<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sodba VIII Ips 358/2008
ECLI:SI:VSRS:2010:VIII.IPS.358.2008

Evidenčna številka:VS3004149
Datum odločbe:09.02.2010
Opravilna številka II.stopnje:VDSS Pdp 1076/2007
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:izpodbijanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi - sodna poravnava - razlaga pogodbe - razveljavitev odpovedi - pavšalna odškodnina zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja

Jedro

S sodno poravnavo ni bila ugotovljena nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi, zato na njeni podlagi tožeča stranka ne more uveljavljati pogodbene kazni v skladu z 29. členom Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije.

Obrazložitev

Revizija se zavrne.

OBRAZLOŽITEV:

1. Tožena stranka je tožeči stranki odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti. Na podlagi tega je tožeča stranka vložila tožbo zaradi neveljavnosti redne odpovedi o zaposlitvi, vendar pa sta stranki spor končali s sklenitvijo sodne poravnave, v kateri sta se dogovorili, da se redna odpoved pogodbe o zaposlitvi sporazumno razveljavi. V predmetni zadevi je tožeča stranka po pravnomočno sklenjeni sodni poravnavi vložila tožbo in od tožene stranke zahtevala izplačilo pogodbene kazni, ki jo je predvidevala takrat veljavna Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, v primeru nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, ugotovljenega s pravnomočno odločbo. Sodišče prve stopnje je v celoti ugodilo tožbenemu zahtevku tožnika in toženi stranki naložilo, da mu je iz tega naslova dolžna plačati znesek 4.991,04 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroške postopka.

2. Pritožbi tožene stranke je sodišče druge stopnje ugodilo in spremenilo sodbo sodišča prve stopnje, tako da je tožbeni zahtevek v celoti zavrnilo in tožeči stranki naložilo plačilo stroškov postopka.

3. Tožeča stranka je zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje vložila revizijo iz razloga zmotne uporabe materialnega prava. V reviziji navaja, da je bil razlog za sklenitev sodne poravnave zavedanje tožene stranke, da je bila tožeči stranki podana nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi ter rešitev predmetnega vprašanja čim prej in s čim manj stroški. Tožena stranka naj bi že v prejšnji pravdi v odgovoru na tožbo navedla, da tožniku ni poslala obdolžitve pred zagovorom, s čimer je sama priznala, da je prišlo do napake pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ne strinja se s stališčem sodišča druge stopnje, da ni pomembno, kaj je tožeča stranka zatrjevala v tožbi. Sodišče bi moralo ugotavljati tudi razlog zakaj sta stranki sklenili sodno poravnavo in ne zgolj ozko tolmačiti vsebino poravnave. Za veljavnost sklenitve dogovora se po zakonu zahteva tudi temelj oziroma podlaga le-tega, v danem primeru pa je bila podlaga sklenitve sodne poravnave nezakonitost podane pogodbe o zaposlitvi. Za sklenitev sodne poravnave ni bil podan noben drug motiv.

4. Revizija ni utemeljena.

5. Na podlagi 371. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 73/2007) revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo in v mejah razlogov, ki so v njej navedeni, pri čemer pazi po uradni dolžnosti na pravilno uporabo materialnega prava. Pri tem je vezano na dejanske ugotovitve, ki so bile podlaga za izdajo izpodbijane sodbe, saj zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja revizije ni mogoče vložiti (tretji odstavek 370. člena ZPP).

6. Materialno pravo ni bilo zmotno uporabljeno.

7. Na podlagi 306. člena ZPP lahko stranke med postopkom pred sodiščem kadarkoli sklenejo sodno poravnavo. Poravnava lahko obsega ves tožbeni zahtevek ali njegov del, vsebuje pa lahko tudi ureditev drugih spornih vprašanj med strankama. Sodna poravnava ima naravo mešane, procesne in materialnopravne pogodbe. Sodna poravnava je torej v materialnopravnem smislu pogodba, zaradi česar se uporabljajo obligacijska pravila o razlagi pogodb.

8. Tožeča stranka v reviziji sicer govori o temelju pogodbenega razmerja, vendar pa je iz vsebine revizije razvidno, da misli na poslovno podlago oziroma kavzo pogodbe. Izraz podlaga ni pravni temelj (titulus iuris) ampak glavni namen oziroma razlog pogodbe (causa finalis). Kavza je odgovor na vprašanje, zakaj sta stranki sklenili pogodbo in kaj sta želeli doseči z razmerjem, ki sta ga ustvarili. Pri tem se kot kavza upoštevajo vzroki brez katerih stranki pogodbe ne bi sklenili. Vendar pa vseh nagibov iz katerih stranka sklene pogodbo ni mogoče šteti za kavzo. Poslovno podlago (kavzo) predstavlja samo skupni namen pogodbenikov. To so samo tisti interesi, ki jih je pogodbena stranka razkrila drugi, kot razlog sklenitve pogodbe, v postopku pogajanj pri sklepanju pogodbe.

9. Vprašanje vsebine kavze v konkretnem primeru bi lahko bilo pomembno v zvezi z razlago vsebine spornih določb sodne poravnave. Glede razlage vsebine pogodb 82. člen Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. l. RS, št. 83/01) določa, da se določila pogodbe uporabljajo tako kot se glasijo. Pri razlagi spornih določil, pa se ni treba držati dobesednega pomena izrazov, ampak je treba iskati skupen namen (kavzo) pogodbenikov in določilo razumeti tako, kot ustreza načelom obligacijskega prava. Določilo je sporno, kadar mu pogodbeni stranki ki sta hkrati nasprotni stranki v pravdi pripisujeta različen pomen. To pomeni, da ena stranka trdi, da ima določen pomen, druga pogodbena stranka pa trdi, da je njegov pomen drugačen. Predmetna sodna poravnava ne vsebuje spornih določil, katerih pomen bi lahko ugotavljali z ugotavljanjem skupnega namena strank. Sodna poravnava določila o ugotovitvi nezakonitosti pogodbe o zaposlitvi ali vsaj kakšnega podobnega določila, sploh ne vsebuje. Če določila ni, potem ne more biti sporno, zato njegovega pomena tudi ne moremo iskati z ugotavljanjem skupnega namena strank. Iz sodne poravnave nedvoumno izhaja le, da se spor med strankama reši na način, da se redna odpoved tožene stranke pogodbe o zaposlitvi tožeči stranki z dne 21.12.2005 sporazumno razveljavi, kar predstavlja tudi njeno kavzo.

10. Na podlagi sklenjene sodne poravnave tožeča stranka ne more uveljavljati pogodbene kazni v skladu z 29. členom Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (Ur. l RS, 10/1998), saj navedena kolektivna pogodba določa, da mora biti nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi ugotovljena s pravnomočno sodno odločbo. Nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi s predmetno sodno poravnavo ni bila ugotovljena, saj ta ne vsebuje nobene tovrstne določbe, niti ne morebitnih spornih določb, ki bi jih lahko interpretirali v tem smislu. Sodna poravnava je v smislu 29. člena kolektivne pogodbe res pravnomočna sodna odločba, vendar pa, kakor pravilno ugotavlja sodišče druge stopnje, z njo nezakonitost odpovedi delovnega razmerja ni bila ugotovljena, zaradi česar ni izpolnjen drugi pogoj iz zgoraj navedene kolektivne pogodbe.

11. Glede na navedeno sodišče ugotavlja, da revizijski razlogi niso podani. Zato je na podlagi 378. člena ZPP revizijo kot neutemeljeno zavrnilo.


Zveza:

OZ člen 82.
ZPP člen 306.
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (1998) člen 29.
Datum zadnje spremembe:
01.04.2010

Opombe:

P2RvYy02NTYyNQ==