Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 156cT1tb2JiaW5nJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJmRhdGFiYXNlJTVCVkRTUyU1RD1WRFNTJl9zdWJtaXQ9aSVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRGkmb3JkZXI9ZGF0ZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYyZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTQ=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VDSS sodba Pdp 763/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore14.11.2013odškodninska odgovornost delodajalca - trpinčenje na delovnem mestu - mobingTožnik ni bil tako obremenjen z delovnimi zadolžitvami, da ne bi mogel ustrezno opravljati svojega dela. Dejstvo, da ga je tožena stranka kot odgovornega za reševanje reklamacij poslala na pot, da reši reklamacijske probleme, ne more predstavljati trpinčenja na delovnem mestu, temveč normalno komunikacijo med nadrejenimi in podrejenimi delavci. V zvezi z tožnikovimi trditvami, da mu je tožena stranka v času bolniškega staleža zbrisala datoteke z računalnika, ki ga je imel v uporabi pri toženi stranki, je bilo ugotovljeno, da tožnik pristojnim osebam ni sporočil, da so bile datoteke z njegovega računalnika brisane. Prav tako datoteka ni bila blokirana z namenom šikaniranja tožnika. Tožnik tako ni bil žrtev trpinčenja na delovnem mestu, zato njegov tožbeni zahtevek na plačilo odškodnine iz tega naslova ni utemeljen.
VDSS sodba Pdp 552/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore07.11.2013odškodninska odgovornost delodajalca - mobing - trpinčenje na delovnem mestuIzvedeni dokazi ne potrjujejo tožničinih trditev, da je bila žrtev trpinčenja na delovnem mestu (tožničina selitev iz ene v pisane v drugo ni bila namerna, temveč je bila posledica reorganizacije; tožnica je imela dostop do informacij, ki jih je potrebovala pri opravljanju svojega dela ...). Zato tožničin tožbeni zahtevek na plačilo odškodnine iz tega naslova ni utemeljen.
VDSS sodba Pdp 766/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore24.10.2013odškodninska odgovornost delodajalca - mobing - šikaniranje na delovnem mestu - trpinčenje - mobbing - diskriminacija - kršitev osebnostnih pravic - protipravnostDelavci tožene stranke nad tožnikom niso izvajali mobbinga, prav tako ga niso diskriminirali. Tožnik (kljub zatrjevanem večletnem mobbingu in diskriminaciji) nadrejenih ni nikoli obvestil o zatrjevanih spornih ravnanjih delavcev tožene stranke. Iz dokaznega postopka ne izhaja, da bi tožena stranka napram tožniku ravnala protipravno, zato tožniku ni dolžna povrniti vtoževane škode zaradi posega v osebnostne pravice.
VDSS sodba Pdp 567/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore12.09.2013odškodninska odgovornost delodajalca - mobing - trpinčenje na delovnem mestu - poseg v delavčevo osebno integritetoNadrejena tožnice ni diskriminirala oziroma nad njo ni izvajala mobinga. Po določilih 6. člena ZDR je prepovedana diskriminacija, ki je podana, če delodajalec ne zagotavlja enake obravnave glede na narodnost, raso ali etično poreklo, nacionalno ali socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino v skladu z ZDR. Tožnica je navedla, da je bila diskriminirana iz razloga, ker živi sama z invalidnim sinom. Iz izvedenih dokazov pa ne izhaja, da bi tožena stranka kakorkoli tožnico diskriminirala iz tega. Tožničino doživljanje dogodkov je posledica njenega zdravstvenega stanja, zaradi katerega je bila tožnica v dalj časa trajajočem bolniškem staležu in je zdravnik na obdobnem zdravniškem pregledu ocenil, da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela. Ker ni bila ugotovljena odškodninska odgovornost delodajalca po...
VDSS sodba Pdp 586/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore05.09.2013javni uslužbenci – ocenjevanje javnih uslužbencev - preizkus oceneTožena stranka je pri določitvi ocene v celoti upoštevala pravilne kriterije, kot izhajajo iz ZSPJS in Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. Tožnik je v ocenjevalnem obdobju delo sicer opravil zelo kvalitetno in je tudi dosegel delovne rezultate, ki so bili nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, za kar je tudi prejel oceno zelo dobro, vendar pa ni dosegel rezultatov, ki bi bili visoko nad pričakovanji, glede ostalih kriterijev ocenjevanja. Zato tožbeni zahtevek za razveljavitev sklepa o oceni delodajalca o delu tožnika ter sklepa komisije za preizkus ocene ni utemeljen.
VDSS sodba Pdp 363/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore29.08.2013redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – krivdni razlog - opozorilo na izpolnjevanje obveznosti – ponavljajoče kršitve – rok za podajo pisnega opozorilaV primeru ponavljajočih se kršitev (opustitev) pogodbenih obveznosti rok za podajo pisnega opozorila kot tudi rok za podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga teče ves čas, dokler te kršitve trajajo. Rok za podajo pisnega opozorila v primeru opustitve (neoddaje poročila) tako ni začel teči že z dnem, ko je tožnik prvič opustil oddajo poročila, ampak najkasneje z dnem, ko je opustitev prenehala. Tožniku (strokovni sodelavec na sodišču) je bila redno odpovedana pogodba o zaposlitvi iz krivdnega razloga, ker v določenem obdobju ni oddajal mesečnih poročil o delu, čeprav je bil že predhodno opozorjen zaradi istovrstnih kršitev. Tožnikova dolžnost je bila, da upošteva zahteve in navodila delodajalca, vendar delovne obveznosti ni izpolnjeval kljub ustnim in pisnim odredbam in pisnemu opozorilu pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Nespoštovanje navodila delodajalca s ponavljanjem istovrstne kršitve je utemeljen odpovedni razlog za redno odpoved pogodbe...
VDSS sodba Pdp 483/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore18.07.2013redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – krivdni razlog - opozorilo na izpolnjevanje obveznosti – rok za podajo odpovedi – dokazovanje – načelo kontradiktornosti – odškodninska odgovornost delodajalca – mobbing – diskriminacija – šikaniranje na delovnem mestuOdmor med delom je potrebno uskladiti s sodelavci, vendar to ne pomeni, da o tem ni potrebno obvestiti osebe, ki vodi delo. Tožnika na delovnem mestu, ki mu je bilo odrejeno, v času nadzora pomočnika komandirja policijske postaje, ni bilo. O odsotnosti vodje ni obvestil in tudi ostali niso vedeli, kje se nahaja. Pomočnik komandirja ga je našel na tovornem izstopu. Takrat mu je odredil, da se zaradi prerazporeditve zglasi pri vodji izmene, vendar tega ni storil, in je potem v drugi kabini s sodelavcem gledal film. Pri vodji izmene se je zglasil šele po drugem opozorilu. S takšnim ravnanjem je tožnik kršil določilo 31. člena ZDR, saj dela na delovnem mestu, ki mu je bilo odrejeno, ni opravljal, o svoji odsotnosti pa osebe, ki vodi delo, ni obvestil in določilo 32. člen ZDR, saj ni upošteval zahtev in navodil delodajalca. Zato je bil podan razlog za redno redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.
VDSS sklep Psp 101/2013Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za socialne spore04.07.2013res iudicata – zavržena tožbaTožnik ponovno uveljavlja odškodnino iz istega škodnega dogodka, o katerem je sodišče s sodbo že pravnomočno razsodilo, zato pogoji za ponovno odločanje o enakem zahtevku niso izpolnjeni. Pravnomočnost je procesna predpostavka in nova meritorna sodba o istem zahtevku med istima strankama ni dopustna, zato je sodišče tožbo utemeljeno zavrglo.
