<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

Sodba IV Ips 193/2010
ECLI:SI:VSRS:2010:IV.IPS.193.2010

Evidenčna številka:VS2005449
Datum odločbe:16.12.2010
Področje:PREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO
Institut:prekrški - splošna pravila za odmero sankcije - kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja - voznik začetnik - omilitev kazni - sankcije za prekršek

Jedro

Vozniku začetniku kot storilcu prekrška stransko sankcijo kazenskih točk v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja sodišče omili tako, da izreče manj kot 7 kazenskih točk.

Izrek

Izpodbijana pravnomočna sodba se v odločbi o stranski sankciji spremeni tako, da se storilcu D. P. namesto 17 (sedemnajst) izreče 6 (šest) kazenskih točk v cestnem prometu.

Obrazložitev

A.

1. Okrajno sodišče v Mariboru je z izpodbijano sodbo D. P., zaradi prekrška po d. točki tretjega odstavka 130. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (v nadaljevanju ZVCP-1) izreklo globo v višini 320,00 EUR in 17 kazenskih točk v kategoriji B motornih vozil. V izrečeno globo mu je vštelo čas pridržanja od dne 11. 1. 2009 od 1.20 ure do 8.00 ure istega dne, in sicer kot 20,00 EUR. Plačila stroškov postopka ga je oprostilo.

2. Vrhovni državni tožilec je dne 2. 11. 2010 zoper pravnomočno sodbo vložil zahtevo za varstvo zakonitosti. Navaja, da je bil obdolženec v času storitve prekrška voznik začetnik in ima zato izrek 17 kazenskih točk v cestnem prometu za posledico prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Sodišče, ki je

uporabilo omilitvena določila šestega odstavka 26. člena ZP-1 pa ni imelo namena doseči prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Zato bi moralo storilcu izreči manj kot 7 kazenskih točk. Ker tega ni storilo, je v škodo storilca prekršilo šesti odstavek 26. člena ZP-1.

B.

3. Po določbi 66. točke 23. člena ZVCP-1 je voznik začetnik vsak voznik do dopolnjenega enaindvajsetega leta starosti in voznik motornega vozila v obdobju dveh let od pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil. Storilec D. P. je dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B pridobil 16. 7. 2008 in je predmetni prekršek z dne 11. 1. 2009 storil kot voznik začetnik.

4. Iz izpodbijane pravnomočne sodbe je razvidno, da je sodišče stransko sankcijo 17 kazenskih točk v cestnem prometu storilcu izreklo ob uporabi določila šestega odstavka 26. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1), v skladu s katerim sme sodišče odmeriti storilcu sankcijo pod mejo, ki je predpisana, če tako določa zakon ali če ugotovi, da so podane posebne olajševalne okoliščine, ki utemeljujejo izrek milejše sankcije. Sledilo je zagovoru storilca, da prekršek priznava, ga obžaluje in se zavezuje, da ga ne bo ponovil, upoštevalo je tudi storilčevo nekaznovanost in njegovo slabo premoženjsko stanje, obteževalnih okoliščin pa ni ugotovilo.

5. Glede na citirano določbo šestega odstavka 26. člena ZP-1 lahko sodišče storilcu omili stransko sankcijo kazenskih točk v cestnem prometu le tako, da izreče kazenske točke v številu, manjšem od števila, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Po določbi četrtega odstavka 235. člena ZVCP-1 se izreče vozniku začetniku prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, če v času treh let doseže ali preseže sedem kazenskih točk v cestnem prometu. Sodišče prve stopnje bi torej moralo v skladu z določbo šestega odstavka 26. člena ZP-1 predpisane kazenske točke omiliti na manj kot 7 kazenskih točk. S tem, ko je bila storilcu izrečena stranska sankcija 17 kazenskih točk, je bila v njegovo škodo prekršena določba šestega odstavka 26. člena ZP-1. Storilcu bi se namreč ob takšnem številu doseženih kazenskih točk moralo izreči prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Tako bi uporaba določbe šestega odstavka 26. člena ZP-1 oziroma omilitev sankcije povsem izgubila svoj smisel oziroma ne bi dosegla namena, ki ga je zasledovalo sodišče prve stopnje, torej da se storilcu zaradi storjenega prekrška ne izreče takšna stranska sankcija, ki ima za posledico izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

6. Glede na navedeno je Vrhovno sodišče Republike Slovenije zahtevi vrhovnega državnega tožilca za varstvo zakonitosti ugodilo in na podlagi prvega odstavka 426. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) v zvezi s 171. členom ZP-1 izpodbijano sodbo v odločbi o stranski sankciji spremenilo tako, da se storilcu namesto 17 kazenskih točk izreče 6 kazenskih točk v cestnem prometu.


Zveza:

ZP-1 člen 26, 26/6.
ZVCP-1 člen 23, 23-66, 235, 235/4.
Datum zadnje spremembe:
24.09.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjUyNDgz