<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSM Sklep I Ip 519/2023-2

Sodišče:Višje sodišče v Mariboru
Oddelek:Izvršilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSMB:2023:I.IP.519.2023.2
Evidenčna številka:VSM00072284
Datum odločbe:27.12.2023
Senat, sodnik posameznik:dr. Anja Drev
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:odprava nepravilnosti pri opravljanju izvršbe - pristojnost pomočnika izvršitelja za opravo izvršilnih dejanj - rubež premičnin

Jedro

Sodišče prve stopnje je pravilno povzelo določbo 38.a člena Pravilnika, ki določa, da pomočnik izvršitelja rubež premičnih stvari dolžnika in cenitev zarubljenih stvari samostojno opravi šele potem, ko izvršitelj izvede dejanja, ki jih opravi v skladu z 72. in 73. členom Pravilnika, tj. vroči sklep o izvršbi (kar v predmetni zadevi ni relevantno, saj je bil sklep o izvršbi dolžniku že vročen) in osebe iz prvega odstavka 53. člena Pravilnika (tj. dolžnika, če tega ni, pa njegovega zastopnika ali pooblaščenca), če so navzoče, pozove k plačilu zneska, izračunanega v skladu z 71. členom Pravilnika. Vendar pa upnik utemeljeno opozarja, da je sodišče pri uporabi citiranih določb spregledalo, da je izvršitelj pred rubežem (in torej preden lahko rubež in cenitev zarubljenih stvari samostojno opravi pomočnik izvršitelja) dolžnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca k plačilu dolžan pozvati le, če so te osebe navzoče. V obravnavani zadevi pa dolžnik v času rubeža ni bil navzoč.

Ker v takšnih okoliščinah torej ni obstajala obveznost izvršitelja, da (nenavzočega) dolžnika oziroma (nenavzoče) osebe iz prvega odstavka 53. člena Pravilnika pred izvedbo rubeža pozove k prostovoljni izpolnitvi obveznosti, ni bilo ovire, da pomočnik izvršitelja ne bi samostojno, brez prisotnosti izvršitelja, opravil fizičnega rubeža in cenitve dolžnikovega osebnega vozila. Za to je imel namreč izrecno pooblastilo v 2. in 3. alineji drugega odstavka 38.a člena Pravilnika. Na podlagi izrecne določbe četrtega odstavka 82. člena ZIZ je rubež dopustno opraviti tudi, če dolžnik ni navzoč. Glede na dejstvo, da se je zarubljeni avtomobil nahajal na prostem, kar izhaja iz poročilu izvršitelja priloženih fotografij, pa tudi ni bilo drugih ovir, zaradi katerih pomočnik izvršitelja rubeža in cenitve ne bi smel opraviti.

Izrek

I. Pritožbi upnika se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje spremeni tako, da se predlog dolžnika za odpravo nepravilnosti tudi glede 15. 6. 2022 opravljenega fizičnega rubeža in cenitve dolžnikovega osebnega vozila Mercedes Benz, reg. št. [...], VIN: [...] zavrne.

II. Dolžnik mora upniku v roku 8 dni od vročitve tega sklepa povrniti stroške pritožbenega postopka v znesku 173,33 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči prvi dan po poteku roka za prostovoljno izpolnitev obveznosti.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom delno ugodilo predlogu dolžnika za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe in razveljavilo 15. 6. 2022 opravljeni fizični rubež in cenitev v izreku specificiranega dolžnikovega osebnega vozila. V preostalem delu je zahtevek dolžnika za odpravo nepravilnosti kot neutemeljen zavrnilo.

