<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba U 1188/92-6
ECLI:SI:VSRS:1994:U.1188.92.6

Evidenčna številka:VS10661
Datum odločbe:19.01.1994
Področje:URBANIZEM
Institut:dovolitev priglašenih del - garaža kot pomožni objekt - odmik od poti

Jedro

Investitorja sta kršila določbi občinskega odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev glede lokacije pomožnega objekta in odmika od javnih prometnih poti. Zato je tožena stranka pravilno zavrnila pritožbo zoper prvostopno upravno odločbo, ki je zavrnila vlogo za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del (2. odstavek 62. člena ZUN).

Izrek

1. Tožba B.B. se zavrže. 2. Tožba I.B. se zavrne.

Obrazložitev

Iz upravnih listin izhaja, da je vlogo z dne 27.5.1991 za spremembo odločbe o priglasitvi del vložil tožnik, v prvostopni odločbi z dne 24.6.1991 sta bila navedena oba tožnika, pritožbo zoper prvostopno odločbo je vložil le tožnik, tožena stranka pa je odločila le o pritožbi tožnika. To pomeni, da se z izpodbijanim upravnim aktom ne posega v pravice tožnice ali v njeno na zakon oprto neposredno osebno korist. Sodišče je zato tožbo zavrglo na podlagi 3. točke 1. odstavka 30. člena v zvezi z 12. členom zakona o upravnih sporih (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 60/77), ki se v Republiki Sloveniji uporablja na podlagi 1. odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I).

V glavni stvari je tožnik dne 27.5.1991 vložil vlogo za spremembo odločbe o priglasitvi del za gradnjo garaže na parc. št. 3046/1 v izmeri okrog 20 m2.

Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora občine je z odločbo z dne 24.6.1991 zahtevo za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del zavrnil. Iz odločbe o ustavitvi del z dne 7.5.1991 je prvostopni upravni organ ugotovil, da sta investitorja zgradila prostostoječo zidano garažo do druge gradbene faze. Zemljišče, na katerem stoji novogradnja, se urbanistično ureja z odlokom o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto (Uradne objave št. 25/89). Po 16. členu odloka na območjih, ki so navedena v 9. členu odloka, prostostoječe garaže niso dovoljene. Po 33. členu je treba pri novih posegih upoštevati osnovna izhodišča za oblikovanje območij, podana v teh načelih. Pri gradnji nadomestnih objektov je upoštevati, da so lahko grajeni le v notranjosti parcel. Odmiki od cest in poti morajo biti najmanj 4 m. Objekti so dovoljeni kot prizidki k stanovanjskim ali gospodarskim poslopjem ali kot samostojni objekti, če velikost parcele glede na odmike to dovoljuje. Po 2. členu odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin v občini (Uradne objave št. 9/86) so garaže pomožni objekti. Po 3. členu navedenega odloka gradnja ne sme biti v nasprotju s prostorskimi izvedbenimi akti.

V pritožbi zoper takšno odločbo je tožnik navajal, da je s potrdilom z dne 30.5.1990 bila dovoljena gradnja prizidka v podaljšku linije severne fasade stanovanjske hiše. Ni se odločil za prizidek zaradi zunanjega izgleda in zelenice. Z gradnjo prizidka bi uničil okolje. Zato je uporabil že dne 2.10.1989 izdano potrdilo za pomožni objekt izmer 2 x 3 m za avtomobilsko prikolico. Prvostopni upravni organ je napačno uporabil določbe 9. in 16. člena odloka. Upoštevati bi bilo treba potrdilo z dne 2.10.1989.

Tožena stranka je pritožbo zavrnila z utemeljitvijo, da prvostopni organ lahko po 2. odstavku 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor dovoli gradnjo na podlagi odločbe o dovolitvi priglašenih del, če po zakonu ali občinskem odloku zadostuje priglasitev. Gre za gradnjo objekta na območju, kjer velja odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto. Upoštevati je določbe 9., 16. in 33. člena, predvsem pa 34. člena. Ta določa, da se morajo stanovanjski objekti v naseljih in zaselkih graditi praviloma ob cesti, drugi objekti pa v notranjosti parcele. Odmiki so določeni na štiri metre. Teh pogojev pa lokacija pomožnega objekta ne izpolnjuje. Potrdilo, na katerega se tožnik sklicuje, je bilo izdano pred začetkom veljavnosti odloka. Pogoji so bili lahko takrat drugačni. Sicer pa potrdilo še velja, če je investitor pričel z deli v enem letu po prejemu potrdila.

Tožbo sta vložila zakonca B. Navajala sta, da sta na podlagi potrdila z dne 2.10.1989 zgradila objekt do 3. gradbene faze. Gradnja je poočitana v zemljiški knjigi in je že skoraj končana. Pomožni objekt ne kazi okolja, nikogar ne moti, gradnja ni v nasprotju z odlokom o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto.

Tožba ni utemeljena.

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, RS 26/90 - ZUN) v 51. členu določa, kdaj za gradnjo ni potrebno lokacijsko dovoljenje. Po 2. odstavku navedenega člena lahko občinska skupščina predpiše, da lokacijsko dovoljenje ni potrebno tudi za graditev pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin. S predpisom določi vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje teh objektov. Po 1. alinei točke a) 2. člena odloka o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin v občini (Uradne objave št. 9/86) štejejo med pomožne objekte tudi garaže za en osebni avtomobil. Gradnja pomožnih objektov mora biti v skladu z namensko rabo zemljišč, varstvom okolja in z zahtevami za varovanje naravne in kulturne dediščine (1. odstavek 3. člena). Po 2. odstavku navedenega člena pa gradnja ne sme biti v nasprotju z veljavnimi zazidalnimi načrti in urbanističnim redom. V skladu s 5. členom občinski upravni organ pristojen za urejanje prostora zavrne izdajo potrdila z odločbo, v kolikor ugotovi, da bi bila gradnja objekta v nasprotju z določbami 3. člena odloka.

Iz odločbe o ustavitvi del z dne 7.5.1991 in priložene kopije katastrskega načrta je razvidno, da tožnika gradita prostostoječo garažo velikosti okrog 5 x 4 m in okrog 2,5 do 3 m od zahodne parcelne meje in tik ob južni parcelni meji. Po odloku o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto z okolico (Uradne objave št. 25/89) se po 9. členu območje zazidalnega načrta ob ... - kjer je novogradnja - ureja s prostorskimi ureditvenimi pogoji (PUP/C-10). V 16. členu je pod PUP/C-10 določeno, da je gradnja stanovanjskih pritiklin kot samostojnih objektov ali prizidkov k prostostoječim objektom dovoljena. Po 9. odstavku 34. člena istega odloka se pomožni objekti smejo graditi v notranjosti parcele. V 2. odstavku 35. člena je določeno, da morajo odmiki od javnih prometnih poti in cest znašati najmanj štiri metre. V 1. odstavku 39. člena pa je določeno, da so pomožni objekti dopustni kot prizidki k stanovanjskim ali gospodarskim poslopjem ali kot samostojni objekti, če velikost parcele glede na odmike to dovoljuje. Tožena stranka je v izpodbijani odločbi pravilno ugotovila, da sta z gradnjo izrecno kršeni določbi 9. odstavka 34. člena odloka in 2. odstavka 35. člena odloka, ki določa odmike.

Ker je tožena stranka pravilno zavrnila pritožbo tožeče stranke, je moralo sodišče na podlagi 2. odstavka 42. člena zakona o upravnih sporih (Uradni list SFRJ, št. 4/77, 60/77), ki se v Republiki Sloveniji uporablja kot republiški predpis na podlagi 1. odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), tožbo zavrniti.


Zveza:

ZUN člen 62, 62/2.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xMzYxMg==