Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 572cT1tb2xrJTIwb3JnYW5hJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCVVBSUyU1RD1VUFJTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmb3JkZXI9c2NvcmUmZGlyZWN0aW9uPWFzYyZwYWdlPTAmcm93c1BlclBhZ2U9MjA=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep U 1685/94Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.01.1995molk organaNe gre za molk organa, če se stranka z zahtevo na vrnitev plačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča sploh ni obrnila na pristojni upravni organ.
Sklep U 1603/93Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.07.1995molk organaGarancija ustvarja civilnopravno obveznost. Prizadete stranke v primeru spora iz tovrstnega jamčevanja lahko uveljavljajo svoje pravice v pravdi. Zato tožena stranka ni bila pristojna za odločanje o spornem civilnopravnem zahtevku ter je zato ravnala pravilno, ko upravne odločbe o tožnikovem zahtevku ni izdala, ker za to ni bilo pogojev. V stvari zato utemeljeni molk tožene stranke ne šteje za molk organa v smislu 8. člena ZUS in torej ni fiktivnega upravnega akta, zoper katerega bi bil mogoč upravni spor.
Sklep I Up 461/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek07.11.2001molk organaNi podlage za vložitev tožbe v upravnem sporu zaradi molka organa druge stopnje, če organ prve stopnje ni izdal nove odločbe v zvezi z odločbo organa druge stopnje.
Sodba I Up 626/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek26.02.2003molk organaTožnik je imel v upravnem postopku ob pogojih, ki jih določa ZUP, možnost uporabiti institut molka organa in s tem vplivati na pospešitev postopka, če pristojni upravni organi o njegovi zahtevi niso odločili v predpisanih rokih.
sklep U 2088/2003Upravno sodiščeJavne finance06.01.2004molk organaTožeča stranka ni zahtevala od tožene stranke, da odloči o pritožbi v 7 dneh, kot to določa drugi odstavek 26. člena ZUS, ampak je sklicujoč se na določbe Zakona o splošnem upravnem postopku urgirala odgovor na pritožbo pri prvostopnem organu. Sodišče zato ugotavlja, da procesna predpostavka za vložitev tožbe zaradi molka drugostopnega organa ni podana. 
Sodba U 311/94Vrhovno sodiščeUpravni oddelek22.11.1995molk organaČe med upravnim sporom po 26. členu ZUS zaradi molka prvostopnega in drugostopnega organa prvostopni organ izda odločbo, pa tožnik, pozvan po 32. členu tega zakona izjavi, da s to odločbo ni zadovoljen, zoper njo pa se ni pritožil, sodišče tožbi na podlagi 5. odstavka 42. člena ZUS ugodi in naloži toženi stranki, da odloči o tožnikovi pritožbi. Pri tem mora upoštevati nov prvostopni upravni akt, čeprav se tožnik zoper njega ni posebej pritožil. Če tožena stranka ugotovi, da je pritožba pomanjkljiva ali nepopolna, mora ravnati v skladu s prvim in drugim odstavkom 68. člena ZUP.
sodba U 517/2001Upravno sodiščeUpravni oddelek05.06.2003molk organaPo 2. odstavku 26. člena ZUS sme stranka sprožiti upravni spor, kot če bi bila njena pritožba zavrnjena, če organ druge stopnje v dveh mesecih ali pa v krajšem, z zakonom določenem času, ne izda odločbe o strankini pritožbi zoper odločbo prve stopnje in če je tudi na novo zahtevo ne izda v nadaljnjih sedmih dneh. Iz tožbi priloženih listin izhaja, da je predpisani rok za izdajo odločbe potekel, da sta tožnika po poteku tega roka ponovno zahtevala izdajo odločbe in da tožena stranka tudi na ponovno zahtevo odločbe ni izdala. 
Sodba U 439/94Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.03.1997molk organaPotem, ko je med upravnim sporom zaradi molka tožena stranka v okviru svoje pristojnosti odločila o tožnikovi pritožbi, je odpadel razlog o sodnem varstvu pravic, saj je bilo tožnikovi zahtevi, da tožena stranka odloči o pritožbi, zadoščeno.
sodba U 319/2004Upravno sodiščeJavne finance07.10.2005molk organaRazlog, na katerega se sklicuje tožena stranka v odgovorih na tožbo, po poteku več kot enega leta in pol od vložitve pritožbe ni opravičljiv, zato je tožba po presoji sodišča upravičena in ji je sodišče ugodilo ter v skladu s 1. odstavkom 65. člena ZUS toženi stranki naložilo, da v roku 60 dni odloči o pritožbi tožeče stranke. 
sodba U 310/2002Upravno sodiščeUpravni oddelek09.10.2002molk organaIz predloženih listin izhaja, da je tožnik pritožbo vložil dne 25.4.1997 in da tožena stranka o tožnikovi pritožbi ni odločila v zakonskem roku in niti na nadaljnji tožnikov poziv, v katerem je zahteval izdajo odločbe o pritožbi. Glede na navedeno je tožba zaradi molka organa upravičena. V primeru, da je tožba zaradi molka organa upravičena, ji sodišče na podlagi 1. odstavka 65. člena ZUS ugodi in pod pogoji iz 1. oz. 5. odstavka 61. člena ZUS samo odloči o stvari ali pa naloži pristojnemu organu, kakšen upravni akt naj izda. V obravnavnem primeru pogoji iz 1. odstavka 61. člena ZUS niso izpolnjeni, saj podatki spisa ne dajejo podlage za odločitev, vseh za odločitev relevantnih dejstev, pa sodišče samo, na glavni obravnavani, tudi ne bi moglo ugotoviti. Glede na navedeno je sodišče odločilo, da mora o tožnikovi pritožbi odločiti tožena stranka, in...
