<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sklep I Up 17/99
ECLI:SI:VSRS:2001:I.UP.17.99

Evidenčna številka:VS13668
Datum odločbe:28.02.2001
Področje:GRADBENIŠTVO - UPRAVNI SPOR
Institut:dovolitev priglašenih del

Jedro

Izpodbijana sodba nima razlogov o tem, kdaj pri izdaji odločbe o dovolitvi priglašenih del niso bila obravnavana tudi že opravljena dela na objektu, ki so sporna zaradi posega v skupne napeljave.

Izrek

Pritožbi se ugodi, sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije, Ljubljana, št. U 2144/97-9 z dne 30.9.1998 se razveljavi in se zadeva vrne temu sodišču v nov postopek.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbo zoper odločbo tožene stranke z dne 27.6.1997. S to odločbo je bila zavrnjena pritožba tožnikov zoper odločbo Upravne enote L., Izpostava Š. z dne 12.2.1997, s katero je bila dovoljena B.R. (prizadeta stranka v tem upravnem sporu) legalizacija priglašenih del v lokalu v pritličju in v pripadajočih spremljajočih prostorih v pritličju in kleti hiše, stoječe na zemljišču parc. št. 422/1 k.o. Zg.Š.

Priglašena dela naj bi obsegala: oplesk sten in stropa, zamenjavo svetlobnih teles, predelavo dela nadomestne električne inštalacije v podometno, obnovitev tal v pritličju, obložitev sanitarij s keramiko, namestitev portala iz montažnih stebrov na vhodna vrata lokala, obnovo obstoječe vodovodne instalacije in odtoka, obložitev stene v pritličju z leseno oblogo in namestitev umivalnika v sanitarijah. Tožnika sta v tožbi navedla, da je investitor priglasil legalizacijo del, za katera naj ne bi bilo potrebno gradbeno dovoljenje, pri čemer je neresnično navedel med drugim tudi obnovo obstoječe inštalacije vodovoda in odtoka. V resnici ni šlo za obnovo teh inštalacij, saj je bilo že v prej navedenih postopkih ugotovljeno, da so bila dela na črno že izvedena brez lokacijskega in gradbenega dovoljenja, čeprav je bil ta poseg izvršen na skupnih napeljavah zgradbe, katere solastnika sta tožnika.

Sodišče prve stopnje je tožbo zavrnilo z obrazložitvijo, da je investitor sprva izvedel vsa dela brez odločitve o priglasitvi del, vendar je naknadno zaprosil za izdajo tega akta in ga tudi prejel. S tem so bila izvedena dela, ki so navedena v odločbi upravnega organa prve stopnje, legalizirana. Z upravno odločbo pa se legalizirajo le v njej navedena izvedena dela. V primeru, da bi investitor izvedel tudi druga dela, za katera bi potreboval odločbo o dovolitvi priglašenih del ali celo lokacijsko in gradbeno dovoljenje, pa teh dovoljenj ne bi imel in jih tudi naknadno ne bi pridobil, bi s tem kršil določbe Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN, Uradni list SRS, št. 18/84). Tovrstne kršitve nadzira pristojna inšpekcija in v primeru ugotovljenih kršitev predpisov ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili. Inšpekcijski postopek je drug upravni postopek in poteka ločeno od postopka izdaje odločbe o dovolitvi priglašenih del. Zato v postopku odločanja o dovolitvi priglašenih del ni mogoče izpodbijati izdane odločbe zaradi del, ki niso predmet tega postopka. Sodišče tudi ocenjuje, da investitorju, glede na izvedena dela, ni bilo potrebno pridobiti lokacijskega in gradbenega dovoljenja.

Tožnik I.L. v pritožbi navaja, da so bila z upravno odločbo legalizirana dela, s katerimi je investitor posegel v skupne naprave v zgradbi (kanalizacija, vodovod, dimni tuljavi), za kar ni dobil soglasja solastnikov stavbe. Z legalizacijo priglasitve del ti posegi v skupne naprave niso navedeni in tudi niso dovoljeni, saj bi investitor moral za to pridobiti lokacijsko in gradbeno dovoljenje. To izhaja tudi iz odločbe Občine L. Š., Sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora z dne 6.12.1994, ki je priložena spisu, kakor tudi pripomb na projekt ... o ugotavljanju nepravilnosti tehnične dokumentacije. Tožnik je na te nepravilnosti opozarjal in predložil tudi ustrezne dokaze v pritožbah proti odločbam upravih organov. Sodišče prve stopnje bi moralo te dokaze oziroma predloženo dokumentacijo upoštevati in jih presoditi, ne pa se sklicevati na razloge v izpodbijani odločbi. Predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne prvostopnemu sodišču v novo sojenje, podrejeno pa, da pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo spremeni tako, da ugodi tožbi in odpravi izpodbijano odločbo tožene stranke.

Tožena stranka in prizadeta stranka - investitor B.R. na pritožbo nista odgovorili.

Pritožba je utemeljena.

Po presoji pritožbenega sodišča odločitev sodišča prve stopnje ni pravilna. Svojo odločitev je oprlo le na dejansko stanje, kot ga je ugotovila tožena stranka, ni pa upoštevalo podatkov v upravnih spisih in navedb tožnikov ter tudi nanje ni v celoti odgovorilo. V obravnavani zadevi gre za legalizacijo že opravljenih del na podlagi odločbe o dovolitvi priglašenih del. Obrazložitev sodišča prve stopnje, o delitvi postopkov (inšpekcijski postopek in postopek o dovolitvi priglašenih del) v obravnavani zadevi, bi bila ustrezna, če bi bila predmet inšpekcijskega nadzora bodoča, še ne opravljena dela. V takem primeru bi odločba o dovolitvi priglašenih del legalizirala vsa že opravljena dela, za katera v skladu z ZUN ni potrebno lokacijsko dovoljenje. Iz spisne dokumentacije, kot tudi tožbenih navedb pa izhaja, da so bila določena dela izvedena tako, da so posegla v skupne napeljave (vodovod, kanalizacija, dimni tuljavi) in so bila že pred izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del predmet inšpekcijskih postopkov. Izpodbijana sodba, pa tako kot upravna odločba, nima razlogov o tem, zakaj v upravnem postopku in v odločbi o dovolitvi priglašenih del niso bila obravnavana tudi že opravljena sporna dela na objektu. Prav tako v sodbi niso jasni razlogi in pravne podlage, zakaj se prepušča obravnava že izvedenih spornih del morebitnemu bodočemu inšpekcijskemu postopku. Iz izpodbijane sodne odločbe, tako kot iz odločbe tožene stranke, ni razvidno dejansko stanje v času odločanja, glede morebitne izvršitve že izrečenih inšpekcijskih ukrepov investitorju.

Izpodbijana sodba je zato pomanjkljiva, ker v njej niso navedeni razlogi o odločilnih dejstvih.

Pritožbeno sodišče je na podlagi navedenega presodilo, da je podana bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu in je zato izpodbijano sodbo na podlagi 74. člena ZUS razveljavilo ter zadevo vrnilo v nov postopek.


Zveza:

ZUS člen 74.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xNjQwMA==