Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 49cT1qYXZuaSUyMHVzbHUlQzUlQkViZW5jaSwlMjBwbyUyMGxldHUlMjAyMDEwJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjA=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS sklep VIII Ips 139/2015Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek08.12.2015odškodnina - škoda - odgovornost države - misija EU - napoteni sodnik - primerljiva plača - določitev plačeV spornem obdobju je bilo v prvem odstavku 3. člena ZSPJS določeno, da se plače javnih uslužbencev za delo v tujini določijo z uredbo vlade. Kasneje, v letu 2010, je bilo dodano, da se v uredbi uredijo tudi plače funkcionarjev, ki so napoteni na delo v tujino ter jim v skladu z zakonom v času napotitve funkcija miruje. Glede na takšno prejšnjo in sedanjo ureditev ter povezanost sistema plač javnih uslužbencev in funkcionarjev, je primerljiv predpis, po katerem bi bilo mogoče ugotoviti višino morebitne škode, tedaj veljavna Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki določa osnove za določitev plač javnih uslužbencev, napotenih v tujino, saj so bile nominalne osnove za določitev plače v tujini (Priloga 1) določene v skladu z vrednostjo plačnih razredov (v sicer zaokroženih...
Sodba in sklep VIII Ips 105/2013Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek03.09.2013kolektivni delovni spor - kolektivna pogodba - kršitev kolektivne pogodbe - izvajanje kolektivne pogodbe - odprava nesorazmerja v plačah - sklepanje kolektivne pogodbe - narava kolektivne pogodbe - poseg v pridobljene praviceTisti javni uslužbenci, na katere se nanaša ta spor, ki so imeli določeno zapadlost plače za oktober 2010 s 5. 11. 2010, so kot upravičenci iz normativnega dela Aneksa št. 2 h KPJS že pridobili pravico do izplačila višje plače iz naslova odprave tretje četrtine nesorazmerij. Aneks št. 4 h KPJS jim te pravice po tem, ko je začela v celoti pravno učinkovati (z Aneksom št. 2 h KPJS), ni mogel več vzeti. Pri tem tudi nomotehnično ne gre za to, da bi stranke KPJS z Aneksom št. 4 na novo znižale plače z učinkom za naprej, temveč so nepravilno za nazaj spremenile in s to spremembo odložile rok za izvršitev uskladitve iz naslova odprave nesorazmerij, čeprav je pravica do višje plače iz naslova uskladitve tretje četrtine v Aneksu št. 2 že polno pravno učinkovala. Gre torej za poseg in spremembo že dogovorjenega...
Sodba VIII Ips 77/2008Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek16.11.2009svetovalna delavka v šoli – opravljanje dodatnih nalog – odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – utemeljenost odpovednega razloga – sklenitev nove pogodbeTožničina pogodba o zaposlitvi vsebuje samo določbo, da poln delovni čas (40 ur) opravlja delo svetovalne delavke na OŠ L., o obveznosti individualne učne pomoči pa ni nobene določbe. Ker se delo (obseg dela) svetovalne delavke ni spreminjal, ampak je bil očitno vse od sklenitve pogodbe v letu 1998 enak, v letu 2006 ni bilo utemeljenega razloga za odpoved te pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Zaradi sklenjene nove pogodbe o zaposlitvi stara pogodba o zaposlitvi ne more oživeti, ker dve pogodbi o zaposlitvi med istima strankama v istem trenutku ne moreta obstajati.
VSRS sodba VIII Ips 8/2016Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek21.06.2016plačilo razlike plače - prevedba - določitev nepravilnega delovnega mesta - nepodpisan aneks k pogodbi o zaposlitvi - plačilo po dejanskem deluTožena stranka je z določitvijo drugega delovnega mesta in plačnega razreda dejansko izvedla prevedbo tožnikove plače oz. določila njegovo plačo v novem plačnem sistemu. Zato je potrebno pri presoji, ali je bila tožnikova plača ob prehodu na nov plačni sistem določena pravilno, na opisan način izvedeno prevedbo presojati celovito, tako glede določitve delovnega mesta, kot plačnega razreda. Nepravilno je stališče sodišč, da je tožena stranka pogodbo o zaposlitvi z dne 22. 6. 2010 utemeljeno štela za veljavno sklenjeno, čeprav jo tožnik ni podpisal. Pogodba o zaposlitvi, ki je ne podpišeta obe stranki, ni veljavno sklenjena, niti je ni mogoče šteti za veljavno sklenjeno.
