Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 199cT1uZSUyMHVwcmF2bmklMjBvcmdhbiUyMG5lJTIwa2RvJTIwZHJ1ZyZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZfc3VibWl0PWklQzUlQTElQzQlOERpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIw
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba I Up 671/2000Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.03.2001prenos pristojnosti za odločanje - izbira koncesionarjaDoločbe 2. alinee 33. člena ZGJS ni mogoče razumeti kot izvedbe pooblastila iz 67. člena ZLS, ki določa, da o posameznih stvareh iz občinske pristojnosti odloča tudi kdo drug kot občinska uprava. Kadar že iz samega zakona izhaja, da mora o upravni stvari odločiti o zadevi občinska uprava, s splošnim občinskim aktom ni mogoče prenesti pristojnosti za odločanje na drug organ.
Sodba I Up 557/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek16.05.2002carinski zavezanec - tranzitV primeru, ko tranzitno blago ni bilo v roku predano namembni carinarnici, je sicer res carinski zavezanec prevoznik, vendar le v primeru, če carinske obveznosti ni prevzel kdo drug.
Sklep I Up 855/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.02.2009smrt fizične osebe - procesna sposobnost - tožba - pravno sredstvo vloženo po smrti - pravdna sposobnost - nedovoljena pritožba - revizijaPo smrti fizične osebe ni več in zato ne more biti več subjekt procesnih pravic. Neobstoječa oseba ne more vložiti tožbe, niti ne kdo drug v njenem imenu. Pomanjkanja procesne predpostavke biti stranka po vložitvi tožbe, vložene v imenu mrtve tožeče stranke, zato ni mogoče odpraviti. Nedovoljena pritožba vložena po ZUS, ne postane revizija po 107. členu ZUS-1, ampak se obravnava kot pritožba.
Sklep X Ips 268/2010Vrhovno sodiščeUpravni oddelek09.09.2010sposobnost biti stranka postopka - revizija, vložena v imenu pokojnega revidenta – neobstoječa oseba – nedovoljena revizijaNeobstoječa oseba ne more vložiti tožbe, niti ne kdo drug v njenem imenu. Enako velja tudi za vložitev rednih in izrednih pravnih sredstev. Tudi te ne morejo biti vložene s strani oziroma v imenu neobstoječe osebe. Pomanjkanja procesne predpostavke biti stranka po vložitvi revizije, vložene v imenu mrtvega tožnika, zato ni mogoče odpraviti.
Sklep X Ips 677/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.03.2009dovoljenost revizije – smrt stranke - revizija, vložena v imenu pokojnega revidentaNeobstoječa oseba ne more vložiti tožbe, niti ne kdo drug v njenem imenu. Enako velja tudi za vložitev rednih in izrednih pravnih sredstev. Tudi ta ne morejo biti vložena s strani oziroma v imenu neobstoječe osebe. Pomanjkanja procesne predpostavke biti stranka po vložitvi revizije, vložene v imenu mrtvega tožnika, zato ni mogoče odpraviti.
Sklep I Up 1011/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.03.2008sposobnost biti stranka v postopku - smrt stranke - denacionalizacija - procesne predpostavkePravna sposobnost in s tem sposobnost biti stranka v sodnem postopku nastane z rojstvom in preneha s smrtjo. Od smrti dalje fizične osebe ni več in zato ne more biti več subjekt procesnih pravic. Neobstoječa oseba ne more vložiti tožbe, niti ne kdo drug v njenem imenu. Pomanjkanja procesne predpostavke biti stranka po vložitvi tožbe, vložene v imenu mrtvega tožnika, zato ni mogoče odpraviti.
Sklep X Ips 275/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.03.2011sposobnost biti stranka postopka – pokojni revident - neobstoječa oseba – nedovoljena revizijaNeobstoječa oseba na more vložiti tožbe, niti ne kdo drug v njenem imenu. Enako velja tudi za vložitev rednih in izrednih pravnih sredstev. Tudi te ne morejo biti vložene s strani oziroma v imenu neobstoječe osebe. Pomanjkanja procesne predpostavke biti stranka po vložitvi revizije, vložene v imenu mrtvega tožnika, zato ni mogoče odpraviti.
Sodba I Up 803/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek23.01.2003carinjenje blaga - carinski zavezanec - vložitev deklaracijeKdo je v posameznem primeru carinski zavezanec, izhaja iz vložene carinske deklaracije, na podlagi katere se začne carinjenje blaga.
Sodba I Up 928/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.02.2009gradbeno dovoljenje - presoja strokovnih rešitev projektne gradbene dokumentacijeV projektiranje in projektno dokumentacijo tudi po presoji Vrhovnega sodišča zaradi odgovornosti za strokovne rešitve niti upravni organ in tudi ne kdo drug ne more posegati. V določenih delih se ta dokumentacija verificira s predpisanimi soglasji in pogoji. Z ZGO-1 je namreč zakonodajalec zaostril odgovornost projektantov in soglasodajalcev za stabilnost in varnost objektov ter za umestitev objektov v skladu z urbanističnimi oziroma gradbenimi predpisi. Ta odgovornost je po novi ureditvi prenešena na projektantska podjetja in posameznike ter na druge izvajalce, ki po ZGO-1 sodelujejo pri projektiranju in graditvi objektov. Zato upravni organi, ki so pristojni za izdajo gradbenih dovoljenj, ne morejo v svoji pristojnosti presojati strokovnih rešitev, ki izhajajo iz projektne gradbene dokumentacije. ...
