<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Celju
Gospodarski oddelek

VSC Sklep II Cpg 205/2018
ECLI:SI:VSCE:2019:II.CPG.205.2018

Evidenčna številka:VSC00019968
Datum odločbe:30.01.2019
Senat, sodnik posameznik:mag. Aleksander Urankar (preds.), Irena Leskovšek Jurjec (poroč.), Zdenka Pešec
Področje:SODNI REGISTER
Institut:sprememba sedeža - izključitev družbenika - vpis v sodni register

Jedro

Ni zakonske zahteve po vpisu točnega naslova kot sedež, tudi če ga je skupščina sprejela. Celo bolj ekonomično je, da se vpiše le kraj, med tem ko se točni naslov za pošiljanje pošte vpiše kot poslovni naslov. Predlagatelj je predložil prečiščeno besedilo spremenjene družbene pogodbe z dne 3. 10. 2018 z ugotovitvijo višine poslovnih deležev nekdanjega družbenika in sklep skupščine z dne 1. 10. 2018, da se udeleženec s 1. 10. 2018 izključi iz družbe. Bistvena je volja družbenikov v sklepu skupščine, da se udeleženca izključi iz družbe. Ali so na skupščinah sprejeti sklepi veljavni ali pa so nični oziroma izpodbojni ni predmet tega registrskega postopka.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z v uvodu navedenim sklepom vpisalo pri subjektu vpisa spremembo ali dopolnitev podatkov: ″Sedež: L., *Ž.; poslovni naslov: L. ..., *Ž. ..., ; družbenik (oziroma član in ustanovitelj), nov družbenik, identifikacijska številka: podatek ni vpisan, osebno ime/firma: ustanovitelj/zastopnik ni vpisan, naslov: podatek ni vpisan, vrsta odgovornosti za obveznosti družbe: ne odgovarja, obseg odgovornosti: ni vpisa, datum vstopa: 1. 10. 2018; družbenik (oziroma član in ustanovitelj), izbris družbenika, identifikacijska številka: EMŠO ..., osebno ime/firma: P. V., datum izstopa: 1. 10. 2018; poslovni delež zap. št.: ..., sprememba poslovnega deleža, pravni temelj: izstop/izključitev, osnovni vložek: 7.500,00 EUR, delež v odstotku ali ulomku: 25%, povezava: ni vpisa, imetniki: ustanovitelj/zastopnik ni vpisan, #... V. P.; poslovni delež zap. št.: ..., sprememba poslovnega deleža, pravni temelj: izstop/izključitev, osnovni vložek: 7.500,00 EUR, delež v odstotku ali ulomku: 25%, povezava: ni vpisa, imetniki: ustanovitelj/zastopnik ni vpisan, #... V. P.; zastopnik: nov zastopnik, tip zastopnika: direktor, identifikacijska številka: EMŠO ..., osebno ime/firma: F. K., naslov: Ž. ..., , datum podelitve pooblastila: 3. 10. 2018, način zastopanja: skupno, omejitve: ni vpisa; zastopnik: izbris zastopnika, tip zastopnika: direktor, identifikacijska številka: EMŠO ..., osebno ime/firma: P. V., datum prenehanja pooblastila: 3. 10. 2018; sprememba družbene pogodbe/statuta: 3. 10. 2018.″

2. Zoper ta sklep sodišča prve stopnje vlaga pritožbo udeleženec po pooblaščenki iz razlogov bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava po 1. in 3. točki prvega odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP in s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljevanju: ZNP) ter 19. členom Zakona o sodnem registru (v nadaljevanju: ZSReg). V pritožbi navaja, da ima položaj udeleženca postopka, saj so z vpisom prizadete njegove pravice in pravne koristi, zato bi moral imeti status udeleženca ter bi mu moral biti vročen sklep o vpisu s pravnim poukom. Sodišče je z opustitvijo vročitve sklepa kršilo 36. člen ZSreg. Notarsko potrdilo notarke SV 775/2018 ni skladno s sklepi družbenikov na skupščini. Notarka potrjuje, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo s spremembo sedeža družbe na podlagi sklepa skupščine z dne 3. 10. 2018. To ni res, kajti sklep skupščine o spremembi sedeža družbe je bil sprejet na skupščini 1. 10. 2018. Sodišče bi lahko ugotovilo, da zapisnika skupščin oziroma na skupščini sprejeti sklepi ne morejo biti podlaga za spremembe, ker so nični, zagotovo pa izpodbojni. Neresnično je zapisano, da je bilo sprejeto, da bo glasovanje potekalo z dvigom rok. Udeleženec ni glasoval za spremembo dnevnega reda. Lista navzočih ni veljavna, ker na njem ni podpisa družbenika S. M., čeprav je bil osebno navzoč. Iz poteka skupščine je razvidno, da gre za ničen sklep. Na ničnost je dolžno paziti sodišče po uradni dolžnosti. Poslovni delež udeleženca je bil dvakrat 25 %, kar pomeni skupaj 50 %, zato sklep ni mogel biti izglasovan z večino družbenikov. V družbeni pogodbi je imela družba določbo, da je družbenik lahko izključen iz družbe in da pri odločanju o tem nima pravice glasovati. Družbena pogodba ne more spremeniti prvega odstavka 501. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) v povezavi s tretjim odstavkom 506. člena ZGD-1 in je v delu, v katerem družbeniku, ki naj bi bil izključen iz družbe, prepoveduje glasovanje, nezakonita ter ne more imeti pravnega učinka. Poleg tega udeleženec ni prejel pisnega sklepa o izključitvi. Prav tako ni prejel pisnega sklepa o razrešitvi s funkcije direktorja. Razlogi za izključitev so neutemeljeni. Družbeniki niso mogli veljavno izvesti skupščine 3. 10. 2018. Udeleženec ni prejel vabila za skupščino. Skupščina je bila neveljavno sklicana. Udeleženec bo izpodbijal sklepe obeh skupščin in vložil tožbo na ničnost vpisa sprememb, ki jih izpodbija s tem sklepom, kolikor s pritožbo ne bi bil uspešen. Čistopis družbene pogodbe navaja kot sedež družbe le L., kar ni skladno s sprejetim sklepom, zato bi moralo sodišče vpis zavrniti. Eno je sedež družbe, drugo je poslovni sedež družbe, vendar je sodišče pri odločanju vezano na sprejete sklepe. Ta je sedež družbe določil G. ... Poleg tega čistopis družbene pogodbe na strani 3 v delu, ki se nanaša na poslovni delež izključenega družbenika, ni skladen s sprejetim sklepom na skupščini, kjer se navaja poslovni delež izključenega družbenika 15.000,00 EUR. Takšnega deleža udeleženec ni imel. Imel je dva poslovna deleža, vsakega po 25 % oziroma nominalni vrednosti 7.500,00 EUR, zato družbena pogodba pod točko 3 ni skladna s sprejetim sklepom na skupščini 1. 10. 2018. Sklep 3 ni bil sprejet na skupščini 1. 10. 2018, ampak je bil naknadno vnesen in oblikovan v zapisnik skupščine.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je priznalo udeležencu položaj stranke, saj je njegovo pritožbo predložilo sodišču druge stopnje, to pa je o njej vsebinsko odločalo. Položaj udeleženca ima ne glede na to, da mu izpodbijani sklep ni bil osebno vročen. Pritožbo je vložil pravočasno glede na datum objave sklepa in zaradi opustitve osebne vročitve ni podana očitana kršitev 36. člena ZSreg.

5. V registrskem postopku presoja sodišče samo formalne pogoje za vpis v skladu s prvim odstavkom 34. člena ZSreg. Ta določa, da registrsko sodišče ugodi zahtevku za vpis v sodni register, če ugotovi: 1. da izhaja utemeljenost zahtevka za vpis iz listin, ki so priložene predlogu, 2. da listine glede podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, ustrezajo predpisani vsebini, 3. da so bile listine izdane v predpisanem postopku, 4. da so izpolnjene druge materialno pravne predpostavke, ki jih za vpis določa zakon. Podrobnejšo vsebino predlogov za posamezne vrste vpisov v sodni register ter listine in dokaze, ki jih je treba priložiti predlogu za vpis določa Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (v nadaljevanju: Uredba; 1. člen Uredbe).

6. Sodišče prve stopnje je odločalo o predlogu predlagatelja za vpis spremembe sedeža, poslovnega naslova in družbenika zaradi izključitve. Na podlagi prvega odstavka 36. člena Uredbe je treba predlogu za vpis spremembe sedeža priložiti: 1. sklep skupščine o spremembi sedeža, 2. prečiščeno besedilo spremenjene družbene pogodbe, ki vključuje ustrezno spremenjene določbe o sedežu, 3. notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo s sklepom o spremembi sedeža, razen če je prečiščeno besedilo sestavljeno na obrazcu po petem odstavku 516. člena ZGD-1.

7. Iz spisa je razvidno, da je predlagatelj priložil vse tri listine: zapisnik seje skupščine z dne 1. 10. 2018 s sklepom o spremembi sedeža G. ..., čistopis družbene pogodbe z dne 3. 10. 2018 z novim sedežem L. in notarsko potrdilo z dne 3. 10. 2018, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo s spremembo sedeža na podlagi sklepa družbenikov z dne 3. 10. 2018. V predlogu je zahteval, da se kot sedež vpiše samo L. in sodišče prve stopnje mu je ugodilo. Torej je bil vpis izveden v okviru sklepa skupščine o spremembi sedeža. V skladu z 29. členom ZGD-1 je sedež družbe kraj, ki je kot sedež družbe vpisan v register. Ni zakonske zahteve po vpisu točnega naslova kot sedež, tudi če ga je skupščina sprejela. Celo bolj ekonomično je, da se vpiše le kraj, med tem ko se točni naslov za pošiljanje pošte vpiše kot poslovni naslov. Tako je bilo tudi v tem primeru. Res je notarka v potrdilu SV 775/2018 z dne 3. 10. 2018 zapisala, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo s spremembo sedeža družbe na podlagi sklepa družbenikov z dne 3. 10. 2018, pravilno pa bi bilo 1. 10. 2018. Vendar se datum skupščine ne vpiše v sodni register pri spremembi sedeža, zato notarkina očitna pisna pomota v potrdilu ni vplivala na pravilnost in zakonitost sklepa v izpodbijanem delu.

8. Za vpis spremembe družbenika zaradi izključitve določa prva točka drugega odstavka 44. člena Uredbe, da je treba predlogu za vpis izključitve družbenika priložiti: 1. če po družbeni pogodbi o izključitvi odloča skupščina: ustrezen sklep skupščine, sprejet v skladu z določbami družbene pogodbe. Prvi odstavek 42. člena Uredbe določa splošno zahtevo za vpis spremembe družbenika: priložiti je treba prečiščeno besedilo spremenjene družbene pogodbe, ki vključuje ustrezno spremenjene določbe o družbenikih ali njihovih poslovnih deležih, z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo.

9. Predlagatelj je predložil prečiščeno besedilo spremenjene družbene pogodbe z dne 3. 10. 2018 z ugotovitvijo višine poslovnih deležev nekdanjega družbenika in sklep skupščine z dne 1. 10. 2018, da se udeleženec s 1. 10. 2018 izključi iz družbe. Res je v sklepu skupščine dodatno navedeno, da je udeležencu prenehal poslovni delež v nominalni višini 15.000,00 EUR in da preostala družbenika v roku treh mesecev od sprejema sklepa v sorazmerju s svojima poslovnima deležema prevzameta nov poslovni delež 15.000,00 EUR, da ostane višina osnovnega kapitala nespremenjena, medtem ko je bil imetnik dveh poslovnih deležev po 7.500,00 EUR. Vendar tudi to ni vplivalo na pravilnost in zakonitost sklepa v izpodbijanem delu. Bistvena je volja družbenikov v sklepu skupščine, da se udeleženca izključi iz družbe. To je pomenilo za oba poslovna deleža. Ali so na skupščinah sprejeti sklepi veljavni ali pa so nični oziroma izpodbojni ni predmet tega registrskega postopka. Udeleženec napoveduje izpodbijanje sklepov skupščin z dne 1. 10. 2018 in 3. 10. 2018 ter vložitev tožbe na ničnost vpisa, kar je edina pot za zavarovanje njegovih pravic. Ker je predlagatelj izpolnil formalne zakonske pogoje in po Uredbi, je sodišče prve stopnje pravilno ugodilo predlogu za vpis.

10. V postopku na prvi stopnji ni bila storjena nobena od tistih bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, na obstoj katerih pazi sodišče druge stopnje po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP in 37. členom ZNP ter 19. členom ZSReg). Sodišče druge stopnje je na podlagi 353. člena ZPP v zvezi z drugo točko 365. člena ZPP in 37. členom ZNP ter 19. členom ZSReg zavrnilo pritožbo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o gospodarskih družbah (2006) - ZGD-1 - člen 29

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (2002) - člen 36, 36/1, 44, 44/2
Datum zadnje spremembe:
17.05.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI4MzY2