VDSS sklep Pdp 1199/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore04.04.2013redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – krivdni razlog – kršitev obveznosti iz delovnega razmerjaTožnica (računovodkinja) je s tem, ko na oddaljeno enoto ni poslala datoteke, potrebne za obračun plač delavcev tožene stranke, kljub temu, da jo je sodelavka za to izrecno zaprosila, kršila 31. oziroma 32. člen ZDR, ki nalagata delavcu vestno opravljanje dela, upoštevaje zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. V to datoteko so se vpisovale delovne ure, bolniške in vse ostale odsotnosti delavcev ter podatki za obračun prevoza in prehrane, ki so jih delavci dobivali glede na prisotnost. S tem ko tožnica kljub zaprosilu sodelavke te datoteke ni poslala na oddaljeno enoto, je kršila svoje pogodbene obveznosti oziroma druge obveznosti iz delovnega razmerja.
VDSS sodba Pdp 810/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore31.01.2013odškodninska odgovornost delodajalca – mobing – trpinčenje na delovnem mestuRavnanje tožene stranke, ki je tožniku po tem, ko mu je določila delo na drugem delovnem mestu – na blagajni, odredila, da ga vseskozi spremlja varnostnik (ko je delal s strankami, ko je odšel na malico, ko je odšel na WC, …), je povsem neprimeren in pretiran poseg v tožnikovo osebno sfero, v njegovo osebno integriteto in dostojanstvo, ki s strani tožnika ni bil z ničemer izzvan (tožnik je bil do tedaj neproblematičen delavec, ni kradel ali uničeval blaga oziroma toženi stranki ni povzročal nikakršnekoli škode. Opisano ravnanje in druga ugotovljena ravnanja tožene stranke (neprimerno in žaljivo ravnanje vodje poslovalnice do tožnika idr., z izjemo odredbe) predstavljajo sistematično, graje vredno oziroma očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, ki je bilo usmerjeno proti tožniku, s čimer je tožena stranka uresničila vse znake trpinčenja.
VDSS sklep Pdp 1075/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore23.01.2013zahteva za izločitev predsednika senata – izločitev sodnikaZPP v 70. členu določa izločitvene razloge. V 2. odstavku 72. člena ZPP določa, da izločitev lahko zahteva stranka, takoj ko izve, da je podan razlog za izločitev, vendar najpozneje do konca obravnave pred pristojnim sodiščem, če pa obravnave ni bilo, pa do izdaje odločbe. Tožnica je pravočasno zahtevala izločitev predsednika senata, zato bi moralo sodišča prve stopnje o tej izločitvi odločiti.
VDSS sodba Pdp 575/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore13.12.2012redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – odškodninska odgovornost delodajalca – mobing – trpinčenje na delovnem mestuUkinitev tožničinega delovnega mesta zaradi reorganizacije tožene stranke predstavlja utemeljen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov v skladu z določilom 88. člena ZDR. Ukinitev delovnega mesta v posledici reorganizacije znotraj družbe je stvar poslovne odločitve delodajalca, v katero sodišče ne more posegati in kot takšna ni podvržena sodni kontroli. Sodišče tudi ne more presojati razlogov reorganizacije, temveč lahko ugotavlja in odloča samo, če je bila ukinitev delovnega mesta res posledica reorganizacije. Glede na navedeno okoliščine v zvezi z poslovnimi rezultatati tožene stranke niso pravnoodločilne. Trpinčenje na delovnem mestu je v skladu s 4. odstavkom 6.a člena ZDR izrecno prepovedano in opredeljeno kot vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom. Izjave “kaj bi pa spet rada” in “počasi,...
VDSS sodba Pdp 395/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore27.09.2012odškodninska odgovornost delodajalca – trpinčenje na delovnem mestu – mobbing – dokazna ocena – kršitev pravic osebnosti - protipravnostV opisanih ravnanjih (opustitev pogajanj tožene stranke o tožnikovi plači s kasnejšim izplačevanjem plače v višini, kot jo je enostransko določila; zavrnitev izrabe letnega dopusta kot enkratno dejanje), ni znakov trpinčenja v smislu četrtega odstavka 6.a člena ZDR.S postavitvijo odškodninskega zahtevka zaradi nezakonite odpovedi delavec ne more obiti 30-dnevnega roka iz tretjega odstavka 204. člena ZDR na način, da bi kot predhodno vprašanje izpostavil oziroma uveljavljal nezakonitost odpovedi šele po navedenem zakonskem roku. Če v prekluzivnem roku ni uveljavljal nezakonitosti odpovedi, je odpoved zakonita, odškodninski zahtevek zaradi nezakonite odpovedi pa je iz tega razloga neutemeljen.
