrada izvedenca - pristranskost izvedenca - izločitev izvedenca
VSC sklep Cp 571/9906.10.1999Ravnanje staršev je malomarno, kadar ne dosega skrbnosti povprečnih staršev v danih okoliščinah. Vprašanje je, ali bi starša lahko predvidela, da se bo njun sin medtem ko sta ga pustila samega na dvorišču, vozil s tujim kolesom in povzročil škodo.

 
odgovornost za drugega - odgovornost staršev - odgovornost za mladoletnika

Izberi vse|Izvozi izbrane