<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep IV Cpg 1001/2009
ECLI:SI:VSLJ:2009:IV.CPG.1001.2009

Evidenčna številka:VSL0061806
Datum odločbe:23.12.2009
Področje:SODNI REGISTER - STATUSNO PRAVO - KORPORACIJSKO PRAVO
Institut:vpis izbrisa družbenika iz družbe - pogodbena izključitev družbenika iz družbe - razlogi za izključitev družbenika - zagovor družbenika

Jedro

Registrsko sodišče mora v primeru zahtevka za vpis izbrisa družbenika iz družbe na podlagi sklepa skupščine o izključitvi, v okviru preizkusa materialnopravnih pogojev za dovolitev vpisa, presojati tudi obstoj pogojev za pogodbeno izključitev

Varstvo pravic družbenika zahteva, da je za njegovo izključitev iz družbe treba izkazati pomembne razloge za izključitev na njegovi strani, istočasno pa pred odločanjem o njegovi izključitvi na skupščini tudi njemu dati možnost, da se z očitki in dokazi družbenika, ki predlaga njegovo izključitev, seznani in da se mu omogoči, da na njih pred glasovanjem o izključitvi odgovori. Zato mora biti postopek pogodbene izključitve urejen tako, da so predvsem družbeniku, ki se izključuje, zagotovljene možnosti obrambe.

Izrek

1. Pritožbi zoper sklep o vpisu se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje spremeni tako, da se predlog subjekta vpisa z dne 24. 07. 2009 zavrne.

2. Pritožba zoper sklep o zavrnitvi predloga za prekinitev postopka se zavrže.

Obrazložitev

Registrsko sodišče je ugodilo predlogu subjekta vpisa z dne 24. 07. 2009 ter z izpodbijanim sklepom vpisalo: izbris družbenika Š. D. iz družbe z dnem 22. 07. 2009 ter izbris njegovega poslovnega deleža zaradi umika poslovnega deleža; pri družbenikih I. J., G. F. ter I. D. pa spremenjeno višino osnovnega vložka ter spremenjen delež v odstotku ter spremembo družbene pogodbe z dne 22. 07. 2009. Predlog D. Š. za prekinitev registrskega postopka vpisa sklepov skupščine z dne 22. 07. 2009 pa je s sklepom z isto Srg številko zavrnilo.

Zoper oba sklepa se je udeleženec postopka, na skupščini družbe izključeni družbenik D. Š., pritožil. Uveljavljal je vse pritožbene razloge po prvem odstavku 338. člena ZPP, s predlogom pritožbenemu sodišču, da njegovi pritožbi ugodi ter sklep o vpisu spremeni tako, da predlog za vpis zavrne, podredno, da ga vrne sodišču prve stopnje v nov postopek. Vztrajal je pri stališču, da so izpolnjeni pogoji za prekinitev postopka.

Na pritožbo je odgovorila družba s predlogom, da jo pritožbeno sodišče zavrne in potrdi sklep registrskega sodišča o vpisu sprememb.

Pritožba zoper sklep o vpisu sprememb v sodni register je utemeljena.

Razlogi registrskega sodišča, zaradi katerih je ugodilo predlogu subjekta vpisa, izhajajo iz obrazložitve sklepa o zavrnitvi predloga za prekinitev postopka. Iz te pa izhaja, da je registrsko sodišče v okviru rešitve predhodnega vprašanja po 33. členu ZSReg, presojalo sklep skupščine o izključitvi družbenika iz družbe. Pri tem je ocenilo sklep skupščine o izključitvi družbenika iz družbe kot zadostno podlago za ugoditev zahtevku za vpis, ker je ocenilo, da vsebuje družbena pogodba subjekta vpisa v členu 501 ZGD-1 predpisane pogoje, ki omogočajo izključitev družbenika na skupščini. Zato naj bi izključitev po sodni poti v konkretnem primeru ne bila potrebna. Pri tem je ugotovilo, da družbena pogodba povzema v zakonu določene razloge, zaradi katerih je možna izključitev, nadalje je za zadostno določen postopek izključitve štelo določbo v družbeni pogodbi, da o izključitvi odloča skupščina s ¾ večino glasov družbenikov, pri čemer ima glasovalno pravico tudi prizadeti družbenik ter da družbena pogodba ureja tudi posledice izključitve z določbo, da družbeniku z dnevom izključitve preneha poslovni delež in vse z deležem povezane upravljavske in premoženjske pravice.

Razloge, ki jih je navedlo sodišče prve stopnje, je pritožbeno sodišče presojalo kot materialnopravne predpostavke za dovolitev predlaganih vpisov po 2.-4. točki prvega odstavka 34. člena ZSReg. Tukajšnje sodišče je že zavzelo stališče o tem, da mora registrsko sodišče v primeru zahtevka za vpis izbrisa družbenika iz družbe na podlagi sklepa skupščine o izključitvi, v okviru preizkusa materialnopravnih pogojev za dovolitev vpisa, presojati tudi obstoj pogojev za pogodbeno izključitev (sklep VSL IV Cpg 35/2005).

Pritožnik po oceni pritožbenega sodišča utemeljeno opozarja, da določbe družbene pogodbe o možnosti izključitve družbenika iz družbe na skupščini s ¾ večino glasov, brez drugih določb o poteku postopka ugotavljanja utemeljenosti pogojev za izključitev družbenika iz družbe, prizadetemu družbeniku ne omogočajo nobene možnosti obrambe. Varstvo pravic družbenika pa zahteva, da je za njegovo izključitev iz družbe treba izkazati pomembne razloge za izključitev na njegovi strani, istočasno pa pred odločanjem o njegovi izključitvi na skupščini tudi njemu dati možnost, da se z očitki in dokazi družbenika, ki predlaga njegovo izključitev, seznani in da se mu omogoči, da na njih pred glasovanjem o izključitvi odgovori. Zato mora biti postopek pogodbene izključitve urejen tako, da so predvsem družbeniku, ki se izključuje, zagotovljene možnosti obrambe (glej podrobneje o tem Zabel B., v: Kocbek M. (ur): Veliki komentar ZGD-1, 3. knjiga, GV Založba, Ljubljana 2007, str. 147 in nasl.). Te pa v konkretnem primeru niso bile niti z družbeno pogodbo niti na sporni skupščini zagotovljene, zato je materialnopravno zmotno stališče sodišča prve stopnje, da je ureditev pogodbene izključitve družbenika iz družbe zadostna ter da je zato zahtevek za vpis izbrisa družbenika iz sodnega registra na podlagi skupščinskega sklepa utemeljen.

Zaradi zmotne uporabe materialnega prava je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo ter sklep o izbrisu družbenika, posledično pa tudi ostale vpise, ki so temeljili na skupščinskih sklepih, sprejetih zaradi izključitve družbenika, spremenilo tako, da je predlog za vpis spremembe podatkov v sodni register pri subjektu vpisa zavrnilo (4. točka 39. člena ZSReg).

Ker je pritožbeno sodišče spremenilo sklep registrskega sodišča o vpisu sprememb v sodni register, pritožnik nima pravnega interesa za pritožbo zoper sklep o zavrnitvi njegovega predloga za prekinitev postopka vpisa. Zato je pritožbo zoper sklep kot nedovoljeno zavrglo (1. točka 39. člena ZSReg).


Zveza:

Datum zadnje spremembe:
27.05.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQzNjc2