<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba I Up 937/2001
ECLI:SI:VSRS:2002:I.UP.937.2001

Evidenčna številka:VS14220
Datum odločbe:15.05.2002
Področje:URBANIZEM
Institut:dovolitev priglašenih del

Jedro

Odločba o dovolitvi priglašenih del mora vsebovati točno določen odmik ograje od parcelnih meja.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi 1. točka izreka sodbe in sklepa Upravnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, št. U 1462/99-16 z dne 4.7.2001.

Obrazložitev

Upravno sodišče je z izpodbijano sodbo na podlagi 1. odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, v nadaljevanju: ZUS) zavrnilo tožbo zoper odločbo tožene stranke z dne 20.7.1999 (1. točka izreka) in s sklepom zavrnilo zahtevek stranke z interesom za povrnitev stroškov postopka (2. točka izreka). Z navedeno odločbo je tožena stranka zavrnila pritožbo tožnika in J.Š. zoper odločbo Upravne enote L., Izpostava V. R., Oddelka za okolje in prostor z dne 7.6.1996, s katero je prvostopni upravni organ v ponovljenem postopku investitorju D.H., dovolil postavitev dvoriščne ograje na zemljišču, parc. št. 975/1 k.o.T.p., in med drugim odločil, da bo ograja izvedena iz demontažnih mrežnih elementov na železnih ograjnih stebrih, temeljenih v betonski cevi zaliti z betonom prereza 20 cm, globine 100 cm, da mora investitor ograjne stebre razporediti tako, da ne tangirajo revizijskih jaškov in pri izvajanju del skrbeti, da ne pride do poškodovanja obstoječega meteornega kanala, ki poteka ob vzhodni parcelni meji, da mora znašati osni odmik temeljev ograje od parcelne meje na vzhodni strani najmanj 0,5 m, na zahodni strani pa od 1,0 m (na južnem delu) do 1,5 m (na severnem delu).

Sodišče v obrazložitvi svoje sodbe med drugim navaja, da je odločba tožene stranke pravilna in zakonita. Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 44/97; v nadaljevanju:

ZUN) v 62. členu določa pogoje za dovolitev priglašenih del.

Predmetna dvoriščna ograja ustreza pogojem iz določbe 3. odstavka 12. člena Odloka o sprejemu zazidalnega načrta za ureditveno območje VS 2/11 - R.J. (Uradni list SRS, št. 9/89, v nadaljevanju: ZN), po katerem se pri obstoječih objektih kot način ograditve določa z leseno ograjo max. višine 1,50 m ali z žično ograjo z ozelenitvijo max. višine 1,50 m. Podrobnejšo opredelitev del, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje, pa določa 3. alineja 2. člena Odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 42/85), v nadaljevnaju: odlok), ki dopušča postavitev vrtnih in dvoriščnih ograj pod pogojem, da niso polno zidane ali grajene iz odpadnih materialov. Prvo izdana odločba prvostopnega upravnega organa z dne 12.3.1992 je bila v pritožbenem postopku odpravljena, ker ni točno določila odmika ograje od parcelnih meja. V izpodbijani odločbi je sedaj točno določeno, da mora osni odmik temeljev ograje na vzhodni strani znašati 0,50 m od parcelne meje. Ker so ograjni elementi - mreže predvideni kot demontažni obešani elementi, so omogočena tudi vsa potrebna dela na vzdrževanju tega kanala s parcele št. 975/1 k.o. T.p., ki je v lasti investitorja. Iz izvedeniškega mnenja dipl. ing. gr. B.K. z dne 17.5.1996, ki ga je predložil investitor, je razvidno, da je mogoče temelje vrtne ograje, brez vsake škode za obstoječi kanal meteorne kanalizacije, postaviti z minimalnim odmikom 50 cm od osi obstoječega kanala. Prvostopni organ je na podlagi tega izvedeniškega mnenja natančno ugotovil potek cevi meteornega kanala, ki potekajo ob vzhodni parcelni meji. Kot pa je razvidno iz tožnikovih navedb, je lega kanala znana tudi njemu.

Tožnik v pritožbi in dopolnitvi pritožbe navaja, da teče kanalizacija točno po meji med parcelami št. 973/1, 973/2 in 973/3 in je znana obema strankama. Zaradi vzdrževanja kanalizacije bi morala biti ograja najmanj 1 m oddaljena od nje. Po gradbenem načrtu bi investitor z ograjo posegel v parceli 973/1 in 973/2, zato se z načrtom ne strinja. D.H. je brez soglasja na mejo postavil svojo delavnico, v meteorni kanal pa odlaga odpadke.

Tožena stranka in H.D. kot prizadeta stranka na pritožbo nista odgovorila.

Pritožba ni utemeljena.

Investitorju se z odločbo o dovolitvi priglašenih del dovolijo dela, če upravni organ ugotovi, da za nameravana dela po zakonu oziroma občinskem odloku zadostuje priglasitev ter ta dela niso v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom (62. člen ZUN).

Kot izhaja iz prvostopne sodbe, gre v obravnavanem primeru za gradnjo dvoriščne ograje v višine 1,50 m na zemljišču s parc. št. 975/1 k.o. T.p. z določenim odmikom le-te od parcelnih meja in ograjnimi elementi (mreže), ki so predvideni kot demontažni obešani elementi. Izpodbijana sodba temelji na ugotovitvi, da za postavitev sporne ograje lokacijsko dovoljenje ni potrebno, saj za priglašena dela po odloku zadostuje priglasitev ter dela niso v nasprotju z določili ZN.

Kot je tožniku že pojasnilo prvostopno sodišče, na podlagi podatkov v upravnih spisih, je mogoče temelje sporne ograje, brez škode za obstoječi kanal meteorne vode, postaviti z minimalnim odmikom 50 cm od osi obstoječega kanala. Ker so ograjni elementi - mreže predvideni kot demontažni obešani elementi, to omogoča vsakokratna potrebna dela na vzdrževanju kanala s parcele 975/1 k.o. T.p., ki je v lasti investitorja. Zato je tožnikova pritožbena navedba, da bi morala biti ograja, zaradi vzrževanja kanalizacije, najmanj 1 m oddaljena od kanala, neutemeljena.

Pritožbenih navedb o poseganju ograje v parc. št. 973/1 in 973/2 pritožbeno sodišče, glede na določbo 5. odstavka 72. člena ZUS, ni preizkušalo, saj je prvostopno sodišče odločalo le na podlagi dejanskega stanja, za katero je ugotovilo, da je bilo pravilno in popolno ugotovljeno v upravnem postopku. Delavnica investitorja D.H. in odlaganje odpadkov v meteorni kanal pa ni predmet tega postopka, zato pritožbeno sodišče na te pritožbene navedbe ne odgovarja.

Ker niso podani uveljavljani pritožbeni razlogi, kakor tudi ne razlogi, na katere mora paziti po uradni dolžnosti, je pritožbeno sodišče pritožbo na podlagi 73. člena ZUS zavrnilo.


Zveza:

ZUN člen 62.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xNjk1MQ==