Sodba VIII Ips 83/2010Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek20.06.2011pogodba o zaposlitvi za določen čas – razlog prenehanja – zaposlitev v šolstvu – neizpolnjevanje predpisanih pogojev - nadomeščanje delavke na bolniškiRazloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas po drugi alineji prvega odstavka 52. člena ZDR in po šestem odstavku 109. člena ZOFVI sta dva različna in samostojna razloga, ki drugače in vezano le na konkreten razlog določata tudi omejitev časa zaposlitve.
Sodba VIII Ips 81/2009Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek08.03.2010izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - rok za odpoved - hujša kršitev obveznosti iz delovnega razmerja - izobrazba - trajajoča kršitev - predložitev ponarejenega spričevalaTožnica je spričevalo o šolski izobrazbi predložila toženi stranki v letu 1994 oziroma 29. 6. 1995, da gre za lažno spričevalo pa je bila tožena stranka obveščena 13. 11. 2006 oziroma 23. 11. 2006. Ne glede na to, da je predložitev spornega spričevala v vsem tem obdobju vplivala na tožničine pravice iz delovnega razmerja, je sodišče utemeljeno ugotovilo, da je tožnica kršitev storila ob sami predložitvi lažnega spričevala v mesecu decembru leta 1994 oz. 1995. Gre za enkratno kršitev v smislu 2. alineje prvega odstavka 111. člena ZDR.
Sodba VIII Ips 309/2010Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek19.03.2012prenehanje pogodbe o zaposlitvi - pravnomočna kazenska sodba - delavec policije - medsebojno priznavanje in izvrševanje kazenskih sodb med članicami EUNa podlagi Evropske konvencije o mednarodni veljavnosti kazenskih sodb in ZSKZDČEU je vzpostavljeno sodelovanje med državami članicami v smislu medsebojnega priznavanja in izvrševanja odločb sodišč, s katerimi so izrečene kazni zapora, varnostni ukrepi in drugi ukrepi, povezani z odvzemom prostosti. Pravnomočnost sodbe je dejstvo, ki nastopi po zakonu pod določenimi pogoji in na to dejstvo obstoj klavzule oziroma potrdila ne vpliva. Izdaja ugotovitvenega sklepa o prenehanju delovnega razmerja po drugem odstavku 68. člena ZPol je vezana na prejem pravnomočne sodbe in ne na prejem potrdila o pravnomočnosti.
Sodba G 24/2010Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek17.12.2013varstvo konkurence – preprečevanje omejevanja konkurence - omejevalni sporazum - usklajeno ravnanje - usklajeno ravnanje glede cen – cena dnevne smučarske vozovnice za odrasle – dogovor o minimalni ceni - dogovor o maksimalni ceni - dogovor o popustih in cenah - usklajevanje cenovne politike - pregled in priprava cenika - dogovor o priporočeni ceni - vzporedno obnašanje - enake oziroma podobne cene - učinek na trgovanje med državami članicami – ugovor zastaranja v ugotovitvenem postopku - postopek pred Uradom za varstvo konkurence - dokazovanje - zakonitost pridobitve dokaza - pravica do varstva osebnih podatkov – uveljavljanje kršitev pravic tretjega - preiskava elektronske pošte – preiskava elektronske dokumentacije - prekinitev postopka zaradi zahteve za presojo ustavnosti - ustavnost določb ZPomK-1 o preiskavi – odločba Ustavnega sodišča - preiskava brez odredbe sodišča - pravna podlaga za preiskavo – retroaktivna uporaba predpisov - kršitev 81. člena PESDoločba prvega odstavka 33. člena ZPOmK-1 nalaga Uradu, da pri pristojnem sodišču v Ljubljani pridobi sodno odredbo za preiskavo prostorov, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da se poslovne knjige in druga dokumentacija, ki je povezana s predmetom preiskave, nahaja v prostorih podjetja, proti kateremu se ne vodi postopek, ali v stanovanjskih prostorih članov vodenja podjetja ali nadzora, zaposlenih ali drugih sodelavcev podjetja. V skladu s to zakonsko določbo se sodna odredba zahteva za preiskavo prostorov podjetja, proti kateremu se ne vodi postopek. V obravnavani zadevi je bil sporen dokaz pridobljen med preiskavo prostorov podjetja E., proti kateremu je Urad vodil postopek ugotavljanja kršitve 6. člena ZPOmK-1 in 81. člena PES oziroma 101. člena PDEU in na katerega se je nanašal sklep o preiskavi. Dejstvo, da je bilo sporno elektronsko sporočilo naslovljeno na elektronski naslov, ki ga direktor E. J.J. uporablja kot član upravnega odbora H., samo po sebi ne pomeni,...
Sodba VIII Ips 10/2010Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek06.09.2011vojak - disciplinski ukrep prenehanje delovnega razmerja – zastaranje uvedbe in vodenja disciplinskega postopka – žaljivo obnašanje – verbalno nadlegovanjeZObr v 10. točki četrtega odstavka 57. člena opredeljuje kršitev kot žaljivo ali nasilno obnašanje do podrejenih, nadrejenih ali drugih vojaških oseb na istem položaju oziroma do civilnih oseb. V dejanski stan kršitve niso vključene morebitne reakcije navedenih oseb na takšno obnašanje. Okoliščine, da je bil tožnik nadrejen vsem delavcem, ki so se zoper njegovo obnašanje pritožili, da je šlo za dalj časa trajajočo kršitev nadrejene vojaške osebe, ki kljub opozorilom podrejenih s svojim ravnanjem ni prenehala in da se je tožniku tak način obnašanja do podrejenih zdel celo normalen, utemeljujejo izrek disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja.
VSRS Sodba VIII Ips 256/2016Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek20.12.2016plače javnih uslužbencev - vrnitev preveč izplačane plače - nezakonitost določbe pogodbe o zaposlitviVeljavni ZSPJS v 3a. členu ne določa, da bi moral javni uslužbenec vrniti vse, kar je iz naslova v pogodbi o zaposlitvi previsoko določene plače že prejel. Delodajalcu nalaga le, da se poskuša z javnim uslužbencem dogovoriti o vrnitvi preveč izplačane plače zgolj za obdobje zadnjih 10 mesecev oziroma največ do višine dveh njegovih plač; če pa javni uslužbenec v času tega dogovora prejema zgolj minimalno plačo, se mu vračilo preveč izplačane plače odpusti. Hkrati je v enajstem odstavku 3a. člena določena odškodninska odgovornost zastopnika delodajalca v javnem sektorju, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi z določitvijo višine plače v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena ZSPJS oziroma, ki je bil odgovoren za tako izplačilo plače. Že te določbe kažejo, da pri kršitvi določb tretjega odstavka 3. člena ZSPJS zaradi določitve previsoke plače v...
Sodba VIII Ips 119/2011Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek04.09.2012javni zavod - učitelj - odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - posebno varstvo pred odpovedjo - sprememba programa vzgoje in izobraževanjaZaradi spremembe programa vzgoje in izobraževanja, spremenjenega načina financiranja in zmanjšanega vpisa dijakov za novo šolsko leto tožena stranka tožniku ni mogla več zagotoviti dela po pogodbi o zaposlitvi.
Sodba VIII Ips 518/2007Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek07.09.2009vojak - dodatek na stalnost – delo v bivši JLANa podlagi 98.f člena ZObr pripada tožniku dodatek na stalnost v višini, ki upošteva delovno dobo na vojaški dolžnosti v JLA.
Sodba VIII Ips 299/2008Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek30.11.2009vojak – starostna pokojnina – najvišja pokojninska osnovaZakonska omejitev najvišje pokojninske osnove iz 49. člena ZPIZ-1 velja tudi v primeru priznanja pravice do pokojnine upravičencem iz 108. člena ZObr.
Sodba VIII Ips 54/2009Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek25.10.2010odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – kriteriji za določitev presežnih delavcev – zdravstveno stanje delavca - dejavnost vzgoje in izobraževanja - izvedba dokazovBistvena za odločitev je dejanska ugotovitev sodišča, da s tožnico primerljiva delavka po enem od kriterijev za določanje presežnih delavcev ni bila pravilno točkovana. Ob pravilnem točkovanju bi dosegla manjše število točk, kar pomeni, da je bila tožnica nezakonito določena kot presežna delavka.
Sodba VIII Ips 32/2009Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek22.03.2010višja medicinska sestra - razporeditev – delovno mesto – organizacijska enota – statut – soglasje ustanoviteljaZa zakonitost razporeditve je bilo bistveno, da je določeno delovno mesto obstajalo in da so bili zanj predpisani pogoji ter nenazadnje tudi plača in druge pravice in obveznosti.
Sodba VIII Ips 511/2008Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek24.05.2010disciplinski postopek - disciplinski ukrep prenehanje delovnega razmerja – kršitev z znaki kaznivega dejanja – hramba orožjaTožniku je bilo očitano, da je dne 17. 3. 2005 na svojem domu hranil večjo količino vojaškega orožja, streliva in eksploziva, katerega promet, nabava in posest (hramba) v tistem trenutku posameznikom ni bila dovoljena.
Sodba VIII Ips 243/2009Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek26.10.2010delo na obrambnem področju - dvojno državljanstvo - prenehanje delovnega razmerja - rok za izdajo akta - varnostni zadržekGlede na zagotovila iz 14. člena UZITUL bi tožena stranka lahko ugotavljala prenehanje delovnega razmerja tožnika zaradi dvojnega državljanstva šele v primeru, če se tožnik ne bi izbrisal iz državljanstva Republike Srbije v razumnem roku po ureditvi razmer, ki bi mu tak izbris omogočale.
Sklep VIII DoR 3/2014Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek18.02.2014predlog za dopustitev revizije – dopuščena revizija – plačilo razlike v plači - prevedba – nov plačni sistem – pogodba o zaposlitvi - sprememba pogodbeRevizija se dopusti glede vprašanja, ali je tožnica upravičena do razlike v plači glede na določbe ZSPJS in ZDR.
Sodba VIII Ips 30/2008Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek17.11.2009knjižničar - odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – rok za odpoved – določitev presežnih delavcev - kriteriji iz kolektivne pogodbe – izvenproračunska sredstvaDelodajalec je v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi (tudi manjšemu številu delavcev iz poslovnega razloga po ZDR) dolžan upoštevati kriterije za določitev presežnih delavcev po veljavnih kolektivnih pogodbah, ne glede na to, če so te izhajale še iz opredelitve operativnih razlogov za prenehanje delovnega razmerja po prejšnji zakonodaji. Kdaj se delodajalec seznani z razlogi za redno odpoved (podobno za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi) je dejansko vprašanje; zaključek sodišča o tem predstavlja dejansko ugotovitev, ki ne more biti predmet revizijske presoje.
Sodba VIII Ips 425/2008Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek24.05.2010učitelj – odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – kriteriji za določitev presežnega delavca – kolektivna pogodba – primerljivi delavciKer ZDR v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi manjšemu številu delavcev ne prepoveduje uporabe kriterijev za določitev presežnih delavcev, in ker iz 38. in 39. člena KPVIZ ne izhaja, da bi bila uporaba v kolektivni pogodbi določenih kriterijev omejena zgolj na primer prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev, je bila tožena stranka te kriterije dolžna uporabiti tudi pri ugotavljanju prenehanja potreb po delu enega delavca.

Izberi vse|Izvozi izbrane