<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep IV Cpg 35/2005
ECLI:SI:VSLJ:2005:IV.CPG.35.2005

Evidenčna številka:VSL05574
Datum odločbe:11.05.2005
Področje:sodni register - statusno pravo
Institut:izključitev družbenika iz družbe

Jedro

Ker 1. odst. 436. člena ZGD predpisuje, da družbena pogodba lahko

določi, da sme družbenik iz družbe izstopiti, ali da je lahko

izključen iz družbe, ter določi pogoje, postopek in posledice izstopa

oziroma izključitve, je bila za pravilno materialnopravno odločitev

potrebna tudi presoja registrskega sodišča o obstoju pogojev za

pogodbeno izključitev družbenika iz družbe na podlagi sklenjene

družbene pogodbe predlagatelja.

Vendar pa je zapis v okviru ugotavljanja pogojev za izključitev, ki

opredeljuje le daljše obdobje nesodelovanja družbenika na skupščini,

brez konkretizirane opredelitve časa trajanja ali števila sklica

skupščine preveč splošen, da bi lahko sodišče upoštevalo ta pogoj,

kot pravno veljaven za vpis sklepa o izključitvi družbenika iz

družbe na podlagi sklepa skupščine.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep registrskega sodišča.

 

Obrazložitev

Registrsko sodišče je po samostojni sodni referentki priglasitev za

vpis sprememb družbe v sodni register zavrglo (primerjaj v spisu

sklep Srg 5632/2004-8 z dne 2.12.2004). V obrazložitvi je navedlo, da

predlagatelj ni postopal po odredbi sodišča, ki jo je prejel dne

2.11.2004.

O pritožbi predlagatelja zoper omenjeni sklep je sodnica posameznica

registrskega sodišča pritožbi ugodila, sklep sodne referentke

spremenila tako, da je zavrnila predlog za vpis izključitve

družbenikov in sprememb vložkov preostalih družbenikov, ki so

odkupili deleže izključenih družbenikov.

Zoper ta sklep se je predlagatelj pravočasno pritožil iz vseh

pritožbenih razlogov po 1. odst. 338. člena Zakona o pravdnem

postopku (ZPP) v zvezi z 19. členom Zakona o sodnem registru (ZSReg)

in 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP). Sodišču druge

stopnje je predlagal naj pritožbi ugodi, izpodbijani sklep spremeni

tako, da dovoli vpis priglašenih sprememb v sodni register. Podrejeno

pa je predlagala, da pritožbi ugodi, izpodbijani sklep razveljavi in

zadevo vrne v novo odločanje registrskemu sodišču.

Pritožba ni utemeljena.

Razlogi sodišča druge stopnje o pravilni uporabi določb 29. in 34.

člena ZSReg.

V postopku predhodnega preizkusa predloga za vpis, registrsko sodišče

preizkusi, ali so izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o

predlogu za vpis kot je predpisano v 1. - 5. točki 29. člena ZSReg.

Če registrsko sodišče ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke

za odločanje o predlogu za vpis, ugodi zahtevku za vpis, če so

izpolnjene materialnopravne predpostavke, predpisane v 1. - 4. točki

1. odst. 34. člena ZSReg. Pri tem mora za vsako posamezno področje

odločanja o vpisu v sodni register upoštevati tudi materialnopravne

predpostavke, ki jih za vpis določa (poseben) zakon, v konkretnem

primeru Zakon o gospodarskih družbah (ZGD). Ker 1. odst. 436. člena

ZGD predpisuje, da družbena pogodba lahko določi, da sme družbenik iz

družbe izstopiti, ali da je lahko izključen iz družbe, ter določi

pogoje, postopek in posledice izstopa oziroma izključitve, je bila za

pravilno materialnopravno odločitev potrebna tudi presoja

registrskega sodišča o obstoju pogojev za pogodbeno izključitev

družbenika iz družbe na podlagi sklenjene družbene pogodbe

predlagatelja. V smislu 4. točke 34. člena ZSReg je v okviru

materialnopravnih predpostavk bilo treba upoštevati tudi družbeno

pogodbo.

Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Ur. l.

RS, št. 18/2002, dalje Uredba) v 1. členu le podrobneje ureja

vsebino predlogov za posamezne vrste vpisov v sodni register ter

listine in dokaze, ki jih je treba priložiti za vpis gospodarskih

družb v sodni register. Uredba kot podzakonski predpis, ki je bila

sprejeta na podlagi 3. odst. 28. člena ZSReg ne ureja

materialnopravnih predpostavk, ki morajo biti podane na podlagi

materialnopravnih določb, potrebnih za odločanje (zakon, družbena

pogodba).

Po izrecni določbi 1. odst. 436. člena ZGD morajo družbeniki v

družbeni pogodbi določiti pogoje, postopek in posledice izključitve

družbenika iz družbe. V okviru dogovorjenih pogojev za izključitev

družbenika iz družbe po 3. točki 12. člena družbene pogodbe, je res

možna razlaga, da je lahko družbenik izključen že, če ne izpolnjuje

enega izmed primeroma naštetih razlogov za izključitev. Tako bi lahko

registrsko sodišče upoštevalo, da družbenik daljše obdobje ne

sodeluje pri upravljanju družbe. Vendar pa je zapis v okviru

ugotavljanja pogojev za izključitev, ki opredeljuje le daljše obdobje

nesodelovanja družbenika na skupščini, brez konkretizirane

opredelitve časa trajanja ali števila sklica skupščine preveč

splošen, da bi lahko sodišče upoštevalo ta pogoj, kot pravno veljaven

za vpis sklepa o izključitvi družbenika iz družbe na podlagi sklepa

skupščine. Opredelitev konkretiziranega razloga (v konkretnem primeru

štirikratna nenavzočnost na skupščini) ne more biti sprejeta šele na

skupščini, ki že odloča o izključitvi družbenika iz družbe. S takšnim

sklepom se namreč določijo pogoji za nazaj, ki bi morali biti

predpisani že v družbeni pogodbi. To pa je v nasprotju z vsebino

predpisano v 1. odst. 436. člena ZGD, da morajo biti v družbeni

pogodbi določeni pogoji, postopek in posledice izključitve družbenika

v družbi.

Sklepanje o izključitvi družbenika iz družbe z oblikovanjem sklepa,

ki ne vsebuje poimensko imenovanih družbenikov, ki so iz družbe

izključeni, je tudi po oceni pritožbenega sodišča pomanjkljivo. Ne

glede na pojasnjevanje družbe, da je bila k točki štiri dnevnega reda

skupščine, ki se nanaša na omenjeni sklep priložena priloga s

seznamom družbenikov, in podatki o njihovi navzočnosti na prejšnjih

sejah skupščine, ne more v taki obliki nadomestiti poimenskega

imenovanja družbenikov, ki bodo iz družbe izključeni. Omenjeni način

sprejemanja sklepov bi bil dopusten le v primeru, če bi bil sklep

izoblikovan tako, da bi bilo v sklepu izrecno navedeno, da je

omenjena priloga sestavni del sklepa sprejetega, v konkretnem primeru

pod 4. točko glasovanja o omenjenem sklepu.

V okviru preizkušanja procesnih predpostavk vloženega predloga za

vpis izključenih družbenikov v sodni register ni treba zahtevati od

predlagatelja predložitev izkaza vročenih vabil družbenikom. V 1.

odst. 443. člena ZGD je predpisano le, da se skupščina skliče s

priporočenim pismom, ki ga mora družbenik prejeti najmanj en teden

pred dnem zasedanja skupščine, v njem pa mora biti naveden tudi

dnevni red skupščine. Poslovodja svojo obveznost izpolni že, če

izkaže, da je vabila na sejo skupščine poslal s priporočenim pismom.

Na ostale pritožbene navedbe sodišče druge stopnje ni odgovarjalo,

ker za odločitev niso bile pravno odločilnega pomena (1. odst. 360.

člena v zvezi z 19. členom ZSReg in 37. členom ZNP).

Ker pritožbeni razlogi niso utemeljeni, sodišče druge stopnje pa tudi

pri uradnem preizkusu ni našlo nobenih absolutnih bistvenih kršitev

določb registrskega postopka, na katere pazi po uradni dolžnosti (2.

odst. 350. člena, 366. člena ZPP v zvezi z 19. členom ZSReg in 37.

členom ZNP), je neutemeljeno pritožbo zavrnilo in potrdilo sklep

registrskega sodišča (2. točka 39. člena ZSReg).

 


Zveza:

ZGD člen 436, 436/1, 443, 443/1, 436, 436/1, 443, 443/1. ZSReg člen 34, 34/4, 34/4-25, 34, 34/4, 34/4-25.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNjI4OQ==