<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sodba IV U 48/2016-8
ECLI:SI:UPRS:2017:IV.U.48.2016.8

Evidenčna številka:UP00002677
Datum odločbe:06.06.2017
Senat, sodnik posameznik:Jasna Šegan (preds.), Majda Kovačič (poroč.), Melita Ambrož
Področje:KOMUNALNA DEJAVNOST
Institut:komunalni prispevek - odmera komunalnega prispevka - izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča

Jedro

Pogoj za odmero komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča je, da je lastniku objekta omogočena priključitev na določeno vrsto komunalne opreme, kar mu prej ni bilo omogočeno, ker ta ni bila zgrajena, sama izvedba priključkov pa na odmero komunalnega prispevka ne vpliva.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Z izpodbijano prvostopenjsko odločbo je upravni organ odločil, da se A.A. in B.B., kot zavezancema za priključitev stanovanjske hiše na naslovu ... na javno kanalizacijsko omrežje, na zemljišču s parcelno številko 805/4, k.o. ..., odmeri komunalni prispevek v znesku 2.157,31 EUR. Določeno je tudi, na kateri transakcijski račun se znesek nakaže in v katerem roku.

2. V obrazložitvi upravni organ navaja, da sta zavezanca solastnika obstoječe stanovanjske hiše na naslovu ..., ki jo je treba z veljavno zakonodajo priključiti na javno kanalizacijsko omrežje strnjene pozidave Škale-Hrastovec, zgrajene v letu 2014, na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja: "gradnja manj zahtevnega objekta infrastrukture komunalne opreme zemljišča na območju strnjene pozidave Škale-Hrastovec", številka 351-478/2010-1215 z dne 25. 5. 2011 in Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Velenje (MO Velenje, v nadaljevanju Odlok). Navaja, da je objekt priključen na kanalizacijo v obračunskem območju KA_1. Po določbah Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt), je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost. Komunalni prispevek se skladno z 19. in 20. členom Odloka izračuna na podlagi elementov, ki jih v nadaljevanju navaja, kot tudi sam izračun narejen po določbah 10. in 22. člena Odloka.

3. S pritožbeno odločbo tožena stranka potrjuje odločitev prvostopenjskega organa. V obrazložitvi še natančneje določa pravne predpise, to je sedmi odstavek 79. člena ZPNačrt, ki določa, da v primeru, ko se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, pristojni organ občinske uprave izda odločbo po uradni dolžnosti. To določa tudi 24. člen Odloka. Ker leži objekt znotraj območja javnega kanalizacijskega omrežja MO Velenje, kjer se izvaja gospodarska javna služba, so izpolnjeni vsi pogoji po določbah veljavnega Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih vod. Priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje je tako obvezna.

4. V nadaljevanju obrazložitve tožena stranka navaja pritožbene navedbe in glede teh pojasnjuje, da se pritožbene navedbe glede odmere komunalnega prispevka v letu 1999 in 2011, kot tudi glede plačil ne nanašajo na komunalni prispevek glede javnega kanalizacije. Sicer pa tožnika sama navajata, da v obdobju do izdaje predhodnih dveh odločb, to je do leta 2011, sploh ni prišlo do priklopa na javno kanalizacijo. Sicer pa do leta 2014 niti ni bilo osnove za odmero komunalnega prispevka za javno kanalizacijo, ker je MO Velenje šele leta 2014, na podlagi gradbenega dovoljenja, številka 351-478/2010-1215 z dne 25. 5. 2011 zgradila javno kanalizacijsko omrežje, na katero je priključitev v skladu z določili prej navedenega odloka obvezna.

5. Tožbo vlaga samo A.A. kot solastnik stanovanjskega objekta. V tožbi smiselno uveljavlja nepravilno ugotovitev dejanskega stanja in nepravilno uporabo materialnega prava. Navaja, da ima stanovanjska hiša na naslovu ... izdano gradbeno dovoljenje iz leta 1999, za katero je bilo treba poravnati vse obveznosti. Leta 2004 je bil predstavljen projekt izgradnje komunalne infrastrukture Škale - Lazišče, ki se je leta 2007 realiziral. Takrat je bilo dogovorjeno, da je predpisana odločba za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. Edini je bil zapostavljen ter ostal brez kanalizacijskega priključka. Leta 2011 je bila predstavljena tehnološka nadgraditev omrežja ter izgradnja komunalne infrastrukture za Škale - Hrastovec, ki je bila leta 2015 končana. ZPNačrt jasno določa, da se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja. Dosedanji objekti niso bili deležni ponovnega obračuna komunalnega prispevka, kar pomeni, da je nekaj narobe, ker zakon velja za vse državljane. Zahteva revizijo in kopije odločb za sokrajane, ki jih v nadaljevanju našteva (15 naslovov). Ker na MO Velenje obstajajo zveze in poznanstva zahteva revizijo ter kopijo odločb za uzurpacijo in degradacijo za stanovanjsko hišo lastnika C.C., kot tudi za Č.Č. in D.D. Za takšno odločbo ni nobene zakonske podlage, ker ima poravnane vse obveznosti in tudi izdano gradbeno dovoljenje. Plačilo komunalnega prispevka bo poravnal takrat, ko bo imel dokaz o plačilu drugih sokrajanov oziroma someščanov.

6. Tožena stranka v odgovoru na tožbo ponovno pojasnjuje dejansko in pravno podlago za izdajo izpodbijane odločbe in predlaga, da sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrne.

7. Tožba ni utemeljena.

8. Zakonska podlaga za odmero komunalnega prispevka je ZPNačrt. Po prvem odstavku 70. člena tega zakona je dolžnost občine, da zagotavlja gradnjo komunalne opreme, pri čemer se ta financira iz komunalnega prispevka, proračuna občine, proračuna države in iz drugih virov (drugi odstavek istega člena). Občina je upravičena do povrnitve dela stroškov opremljanja zemljišč, ki ga zavezanec - v tem primeru tožnik kot solastnik objekta, ki naj bi se na novo priključil na komunalno opremo, plača občini (prvi odstavek 79. člena in 80. člen ZPNačrt).

9. Občina lahko komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme odmeri, če se stavbno zemljišče nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme (tretji odstavek 79. člena ZPNačrt), kar pomeni, da se na tem območju zagotavlja priključevanje na tovrsto komunalne opreme (prvi odstavek 76. člena ZPNačrt). Komunalni prispevek se ne odmerja le za potrebe gradnje (šesti odstavek 79. člena ZPNačrt), temveč tudi zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo (sedmi odstavek 79. člen ZPNačrt). To izhaja tudi iz 80. člena tega zakona, po katerem zavezanec za plačilo komunalnega prispevka ni le investitor, temveč tudi lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo.

10. ZPNačrt izrecno ne določa, kaj pomeni izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, vendar iz prej navedenega prvega odstavka 76. člena in 80. člena ZPNačrt izhaja, da gre za možnost, da se objekt "na novo" priključi na vrsto komunalne opreme, na katero doslej ni bil priključen. Pogoj za odmero komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča torej je, da je lastniku objekta omogočena priključitev na določeno vrsto komunalne opreme, kar mu prej ni bilo omogočeno, ker ta ni bila zgrajena, sama izvedba priključkov pa na odmero komunalnega prispevka ne vpliva.

11. Med strankami tega postopka ni sporno, da se je stanovanjski objekt na naslovu ..., ki je v solasti tožnika, lociran na parcelni številka 805/4 k.o. ..., lahko priključil na kanalizacijsko omrežje odpadnih voda, dokončno zgrajeno šele v letu 2014. Tako je bil obema solastnikoma stanovanjske stavbe po uradni dolžnosti odmerjen komunalni prispevek v skladu z določbo sedmega odstavka 79. člena ZPNačrt, ki določa, da v primeru, ko se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, pristojni organ občinske uprave izda odločbo po uradni dolžnosti. Enako določbo obveznosti plačila komunalnega prispevka vsebuje tudi 24. člen prej navedenega Odloka MO Velenje. Nesporno med strankami postopka je tudi, da se na tem območju izvaja gospodarska javna služba in so s tem izpolnjeni vsi pogoji po določbah veljavnega Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih vod, zato je priključitev tega objekta na javno kanalizacijsko omrežje obvezna.

12. Glede na navedeno, kot neutemeljene sodišče zavrača tožbene ugovore, da ima stanovanjska hiša izdano gradbeno dovoljenje iz leta 1999 in da je bil projekt izgradnje komunalne infrastrukture Škale - Lazišče leta 2007 že realiziran, in da je bil tožnik kot edini iz tega omrežja izključen. Tožnik namreč sam pojasnjuje, da je bila celotna izgradnja komunalne infrastrukture za to območje končana šele leta 2015, ko je bila končana tehnološka nadgraditev omrežja in je bila tako v skladu s prej navedenim sedmim odstavkom 79. člena ZPNačrt, izpodbijana odločba po uradni dolžnosti zakonito izdana. Na drugačno odločitev tudi ne morejo vplivati tožbeni ugovori, ki se nanašajo na zahtevo po reviziji in pridobitvi kopije odločb o plačilu komunalnega prispevka ostalih sokrajanov, kot tudi tožnikove trditve, da je bil komunalni prispevek z izdajo gradbenega dovoljenja in izkazanim plačilom sicer drugih komunalnih prispevkov v celoti poravnan, ker se ne nanašajo na tožnikovo obveznost plačila komunalnega prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, kar je predmet obravnavanega spora.

13. Po presoji sodišča je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe pravilen in je upravni akt na zakonu utemeljen, zato je sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o prostorskem načrtovanju (2007) - ZPNačrt - člen 79, 80

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
14.09.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEwMjI2