<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Gospodarski oddelek

VSM sklep I Cpg 77/2015
ECLI:SI:VSMB:2015:I.CPG.77.2015

Evidenčna številka:VSM0022428
Datum odločbe:05.03.2015
Senat, sodnik posameznik:Danica Šantl Feguš(preds.), Alenka Kuzmič (poroč.), Janez Polanec
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:pravdni stroški - vročitev tožbe - odgovor na tožbo

Jedro

Zgolj dejstvo, da se je tožena v okviru drugega pravdnega postopka z nasprotno tožbo seznanila in jo je, glede na to, da je bila vložena v sklopu pripravljalne vloge v zadevi I Pg 149/2014, tudi prejela, takšnega prejema nasprotne tožbe ne moremo šteti kot vročitve tožbe v odgovor z učinki litispendence oziroma vročitvijo v smislu določbo 276. in 277. člena ZPP.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in sklep sodišča prve stopnje spremeni tako, da sedaj glasi:

„Tožena stranka krije sama svoje stroške pravdnega postopka.“

II. Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki stroške pritožbenega postopka v znesku 149,10 EUR v roku 15 dni od prejema sklepa sodišča druge stopnje, po preteku tega roka z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Obrazložitev

1. Z uvodoma navedenim sklepom je sodišče prve stopnje odločilo, da je tožeča stranka dolžna v roku 15 dni plačati toženi stranki stroške postopka v znesku 806,30 EUR.

2. Sodišče prve stopnje je izpodbijano odločitev sprejelo z obrazložitvijo, da tožeča stranka po nalogu za plačilo sodne takse za pravdni postopek sodne takse za nasprotno tožbo ni plačala, zaradi česar je sodišče v posledici presumpcije umika tožbe postopek ustavilo, o stroških postopka pa ji po tem, ko je tožena stranka pravočasno predlagala njihovo povrnitev, opirajoč se na določbo prvega odstavka 158. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), odločilo tako, da je tožečo stranko zavezalo k povrnitvi stroškov tožene stranke.

3. Proti temu sklepu se pritožuje tožeča stranka. V pritožbi navaja, da je plačilo sodne takse procesna predpostavka. V kolikor tožeča stranka ni plačala ali ni pravočasno plačala sodne takse za tožbo, potem te sodišče sploh ne bi smelo vročati v odgovor na tožbo nasprotni - toženi stranki. Tožena stranka tudi ni prejela nobenega poziva, da naj na tožbo odgovori, glede na dejstvo, da je šlo za nasprotno tožbo, torej del pripravljalne vloge, ki jo je vložila tožena, sedanja tožeča stranka. Postopek se je začel z vložitvijo nasprotne tožbe. Če tožba ni bila vročena niti podana v odgovor, pomeni, da postopek, kar se tiče tožene stranke, sploh še ni bil začet. Navedeno torej pomeni, da v kolikor tožba sploh ni bila vročena v odgovor, tudi nagrada za postopek ni mogla nastati, predvsem pa ne gre za stroške, ki bi bili potrebni, oziroma ti niso nastali med pravdnim postopkom ali zaradi postopka. Tudi ne gre za stroške, potrebne za pravdo, zato ni nobene osnove, da bi se ti stroški toženi stranki priznavali. Navedeno pomeni, da je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka, kršeno pa je tudi materialno pravo in sicer določbe Zakona o odvetniški tarifi (v nadaljevanju ZOdvT), saj gre za nagrado, ki toženi stranki, glede na to, da postopek sploh ni bil začet, še ni nastala in ji niti ni mogla nastati. S pritožbenim predlogom se zavzema za spremembo izpodbijanega sklepa, tako da se zahtevek za vračilo stroškov tožene stranke zavrne, toženi stranki pa naloži v plačilo stroške pritožbenega postopka s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.

4. Pritožba je utemeljena.

5. Iz dejanskih podatkov v spisu izhaja:

- da je tožeča stranka zoper toženo stranko vložila nasprotno tožbo;

- da je bila tožeča stranka pozvana na plačilo sodne takse za nasprotno tožbo in le-te v naloženem ji roku ni plačala;

- da je sodišče prve stopnje s sklepom I Pg 321/2014 z dne 6. 11. 2014 nasprotno tožbo štelo za umaknjeno in postopek po nasprotni tožbi ustavilo;

- da sodišče prve stopnje nasprotne tožbe toženi stranki ni vročilo v odgovor;

- da se je tožena stranka s tožbo sicer seznanila, ker je bila le-ta vložena kot nasprotna tožba v postopku I Pg 149/2014 in posredovana sodišču skupaj s pripravljalno vlogo;

- da je tožena stranka, kljub temu, da k temu ni bila pozvana, podala odgovor na tožbo;

- da je tožena stranka po prejemu sklepa o ustavitvi postopka z vlogo priglasila pravdne stroške, nanašajoče se na nagrado za postopek.

6. Na podlagi izpostavljenih dejanskih ugotovitev sodišče prve stopnje v določbi 158. člena ZPP ni imelo podlage za odločitev o priglašenih stroških tožene stranke. Slednja v pritožbi pravilno izpostavlja, da je pogoj za upravičenost do nagrade za postopek na prvi stopnji, da je do postopka, za katerega je po ZOdvT predvidena nagrada, tudi dejansko prišlo.

7. ZPP v 189. členu določa, da pravda začne teči z vročitvijo tožbe toženi stranki. S tem procesnim opravilom sodišča se vzpostavi tristransko razmerje med sodiščem, tožečo in toženo stranko. Dokler tožba ni vročena toženi stranki, se postopek v razmerju do nje še ni začel, saj učinki litispendence, visečnosti pravde, ki imajo za obe pravdni stranki pomembne posledice, še niso nastopili.

8. V obravnavani zadevi je prišlo zaradi neizpolnitve taksne obveznosti, ki predstavlja procesno predpostavko za vsebinsko obravnavanje tožbe, do presumpcije umika le-te. Po podatkih spisa pred izdajo sklepa o ustavitvi postopka sodišče prve stopnje toženi stranki nasprotne tožbe ni vročalo s pozivom po 277. členu ZPP, zato učinki litispendence v postopku niso nastopili. Zgolj dejstvo, da se je tožena v okviru drugega pravdnega postopka z nasprotno tožbo seznanila in jo je, glede na to, da je bila vložena v sklopu pripravljalne vloge v zadevi I Pg 149/2014, tudi prejela, takšnega prejema nasprotne tožbe ne moremo šteti kot vročitve tožbe v odgovor z učinki litispendence oziroma vročitvijo v smislu določbo 276. in 277. člena ZPP.

9. Do nagrade za postopek po tar. št. 3100 ZOdvT tožena stranka glede na obrazloženo torej ni upravičena in glede na to, da k vložitvi odgovora na tožbo tudi ni bila pozvana, stroški, ki jih je s stroškovnikom z dne 14. 11. 2014 priglasila, ne predstavljajo potrebnih pravdnih stroškov v smislu 155. člena ZPP.

10. Sodišče druge stopnje je glede na materialnopravno zmotno uporabo prej citiranih zakonskih določb pritožbi tožene stranke ugodilo in izpodbijani sklep spremenilo tako, da je zahtevek tožene stranke za povrnitev pravdnih stroškov zavrnilo (3. točka 365. člena ZPP).

11. Tožeči stranki, uspešni s pritožbo, je tožena stranka dolžna povrniti potrebne pritožbene stroške. Kot take je sodišče druge stopnje tožeči stranki priznalo stroške za nagrado za redno pravno sredstvo po tar. št. 3210 ZOdvT v znesku 68,80 EUR, materialne stroške po tar. št. 6000 in 6002 ZOdvT v znesku 20,00 EUR, 20 % DDV na odvetniške storitve v znesku 19,50 EUR ter sodno takso za pritožbo v znesku 40,80 EUR, kar znaša skupaj 149,10 EUR. Te stroške je tožena stranka dolžno povrniti tožeči stranki v roku 15 dni od prejema sklepa sodišča druge stopnje, po preteku tega roka z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

12. Sodišče druge stopnje je pri odmeri stroškov pritožbenega postopka v skladu s prehodno določbo 20. člena Odvetniške tarife (Ur. l. RS, št. 2/2015) uporabilo določbe prej veljavnega ZOdvT.


Zveza:

ZodvT tar. št. 3100. ZPP člen 155, 158, 158/1, 189, 276, 277.
Datum zadnje spremembe:
02.06.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc5MDcw