VDSS sklep Pdp 524/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore26.09.2012zavrženje tožbe – poprava tožbeTožbo, ki je tožnik kljub pozivu sodišča prve stopnje ne popravi tako, da postavi jasen in določen zahtevek, je potrebno zavreči.
VDSS sklep Pdp 602/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore29.08.2012zavrženje tožbe - nepopolna vloga - tožbeni zahtevekSodišče prve stopnje je tožnikovo tožbo, v kateri kljub popravi ni oblikovan določen in jasen tožbeni zahtevek, utemeljeno zavrglo.
VDSS sodba Pdp 622/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore02.08.2012odškodninska odgovornost delodajalca - mobbing - trpinčenje na delovnem mestu - dokazno breme - trditveno bremeTožeča stranka je kot trpinčenje na delovnem mestu označila dva enkratna dogodka (premestitev v drugo enoto delodajalca in odreditev drugega dela na določen dan). Takšen enkraten dogodek (ali dva takšna dogodka) ne more(ta) predstavljati trpinčenja na delovnem mestu. To velja še toliko bolj, če upoštevamo, da ima delodajalec v okviru pogodbe o zaposlitvi pravico, da delavcu odredi, kje bo opravljal delo oz. da mu v okviru njegovih obveznosti po pogodbi o zaposlitvi naloži opravo določenega dela.
VDSS sodba Pdp 323/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore19.07.2012redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - utemeljen razlog - sprememba delodajalcaDrugotožena stranka ni nadaljevala ali prevzela dejavnosti knjigoveštva od prvotožene stranke, saj je sama že od prej izvajala to dejavnost, v kolikor pa je od nje kupila določeno premoženje, predvsem stroje za linijo mehke vezave, pa je s takšnim ravnanjem zamenjala zgolj tiste stroje, ki zaradi dotrajanosti niso bili več uporabni. Entiteta ukinjene knjigoveznice se ni ohranila. Zaradi tega in ker drugotožena stranka dejavnosti, v okviru katere je delala tožnica, ni nadaljevala ali prevzela, ni bilo podlage za prevzem tožnice k drugotoženi stranki zaradi spremembe delodajalca, ampak je tožnici delovno razmerje pri prvotoženi stranki zakonito prenehalo na podlagi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.
VDSS sodba Pdp 1135/2011Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore19.06.2012odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - utemeljen razlog - reintegracija - pravnomočna sodba - rok za podajo odpovedi - upokojitev - odpravnina ob upokojitvi - božičnicaKer je bil zaradi spremenjene organizacije tožene stranke ukinjen celoten nivo svetovalcev uprave, ob pozivu tožnika nazaj na delo po pravnomočni sodbi sodišča tožena stranka zanj ni imela več na voljo delovnega mesta (svetovalca uprave). Zato mu je utemeljeno podala redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga s hkratno ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delovno mesto, ki pa je tožnik ni sprejel.
VDSS sklep Pdp 559/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore13.06.2012začasna odredba - verjetno izkazana terjatev - nedenarna terjatev - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitviKer je tožnici v času vložitve tožbe delovno razmerje pri toženi stranki že prenehalo, ni mogoče zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi po določilih 85. člena ZDR.
VDSS sklep Pdp 516/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore06.06.2012neizbrani kandidat - tožba - zavrženje tožbe - nepopolna vlogaSodišče prve stopnje je tožbo utemeljeno zavrglo, ker tožnik kljub pozivu tožbe ni popravil, tako da bi postavil jasen in določen tožbeni zahtevek.

Izberi vse|Izvozi izbrane