<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Civilni oddelek

Sklep II Ips 435/92
ECLI:SI:VSRS:1993:II.IPS.435.92

Evidenčna številka:VS00080
Datum odločbe:20.01.1993
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:vloge vezane na rok - pravočasnost dopolnjene tožbe, ki je vezana na rok

Jedro

Po 3. odst. 109. člena ZPP se šteje, da je tožba, ki je vrnjena sodišču dopolnjena v odrejenem roku, vložena tisti dan, ko je bila vložena prvotna pomanjkljiva tožba.

Izrek

Reviziji se ugodi. Sklep sodišča druge stopnje se razveljavi in se zadeva vrne temu sodišču v novo odločanje. Odločitev o stroških revizijskega postopka se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek na razveljavitev sodne poravnave v nepravdni zadevi predlagateljev in nasprotne stranke z dne 24.9.1986 opr. št. Ugotovilo je, da tožeča stranka poravnave ni sklenila v zmoti, na katero se sklicuje v tožbi.

To sodbo je tožeča stranka izpodbijala s pritožbo, v kateri je vztrajala pri trditvi, da je poravnavo sklenila v zmoti. Sodišče druge stopnje je tej pritožbi ugodilo tako, da je razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje in tožbo zavrglo. Svojo odločitev je oprlo na ugotovitev, da so od sklenitve poravnave dne 24.9.1986 do vložitve tožbe dne 18.6.1991 pretekla več kot tri leta, kolikor znaša objektivni prekluzivni rok za izpodbijanje pogodbe po 117. čl. ZOR. Proti tej sodbi vlaga tožeča stranka revizijo. Uveljavlja revizijske razloge zmotne uporabe materialnega prava in bistvene kršitve določb pravdnega postopka. Navaja, da je tožbo vložila dne 23.9.1989, torej pred potekom triletnega roka. Sodišče je s sklepom z dne 21.5.1991 tožeči stranki naložilo, da to tožbo popravi. To je tožeča stranka storila v določenem roku s tem, da je dne 18.6.1991 vložila popravljeno tožbo. Kljub temu je sodišče prve stopnje dne 24.6.1991 izdalo sklep, da se šteje tožba za umaknjeno, ker je tožeča stranka ni popravila. Zoper ta sklep se je tožeča stranka pritožila. Višje sodišče je njeni pritožbi ugodilo in s sklepom z dne 2.10.1991 razveljavilo prvostopni sklep o ustavitvi postopka. Glede na navedeno je treba šteti, da je bila tožba vložena že dne 23.9.1989, ko še ni potekel triletni prekluzivni rok za izpodbijanje sodne poravnave. Tožeča stranka predlaga, da revizijsko sodišče razveljavi sklep sodišča druge stopnje in mu vrne zadevo v novo odločanje.

Tožena stranka na revizijo ni odgovorila in Javni tožilec Republike Slovenije se o njej ni izjavil (3. odst. 390. čl. ZPP).

Revizija je utemeljena.

Z nepopolno ali nerazumljivo vlogo postopa sodišče po določbah 109. člena ZPP. Kadar vrne vlogo v popravek ali dopolnitev, določi rok, do katerega jo mora vložnik znova vložiti (2. odst. 109. čl. ZPP). Če je vloga vezana na rok in je popravljena oziroma dopolnjena ter izročena sodišču v odrejenem roku, se šteje, da je bila pri sodišču vložena tisti dan, ko je bila prvič vložena (3. odst. 109. člena ZPP). Tožeča stranka v reviziji zatrjuje prav to, namreč da ji je bila prvotna vloga vrnjena v dopolnitev in da je v odrejenem roku popravljeno tožbo izročila sodišču. To utemeljuje z navedbo datumov svojih procenih dejanj in s podatki o sodnih odločbah v zvezi s tem. Uveljavlja kršitev določbe 3. odstavka 109. člena ZPP, ki je imela za posledico napačno odločitev sodišča druge stopnje. Kot dan vložitve tožbe je to sodišče upoštevalo datum vložitve popravljene tožbe, namesto da bi upoštevalo datum vložitve prvotne pomanjkljive tožbe. Pravdne stranke smejo v zvezi z uveljavljanem revizijskega razloga bistvenih kršitev določb pravdnega postopka navajati v reviziji nova dejstva in predlagati nove dokaze (387. čl. ZPP). Zato so revizijske navedbe tožeče stranke o tem, da je njena tožba v tem postopku le dopolnitev pravočasno vložene pomanjkljive tožbe, upoštevne. Revizija je torej utemeljena. V ponovljenem postopku na drugi stopnji bo treba upoštevati podatke, ki so razvidni iz spisa opr. št. R ..., na katere se sklicuje tožeča stranka.

Odločitev revizijskega sodišča temelji na 1. odst. 394.čl. ZPP.

Izrek o stroških revizijskega postopka temelji na 3. odst. 166. čl. ZPP.


Zveza:

ZPP (1977) člen 109/2, 109/3, 387.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy04MA==