<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 3736/2010
ECLI:SI:VSLJ:2010:I.CP.3736.2010

Evidenčna številka:VSL0060704
Datum odločbe:17.11.2010
Področje:ZAVAROVANJE TERJATEV - STVARNO PRAVO
Institut:začasna odredba - verjetnost terjatve - osebna služnost stanovanja - razpolagalni pravni posel - vpis v zemljiško knjigo

Jedro

Ker je toženec v ugovoru zoper izdano začasno odredbo zanikal obstoj kakršnekoli služnosti na njegovi nepremičnini, listine iz katere bi izhajalo, da je bila med pravdnima strankama na sporni nepremičnini dogovorjena služnost stanovanja pa tožeča stranka v tej fazi postopka v spis ni predložila, tožeča stranka v tej fazi postopka s stopnjo verjetnosti svoje terjatve ni dokazala.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep spremeni tako, da se ugovoru ugodi, sklep Okrajnega sodišča, opr. št. P 161/2009 z dne 06. 05. 2010 v izpodbijanem delu razveljavi in se predlog za izdajo začasne odredbe zavrne.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z obravnavanim sklepom zavrnilo ugovor toženca zoper sklep Okrajnega sodišča, opr. št. P 161/2009 z dne 06. 05. 2010, s katerim je delno ugodilo predlogu tožeče stranke za izdajo začasne odredbe in tožencu prepovedalo kakršnokoli dejanje, s katerim bi preprečeval ali oviral tožnico pri uporabi stanovanjskih prostorov v spodnji etaži hiše P. 46, stoječe na parc. št. 196.S k.o. P., to je kuhinje, dnevne sobe, spalnice, kopalnice in hodnika ter souporabo kleti in kurilnice, ter mu zlasti prepovedalo neupravičenio vstopati v stanovanjske prostore, ki jih uporablja tožnica ter kršiti nedotakljivost njenega stanovanja, ji preprečiti dostop v hišo P. 46 oziroma v njene stanovanjske prostore, ji preprečevati ali ovirati uporabo komunalnih energetskih priključkov hiše ter odstranjevati pohištvo in drugo stanovanjsko opremo (1. točka), odločilo da ugovor ne zadrži izvršitve te začasne odredbe (2.točka) ter je toženi stranki za primer, da bi ravnala v nasprotju z izdano začasno odredbo, izreklo denarno kazen v višini 1.000,00 EUR (3.točka). Sklenilo je še, da je toženec dolžan tožnici povrniti stroške izdaje te začasne odredbe v višini 113,40 EUR s pp (4. točka).

Proti sklepu se je pritožila tožena stranka, ki uveljavlja vse pritožbene razloge po Zakonu o pravdnem postopku, ZPP ter predlaga spremembo oziroma razveljavitev sklepa. Navaja, da je tožnica s svojim neracionalnim početjem zapravila tako stanovanjsko hišo, kot tudi njeno opremo ter ji je toženec le iz usmiljenja dovoljeval bivanje v hiši. Hiša je v celoti opremljena z njegovo opremo in pohištvom. Sodišče tudi zmotno povezuje tožbo na razveljavitev darila z izdano začasno odredbo.

Pritožba je utemeljena.

Pri odločanju o utemeljenosti predlagane začasne odredbe je potrebno izhajati iz določbe 271. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS št. 51/98 s spremembami, v nadaljevanju ZIZ), ki predlagatelju začasne odredbe primarno nalaga, da uveljavljeno terjatev izkaže vsaj do stopnje verjetnosti.

Zmotna je ugotovitev prvostopenjskega sodišča, da je tožeča stranka na podlagi listin v spisu s stopnjo verjetnosti izkazala obstoj terjatve. Tožeča stranka je vložila predlog za izdajo začasne odredbe v zavarovanju zahtevka za priznanje služnostne pravice dosmrtnega prostega in brezplačnega stanovanja v spodnji stanovanjski etaži stanovanjske hiše P. 46. Služnost stanovanja je osebna služnost, ki daje pravico uporabljati tuje stanovanje ali njegov del za potrebe imetnika služnosti in njegove družine tako, da se ohranja njegova substanca (1. odstavek 247. člena Stvarnopravnega zakonika, v nadaljevanju SPZ). Za osebno služnost stanovanja se smiselno uporabljajo določila Stvarnopravnega zakonika o užitku (248. člen SPZ). Za nastanek užitka pa se poleg veljavnega pravnega naslova, iz katerega izhaja obveznost ustanoviti užitek, zahteva še izpolnitev drugih pogojev, ki jih določa SPZ . Za pridobitev užitka na nepremičnini se zahteva zemljiškoknjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo (234. člen SPZ). Pogodba na podlagi katere se prenaša lastninska pravica na nepremičnini ali s katero se ustanavlja druga stvarna pravica na nepremičnini, mora biti sklenjena v pisni obliki (52. člen Obligacijskega zakonika, v nadaljevanju OZ).

Tožnica navaja, da je bil pred dnem 02. 04. 2007 sklenjen dogovor, da bo imela v stanovanjski hiši služnostno pravico dosmrtnega prostega stanovanja, pri tem pa ne navede niti s kom naj bi bil sklenjen zatrjevani dogovor niti v spis ne predloži pogodbe, iz katere naj bi zatrjevani dogovor izhajal. Iz predložene darilne pogodbe, sklenjene med pravdnima strankama dne 02. 04. 2007, ne izhaja, da bi bila dogovorjena služnost stanovanja. Tudi iz kupoprodajne pogodbe, s katero je tožena stranka kupila sporno nepremičnino in na kateri tožeča stranka zahteva ugotovitev služnosti stanovanja, ne izhaja, da bi bila navedena nepremičnina obremenjena s stvarno služnostjo, tožnica pa tudi ne zatrjuje, da bi bila služnost stanovanja vpisana v zemljiško knjigo. Ker je toženec v ugovoru zoper izdano začasno odredbo zanikal obstoj kakršnekoli služnosti na njegovi nepremičnini, listine iz katere bi izhajalo, da je bila med pravdnima strankama na sporni nepremičnini dogovorjena služnost stanovanja pa tožeča stranka v tej fazi postopka v spis ni predložila, Višje sodišče zaključuje, da tožeča stranka v tej fazi postopka s stopnjo verjetnosti svoje terjatve ni dokazala.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo, sklep spremenilo tako, da je izdano začasno odredbo razveljavilo in predlog za izdajo začasne odredbe zavrnilo (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).


Zveza:

ZIZ člen 271.
SPZ člen 234, 247, 247/1, 248.
OZ člen 52.
Datum zadnje spremembe:
10.03.2011

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjUyMjE3