<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Celju
Civilni oddelek

VSC sodba Cp 18/2015
ECLI:SI:VSCE:2015:CP.18.2015

Evidenčna številka:VSC0004061
Datum odločbe:28.05.2015
Senat, sodnik posameznik:Darja Pahor (preds.), mag. Miran Pritekelj (poroč.), Maša Butenko
Področje:STVARNO PRAVO
Institut:vznemirjanje lastninske pravice - varstvo pred vznemirjanjem - obstoj lastninske pravice

Jedro

Za nudenje sodnega varstva pred vznemirjanjem je materialnopravna predpostavka obstoj lastninske pravice na nepremičnini, ki je predmet vznemirjanja.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje.

Tožena stranka mora tožeči stranki v 15 dneh od vročitve te odločbe povrniti 544,70 EUR pritožbenih stroškov z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tej točki izreka, do plačila.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je v pravdnem postopku P 47/2014 z dne 23. 6. 2014 izdalo zamudno sodbo, s katero je ugodilo tožbenemu zahtevku in je razsodilo, da je tožena stranka dolžna v roku 15 dni odstraniti z nepremičnin parc. št. 625/16 k.o. ... betonski oporni zid dolžine cca 10 metrov in širine cca 0,5 metra, ki poteka po južni strani parcele 625/16 k.o. ... in poteka v smeri jogovzhod-severozahod, ter v enakem roku odstraniti stanovanjski objekt, stoječ na parceli 625/16 k.o. ..., pod izvršbo. Toženi stranki se prepovedujejo vožnje s tovornjaki in vsemi vrstami gradbenih strojev po dovozni poti, ki poteka po parceli 625/1 k.o. ..., pod izvršbo. Toženi stranki se prepoveduje parkiranje vseh vrst motornih vozil na nepremičninah parc. št. 625/1 k.o. ... ter pranje teh vozil na parceli 625/1 k.o. ..., pod izvršbo. Toženi stranki se prepoveduje vsakršni poseg v nepremičnino parc. št. 619/1 k.o. ..., parc. št. 625/1 k.o. ... in parc. št. 625/16 k.o. ..., zlasti se ji prepoveduje odstranjevanje, čiščenje in kurjenje posekanega rastlinja in dreves in zažiganje podrastja s teh nepremičnin, vse pod izvršbo. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji za izdajo zamudne sodbe, saj je ugotovilo, da je vročevalec tožbo s prilogami in pozivom, da na tožbo odgovori toženi stranki osebno vročil dne 16. 5. 2014, kar izhaja iz podpisane vročilnice, pripete k l. št. 14 spisa. Toženec v zakonskem roku odgovora na tožbo ni podal. Sodišče prve stopnje je na podlagi tožbenih navedb ugotovilo, da je tožnica do ½ celote solastnica nepremičnin parc. št. 619/1 k.o. ... in nepremičnin parc. št. 625/1 in 625/16 vse k.o. ... . Toženec je lastnik nepremičnin parc. št. 625/5, 625/15, 625/14 vse k.o. ..., kupil je tudi objekt na parc. št. 625/14. Toženec je na tej parceli brez gradbenega dovoljenja zidal objekt, ki pa stoji delno na parc. št. 625/16 k.o. ... . Poleg tega je toženec ob hiši pozidal betonsko škarpo, katero je prav tako postavil na parc. št. 625/16 k.o. ..., v solasti tožeče stranke. Tožeča stranka je vložila tožbo, s katero zahteva prepoved toženi stranki, da posega na njeno zemljišče, saj si toženec lasti zemljišče tožeče stranke na način, da na njih izvršuje posest in jih uporablja za parkiranje svojih gradbenih strojev in tovornjakov ter drugih vozil, za pranje vozil in podobno, ter se voda od pranja teh vozil in tudi vsa olja stekajo na zemljišča, last tožeče stranke, ki so po svoji namembnosti kmetijska zemljišča. Poleg tega toženec s tovornjaki in težkimi gradbenimi stroji proti volji lastnice, to je tožnice, uporablja dovozno cesto, ki teče preko parcelne številke 625/1 k.o. ..., ki je v solasti tožnice. Tožencu opravlja gradbeno dejavnost, zato v bistvu vse gradbene stroje in tovornjake parkira delno tudi na zemljišču tožeče stranke. Tožeča stranka je postavila trditev, da toženec nezakonito posega v njeno nepremičnino parc. št. 625/16 k.o. ..., da je na južni strani te parcele pozidal betonsko škarpo oziroma betonski zid, kar je storil februarja 2009 v dolžini cca 10 m in širine 0,5 m, poteka pa v smeri jugovzhod-severovzhod in posega v nepremičnino tožeče stranke za najmanj 0,5 m. Prav tako posega v to nepremičnino delno stanovanjski objekt, postavljen na parceli 625/14 k.o. ... . Toženec nezakonito posega v nepremičnino parc. št. 619/1 k.o. ...in parc. št. 625/16 k.o. ... na način, da kuri in odstranjuje podrastje na teh parcelah. Po parceli 625/1 k.o. ... vozi s tovornjaki in gradbeni stroji, s katerimi opravlja svojo poslovno dejavnost, kar mu tožeča stranka prepoveduje, ter na tej parceli parkira tovornjake in gradbene stroje, jih pere in ne spoštuje prepovedi, ki so mu bile dane. Glede na v tožbi zatrjevana dejstva, ki jim je sodišče zaradi pasivnosti tožene stranke v celoti sledilo in, ki niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka ali splošno znanimi dejstvi, niti ne gre za zahtevke, s katerimi stranke ne morejo razpolagati, je sodišče izdalo zamudno sodbo. Izpolnjeni so vsi pogoji iz člena 318 ZPP, zato je izdalo sodbo, s katero je ugodilo tožbenemu zahtevku kot to izhaja iz izreka sodbe sodišča prve stopnje. Pravno podlago za odločitev je sodišče prve stopnje našlo v 99. členu Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki določa, da če kdo tretji protipravno vznemirja lastnika ali domnevnega lastnika in sicer kako drugače, ne pa z odvzemom stvari, lahko lastnik oziroma domnevni lastnik s tožbo zahteva, da vznemirjanje preneha in se prepovedi nadaljnje vznemirjanje, naslednja pravna podlaga so tudi določila 73. člena SPZ, ki v prvem odstavku določa, da zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin, morajo lastniki teh nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se med seboj ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode in določila 75. člena SPZ, ki določajo, da mora lastnik nepremičnine pri uporabi nepremičnine opuščati dejanje in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna ali povzroča znatnejšo škodo (prepovedana imisija), ter da je brez posebnega pravnega naslova prepovedano kakršnokoli motenje s posebnimi napravami. Sodišče o stroških postopka ni odločalo, ker jih tožeča stranka s tožbo ni priglasila.

2. Zoper takšno odločitev se pritožuje toženec. Vlaga laično pritožbo zoper zamudno sodbo v celoti. V pritožbi navaja, da je leta 2009 pisno obvestil N. W., da medsebojno rešita problem, ki je nastal pri mejah. Od nje ni dobil nobenega odgovora, prav tako tudi ne od njenega pooblaščenca. Na parcelah, ki so navedene v tožbi 625/16 in 625/1 in 619/1, ne posega v njeno zemljišče in ne opravlja nobenih pranj in parkiranj, ne opravlja nobenih sežiganj in ne odstranjuje podrastja, ker gre za obstoječ gozd, ki poteka strmo v hrib in je onemogočena že sama hoja po gozdu, kaj šele kakšno parkiranje in pranje vozil v gozdu. Na parceli 625/16 in 619/1 je opravljal poseg v parcelo s podiranjem dreves sosed H. J.. Na parceli 625/1 je že bila asfaltirana cesta in dovoz že pred približno 25 leti in tudi na to parcelo ni nikoli posegal s parkiranjem gradbenih strojev in vozil, na drugih parcelah ne parkira in ne opravlja kakršnihkoli del. Vse kar se dogaja na tem ozemlju, se dogaja zaradi nevoščljivosti sosedov in vaščanov. Že ko je leta 1996 kupil omenjene parcele je bilo nesoglasje, samo o tem pa ni bil seznanjen. Nikoli ni vznemirjal ali oškodoval lastnika in zato podaja to pritožbo.

3. Pritožba je bila vročena nasprotni stranki, ki je nanjo odgovorila. Po mnenju tožeče stranke pritožba ni utemeljena, saj pritožbeni razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja ni dovoljen pritožbeni razlog zoper zamudno sodbo. Tožena stranka na tožbo ni odgovorila, ni prerekala trditev tožeče stranke, zato se šteje, da jim ni nasprotovala in je pritožba tožene stranke zato neutemeljena. Sklicevanje tožene stranke na soseda H. J., je prav tako brez pravne osnove. Zato predlaga, da sodišče pritožbo tožene stranke kot neutemeljeno zavrne in priglaša pritožbene stroške.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Po prvem odstavku 318. člena ZPP v primeru, če tožena stranka v roku iz 277. člena tega zakona ne odgovori na tožbo, izda sodišče sodbo, s katero ugodi tožbenemu zahtevku (zamudna sodba), če so izpolnjeni naslednji pogoji: 1. da je toženi stranki pravilno vročena tožba v odgovor, 2. da ne gre za zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati (tretji odstavek 3. člena tega zakona), 3. da izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka iz dejstva, ki so navedena v tožbi, ter dejstva na katere se opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil sam tožnik, ali z dejstvi, ki so splošno znana. Nadaljnji pogoj pa je tudi ta, da je tožba sklepčna, da iz dejstev, ki so navedena v tožbi izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka. Sodišče prve stopnje nesklepčnosti ni ugotovilo. Tožba je tako sklepčna, saj iz dejstev, ki niso v nasprotju s priloženimi dokazi izhaja materialnopravno utemeljenost tožbenega zahtevka tožeče stranke, to materialnopravno utemeljenost pa je sodišče prve stopnje pravilno našlo v določilu člena 99 SPZ, ki daje zaščito pred vznemirjanjem lastninske pravice lastnika, v določbi člena 73 SPZ, ki določa prepoved medsebojnega vznemirjanja in v členu 75 SPZ, ki določa opuščanje dejanj in odpravljanje vzrokov, ki izvirajo iz nepremičnine - prepovedna imisija. Sodišče pa je ugotovilo tudi materialnopravno predpostavko, za nudenje sodnega varstva, to je, da je tožnica solastnica nepremičnin, ki so predmet tega pravdnega postopka. Dejanskih ugotovitev kot jih je ugotovilo sodišče prve stopnje, in ki izhajajo iz tožbenih navedb tožeče stranke, tožnik pritožbeno ne more izpodbijati, v pritožbi bi lahko navedel pritožbeni razlog iz 7. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, to je, če bi sodišče v nasprotju z določbami tega zakona izdalo zamudno sodbo. Takšnega pritožbenega razloga pritožnik ne uveljavlja. Sodišče prve stopnje pa je pravilno ugotovilo vse prej citirane pogoje iz člena 318 ZPP, to je, da je toženi stranki bila pravilna vročena tožba v odgovor in, da tožnik v zakonskem roku na tožbo ni odgovoril. Prav tako je ugotovilo, da ne gre za zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati in da izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka iz dejstev, ki so navedena v tožbi. Ugotovilo je, da dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložila sama tožnica, ali z dejstvi, ki so splošno znana. Zato pritožbene navedbe, da toženec ne posega na zemljišče tožeče stranke in ne opravlja nobenih pranj in parkiranj ter, da ne opravlja nobenih zažiganj in ne odstranjuje podrastja, pritožbeno niso upoštevne, saj velja pri izdaji zamudne sodbe načelo afirmativne litinskontestacije. Enako velja za pritožbene navedbe, da je bila dovozna pot na parc. št. 625/1 asfaltirana že pred 25 leti in, da posege na parc. št. 625/16 in 619/1 opravlja sosed H. J.. Odločitev sodišča prve stopnje v točki 1 sodbe pa pritožnik s svojimi izpovedbami ne izpodbija.

6. Glede na obrazloženo je zato sodišče druge stopnje ob uporabi določbe člena 351 in 353 ZPP, pritožbo tožene stranke kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da so podani vsi pogoji za izdajo zamudne sodbe in pravilno je tudi navedlo materialnopravno utemeljenost tožbenega zahtevka (člen 99 SPZ, člen 73 in 75 SPZ). Sodišču prve stopnje se tudi niso pripetile tiste bistvene kršitve določb pravdnega postopka na katere mora paziti sodišče druge stopnje po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP).

7. Pritožnik pritožbenih stroškov ni priglasil, pritožbene stroške za odgovor na pritožbo pa je priglasila tožeča stranka in sicer je priglasila nagrado za postopek v znesku 544,70 EUR. Ti stroški so neutemeljeni po Odvetniški tarifi. Odločitev sodišča prve stopnje o povrnitvi stroškov tožeče stranke za odgovor na tožbo, je utemeljena v določbi prvega odstavka 154. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP.


Zveza:

SPZ člen 73, 75, 99.
Datum zadnje spremembe:
24.08.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzgyNjg1