Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 31cT1rcmVkaXQlMjB2JTIwQ0hGJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJmRhdGFiYXNlJTVCU09TQyU1RD1TT1NDJmRhdGFiYXNlJTVCU09QTSU1RD1TT1BNJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0x
 OdločbaDatumJedroInstitut
PP 34/2015 str. 1128.09.2015Še o valutni klavzuli in potrošniških kreditnih pogodbah v CHFpotrošniška kreditna pogodba - valutna klavzula - kredit v švicarskih frankih - ničnost - skupinska tožba - pogodba - pogoj
VSL sodba I Cpg 493/201525.11.2015Sodišče ni dolžno samo iskati povezav med navedbami strank in predloženimi dokazi - upoštevajoč razpravno načelo in povezanost trditvenega in dokaznega bremena (7. in 212. člen ZPP).

Po mnenju pritožbenega sodišča ni pomembno v kakšni obliki (aplikaciji) so obračuni pripravljeni, enako velja za sporno vprašanje ali izpisek iz kreditnega konta vsebuje vse po Slovenskih računovodskih standardih (SRS). Listinam zaradi le njihove oblike oziroma odsotnosti podpisa s strani odgovorne osebe ni mogoče odvzeti vsakršno dokazno vrednost in jih šteti le za navedbe stranke, kot zmotno menita pritožnika. Kot vsi drugi dokazi so tudi sporne listine podvržene dokazni oceni sodišča, ki ni vezano na nobena dokazna pravila. Bistveno vprašanje v tem sporu zato ni, ali so listine izdelane v ustrezni računalniški aplikaciji oziroma ali ustrezajo pojmom poslovne, računovodske, knjigovodske ali verodostojne listine, ampak, ali je v tem postopku...
poroštvo - trditveno breme - dokazno breme - povezanost trditvenega in dokaznega bremena - dokazni sklep - izvedenec - prekluzija - oblika listin
VSK Sodba Cpg 229/201619.01.2017O vrstnem redu poplačila terjatev, zavarovanih z ločitveno pravico na določenem premoženju, se sploh ne odloča v pravdi v okviru zahtevka po prvem odstavku 305. člena ZFPPIPP, temveč gre za vprašanje, o katerem se odloča v samem stečajnem postopku v okviru razdelitve posebne razdelitvene mase.ločitvene pravice v stečajnem postopku - maksimalna hipoteka - vrstni red poplačila terjatev - poplačilo s hipoteko zavarovane terjatve
VSL sodba in sklep I Cp 143/200015.06.2000Tuja sodna odločba je izenačena z odločbo sodišča Republike Slovenije in ima enak pravni učinek v Republiki Sloveniji le, če jo prizna sodišče Republike Slovenije.

 
tuja sodna odločba
VSL sklep I Ip 429/201426.02.2014Pri položaju potrošniških kreditov je treba upoštevati tudi specialnejšo ureditev po Zakonu o potrošniških kreditih, ki določa, da mora dati kreditodajalec kreditojemalcu s pisnim opominom dodaten rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od petnajstih dni. V teh primerih torej kreditodajalec pridobi odpoklicno upravičenje šele, če kreditojemalec tudi v dodatnem roku iz opomina ne plača zamujenih obrokov kredita.notarski zapis kot izvršilni naslov - dokazovanje zapadlosti terjatve - potrošniški kredit - neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti - razdrtje pogodbe s strani kreditodajalca - pisno obvestilo - dodaten rok za izpolnitev
VSL sklep I Cp 2121/201029.07.2015Čeprav ZIZ izrecno ne ureja ureditvene (regulacijske) začasne odredbe in pogojev za njeno izdajo, pa v ustaljeni sodni praksi ni dvoma, kakšen je namen tovrstnih začasnih odredb in kdaj je njihova izdaja dopustna.začasna odredba za zavarovanje nedenarne terjatve - pogoji za izdajo regulacijske začasne odredbe
VSL sklep I Cpg 1606/201525.11.2015Sodišče prve stopnje je pravilno sklenilo, da tožeča stranka ni izkazala, da bi tožena stranka s predlagano odredbo pretrpela le neznatno škodo. Po presoji pritožbenega sodišča je sodišče prve stopnje pravilno sledilo ustaljeni sodni praksi, da je vsak poseg v tujo lastnino škodljiv za lastnika, saj mu omejuje upravičenje, da s stvarjo razpolaga, pri čemer ni odločilno, da je del nepremičnin že obremenjenih s hipoteko.začasna odredba za zavarovanje denarne terjatve - prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnin - pogoji za izdajo začasne odredbe - subjektivna nevarnost - obremenitev nepremičnine s hipoteko - neznatna škoda
VSL sklep II Cp 3027/201530.03.2016Dejansko stanje je ostalo nepopolno ugotovljeno, ker sodišče prve stopnje trditvene podlage strank ni presojalo z vidika vseh pravnih podlag.posojilna pogodba - družba - družbenik - nezakonit dogovor - ohranjanje osnovnega kapitala - vračila prepovedanih plačil - poštenost strank - ničnost - obogatitveni zahtevek - nedovoljeno plačilo - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSM sodba I Ip 419/201410.07.2014Upnik je svojo terjatev v predlogu za izvršbo, v odgovoru na ugovor dolžnikov ter še z drugimi listinami ustrezno dokumentiral, dolžnika pa svojih nesubstanciranih navedb nista uspela dokazati, zato je sodišče prve stopnje utemeljeno sledilo upnikovemu izračunu dolgovanega zneska. Stranke morajo v postopku navesti vsa dejstva, na katera opirajo svoje zahtevke, in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo. Ker sta dolžnika višini izterjevane terjatve le pavšalno ugovarjala, trditvenega in dokaznega bremena glede nepravilnosti izračuna pa nista zmogla, pritožbi dolžnikov v tem delu ni slediti.substanciranje ugovornih trditev - trditveno in dokazno breme - obračun obveznosti iz notarskega zapisa kot izvršilnega naslova - dokazovanje zapadlosti terjatve z izjavo o zapadlosti
VSL sklep I Cp 138/201602.03.2016Z delitvijo prenehajo (solastninski) deleži na nerazdeljeni stvari oz. v primeru skupnega premoženja lastninska upravičenja na skupnih stvareh (skupnem premoženju). Vsak od upravičencev do delitve izgubi lastninsko upravičenje na delu stvari (ali eni stvari), na drugem delu (ali na drugi stvari) pa ga pridobi. Vse v skladu s solastninskimi deleži oz. deleži na skupnem premoženju. Če je premoženje zaradi delitve s sodno odločbo treba vrednotiti, je relevantna njegova vrednost v času odločanja.delitev skupnega premoženja - način delitve
VSL Sodba II Cp 3354/201621.06.2017Vsaka pogodbena obveznost mora imeti dopustno podlago. Če ni podlage ali je ta nedopustna, je pogodba nična.

Toženec je z vplačilom zneska 210.700,00 EUR na račun vložka povečanega osnovnega kapitala družbe (na podlagi sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala družbe) pridobil (prevzel) povečan osnovni kapital družbe. Za vračilo vplačanega zneska (prehod premoženja družbe na toženca) toženec ni izkazal dopustne podlage.
neupravičena obogatitev - posojilna pogodba - trditvena podlaga - trditvena in dokazna podlaga - trditveno breme - pravna podlaga - pogodbena obveznost - dopustna podlaga - povečanje osnovnega kapitala - sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala

Izberi vse|Izvozi izbrane