2. Zoper ugodilni del sklepa se je iz razlogov nepravilne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava pravočasno pritožil upnik in sodišču druge stopnje predlagal razveljavitev izpodbijanega sklepa in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v nov postopek ter zahteval povrnitev pritožbenih stroškov. Izpostavil je, da dolžnik ob rubežu vozila, ki ga je opravljal pomočnik izvršitelja, ni bil prisoten, saj, kot je v sklepu na podlagi navedb dolžnika navedlo tudi sodišče prve stopnje, niti dolžnika niti drugih članov gospodinjstva ob opravi rubeža ni bilo doma. Tudi iz rubežnega in cenilnega zapisnika izhaja, da je bil ob rubežu prisoten le pomočnik izvršitelja, A. A. 73. člen Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja (v nadaljevanju: Pravilnik), na katerega se je oprlo sodišče prve stopnje, določa, da mora izvršitelj, preden začne z rubežem, osebe iz prvega odstavka 53. člena Pravilnika, če so navzoče, pozvati na plačilo zneska. Citirana določba zahteva nujno izvedbo opravil, zaupanih izključno v opravo izvršitelju, le v primeru navzočnosti dolžnika oziroma oseb iz prvega odstavka 53. člena Pravilnika, ne pa tudi v primeru njihove nenavzočnosti. Če dolžnik ni navzoč, izvršitelj opravila iz 73. člena Pravilnika ne more opraviti, kar pa v skladu s Pravilnikom in ZIZ ne predstavlja ovire za opravo dejanj, ki jih sme in jih je upravičen opraviti tudi pomočnik izvršitelja. Navzočnost dolžnika ob rubežu ni zahtevana in ne predstavlja ovire za opravo neposrednih dejanj izvršbe. Tudi ZIZ v 88. členu ne zahteva kumulativno izpolnjenih pogojev, ki bi izvršitelju ali pomočniku preprečevali uspešno opravo rubeža, ampak le primeroma našteva nekatere situacije, zaradi katerih izvršitelj rubeža ne more opraviti. Izvršitelj ali pomočnik izvršitelja pa rubež lahko opravi, četudi dolžnik ni navzoč, če se na naslovu, ki ga je navedel upnik, nahajajo stvari, ki so lahko predmet rubeža, kot je to bilo v obravnavani zadevi. Po mnenju upnika je zato odločitev sodišča prve stopnje v delu, v katerem je dolžnikovemu predlogu za odpravo nepravilnosti ugodilo in razveljavilo opravljen fizični rubež in cenitev dolžnikovega osebnega vozila, nepravilna in v nasprotju s citiranimi določbami Pravilnika in ZIZ.

3. Dolžnik je v odgovoru na pritožbo upnika navedel dejstva v smeri nasprotovanja terjatvi, ki je predmet izterjave in se smiselno zavzemal za zavrnitev pritožbe.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Sodišče prve stopnje je odločitev o delni ugoditvi dolžnikovemu predlogu za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe in razveljavitvi 15. 6. 2022 opravljenega fizičnega rubeža in cenitve dolžnikovega osebnega vozila oprlo na ugotovitev, da je fizični rubež in cenitev osebnega vozila 15. 6. 2022 opravil pomočnik izvršitelja B. B., A. A., ne da bi izvršitelj predhodno ravnal v skladu s 73. členom Pravilnika, tj. da bi pred opravo fizičnega rubeža dolžnika pozval k prostovoljni izpolnitvi obveznosti. Ocenilo je, da fizični rubež in cenitev nista bila opravljena v skladu z drugim odstavkom 38.a člena Pravilnika, saj pomočnik izvršitelja, ker izvršitelj predhodno ni ravnal v skladu s 73. členom Pravilnika, ni bil upravičen samostojno opraviti rubeža in cenitve.

6. Sodišče prve stopnje je pravilno povzelo določbo 38.a člena Pravilnika, ki določa, da pomočnik izvršitelja rubež premičnih stvari dolžnika in cenitev zarubljenih stvari samostojno opravi šele potem, ko izvršitelj izvede dejanja, ki jih opravi v skladu z 72. in 73. členom Pravilnika, tj. vroči sklep o izvršbi (kar v predmetni zadevi ni relevantno, saj je bil sklep o izvršbi dolžniku že vročen) in osebe iz prvega odstavka 53. člena Pravilnika (tj. dolžnika, če tega ni, pa njegovega zastopnika ali pooblaščenca), če so navzoče, pozove k plačilu zneska, izračunanega v skladu z 71. členom Pravilnika. Vendar pa upnik utemeljeno opozarja, da je sodišče pri uporabi citiranih določb spregledalo, da je izvršitelj pred rubežem (in torej preden lahko rubež in cenitev zarubljenih stvari samostojno opravi pomočnik izvršitelja) dolžnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca k plačilu dolžan pozvati le, če so te osebe navzoče. V obravnavani zadevi pa dolžnik v času rubeža ni bil navzoč.1 Navedeno, kot pravilno navaja pritožba, izhaja tako iz vloge dolžnika, s katero je zahteval odpravo nepravilnosti in v kateri je trdil, da je pomočnik izvršitelja zadevna dejanja na naslovu dolžnika opravljal v času, ko dolžnika ni bilo doma, saj so bili na dopustu, kot tudi iz zapisnika izvršitelja o opravljenem rubežu z dne 15. 6. 2022, v katerem je navedeno, da je bil pri rubežu navzoč le pomočnik izvršitelja. Ker v takšnih okoliščinah torej ni obstajala obveznost izvršitelja, da (nenavzočega) dolžnika oziroma (nenavzoče) osebe iz prvega odstavka 53. člena Pravilnika pred izvedbo rubeža pozove k prostovoljni izpolnitvi obveznosti, ni bilo ovire, da pomočnik izvršitelja ne bi samostojno, brez prisotnosti izvršitelja, opravil fizičnega rubeža in cenitve dolžnikovega osebnega vozila. Za to je imel namreč izrecno pooblastilo v 2. in 3. alineji drugega odstavka 38.a člena Pravilnika. Na podlagi izrecne določbe četrtega odstavka 82. člena ZIZ je rubež dopustno opraviti tudi, če dolžnik ni navzoč. Glede na dejstvo, da se je zarubljeni avtomobil nahajal na prostem, kar izhaja iz poročilu izvršitelja priloženih fotografij2, pa tudi ni bilo drugih ovir, zaradi katerih pomočnik izvršitelja rubeža in cenitve ne bi smel opraviti.

7. Sodišče druge stopnje k temu še dodaja, da so bili v obravnavani zadevi za izvedbo spornega rubeža in cenitve podani tudi splošnih pogoji, ki jih ZIZ določa v zvezi z opravljanjem izvršilnih dejanj v postopku izvršbe na premičnine. Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine VL 28841/2022 z dne 20. 4. 2022, ki je bil dolžniku vročen 10. 5. 2022, dolžnik pa zoper njega ni ugovarjal, je namreč predhodno že postal pravnomočen in izvršljiv, in sicer 19. 5. 2023, izvršilni postopek pa v trenutku rubeža ni bil niti ustavljen niti odložen.

8. Po obrazloženem se izkaže, da je sodišče prve stopnje odločitev o razveljavitvi rubeža in cenitve dolžnikovega vozila sprejelo ob zmotni uporabi določb 38.a in 73. člena Pravilnika. Sodišče druge stopnje je zato pritožbi upnika ugodilo in sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu spremenilo tako, da je predlog dolžnika za odpravo nepravilnosti tudi glede 15. 6. 2022 opravljenega fizičnega rubeža in cenitve dolžnikovega osebnega vozila Mercedes Benz, reg. št. [...], VIN: [...], zavrnilo.

9. Upnik, ki je s pritožbo uspel, je upravičen do povrnitve pritožbenih stroškov (peti odstavek 38. člena ZIZ), in sicer 200 točk za sestavo pritožbe in 2% materialnih stroškov, kar ob vrednosti točke 0,60 EUR skupaj znaša 122,40 EUR, 22% DDV od tega zneska v višini 26,93 EUR in 24,00 EUR priglašenih stroškov sodne takse, vse skupaj 173,33 EUR. Če dolžnik upniku stroškov ne bo povrnil v danem roku, mora od nastopa zamude dalje plačati tudi zakonske zamudne obresti (prvi odstavek 299. člena Obligacijskega zakonika – OZ v zvezi s prvim odstavkom 378. člena OZ).

-------------------------------
1 Pooblaščenca ali zastopnika pa dolžnik v predmetnem postopku niti nima.
2 Te je bil pomočnik izvršitelja ob opravi izvršilnega dejanja upravičen posneti na podlagi šestega odstavka 39. člena Pravilnika.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 52, 52/1

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja (2003) - člen 38, 38/5, 38a, 53, 53/1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
21.01.2024

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDcyMjky