Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 133cT1pemtsanUlQzQlOERpdGV2JTIwZHJ1JUM1JUJFYmVuaWthJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjA=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sodba I Cpg 496/2010Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek20.10.2010pogodbena izključitev družbenikaDopustnost pogodbene izključitve družbenika iz d.o.o., ob dejstvu, da je d.o.o. veliko trdnejša in bolj institucionalizirana oblika obligacijskopravne povezave (kot societas po OZ), katere interesi zahtevajo strožjo ureditev, je tudi po stališču pravnih teoretikov še toliko manj vprašljiva. Prav samostojna bit d.o.o. in varstvo njenih interesov v povezavi z interesi drugih družbenikov po oceni pritožbenega sodišča opravičujejo poseg v lastninsko pravico družbenikov, ki nastopi zaradi izključitve, tudi z ustavnopravnega vidika.
VSL sklep IV Cpg 42/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek20.01.2000izključitev družbenika iz družbeČe ima družba z omejeno odgovornostjo samo dva družbenika z enakima kapitalskima deležema, izključitev družbenika s sklepom skupščine ni mogoča. 
VSL sklep Cpg 993/96Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek04.09.1996izključitev družbenika iz družbeDejstvo, da zoper družbenika teče postopek za izključitev iz družbe z omejeno odgovornostjo, ne vpliva na njegovo pravico do informacije in vpogleda v poslovne knjige in spise. 
VSL sklep IV Cpg 35/2005Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek11.05.2005izključitev družbenika iz družbeKer 1. odst. 436. člena ZGD predpisuje, da družbena pogodba lahko določi, da sme družbenik iz družbe izstopiti, ali da je lahko izključen iz družbe, ter določi pogoje, postopek in posledice izstopa oziroma izključitve, je bila za pravilno materialnopravno odločitev potrebna tudi presoja registrskega sodišča o obstoju pogojev za pogodbeno izključitev družbenika iz družbe na podlagi sklenjene družbene pogodbe predlagatelja. Vendar pa je zapis v okviru ugotavljanja pogojev za izključitev, ki opredeljuje le daljše obdobje nesodelovanja družbenika na skupščini, brez konkretizirane opredelitve časa trajanja ali števila sklica skupščine preveč splošen, da bi lahko sodišče upoštevalo ta pogoj, kot pravno veljaven za vpis sklepa o izključitvi družbenika iz družbe na podlagi sklepa skupščine. 
Sodba III Ips 90/2007Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek19.01.2010izključitev družbenika - oškodovanje družbeTožeča stranka se na domnevno škodljivo ravnanje drugega toženca ne bi smela odzvati z dodatnim oškodovanjem družbe. Zaradi napačnega ravnanja drugega družbenika se ne more razbremeniti svoje odgovornosti.
VSL sodba I Cp 1635/99Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek16.02.2000izključitev družbenika iz družbeKer ravnanje toženke ni bilo nedopustno in z njenim ravnanjem ni bil prizadet ugled direktorja družbe, slednji ne more s tožbo uspešno zahtevati izključitev toženke kot družbenice iz družbe. 
VSL sklep I Cpg 933/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek05.10.2000postopek - izključitev družbenika iz družbeKadar s pravnomočno ugoditvijo zahtevku po tožbi aktivna legitimacija za zahtevek po nasprotni tožbi preneha, je sodišče obe tožbi dolžno obravnavati skupaj in o njih odločiti s skupno odločbo. 
VSL sodba I Cpg 1549/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek15.02.2000tožba - izključitev družbenika iz družbeZaradi zamujenih rokov za ničnostno in izpodbojno tožbo ostaja (zaenkrat) neizpodbito dejstvo, da sta bili toženki s sklepom skupščine družbe izključeni kot družbenici. Pri tem pa za odločitev o zahtevku na ugotovitev, da nista družbenici, ni pomembno, da sta bili pred izključitvijo družbenici. 
VSM Sklep I Cpg 160/2019Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek04.07.2019izključitev družbenika iz d.o.o. - pogodbena izključitev družbenika iz družbe - vpis izbrisa družbenika iz družbeRegistrsko sodišče je moralo v fazi (vsebinskega) odločanja o predlogu za vpis izbrisa družbenika na podlagi sklepa skupščine, v okviru preizkusa materialno pravnih pogojev za dovolitev vpisa (prvi odstavek 34. člena ZSReg), presojati tudi obstoj pogojev za pogodbeno izključitev družbenika. Sodišče je to storilo, pravilno pa se je sklicevalo (tudi) na določbo 501. člena ZGD-1, saj je za vsako posamezno področje odločanja o vpisu treba upoštevati tudi materialno pravne predpostavke, ki jih za vpis določa poseben zakon. Glede na navedeno je neutemeljen pritožbeni očitek, da je pogodbena izključitev družbenika (s sprejetjem sklepa skupščine) dopustna tudi v primeru, ko družbena pogodba sicer dopušča izključitev družbenika, ne določa pa pogojev in postopka izključitve. Stališče...
VSC Sodba in sklep Cpg 161/2018Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek07.11.2018izključitev družbenika - izločitev sodnika - združevanje pravdnih postopkov - razlogi za izključitev družbenikaNeutemeljeno je stališče, da edina družbenika ne moreta biti hkrati izključena iz družbe, kar bi pomenilo, da je družba brez družbenikov, in da naj bi bilo v nasprotju z zakonom. Materialno pravo rešuje tudi to skrajno možnost v zadnji alineji prvega odstavka 402. člena ZGD-1 v zvezi s 522. členom ZGD-1. Združevanje pravd v skladu s 300. členom ZPP je stvar materialnega vodstva sodišča prve stopnje in zavrnitev predloga za združitev ni razlog za izločitev sodnice po šesti točki 70. člena ZPP. Višina škode v postopku ugotavljanja razlogov za izključitev družbenika sama po sebi ni bistvena, saj ne gre za odškodninski spor. Tretji odstavek 501. člena ZGD-1 razlogov ne opredeljuje, ampak navaja le nekaj primerov. Vsi ti kažejo na nezakonito in nepošteno ravnanje drugih družbenikov in na njihovo krivdo. Taki primeri so res najbolj jasni, niso pa edini. Utemeljen razlog je tudi, da...
VSL sklep I Cpg 619/2009Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek02.09.2009izključitev družbenika iz družbe – sodna izključitev družbenika iz družbe – regulacijska začasna odredbaČe sprta družbenika ne dosežeta soglasja o prenehanju družbe, poslovodja ne sme izvajati ukrepov, ki bi onemogočili delovanje družbe. Osnovni namen kapitalske družbe je namreč njeno delovanje zaradi ustvarjanja dobička, na katerega spor med družbenikoma naj ne bi imel nobenega vpliva. Z začasno odredbo v cilju obnavljanja delovanja podjetja se torej lahko začasno regulira stanje, ki je usmerjeno v ohranjanje opravljanja dejavnosti družbe z namenom pridobivanja dobička. Vendar je tudi vsaka regulacijska začasna odredba vezana na obstoj zakonskih predpostavk za njeno izdajo.
VSK Sklep Cpg 29/2019Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek04.04.2019pristojnost arbitraže - arbitražni sporazum - izključitev družbenika iz družbePogoj, da se nek spor rešuje na arbitražnem razsodišču, je namreč poleg obstoja arbitražnega sporazuma tudi, da gre za pravno razmerje, v zvezi s katerim stranke lahko sklenejo pogodbo o arbitraži. Spor o izključitvi družbenika po tretjem odstavku 501. člena ZGD-1 je statusni in ne premoženjskopravni spor, ki se nanaša na družbo, ustanovljeno po slovenskem pravu. O njem tudi glede na njegovo naravo ni mogoče doseči poravnave (gre za sodno izključitev, kar pomeni, da do izključitve pride šele s pravnomočnostjo sodne odločbe).
VSL sklep IV Cpg 9/2000Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek16.03.2000izključitev družbenika iz družbe - prenos poslovnega kapitalaV tem postopku so se sicer prepletale določbe o izstopu in izključitvi družbenika iz družbe s prenosom poslovnega deleža po 416. členu ZGD. Kot izhaja iz predloženih listin udeležencev, ker s pogodbo o ustanovitvi ni bilo določeno drugače, bi bilo potrebno pri prenosu poslovnega deleža uporabiti določbo 4. odstvka 416. člena ZGD. 
VSL sodba I Cpg 2/2012Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek13.03.2012izključitev družbenika iz družbe – razlogi za izključitevTožena stranka v pritožbi neutemeljeno navaja, da tožnika nista niti navedla dejstev, ki bi lahko bila podlaga za izključitev tožene stranke kot družbenice, niti teh dejstev nista dokazala. Višje sodišče brez pridržkov sprejema dokazno oceno sodišča prve stopnje, da tožena stranka kot direktorica družbe P., d.o.o., ni podaljšala pogodbe o imetništvu domene xxx.si, da je družbi D., d.o.o., ki se ukvarja z enako dejavnostjo kot družba P., d.o.o., in je v izključni lasti moža tožene stranke, omogočila uporabo skoraj identičnega promocijskega materiala, da je nedovoljeno razpolagala s sredstvi družbe P., d.o.o. (radiofrekvenčni generator za ablacijo ven) itd.
Sklep III DoR 80/2011Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek05.12.2011dopuščena revizija – izključitev družbenika – izključitveni razlogRevizija se dopusti glede vprašanja navedenega v izreku odločbe.
VSL sklep in sodba I Cpg 1053/2002Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek10.11.2004izstop iz družbe - izključitev družbenika iz družbePritožnik zmotno meni, da je imel podlago za izstop iz družbe že v 8. odstavku 416. člena ZGD, ker je preostalim družbenikom ponudil v odkup svoj poslovni delež, skladno z 11. členom družbene pogodbe, ki pa za nakup njegovega poslovnega deleža niso bili zainteresirani. Po 8. odstavku 416. člena ZGD ima res družbenik, ki želi prodati svoj poslovni delež, pa ga drugi družbeniki niso pripravljeni kupiti in tudi niso dali soglasja k prodaji tretji osebi (ki ni družbenik), možnost izstopiti iz družbene pogodbe. Vendar to ne pomeni, da je družbenik to lahko storil z enostransko izjavo o izstopu, posredovano družbi. Za tak primer ZGD v 2. odstavku 436. člena družbeniku (ki želi izstopiti iz družbe) omogoča, da s tožbo od družbe zahteva izstop. Da je izstop mogoč le s tožbo (če ni z družbeno pogodbo določena možnost izstopa družbenika - več o tem v nadaljevanju) izhaja tudi iz taksativno naštetih razlogov, ki opravičujejo tako tožbo....
VSC Sklep II Cpg 205/2018Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek30.01.2019sprememba sedeža - izključitev družbenika - vpis v sodni registerNi zakonske zahteve po vpisu točnega naslova kot sedež, tudi če ga je skupščina sprejela. Celo bolj ekonomično je, da se vpiše le kraj, med tem ko se točni naslov za pošiljanje pošte vpiše kot poslovni naslov. Predlagatelj je predložil prečiščeno besedilo spremenjene družbene pogodbe z dne 3. 10. 2018 z ugotovitvijo višine poslovnih deležev nekdanjega družbenika in sklep skupščine z dne 1. 10. 2018, da se udeleženec s 1. 10. 2018 izključi iz družbe. Bistvena je volja družbenikov v sklepu skupščine, da se udeleženca izključi iz družbe. Ali so na skupščinah sprejeti sklepi veljavni ali pa so nični oziroma izpodbojni ni predmet tega registrskega postopka.
VSL sklep I Cpg 147/2006Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek23.03.2006začasna odredba - izključitev družbenika iz družbeUveljavljana začasna odredba toženi stranki po razumevanju pritožbenega sodišča ne daje možnosti odprave posledic v primeru pravnomočne zavrnitve tožbenega zahtevka. V predlogu za začasno odredbo na primer ni varovalke, ki bi toženi stranki zagotavljala v takšni situaciji avtomatično vzpostavitev svojega prvotnega položaja v družbi Teng d.o.o.. Posledice predlagane začasne odredbe v svojem bistvu tako niso začasne in zato tudi predlagana začasna odredba ne služi le začasni ureditvi spornih razmerij med pravdnima strankama za čas obravnavanega gospodarskega spora. 
VSL sklep IV Cpg 1001/2009Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek23.12.2009vpis izbrisa družbenika iz družbe - pogodbena izključitev družbenika iz družbe - razlogi za izključitev družbenika – zagovor družbenikaRegistrsko sodišče mora v primeru zahtevka za vpis izbrisa družbenika iz družbe na podlagi sklepa skupščine o izključitvi, v okviru preizkusa materialnopravnih pogojev za dovolitev vpisa, presojati tudi obstoj pogojev za pogodbeno izključitevVarstvo pravic družbenika zahteva, da je za njegovo izključitev iz družbe treba izkazati pomembne razloge za izključitev na njegovi strani, istočasno pa pred odločanjem o njegovi izključitvi na skupščini tudi njemu dati možnost, da se z očitki in dokazi družbenika, ki predlaga njegovo izključitev, seznani in da se mu omogoči, da na njih pred glasovanjem o izključitvi odgovori. Zato mora biti postopek pogodbene izključitve urejen tako, da so predvsem družbeniku, ki se izključuje, zagotovljene možnosti obrambe.
VSL sklep Cpg 1319/94Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek05.10.1994začasna odredba - terjatev - oblikovalni zahtevek - izključitev družbenika iz družbeTožbeni zahtevek na izključitev družbenika iz družbe je oblikovalni zahtevek in ne terjatev v smislu določb ZIP, zato takega zahtevka ni mogoče varovati z začasno odredbo. 

Izberi vse|Izvozi izbrane