<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba I Up 666/99
ECLI:SI:VSRS:2002:I.UP.666.99

Evidenčna številka:VS14598
Datum odločbe:19.09.2002
Področje:GRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPOR
Institut:gradbeno dovoljenje

Jedro

Če na zemljišču stoji trajni objekt investitorja in se to zemljišče ne vrača v naravi, vlagatelj denacionalizacijskega zahtevka ne more izpodbijati izdanega gradbenega dovoljenja le z zatrjevanjem ničnosti pogodbe, ki je podlaga investitorjeve pravice uporabe stavbnega zemljišča in z uveljavljanjem določbe ZDen o ničnosti.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije, Oddelka v Mariboru, št. U 1651/96-15 z dne 4.5.1999.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi 1. odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS) zavrnilo tožbo tožnice proti odločbi tožene stranke z dne 14.10.1996. Z njo je tožena stranka zavrnila pritožbo tožnice zoper odločbo o gradbenem dovoljenju z dne 6.6.1996, ki jo je izdala Upravna enota L., Izpostava Š., investitorju J.K. (v tem upravnem sporu prizadeta stranka) za legalizacijo poslovno stanovanjskega prizidka, poslovnega objekta (avtosalon), nadstrešnice in prometno ureditev na zemljišču parc. št. 295/41 k.o. M. v skladu z odločbo o lokacijskem dovoljenju.

V obrazložitvi izpodbijane sodbe sodišče prve stopnje navaja, da mora v skladu z 78. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, ZGO) investitor zahtevku za izdajo gradbenega dovoljenja predložiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, pravnomočno lokacijsko dovoljenje, dokazilo o lastništvu oziroma pravici uporabe stavbnega zemljišča in soglasje organov in organizacij, ki se zahtevajo po posebnih predpisih. Pristojni organ je dolžan preveriti skladnost projekta z določbami ZGO. Investitor je predložil vse, kar predpisuje citirana določba ZGO, opravljena je bila tudi kontrola projekta v skladu z 31. členom ZGO. Ugotovljeno je bilo, da je lokacijsko dovoljenje pravnomočno. S tem so bili izpolnjeni vsi pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja. Upravni organ ni pristojen, da ugotavlja ničnost civilnega pravnega posla. Če bo stranka s tožbo na ugotovitev ničnosti kupoprodajne pogodbe uspela, bo to lahko razlog za obnovo postopka. Ker gre za pozidano stavbno zemljišče, v skladu z 2. odstavkom 32. člena Zakona o denacionalizaciji (ZDen), ne obstaja dolžnost vrnitve nepremičnine v naravi, ker stoji na zemljišču objekt investitorja in ne denacionalizacijske upravičenke. Ničnost pogodbe sodi v sodno pristojnost in ne more biti predmet upravnega postopka za izdajo gradbenega dovoljenja.

Tožnica v pritožbi uveljavlja vse pritožbene razloge. Nična kupoprodajna pogodba ne more biti podlaga izdaji upravne odločbe. Gre za predhodno vprašanje, od katerega je odvisna odločitev upravnega organa in s tem tudi zakonitost odločbe. Ničnost kupoprodajne pogodbe z dne 22.8.1995 med investitorjem in Skladom stavbnih zemljišč Mesta Ljubljana tožnica uveljavlja v posebnem postopku, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, pod opr.št. II P 371/96. Upravni organ bi moral s svojo odločitvijo počakati do odločitve o predhodnem vprašanju o ničnosti. Gre za nično razpolaganje v skladu z določbami ZDen. Sodišče prve stopnje je odločbo tožene stranke z dne 8.8.1996, s katero je bil zavrnjen predlog tožnice za obnovo lokacijskega dovoljenja, odpravilo s sodbo U 1650/96. Tožnica predlaga, da se izpodbijana sodba razveljavi in zadeva vrne v ponovno odločanje.

Tožena stranka, Državno pravobranilstvo RS kot zastopnik javnega interesa na pritožbo nista odgovorila.

Prizadeta stranka (investitor) v odgovoru na pritožbo navaja, da je pristojni organ v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ugotavljal, ali so izpolnjeni vsi pogoji po ZGO. Pri tem je upošteval dejansko stanje v času odločbe prvostopnega organa. Investitor je izkazal, da je lastnik parcele, na katero se nanaša gradbeno dovoljenje.

Predlaga, da pritožbeno sodišče pritožbo kot neutemeljeno zavrne.

Pritožba ni utemeljena.

V zadevi gre za izdajo gradbenega dovoljenja, pri čemer sta tožena stranka in sodišče prve stopnje presodila, da, so glede na določbe ZGO, veljavne v času izdaje odločbe prvostopnega organa, za izdajo gradbenega dovoljenja izpolnjeni vsi pogoji. Med drugim je investitor izkazal tudi lastninsko pravico oziroma pravico uporabe stavbnega zemljišča.

Glede na navedeno tožnica ne more uspeti s v pritožbi ponovljenim ugovorom glede ničnosti kupoprodajne pogodbe. Ta ugovor sta pravilno zavrnila že tožena stranka in sodišče prve stopnje in pritožbeno sodišče z navedenimi razlogi soglaša. Takšno stališče o zatrjevani ničnosti pogodbe je, po presoji pritožbenega sodišča, pravilno tudi zato, ker gre v konkretnem primeru za legalizacijo objekta investitorja. Iz dejanskega stanja, kot ga ugotavlja izpodbijana odločba tožene stranke, izhaja, da stoji na spornem zemljišču trajni objekt investitorja, zato se to zemljišče ne vrača v naravi. Takšnemu dejanskemu stanju in presoji tožene stranke tožnica ni ugovarjala ne v tožbi ne v pritožbi. To pa po presoji pritožbenega sodišča, v konkretnem sporu, ob že navedenem, pomeni, da le zatrjevana (ne pa ugotovljena) ničnost in tudi s tem v zvezi predlagana prekinitev postopka (še) ne more biti podlaga za drugačno odločitev pritožbenega sodišča, saj je bilo z vidika upravnega postopka, na katerega se nanaša konkretni upravni spor (presoja pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja), pravilno presojeno, da po veljavni pravni podlagi za izdajo odločbe o gradbenem dovoljenju ni ovire. Uveljavljana ničnost zato ne more vplivati na konkretni postopek, na način kot to predlaga tožnica. To velja tudi za sklicevanje pritožbe na odpravljeno odločbo o zavrnitvi predloga za obnovo lokacijskega postopka. Samo takšna, še ne pravnomočna odločitev sodišča, izdana glede zavrnjene obnove lokacijskega postopka, ne more vplivati na odločitev v tej zadevi.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 73. člena ZUS pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZUS člen 73. ZGO člen 78.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xNzMyOQ==