<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

sodba U 311/2002
ECLI:SI:UPRS:2002:U.311.2002

Evidenčna številka:UL0000785
Datum odločbe:09.10.2002
Področje:UPRAVNI SPOR
Institut:molk organa

Jedro

Tožena stranka o tožnikovi pritožbi ni odločila v zakonskem roku in niti ne na nadaljnji tožnikov poziv vložen dne 14.9.2001 in 4.12.2001, v katerem je tožnik zahteval odločitev o pritožbi v naslednjih osmih dneh. Glede na navedeno je tožba zaradi molka organa, ki je bila vložena dne 21.2.2002, upravičena. V obravnavanem primeru pogoji iz 1. odstavka 61. člena ZUS niso izpolnjeni, saj podatki spisa ne dajejo podlage za odločitev, za odločitev relevantnih dejstev pa, sodišče samo, na glavni obravnavi, tudi ne bi moglo ugotoviti. Glede na navedeno je sodišče odločilo, da mora o tožnikovi pritožbi odločiti tožena stranka in sicer v 60 dneh od pravnomočnosti te sodbe, kar je po oceni sodišča primeren rok, upoštevaje pri tem zakonski rok za odločitev o pritožbi ter težavnost zadeve.

 

Izrek

Tožbi se ugodi. Toženi stranki Davčni upravi Republike Slovenije, Glavnemu uradu se naloži, da v roku 60 dni od pravnomočnosti te sodbe odloči o pritožbi tožeče stranke zoper odločbo Davčnega urada A, Izpostava B z dne 31.12.1996.

Zahtevek tožeče stranke za povračilo stroškov postopka se zavrne.

 

Obrazložitev

Tožnik je dne 21.2.2002 vložil tožbo v kateri navaja, da tožena stranka ni odločila o njegovi pritožbi zoper odločbo o odmeri dohodnine za leto 1995 z dne 31.12.1996, ki jo je izdala Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad A, Izpostava B in ki jo je vložil dne 13.2.1997. Svojo obveznost za plačilo dohodnine v višini 16.456.232,00 SIT je poravnal 7.3.1997. Navedena odmera je bila posledica inšpekcijskega pregleda pri tožniku kot samostojnemu podjetniku posamezniku konec leta 1996. Odločba o odmeri davka iz dejavnosti za leto 1995 mu je bila vročena dne 3.1.1997, ker pa se v skladu s 6. členom Zakona o dohodnini v osnovo za odmero dohodnine všteva tudi dobiček iz dejavnosti v višini, od katere je bil odmerjen davek iz dejavnosti, se je dobiček, ugotovljen po navedeni odločbi, upošteval v davčno osnovo za odmero dohodnine. V odločbi o odmeri davka od dejavnosti za leto 1995 je bilo nepravilno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, kršeno je bilo procesno in materialno pravo, zato je vložil pritožbo zoper navedeno odločbo o odmeri davka iz dejavnosti. Odločba o odmeri dohodnine za leto 1995 je bila tožniku vročena 3 dni pred vročitvijo odločbe o odmeri davka iz dejavnosti za leto 1995, iz česar očitno izhaja kršitev materialnega in procesnega prava. Tožnik je zaradi molka tožene stranke dne 17.9.2001 poslal poizvedbo na naslov tožene stranke, na katero ni dobil odgovora. Ponovno je urgiral 10.12.2001 in zahteval od tožene stranke, da odloči o pritožbi v naslednjih osmih dneh. Ker o njegovi pritožbi ni bilo odločeno, vlaga tožbo zaradi molka organa. Sodišču predlaga, da odločbo o odmeri dohodnine za leto 1995 št. 52 00242 0 z dne 31.12.1996, ki jo je izdala Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad A, Izpostava B odpravi, da toženi stranki naloži povrnitev preveč plačane dohodnine za leto 1995 s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva plačila, to je od 7.3.1997 do dneva vračila preveč plačane dohodnine, ter da toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Sodišče je v skladu s 4. odstavkom 36. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 70/00, v nadaljevanju ZUS) dne 6.3.2002 od tožene stranke zahtevalo naj pošlje spise v zadevi ter sporoči razlog, zakaj še ni odločeno, z opozorilom, da bo po preteku roku za predložitev spisov in odgovora sodišče odločilo o stvari. Tožena stranka je poziv prejela dne 11.3.2002, vendar nanj ni odgovorila. Sodišče je nato 16.8.2002 toženi stranki poslalo urgenco, ki jo je tožena stranka prejela istega dne ter ponovno zahtevalo spise v zadevi, vendar se tožena stranka tudi na urgenco ni odzvala ter ni poslala ne upravnih spisov ne odgovora.

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije je kot zastopnik javnega interesa udeležbo v tem postopku prijavilo z vlogo z dne 14.3.2002.

Tožba je utemeljena.

Po 1. odstavku 247. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list, št. 47/86, v nadaljevanju ZUP/86), ki ga je glede na čas odločanja na prvi stopnji v obravnavani zadevi bilo treba uporabiti mora biti odločba o pritožbi izdana in vročena stranki brž ko je to mogoče vendar najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko je bila pritožba izročena. Po 2. odstavku 26. člena ZUS lahko stranka sproži upravni spor kot če bi bila njena pritožba zavrnjena, če drugostopni organ v dveh mesecih ali pa v krajšem z zakonom določenem roku ne izda odločbe o strankini pritožbi zoper odločbo prve stopnje in če je tudi na novo zahtevo ne izda v nadaljnjih sedmih dneh. Iz predloženih listin izhaja, da je tožnik pritožbo vložil dne 12.2.1997, da tožena stranka o tožnikovi pritožbi ni odločila v zakonskem roku in niti ne na nadaljnji tožnikov poziv vložen dne 14.9.2001 in 4.12.2001, v katerem je tožnik zahteval odločitev o pritožbi v naslednjih osmih dneh. Glede na navedeno je tožba zaradi molka organa, ki je bila vložena dne 21.2.2002, upravičena.

V primeru, da je tožba zaradi molka organa upravičena, ji sodišče na podlagi 1. odstavka 65. člena ZUS ugodi in pod pogoji iz 1. oziroma 5. odstavka 61. člena ZUS samo odloči o stvari ali pa naloži pristojnemu organu, kakšen upravni akt naj izda. V obravnavanem primeru pogoji iz 1. odstavka 61. člena ZUS niso izpolnjeni, saj podatki spisa ne dajejo podlage za odločitev, za odločitev relevantnih dejstev pa, sodišče samo, na glavni obravnavi, tudi ne bi moglo ugotoviti. Glede na navedeno je sodišče odločilo, da mora o tožnikovi pritožbi odločiti tožena stranka in sicer v 60 dneh od pravnomočnosti te sodbe, kar je po oceni sodišča primeren rok, upoštevaje pri tem zakonski rok za odločitev o pritožbi ter težavnost zadeve.

Ker gre v obravnavanem upravnem sporu za presojo zakonitosti postopanja tožene stranke, glede na določbo 3. odstavka 23. člena ZUS vsaka stranka trpi svoje stroške postopka. Ker je tožeča stranka s tožbo uspela, pa lahko po določbah Zakona o sodnih taksah (Ur.l. SRS št. 30/78, 36/83, 46/86, 34/88, 1/90 in Ur.l. RS št.- 14/91, 38/96, 20/98, 50/98-odl. US in 70/00) zahteva povrnitev plačane sodne takse.

 


Zveza:

ZUS člen 65/1, 26, 26/2, 65, 65/1, 26, 26/2, 65.
Datum zadnje spremembe:
24.08.2009

Opombe:

P2RvYy01ODY0NA==