<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 1563/2014
ECLI:SI:VSLJ:2014:I.CP.1563.2014.1

Evidenčna številka:VSL0065102
Datum odločbe:05.06.2014
Senat, sodnik posameznik:Anton Bizjak (preds.), Bojan Breznik (poroč.), Nataša Ložina
Področje:MEDIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:objava popravka - vsebina tožbenega zahtevka - določnost zahtevka - sklepčnost tožbe

Jedro

Šele ob izpolnjenih (formalnih) zakonskih predpostavkah, ki so obvezna sestavina vsake zahteve za objavo popravka, lahko prizadeti zahteva od odgovornega urednika, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes, če so izpolnjene nadaljnje (vsebinske) predpostavke.

Izrek

I. Pritožbi se ugodi in se sodba razveljavi ter se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje, sklep pa se razveljavi.

II. Odločitev o povrnitvi pritožbenih stroškov se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo in sklepom odločilo, da se zavrne tožbeni zahtevek tožeče stranke, da je tožena stranka dolžna objaviti popravek objavljenega obvestila v informativni oddaji D. med 19.00 in 19.30 uro, v roku 8 dni pod izvršbo, skladno z določili Zakona o medijih, ki se glasi: Popravek: „Rektor Univerze X ne laže“. Novinarka N.je v prispevku z naslovom „Zapletanje rektorja A. A.“ neresnično navajala, da je rektor Univerze X prof. dr. A. A. novinarjem in javnosti lagal, ko je novinarjem na tiskovni konferenci dne 5. 3. 2014 v zvezi s kriminalistično preiskavo na univerzi navedel, da on tega ni prijavil. V odredbi preiskovalne sodnice, ki so jo kriminalisti izročili ob prihodu na univerzo, namreč piše, da je izdana na podlagi prijave Urada za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance (MF-UNP) z dne 22. 11. 2012. Tudi niso bile resnične navedbe novinarke, da je rektor, takoj zatem, ko je prejel vprašanje uredništva, obrnil ploščo. O kazenski ovadbi z dne 24. 7. 2013, ki je bila podana zoper neznane storilce, je namreč Univerza X obvestila javnost že dne 28. 10. 2013 v odgovoru na anonimko iz oktobra 2013. Prav tako je bilo pismo zaposlenim na univerzi pripravljeno že pred postavitvijo vprašanj novinarke. Tudi ne držijo očitki novinarke, da se rektor ne odziva na vprašanja in pozive, saj sta novinarko rektor in predstavnica za odnose z javnostjo Univerze X večkrat, tako kot druge novinarje, povabila na pogovor, na katerega pa se ni odzvala. Prvo sodišče je tudi zavrnilo predlog tožeče stranke, da ji je tožena stranka dolžna povrniti pravdne stroške ter izdalo sklep, s katerim ni dovolilo spremembe tožbe.

2. Tožeča stranka vlaga pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov iz prvega odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku (1) in v nadaljevanju v pritožbi navaja, da iz vročilnice v spisu izhaja, da je bila tožena stranka 15. 4. 2014 obveščena o sodnem pismu prvega sodišča, v katerem se je nahajala tožba in poziv, da odgovori na tožbo. Ker pisma ni dvignila v roku 15 dni, je bila vročitev na podlagi fikcije opravljena 30. 4. 2014 v skladu z določbo tretjega in četrtega odstavka 142. člena ZPP. Tožena stranka bi morala vložiti odgovor na pritožbo v roku 8 dni, ker ga je vložila 13. 5. 2014, je odgovor na tožbo prepozen. Prvo sodišče bi moralo izdati zamudno sodbo. Tožeča stranka je vložila pred pravdo zahtevo za objavo popravka z naslednjo vsebino: „V skladu z Zakonom o medijih zahtevamo takojšnjo objavo popravka, ki se nanaša na dne 17. 3. 2014 objavljen prispevek novinarke N. z naslovom „Zapletanje rektorja A. A.“ v TV D., ki je bi predvajan na TV ... med 19.00 in 19.30 uro, s popravkom „Rektor Univerze X ne laže“ in z nadaljnjo vsebino, ki je identična tožbenemu zahtevku, razen v uvodnem delu, kjer iz zahtevka izhaja, da je „tožena stranka dolžna objaviti popravek obvestila v informativni oddaji TV D. med 19.00 in 19.30 uro, v roku 8 dni pod izvršbo, skladno z določili Zakona o medijih. Pri tem je nadaljevanje besedila identično besedilu, kot je bilo zapisano v predpravdni zahtevi za objavo popravka. S pripravljalno vlogo je tožeča stranka zahtevek iz tožbe dopolnila tako, da je dodala navedbe, da se objava popravka nanaša na dne 17. 3. 2014 objavljen prispevek novinarke N. z naslovom „Zapletanje rektorja A. A.“ v TV D., predvajanem na TV ... med 19.00 in 19.30 uro“. Pri obravnavani spremembi ne gre za spremembo tožbe, gre le za dopolnitev navedb. Tudi če gre za spremembo tožbe, je prvo sodišče ravnalo nezakonito, ker ni dovolilo spremembe tožbe. Prvo sodišče ni dovolilo spremembe tožbe, ker je tožena stranka nasprotovala spremembi tožbe, to pa ni zakonski razlog, da se ne dovoli sprememba tožbe. Pri odločanju o dovolitvi spremembe tožbe sodišče zasleduje razloge smotrnosti. Objava mora vsebovati ime prizadetega in navedbo, na kateri članek oziroma oddajo se nanaša. Navedenim zahtevam tožbeni zahtevek zadosti, saj je v zahtevku naveden naslov „Popravek: „Rektor Univerze X ne laže“, v slednjem pa je tudi navedeno, da je v prispevku z naslovom „Zapletanje rektorja A. A.“ novinarka N. neresnično navajala, da je rektor Univerze X prof. dr. A. A. novinarjem in javnosti lagal“. S tem ko je bil v zahtevku objavljen naslov prispevka, je bilo zadoščeno pogoju, da je treba v popravku navesti na kateri članek oziroma oddajo se nanaša popravek. V tožbenem zahtevku je navedeno, da naj se popravek objavi v TV D. Že iz te navedbe izhaja, da je bil prispevek objavljen v oddaji TV D. V tožbenem zahtevku je tožeča stranka navedla naslov popravka, kot tudi obvestilo, na katero se popravek nanaša, datum objave spornega prispevka pa ne bi nič doprinesel h konkretizaciji zahtevka, saj je vsak prispevek individualiziran že s svojim naslovom. Pojem spremembe in dopolnitve v smislu določbe prvega odstavka 27. člena Zakona o medijih (2) se nanašajo na vsebino samega popravka in ne na formalnosti, kot so datum objave ali oddaja, v katerem je bil sporni prispevek. Nepravilne so ugotovitve prvega sodišča, da tudi naknadna poprava spremembe tožbenega zahtevka, ne bi sanirala nepopolne vsebine predlagane objave popravka. Predpravdna zahteva za objavo popravka je vsebovala vse bistvene sestavine, katere izpostavlja prvo sodišče. Zmotna je zato ugotovitev prvega sodišča, da zahteva za objavo popravka nima vseh bistvenih sestavin.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Na podlagi prvega odstavka 27. člena ZMed se mora popravek objaviti brez sprememb in dopolnitev. Dopustni so samo pravopisni popravki pod pogojem, da je o njih prizadeti obveščen in se z njimi strinja. Vsaka objava mora biti jasno označena kot popravek, lahko tudi z oznako „prikaz nasprotnih dejstev“. Objava mora vsebovati ime prizadetega in navedbo, na kateri članek oziroma oddajo se nanaša (tretji odstavek 27. člena ZMed). Kdor zahteva objavo popravka ali prikaz nasprotnih dejstev, mora navesti obvestilo, na katero se popravek nanaša in datum njegove objave (prvi odstavek 28. člena ZMed). Šele ob tako izpolnjenih (formalnih) zakonskih predpostavkah, ki so obvezna sestavina vsake zahteve za objavo popravka, lahko prizadeti zahteva od odgovornega urednika, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes (prvi odstavek 26. člena ZMed), če so izpolnjene nadaljnje (vsebinske) predpostavke, da se z objavo popravka zanikajo oziroma popravljajo napačne in neresnične navedbe v objavljenem obvestilu (popravek v ožjem smislu), oziroma navajajo oziroma prikazujejo druga ali nasprotna dejstva in okoliščine, s katerimi prizadeti spodbija ali bistveno dopolnjuje navedbe v objavljenem besedilu (četrti odstavek 26. člena ZMed) in ob tem niso izkazane predpostavke iz 31. člena ZMed. Že (do)besedni rezultat razlage zakonskih določb pove, da opisane zakonske predpostavke določajo obvezno vsebino objave (oziroma tožbenega zahtevka), kar je tudi njihov namen. Pravna posledica neupoštevanja teh zakonskih določb je zavrnitev pravnega varstva, čeprav sta bila z objavljenim obvestilom lahko prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa. Iz navedenih razlogov so materialnopravno zmotne pritožbene navedbe, da za objavo popravka zadostuje, da se v objavi označi le oddaja, v kateri naj bo popravek objavljen, da ni treba navesti datuma objave obvestila in da ni treba navesti v objavi imena prizadetega ter označiti oddaje na katero se objava nanaša.

5. Tožeča stranka je s pripravljalno vlogo dopolnila tožbeni zahtevek v skladu z navedenimi zakonskimi predpostavkami. Iz dopolnjenega tožbenega zahtevka izhaja, da je tožeča stranka navedla oddajo zaradi katere zahteva objavo, navedla je datum oddaje, ime prizadete osebe pa je razviden iz naslova popravka, kot tudi nadaljnje vsebine objave, zato so izpolnjene zakonske predpostavke iz tretjega odstavka 27. člena ZMed in prvega odstavka 28. člena ZMed. Prvo sodišče je zato zmotno ocenilo, da tudi ob upoštevanju dopolnitve tožbenega zahtevka, niso izpolnjeni zakonski pogoji za objavo. Pritožbeno sodišče nasprotno ugotavlja, da dopolnjeni tožbeni zahtevek izpolnjuje vse zakonske predpostavke, zato bo sodišče prve stopnje moralo v novem sojenju ugotoviti, ali je z obvestilom tožena stranka prizadela pravice in interes tožeče stranke in ali je z zahtevano objavo glede na vsebino, kot je oblikovana v tožbenem zahtevku, izkazan pravovarstveni interes tožeče stranke za takšno objavo, ob predpostavkah kot jih določa četrti odstavek 26. člena ZMed v zvezi s 31. členom ZMed.

6. Dopolnitve tožbe ne predstavljajo spremembe tožbenega zahtevka, ker je bil cilj pravde, ki ga je zasledovala tožeča stranka vsebinsko določen, že s tožbenim zahtevkom, kot je bil oblikovan ob vložitvi tožbe. Odpravljene so bile le tiste pomanjkljivosti ali pravilneje dodane so bile le tiste zakonske predpostavke, ki so bile potrebne zaradi sklepčnosti tožbe. Pri tem ni odločilno, da so ob vložitvi tožbe v tožbenem zahtevku manjkale zakonske predpostavke, saj je že iz prvotnega tožbenega zahtevka in trditvene podlage, ki je bila navedena ob vložitvi tožbe, izhajalo, kakšno pravno varstvo zahteva tožeča stranka, ki se tudi po dopolnitvi tožbenega zahtevka ni vsebinsko spremenilo. Tožeča stranka z dopolnitvijo zahtevka ni spremenila istovetnosti zahtevka, tožbenega zahtevka ni povečala, ni tudi uveljavljala drugega zahtevka poleg obstoječega, zato ni spremenila tožbe (primerjaj s drugim odstavkom 184. člena ZPP). Ker tožeča stranka ni spremenila tožbe, ni bila potrebna privolitev tožene stranke, kot to določa pri spremembi tožbe prvi odstavek 185. člena ZPP.

7. Tožeča stranka je dopolnila tožbeni zahtevek, potem, ko je prejela od tožene stranke odgovor na tožbo, v katerem je tožena stranka opozorila tožečo stranko na že opisane pomanjkljivosti v tožbenem zahtevku. Tožba je bila sklepčna šele po vloženem odgovoru na tožbo, zato že iz navedenih razlogov niso bili izpolnjeni pogoji za izdajo zamudne sodbe.

8. Pritožbeni razlogi so bili utemeljeni, zato je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in razveljavilo sodbo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje, sklep pa je razveljavilo.

9. Odločitev o povrnitvi pritožbenih stroškov se pridrži za končno odločbo (tretji odstavek 165. člena ZPP).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) V nadaljevanju ZPP.

(2) V nadaljevanju ZMed.


Zveza:

ZMed člen 26, 26/1, 27, 27/3, 28, 31. ZPP člen 184, 184/2.
Datum zadnje spremembe:
13.03.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc2MDc1