<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep Cst 183/2022

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2022:CST.183.2022
Evidenčna številka:VSL00056817
Datum odločbe:15.06.2022
Senat, sodnik posameznik:Tadeja Zima Jenull (preds.), Helena Miklavčič (poroč.), Vesna Jenko
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:stečajni postopek - predračun stroškov stečajnega postopka - sprememba predračuna stroškov stečajnega postopka

Jedro

S spremembo predračuna stroškov se ne odloča o plačilu stroškov ali o delitvi stečajne mase, temveč se odloča le o tem, ali obseg stroškov, ki so že vključeni v predračun, zadošča za izvedbo dejanj, ki jih je treba opraviti v stečajnem postopku.

Upravitelj skuša doseči le, da se predračun stroškov stečajnega postopka določi na novo, pri tem pa ne navede oziroma konkretno ne pojasni, zakaj stroški po že potrjenem predračunu ne zadostujejo za izvedbo dejanj v stečajnem postopku.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z zgoraj citiranim sklepom zavrnilo predlog za spremembo predračuna stroškov stečajnega postopka.

2. Zoper sklep se je pritožil stečajni upravitelj A. A. V pritožbi navaja, da je pod točko 3.1.4 predvidel stroške priprave DDV obračuna, saj je stečajni dolžnik skladno s Pravilnikom o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost trimesečni davčni zavezanec, zato je dolžan po 88. členu ZDDV-1 in upoštevaje Pravilnik, oddajati davčne obračune FURS 4-krat letno, v spremembi predračuna stroškov pa upravitelj predvideva 6 obračunov za čas od začetka stečajnega postopka do predvidenega zaključka stečajnega postopka, in sicer 4 obračune v vsakem letu. Pritožnik navaja tudi, da je priprava medletnih in letnih računovodskih izkazov (točka 3.1.2, 3.1.3 in 3.1.5) predvidena za potrebe poročanja po vsakem četrtletju, saj mora upravitelj 4-krat letno k rednemu poročilu priložiti bilanco stanja, izkaz uspeha in denarni tok (3 x medletni računovodski izkaz in 1 x letni računovodski izkaz), kar izhaja iz 290. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki določa obveznost vodenja poslovnih knjig in sestavljanja računovodskih izkazov stečajnega dolžnika skladno z računovodskimi rešitvami za podjetja v stečaju, ki jih določajo Slovenski računovodski standardi (SRS). SRS 39.34 pa določa, da morajo biti bilanca stanja, izkaz poslovnega izida in udenarjenja premoženja sestavljeni najmanj vsake 3 mesece (torej 4 x letno), pogosteje pa, če to zahteva pristojno sodišče ali drug organ, pooblaščen po ZFPPIPP. Če stečajni dolžnik ne bi izvajal navedenih obveznosti, bi bil v prekršku. Za upravitelja navedene računovodske storitve izvaja zunanji računovodski servis, ki je kot tak upravičen do plačila za opravljene storitve. Pritožnik zato meni, da je sprememba predračuna stroškov, ki jo je sodišče prve stopnje z izpodbijanim sklepom zavrnilo, potrebna, skladna z veljavnimi predpisi ter primerljiva z ostalimi stečaji, sodišče prve stopnje pa ni upoštevalo prvega in drugega odstavka 378. člena ZFPPIPP, saj je upravitelj skladno s to določbo pripravil predlog spremembe predračuna z dne 30. 3. 2022 (PD 65) in pojasnil, kateri nujni stroški so nastali tekom stečajnega postopka. Upravitelj zato pritožbenemu sodišču predlaga, da njegovi pritožbi ugodi in sklep spremeni tako, da predlogu za spremembo predračuna stroškov stečajnega postopka ugodi.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Iz obrazložitve izpodbijanega sklepa izhaja, da je upravitelj hkrati s spremembo načrta poteka stečajnega postopka predlagal tudi spremembo predračuna stroškov stečajnega postopka, v katerem je predvidel tekoče stroške računovodskih, administrativnih in drugih storitev za potrebe vodenja stečajnega postopka v višini 3.840,00 EUR. Ker v spremembi načrta poteka stečajnega postopka ni bila predvidena razdelitev upnikom, je sodišče upravitelja pozvalo, da navedeni znesek utemelji, saj je višji od pavšalnega zneska iz 22. člena Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (v nadaljevanju: Pravilnik), ki pripada upravitelju, ko ni predvidena razdelitev upnikom. Upravitelj je v vlogi z dne 8. 4. 2022 vztrajal na svojem predlogu in ga utemeljil s sklicevanjem na zakonske zahteve po predložitvi DDV obračunov in na pripravo medletnih in letnih računovodskih izkazov, predvidenih za potrebe poročanja po vsakem četrtletju. Sodišče prve stopnje je predlog za spremembo predračuna zavrnilo in kot nosilni razlog navedlo, da ker je upravitelj predvidel končanje stečajnega postopka brez razdelitve upnikom, pripada upravitelju v takem primeru skladno z določbo 22. člena Pravilnika za kritje drugih stroškov postopka le pavšalni znesek v višini 946,00 EUR, upravitelj pa v svojem predlogu ni zatrjeval in izkazal razlogov za bistveno višje stroške od pavšalnih. Njegovo sklicevanje na računovodske in zakonske zahteve je ocenilo kot pavšalne, kar ne zadostuje za potrditev spremembe predračuna stroškov v višini 3.840,00 EUR. Zaključilo je, da upraviteljev predlog ni skladen z drugim odstavkom 356. člena ZFPPIPP, saj ustrezno ne upošteva stroškov, ki so običajno potrebni za izvedbo dejanj v postopku, običajne zneske teh stroškov ter posebne okoliščine, ko je predvideno končanje stečajnega postopka brez razdelitve upnikom.

5. S spremembo predračuna stroškov se ne odloča o plačilu stroškov ali o delitvi stečajne mase, temveč se odloča le o tem, ali obseg stroškov, ki so že vključeni v predračun, zadošča za izvedbo dejanj, ki jih je treba opraviti v stečajnem postopku.1 Predračun stroškov stečajnega postopka v razmerju z otvoritvenim poročilom predstavlja namreč upraviteljevo oceno, koliko stečajne mase bo porabljeno za stroške stečajnega postopka. Načrt stečajnega postopka in predračun stroškov stečajnega postopka potrjuje sodišče, ki vodi stečajni postopek na predlog stečajnega upravitelja.

6. V obravnavanem primeru je po prvotnem predlogu predračuna stroškov (PD 32), ki je bil potrjen s sklepom z dne 20. 5. 2021 (PD 35), upravitelj predvidel za stroške računovodskih, administrativnih in drugih storitev za potrebe vodenja stečajnega postopka pavšalni znesek 946,00 EUR. V predlogu, ki je bil torej potrjen s strani sodišča, je upravitelj po opombo navedel, da je znesek za primer, da ne pride do delitve, saj je predvidel zaključek stečaja brez razdelitve upnikom (378. člen ZFPPIPP). Navedeni znesek odgovarja namreč znesku iz 22. člena Pravilnika. Ti stroški so bili predvideni za obdobje od začetka do predvidenega zaključka v načrtu poteka stečajnega postopka. Prvotni načrt poteka stečajnega postopka, ki je bil potrjen s sklepom z dne 20. 5. 2021 (PD 34), je predvidel zaključek tega stečajnega postopka do februarja 2022. S pravnomočnim sklepom z dne 12. 4. 2022 (PD 69) pa je bila potrjena sprememba načrta poteka stečajnega postopka, ki sedaj predvideva zaključek tega stečajnega postopka junija 2022. V svojem predlogu spremembe predračuna stroškov stečajnega postopka (PD 65), ki ga je sodišče prve stopnje z izpodbijanim sklepom zavrnilo, je upravitelj navedel, da gre za predlog spremembe za isto obdobje oziroma za čas od začetka stečajnega postopka (19. 1. 2021) do predvidenega zaključka v predlogu spremembe načrta poteka stečajnega postopka, tj. do 30. 6. 2022.

7. Iz tretjega odstavka 356. člena ZFPPIPP izhaja, da če se med stečajnim postopkom pokaže, da posamezne vrste stroškov iz 1. ali 2. točke drugega odstavka tega člena niso več potrebne ali zadostne za izvedbo dejanj, ki jih je treba opraviti v stečajnem postopku, sodišče glede teh vrst stroškov spremeni predračun stroškov. Med te stroške sodijo tudi stroški računovodskih, administrativnih in drugih storitev za potrebe stečajnega postopka, za kar je bilo po prvotnem predračunu stroškov predvidenih 946,00 EUR za čas od 19. 1. 2021 do 28. 2. 2022 (februar 2022). Toliko je upravitelj prvotno ocenil, da bodo predvideni stroški stečajnega postopka. Upravitelj sedaj v svojem predlogu spremembe predračuna stroškov, kot je pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje, ni navedel, zakaj prihaja pri teh stroških do povečanja iz 946,00 EUR na sedaj na novo predvidenih 3.840,00 EUR. V svojem pojasnilu z dne 8. 4. 2022 (PD 68), ki ga je podal na poziv sodišča (PD 67), je upravitelj navedel, enako kot to sedaj trdi in s tem ponavlja tudi v svoji pritožbi, da so med stečajnim postopkom nastali nujni stroški v zvezi s pripravo DDV obračunov, kar je obračunano pod točko 3.1.4 (6 x 60,00 EUR), saj je stečajni dolžnik skladno s Pravilnikom o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost trimesečni davčni zavezanec, zato je skladno z 88. čl. ZDDV-1 (upoštevaje Pravilnik) dolžan oddajati davčne obračune FURS 4-krat letno, poleg tega pa da je v spremembi predračuna predvidenih 6 obračunov za obdobje od začetka stečajnega postopka do predvidenega zaključka stečajnega postopka, in sicer 4 obračune v vsakem letu, priprava medletnih in letnih računovodskih izkazov (točka 3.1.2, 3.1.3 in 3.1.5) pa je predvidena za potrebe poročanja po vsakem četrtletju.

8. Iz tretjega odstavka 290. člena ZFPPIPP izhaja, da mora upravitelj voditi poslovne knjige in sestavljati računovodske izkaze stečajnega dolžnika v skladu z računovodskimi rešitvami za podjetja v stečaju, ki jih določajo slovenski računovodski standardi. Slovenski računovodski standard 39 (2016)2 v svojem standardu glede sestavljanja računovodskih izkazov med postopkom in po njem (SRS 39.34) kot pravilno navaja upravitelj, res določa, da sestavlja organizacija v stečaju bilanco stanja ter izkaz poslovnega izida in udenarjenja premoženja najmanj vsake 3 mesece, pogosteje pa, če to zahteva pristojno sodišče ali drug organ, pooblaščen z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Organizacija v stečaju sestavi zaključno bilanco, izkaz poslovnega izida in udenarjenja premoženja ter izkaz denarnih tokov na dan, ko so končana vsa opravila iz stečajnega postopka. Pri tem SRS ne loči med stečajem, ki se konča z razdelitvijo upnikom, in stečajem, ki se konča brez razdelitve upnikom. Pri tem pa iz 22. člena Pravilnika, kot je pravilno navedlo tudi sodišče prve stopnje, izhaja, da znaša pavšalni znesek za kritje drugih stroškov stečajnega postopka, ki se konča brez razdelitve upnikom (kar je predvidel upravitelj tudi v obravnavanem stečajnem postopku), v postopku stečaja nad pravno osebo 946 EUR (oziroma sedaj 1.2000 EUR3).

9. Citirane določbe ZFPPIPP in SRS so veljale že v času prvega, s strani sodišča že pravnomočno potrjenega predračuna stroškov. Upravitelj pa v svojem predlogu sprememb predračuna in vlogi z dne 8. 4. 2022, kljub pozivu sodišča prve stopnje naj to stori, ni pojasnil, kot je pravilno ugotovilo že sodišče prve stopnje, zakaj stroški, predvideni v prvotnem predračunu, niso zadostni za izvedbo dejanj, ki jih je treba opraviti, in zakaj so večji od prvotno predvidenih in skladnih z 22. členom Pravilnika. Vsa dejanja, ki jih je v predlogu spremembe predračuna stroškov upravitelj sedaj na novo ovrednotil, je bilo namreč potrebno izvesti tudi že v času prvotnega, že potrjenega predračuna stroškov, razen tistih, ki so sedaj potrebna zaradi podaljšanje stečajnega postopka za 4 mesece, kar pa takega povečanja stroškov ne more utemeljevati. Upravitelj torej ni pojasnil, zakaj je storitve računovodenja na novo ovrednotil.

10. Poleg tega pritožbeno sodišče ugotavlja, da je v predlogu spremembe predračuna stroškov navedeno, da so predvideni mesečni stroški računovodskih storitev skladni s pogodbo in računovodsko tarifo, upravitelj pa pogodbe ni priložil, pojasnil pa ni niti, za katero računovodsko tarifo dejansko gre.

11. Glede na vse navedeno upravitelj le s ponavljanjem trditev v pritožbi, ki jih je že podal v postopku na prvi stopnji, ne more uspeti. Upravitelj skuša namreč doseči le, da se predračun stroškov stečajnega postopka določi na novo, pri tem pa ne navede oziroma konkretno ne pojasni, zakaj stroški po že potrjenem predračunu ne zadostujejo za izvedbo dejanj v stečajnem postopku.

12. Pritožba se je tako izkazala za neutemeljeno. Ker je izpodbijani sklep uspešno prestal tudi preizkus po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP), je pritožbeno sodišče pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

----------------------------------------------

1 Prim. VSL sklep Cst 74/2022.

2 SRS 39 (2016) - RAČUNOVODSKE REŠITVE V ORGANIZACIJAH V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI.

3 Dne 27. 5. 2022 je stopil v veljavo in se uporablja Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen, pri čemer iz prehodne določbe 4. člena navedene spremembe izhaja, da se v postopkih, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, nagrada in stroški odmerijo po Pravilniku o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Uradni list RS, št. 91/08, 119/08, 53/09 in 13/14).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 290, 356, 356/3, 378

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (2008) - člen 22

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
30.06.2022

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDU3NTYw