<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sklep I U 1401/2013
ECLI:SI:UPRS:2014:I.U.1401.2013

Evidenčna številka:UL0009814
Datum odločbe:20.03.2014
Senat, sodnik posameznik:Adriana Hribar Milič
Področje:INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO - UPRAVNI POSTOPEK
Institut:inšpekcijski postopek - ukrep energetskega inšpektorja - stranka v postopku - pravni interes - zavrženje tožbe

Jedro

V obravnavanem primeru je sporno, ali ima tožnik procesno legitimacijo za vložitev tožbe zoper odločbo inšpekcijskega organa, s katero so bili družbi naloženi inšpekcijski ukrepi. Tožnik ni bil stranka v predmetnem inšpekcijskem postopku in se tega postopka tudi ni udeleževal kot stranski udeleženec.

Tožnik ne more imeti pravnega interesa, da vstopa v postopek, v katerem se družbi nalagajo inšpekcijski ukrepi ter poslovanje v skladu z EZ.

Izrek

I. Tožba se zavrže.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

Z izrekom izpodbijane odločbe je energetski inšpektor

Inšpekcije za energetiko in rudarstvo (v nadaljevanju

inšpekcijski organ) zavezancu, podjetju A. d.d., naložil, da mora v danih rokih izvesti naslednje inšpekcijske ukrepe: odklopiti odjemalca, ki je v razdelilni omarici R-kotlarna priključen na tokokrog, ki je označen kot rezerva; v razdelilne omarice namestiti manjkajoče sheme ali zbledele sheme zamenjati z novimi. Omarice je potrebno označiti skladno s predpisi; odpraviti pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene s poročilom o merjenju 06.01.2010 - upornost zemlja in poročilom 06.04.2010 - upornost zanke ozemlja in predložiti potrdilo o usposobljenosti merilca, ki je opravil meritve v poročilih, ki jih navaja.

Odgovorna oseba družbe A. d.d., mora skladno z določbo 105. člena Energetskega zakona (v nadaljevanju EZ) obvestiti energetskega inšpektorja o izvršitvi naloženih ukrepov iz odločbe najkasneje v osmih dneh po poteku posameznih rokov iz izreka izpodbijanega akta.

Tožnik je 13. 5. 2013 vložil tožbo v kateri je izpodbijal več upravnih aktov hkrati in sicer sklep Inšpekcije za energetiko in rudarstvo 06134-8/2012-2-2431 z dne 4. 12. 2012 v zvezi z odločbo Ministrstva za infrastrukturo in prostor 360-87/2013/4/00091144 z dne 23. 3. 2013 (I U 792/2013) kakor tudi odločbo

Inšpekcije za energetiko in rudarstvo 06134-8/2012-2-24231 z dne 10. 10. 2012

. Ker ni bilo podanih pogojev za postopanje po 35. členu Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1), tožnik pa je s predmetno tožbo izpodbijal več upravnih aktov, ga je sodišče v skladu s prvim odstavkom 31. člena ZUS-1 pozvalo, da tožbo popravi in zoper drugo-izpodbijani akt v tožbi vloži samostojno tožbo, kar je tožnik tudi storil.

V popravljeni tožbi zoper odločbo

Inšpekcije za energetiko in rudarstvo 06134-8/2012-2-24231 z dne 10. 10. 2012 tožnik navaja, da sta solastnika in posestnika nepremičnine, ki v naravi predstavlja hišo z dvoriščem B.B. in C.C.. Hiša ima napeljano električno energijo tako, da je do leta 1966 imela samostojni električni priključek, ki je bil leta 1972 prestavljen k družbi A. d.d., vendar začasno, ker je dolžna navedena družba ob svojem prenehanju zadevni električni priključek prestaviti nazaj na navedeno nepremičnino. Navaja, da je bila 13. 9. 2012 v pravdnem postopku izdana začasna odredba P 71/2011 z dne 13. 9. 2012 s katero se podjetju A. d.d. prepoveduje odklop električne energije. Tožnik ima pravni interes, da ima zagotovljeno dobavo električne energije. Začasna odredba je postala pravnomočna in kot taka onemogoča izvršitev zadevne izpodbijane odločbe. Tožniku v postopku izdaje izpodbijane odločbe ni bilo omogočeno sodelovanje in možnost, da se izjasni. Tožnik ni oziroma ne more biti stranka v inšpekcijskem postopku v katerem je bila izdana izpodbijana odločba. Izpodbijana odločba pa neposredno posega v pravne koristi in interese tožnika in ima tako tožnik položaj stranke v tem postopku, saj gre za električni priključek, ki napaja z električno energijo nepremičnino v lasti tožnika. Tožnik ima listine, ki dokazujejo, da je njegova nepremičnina imela samostojen elektro priključek. Zadevna nepremičnina je sedaj v lasti B.B. in C.C. ter D.D.. Tožnik sodišču predlaga, da naj v postopku zasliši tožnika in direktorja družbe A. d.d. ter vpogleda v spis I U 792/2013, izpodbijano odločbo odpravi ter tožnika oprosti plačila sodnih taks in mu tudi prisodi povrnitev stroškov postopka.

Ker gre v predmetni zadevi za procesni sklep izdan v postopku predhodnega preizkusa tožbe, je sodišče odločalo po predsednici senata na podlagi 3. točke prvega odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1).

Tožba ni dopustna.

Sodišče je tožbo zavrglo iz naslednjih razlogov:

V konkretni zadevi tožnik izpodbija odločbo

Inšpekcije za energetiko in rudarstvo 06134-8/2012-2-24231 z dne 10. 10. 2012.

Sodišče je tožbo zavrglo na podlagi 3. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1, saj tožnik ne more biti stranka v tem postopku.

V obravnavanem primeru je sporno ali ima tožnik procesno legitimacijo za vložitev tožbe zoper odločbo inšpekcijskega organa, s katero so bili družbi A. d.d. naloženi inšpekcijski ukrepi. Tožnik tudi ni bil stranka v predmetnem inšpekcijskem postopku (42. člena ZUP) in se tega postopka tudi ni udeleževal kot stranski udeleženec (43. člen ZUP). V obravnavani zadevi ni sporno, da je inšpekcijska odločba naslovljena na A. d.d. in ne na tožnika. Kot rečeno, tožnik ni stranka v postopku po 42. člen ZUP, po katerem je lahko stranka vsaka fizična oseba in pravna oseba zasebnega ali javnega prava, na katero zahtevo je začet postopek ali zoper katero teče postopek, kar pravilno ugotavlja tožena stranka. Pravico udeleževati se postopka ima tudi oseba, ki izkaže pravni interes (43. člen ZUP). Pravni interes izkaže tako, da zatrjuje, da vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravic in pravnih koristi kot stranski udeleženec. Pravna korist je neposredna in na zakon ali drug predpis oprta osebna korist (drugi odstavek 43. člena ZUP). Upravni organ in sodišče mora ves čas med postopkom in po uradni dolžnosti skrbeti, da so v postopku udeleženi vsi, na katerih pravice ali pravne koristi bi lahko vplivala odločba (44. člen ZUP).

Oseba, ki zahteva udeležbo v postopku, mora v svoji vlogi navesti, v čem je njen pravni interes (četrti odstavek 43. člena ZUP). V obravnavanem primeru po mnenju sodišča tožnik ni izkazal pravnega interesa udeleževati se postopka oziroma ni izkazal neposredno, na zakon oprto osebno korist. Tožnik ni izkazal, v čem se bo njegov pravni položaj z meritorno odločitvijo o njegovi tožbi izboljšal. Okoliščine, ki jih tožnik navaja v zvezi z inšpekcijsko odločbo, ki jo izpodbija s tožbo, na drugačno odločitev ne vpliva. Tožnik ne more imeti pravnega interesa, da vstopa v postopek, v katerem se družbi A. d.d. nalagajo inšpekcijski ukrepi ter poslovanje v skladu z EZ. Ta postopek ni bil začet na zahtevo tožnika, marveč je bil začet po uradni dolžnosti. Lastnost stranke v inšpekcijskem postopku pa ima le subjekt, ki je kršil predpise in proti kateremu inšpektor vodi postopek ter ji odredi določene ukrepe. Tožnikov dejanski interes v tem postopku pa ni relevanten. Medsebojno (notranje) razmerje med tožnikom in družbo A. d.d. je civilnopravne narave in ni stvar tega upravnega postopka, zato tožnik svojih civilnopravnih interesov ne more uspešno uveljavljati v upravnem postopku.

Izrek o stroških temelji na četrtem odstavku 25. členu ZUS-1, po katerem trpi vsaka stranka svoje stroške postopka, če sodišče tožbo zavrne ali zavrže.


Zveza:

ZUP člen 43, 44.
Datum zadnje spremembe:
10.03.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc1NzE0