sodba U 311/2002Upravno sodiščeUpravni oddelek09.10.2002molk organaTožena stranka o tožnikovi pritožbi ni odločila v zakonskem roku in niti ne na nadaljnji tožnikov poziv vložen dne 14.9.2001 in 4.12.2001, v katerem je tožnik zahteval odločitev o pritožbi v naslednjih osmih dneh. Glede na navedeno je tožba zaradi molka organa, ki je bila vložena dne 21.2.2002, upravičena. V obravnavanem primeru pogoji iz 1. odstavka 61. člena ZUS niso izpolnjeni, saj podatki spisa ne dajejo podlage za odločitev, za odločitev relevantnih dejstev pa, sodišče samo, na glavni obravnavi, tudi ne bi moglo ugotoviti. Glede na navedeno je sodišče odločilo, da mora o tožnikovi pritožbi odločiti tožena stranka in sicer v 60 dneh od pravnomočnosti te sodbe, kar je po oceni sodišča primeren rok, upoštevaje pri tem zakonski rok za odločitev o pritožbi ter težavnost zadeve. 
Sodba I Up 213/2001Vrhovno sodiščeUpravni oddelek18.03.2004molk organaTožnik ne more uspeti, če ne izpodbija okoliščin, ki se nanašajo na upravičenost tožbe zaradi molka tožene stranke (2. in 4. točka 26. člena ZUS in 1. odst. 65. člena ZUS).
sodba U 1166/2004Upravno sodiščeVarstvo ustavnih pravic09.12.2005molk organaTožena stranka je nezakonito posegla v ustavno pravico tožeče stranke iz 22. člena Ustave RS s tem, da ni odločila o tožnikovi pritožbi v času, ko je še obstajala možnost za pridobitev lastninskega certifikata ob izpolnjenem pogoju državljanstva RS. 
Sodba U 1578/93-4Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.10.1995izvršba - molk organaSklepi, izdani v izvršilnem postopku, so upravni akti, zoper katere je dovoljena pritožba, ki se nanaša na samo izvršbo. Zato je molk organa možen tudi v postopku nadaljevanja izvršbe.
Sklep I Up 42/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek12.09.2002molk organa - nevročena odločbaOdločba se šteje za izdajo, če je tudi vročena. Sama odločitev še ne pomeni, da je podan molk organa. Treba pa je presoditi, ali so razlogi, zaradi katerih do vročitve ni prišlo, upravičeni ali ne.
Sodba I Up 567/2000Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.06.2000začasna odredba - molk organaOb neizpodbijani ugotovitvi, da gre za molk organa, ko torej upravnega akta ni, kar pomeni, da izvršba sploh še ni mogoča, je pravilna presoja sodišča prve stopnje, da zahteva, kot odložitev izvršitve upravnega akta do izdaje sodne odločbe v upravnem sporu, ni utemeljena.
sodba in sklep U 1251/2001Upravno sodiščeUpravni oddelek04.06.2003molk organa II. stopnjeV primeru, če je tožba vložena zaradi molka, sodišče tožbi ugodi, če spozna, da je tožba upravičena in samo odloči o stvari ali pa naloži pristojnemu organu, kakšen upravni akt naj izda. Zakon namreč ne določa primerov oziroma razlogov, ob katerih je treba šteti, da je molk upravnega organa utemeljen. Sodišče je zato navedbo, da o konkretni zadevi tožena stranka še ni odločala zaradi velikega pripada zadev, presojalo glede na podatke v tožbi in priloženih listin o teku postopka. Sodišče ugotavlja, da sta izpolnjeni obe kumulativno določeni procesni predpostavki za začetek upravnega spora po 1. odstavku v zvezi z 2. odstavkom 26. člena ZUS. Gre torej za molk organa, ki je izenačen z negativnim upravnim aktom. Ker po presoji...
Sodba I Up 6/99Vrhovno sodiščeUpravni oddelek21.10.1999molk organa druge stopnjeV procesni situaciji, ko gre za molk pritožbenega organa in bo tožena stranka morala v izvrševanju izpodbijane sodbe izpeljati še postopek na drugi stopnji in odločiti o tožnikovi pritožbi, se sodišče v tem upravnem sporu - ne na prvi, ne na drugi stopnji - ne more spuščati v vprašanje, ali tožniku gre oz. ne gre položaj stranke v samem upravnem postopku, pač pa mora o tem presoditi tožena stranka, ko bo odločala kot organ druge stopnje.
Sodba U 443/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.04.1993prenos poslovnih prostorov - molk organaPritožba zaradi molka organa je možna tudi v primeru, če zaradi spremembe predpisa ne gre več za zadevo, o kateri bi bil pristojen meritorno odločiti.
sodba U 1222/2003Upravno sodiščeUpravni oddelek24.02.2004molk organa - denacionalizacija stavbnega zemljiščaZahteva za izdajo dopolnilne odločbe, naslovljena na organ, zahteva od organa, da o zahtevi odloči oziroma pošlje zadevo stvarno pristojnemu organu, da o njej odloči.

Izberi vse|Izvozi izbrane