Sodba X Ips 1479/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.05.2009pridobitev državljanstva – izkazan trajen vir preživljanja – preživninska obveznost zakoncaProsilec za državljanstvo RS mora imeti lastna sredstva, s katerimi se bo preživljal, ali drug trajen vir preživljanja.
Sodba I Up 657/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.11.2002carinski zavezanecKdo je v posameznem primeru oseba, ki je odgovorna za plačilo carine, izhaja iz vložene carinske deklaracije, na podlagi katere se začne carinjenje blaga.
Sodba VIII Ips 337/2005Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek24.10.2006disciplinski postopek - društvo - upravičeni predlagatelj za uvedbo disciplinskega postopka - disciplinski organi - zastaranje vodenja disciplinskega postopka - kvalifikatorne okoliščineSekretar društva nima pravnega položaja nosilca poslovodne funkcije. Pristojnosti, ki so sicer značilne za poslovodne organe gospodarskih organizacij, v društvih pripadajo predsedniku društva. Organi, ki so bili pristojni za izvolitev oziroma imenovanje organa, pristojnega za vložitev zahteve za uvedbo disciplinskega postopka, so potrdili akt vložitve takšne zahteve zoper tožnika. Odločitev, da je bil disciplinski postopek zoper tožnika uveden na zahtevo upravičenega predlagatelja, je zato pravilna. Za odločitev o zastaranju je pomembno, kdaj je za kršitev zvedel organ, ki je pristojen za uvedbo disciplinskega postopka, ne pa kdaj so za to morda zvedeli drugi delavci ali celo kdo drug.
Sodba I Up 541/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek19.02.2003obvezno osebno vročanje - vročilnicaČe stranka zatrjuje, da ni lastnoročno podpisala vročilnice o sprejemu akta, ko gre za obvezno vročanje, se mora ta okoliščina raziskati in na nedvoumen način ugotoviti, kdo je vročilnico podpisal in kdaj je stranka odločbo prejela.
Sodba I Up 645/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.09.2002začasen uvoz zaradi izvoza - carinski zavezanecKdo (od oseb, ki so v prvem odstavku 24. člena CZ navedene kot carinski zavezanec) je v posameznem primeru oseba, ki je odgovorna za plačilo carine, izhaja iz vložene carinske deklaracije.
Sodba I Ips 420/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek27.11.2008bistvene kršitve določb kazenskega postopka - pravice obrambe - zavrnitev dokaznega predloga - kršitev kazenskega zakona - ponarejanje listin - uporaba krive listine - javna listinaIzvršitveno dejanje uporabe krive listine je podano že, ko storilec na kakršenkoli način spravi listino v promet, s čimer pride do izraza njena pravna pomembnost oziroma sposobnost dokazovanja nekega pravno pomembnega dejstva in ni potrebno, da se na podlagi tega dejstva začne upravni ali drug postopek, oziroma, da se to dejstvo v kateremkoli postopku ali pravnem prometu tudi dejansko uporabi kot resnično.
Sodba I Up 927/2000Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.05.2003upravni postopek - stroški postopka - plačilo izvedenineNiti 116. člen ZUP/86 niti splošno pravilo o tem, kdo nosi breme stroškov upravnega postopka iz 1. odstavka 113. člena ZUP/86 organa ne zavezujeta absolutno. Določb o stroških postopka ni mogoče uporabljati samih zase, marveč le v korelaciji s procesnimi dejanji strank.
Sodba I Up 79/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.09.2005denacionalizacija - vrednotenje podržavljenega premoženja - uradni dokument o vrednotenjuKer drug dokument o vrednotenju podržavljenega premoženja ni bil predložen, je sodišče pravilno presodilo, da je bil kot uradni dokument pravilno uporabljen "Seznam in sodna cenitev nacionaliziranih podjetij na ozemlju RS", to pa je listina iz 4. člena Navodila.
Sodba X Ips 64/2005Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.09.2009ukrep urbanistične inšpekcije - odlog izvršbe – stranke v inšpekcijskem postopku - poseg v pravice in pravne koristiDrugi odstavek 292. člena ZUP določa, da lahko pritožbo v upravno-izvršilnem postopku vloži poleg upravičenca in zavezanca še vsakdo drug, v katere pravice in pravne koristi posega izvršba. Toda izvršba v obravnavanem primeru teče zoper investitorja in tožnika nimata v tej izvršbi nobene obveznosti in se tudi ne posega v njune pravne koristi.
Sodba U 337/94-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.01.1996dohodninaDokler dohodnina ni ugotovljena s pravnomočno odločbo, ne obstaja materialni pogoj za vračilo preveč plačanega davka oziroma dohodnine (1. odstavek 103. člena zakona o dohodnini).
Sodba U 1179/94-11Vrhovno sodiščeUpravni oddelek20.11.1996pridobitev - državljan druge republike - nevarnost za obrambo državeTudi upravni organ, ko po prostem preudarku odloča o pridobitvi državljanstva po 3. odstavku 40. člena ZDRS, je vezan na načelo sorazmernosti kot splošno ustavno načelo, izvedeno iz načela pravne države.

Izberi vse|Izvozi izbrane