<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 1606/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:I.CPG.1606.2015

Evidenčna številka:VSL0073693
Datum odločbe:25.11.2015
Senat, sodnik posameznik:Milojka Fatur Jesenko (preds.), Maja Jurak (poroč.), mag. Valerija Jelen Kosi
Področje:ZAVAROVANJE TERJATEV
Institut:začasna odredba za zavarovanje denarne terjatve - prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnin - pogoji za izdajo začasne odredbe - subjektivna nevarnost - obremenitev nepremičnine s hipoteko - neznatna škoda

Jedro

Sodišče prve stopnje je pravilno sklenilo, da tožeča stranka ni izkazala, da bi tožena stranka s predlagano odredbo pretrpela le neznatno škodo. Po presoji pritožbenega sodišča je sodišče prve stopnje pravilno sledilo ustaljeni sodni praksi, da je vsak poseg v tujo lastnino škodljiv za lastnika, saj mu omejuje upravičenje, da s stvarjo razpolaga, pri čemer ni odločilno, da je del nepremičnin že obremenjenih s hipoteko.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

II. Vsaka stranka sama nosi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom sklenilo, da se zavrne predlog tožeče stranke (po nasprotni tožbi) E. d. o. o. za izdajo začasne odredbe, s katero bi se toženi stranki A. s. p., prepovedalo odtujitev in obremenitev nepremičnin: posameznega dela št. 01 v stavbi ... k. o. X, posameznega dela št. 34 v stavbi ... k. o. X, parc. št. 1 k. o. X in njenega do ½ solastninskega deleža parc. št. 2 k. o. Y in njenega do ½ solastninskega deleža parc. št. 3 k. o. Z, zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi ter veljavnostjo začasne odredbe do poteka 30 dni po pravnomočni rešitvi tega spora.

2. Zoper izpodbijani sklep je vložila pritožbo tožeča stranka. Uveljavljala je pritožbena razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbenemu sodišču je predlagala, da pritožbi ugodi in izpodbijani sklep spremeni tako, da predlogu za izdajo začasne odredbe ugodi, podrejeno pa, da izpodbijani sklep razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo odločanje.

3. Tožena stranka je na pritožbo odgovorila. Pritožbenemu sodišču je predlagala, da pritožbo zavrne.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve morajo biti izpolnjeni pogoji, ki jih Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) določa v 270. členu. Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje denarne terjatve, če izkaže upnik za verjetno, da terjatev obstoji ali da mu bo terjatev zoper dolžnika nastala. Upnik mora verjetno izkazati tudi nevarnost, da je zaradi dolžnikovega odtujevanja, skrivanja ali kakšnega drugačnega razpolaganja s premoženjem uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena. Upnik ni dolžan dokazovati nevarnosti, če izkaže za verjetno, da bi dolžnik s predlagano odredbo pretrpel le neznatno škodo (prvi, drugi in tretji odstavek 270. člena ZIZ).

6. Sodišče prve stopnje je zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe s prepovedjo odtujitve in obremenitve več nepremičnin tožene stranke zaradi zavarovanja denarne terjatve tožeče stranke. Sklenilo je, da tožeči stranki ni uspelo izkazati drugega, kumulativno navedenega pogoja za izdajo začasne odredbe, to je verjetnega obstoja nevarnosti za bodočo uveljavitev predmetne denarne terjatve. Tožeča stranka niti ni navedla konkretnih ravnanj in opustitev v smislu odtujevanja, skrivanja ali drugačnega razpolaganja s premoženjem, ki bi jih tožena stranka zavestno opravila oziroma opustila zaradi ogrozitve izpolnitve upnikove terjatve. Prav tako je sklenilo, da ni podan pogoj iz tretjega odstavka 270. člena ZIZ, saj prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnin v skladu z ustaljeno sodno prakso ne predstavlja neznatne škode. Vsak poseg v tujo lastnino predpostavlja za lastnika škodo, saj je pravica razpolaganja bistveni element lastninske pravice. Čeprav so tri nepremičnine tožene stranke že obremenjene s hipoteko, to ne pomeni, da je tožena stranka v celoti omejena pri razpolaganju z njimi.

7. Kot izhaja iz zakonskega besedila za izkaz predpostavke po drugem odstavku 270. člena ZIZ ne zadošča ugotovitev o kakršnemkoli razpolaganju dolžnika z njegovim premoženjem oziroma o njegovi obremenitvi. Med primeroma naštetimi oblikami tovrstnega razpolaganja, s katerimi se izkazuje (subjektivna) nevarnost po navedeni določbi sta namreč navedeni ravnanji odtujevanja in skrivanja premoženja. Navedeno potrjuje tudi stališče Ustavnega sodišča RS, ki je razmejilo med subjektivno in objektivno nevarnostjo kot pogojema za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarnih in nedenarnih terjatev prav z obrazložitvijo, da se razlikovanje nanaša na vprašanje dolžnikovega namena, da onemogoči ali oteži uveljavitev upnikove terjatve.(1) Zato drugačne razlage ne more uspešno utemeljiti sklicevanje na del besedila navedene določbe, ki se glasi: „kakšnega drugačnega razpolaganja s premoženjem“, saj je citirano besedilo iztrgano iz celotnega konteksta navedene določbe.

8. Po presoji pritožbenega sodišča je pravilna presoja sodišča prve stopnje, da tožeča stranka trditvenemu bremenu za izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve ni zadostila. V konkretnem primeru je tožeča stranka v zvezi s svojo trditvijo, da tožena stranka obremenjuje svoje premoženje, navajala, da je tožena stranka nepremičnine, ki so njena last, obremenila s hipoteko za terjatev v znesku 164.000 CHF za kredit, ki bo odplačan šele 30. 4. 2027 ter da sta preostali dve nepremičnini, katerih solastnica je tožena stranka, manjše vrednosti. Kot je navedlo že sodišče prve stopnje tožeča stranka niti ni navedla, kdaj je bila hipoteka ustanovljena. Za izpolnjevanje pogoja iz drugega odstavka 270. člena ZIZ se zahteva izkaz subjektivne in konkretne nevarnosti, ki je posledica dolžnikovega ravnanja, storjenega prav z namenom, da se upniku onemogoči ali oteži uveljavitev njegove terjatve. Trditve, ki jih je podala tožeča stranka, merijo zgolj na to, da bo uveljavitev njene terjatve lahko objektivno otežena ali onemogočena, ne zadoščajo pa za izkaz subjektivne nevarnosti v navedenem smislu.

9. Abstraktna možnost razpolaganja z nepremičninami ne predstavlja takšnega ravnanja, kot ga zahteva navedena določba, temveč morajo biti podane konkretne okoliščine, iz katerih bi izhajala subjektivna nevarnost v smislu drugega odstavka 270. člena ZIZ. Zato se izkažejo kot nezadostne trditve tožeče stranke, da obremenitev nepremičnin s hipoteko kaže na nevarnost nadaljnjega razpolaganja z nepremičninami, s tem pa na onemogočeno ali oteženo uveljavitev terjatve.

10. Po presoji pritožbenega sodišča je sodišče prve stopnje tudi pravilno sklenilo, da tožeča stranka ni izkazala, da bi tožena stranka s predlagano odredbo pretrpela le neznatno škodo. Po presoji pritožbenega sodišča je sodišče prve stopnje pravilno sledilo ustaljeni sodni praksi, da je vsak poseg v tujo lastnino škodljiv za lastnika, saj mu omejuje upravičenje, da s stvarjo razpolaga, pri čemer ni odločilno, da je del nepremičnin že obremenjenih s hipoteko.

11. Glede na navedeno pritožbeno sodišče zaključuje, da uveljavljena pritožbena razloga nista podana, prav tako pa v postopku na prvi stopnji ni prišlo do bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Pritožbeno sodišče je zato pritožbo tožeče stranke kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

12. Tožeča stranka s pritožbo ni uspela, zato sama krije svoje pritožbene stroške (prvi odstavek 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP in v zvezi s 15. členom ZIZ). Pritožbeno sodišče tudi ocenjuje, da odgovor na pritožbo ni bistveno pripomogel k odločitvi o zadevi, zato stroški odgovora na pritožbo niso stroški, ki bi bili za pravdo potrebni (prvi odstavek 155. člena ZPP) in jih je dolžna nositi tožena stranka sama.

-------------

Op. št. (1): Primerjaj sklep Up-147/01 z dne 21. 1. 2002 točka 3. ter sklep Up-10/99 z dne 25. 5. 1999 točka 5.


Zveza:

ZIZ člen 270, 270/1, 270/2, 270/3.
Datum zadnje spremembe:
11.04.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzkyNjY2